Stankov dr Biljana

Zvanje

Predavač

E-mail bilja.l.stankov@gmail.com
Telefon 485-4008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Ponedeljak 14:00-16:00

Biljana Stankov (prethodno Lazić) je 2001. godine završila Srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Zrenjaninu i iste godine postala student Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na usmerenju Marketing. Fakultet završava 2006. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,03 i dobija zvanje Diplomirani ekonomista. Diplomski rad pod nazivom „Primena analize varijanse u istraživanju tražnje pojedinih smerova u srednjoškolskom obrazovanju“ odbranila je sa ocenom 10, a mentor joj je bio profesor dr Mirko Savić. Naredne godine je postala saradnik u nastavi na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (tadašnjem Spoljnotrgovinskom fakultetu), Univerziteta Privredna akademija. Na osnovnim akademskim studijama je bila angažovana kao saradnik profesora dr Miroslava Đorđevića i izvodila je nastavu na predmetima Osnovi ekonomije, Makroekonomija i Mikroekonomija. Novembra 2008. godine se zapošljava, kao saradnik u nastavi, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Nakon završetka master akademskih studija, na istoj visokoškolskoj ustanovi je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Izvodila je nastavu iz brojnih predmeta koji pripadaju pomenutoj naučnoj oblasti, među kojima se izdvajaju: Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta, Osnovi organizacije, Izrada i implementacija biznis plana, Upravljanje i kontrola troškova, Upravljačko računovodstvo, Tržišno komuniciranje, Marketing, Menadžment nabavke i Spoljnotrgovinsko poslovanje. Zvanje Master ekonomista stekla je 2012. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija, na usmerenju Ekonomsko-pravne studije Evropske unije. Ovaj nivo studija je završila sa prosečnom ocenom 10,00, a master rad pod nazivom „Unapređenje konkurentnosti Srbije i ostalih zemalja bivše SFRJ u kontekstu evropskih integracija“ odbranila je sa ocenom 10, pod mentorstvom profesorice dr Jelene Vapa Tankosić. Uz podršku i pomoć mentorke, objavila je više radova koji su nastali kao rezultat, kako tadašnje, tako i aktuelne saradnje. Naredne godine na istom fakultetu postaje student doktorskih akademskih studija na usmerenju Poslovna ekonomija. Nakon što je, zaključno sa 2015. godinom, položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9,40 posvećuje se prijavi teme i izradi doktorske disertacije pod mentorstvom profesora dr Nikole Gradojevića. Decembra 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Panel analiza stranih direktnih investicija i konkurentnosti u evropskim zemljama u nastajanju i razvoju“ i stekla naučno zvanje Doktor nauka – ekonomske nauke. Tokom rada na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Biljana Stankov je učestvovala u procesima akreditacije i provere kvaliteta pomenutih visokoobrazovnih institucija, kao i u vrednovanja njihovih studijskih programa. Od 2016. godine, u saradnji sa glavnom i odgovornom urednicom dr Jelenom Damnjanović, bavi se uređivanjem naučno-stručnog časopisa „Škola biznisa“, čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada, a koji je rangiran kao vodeći naučni časopis nacionalnog značaja (M51). Iste godine postaje i administrator Kartona naučnog radnika Vojvodine, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Kao recenzent je angažovana od strane uredništva naučnih časopisa „Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies“ i „EMC Review – Economy and Market Communication Review“. Bila je organizator međunarodne naučne konferencije i urednik zbornika saopštenja sa međunarodne naučne konferencije „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements-Challenges-Opportunities“. Kao istraživač je angažovana u okviru razvojnoistraživačkog projekta „Analiza iskustava stranih investitora u slobodnim zonama u vezi sa tržištem radne snage na teritoriji AP Vojvodine“, koji se realizuje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Osnovne oblasti njenog dosadašnjeg interesovanja i budućeg naučnog usavršavanja su: strane direktne investicije, nacionalna konkurentnost, konkurentnost privrede i preduzeća, Evropska unija, međunarodna ekonomija i ekonomija evropskih integracija. Biljana Stankov je do sada, kao autor ili koautor, učestvovala na oko 30 naučnih konferencija, objavila više od 20 radova u naučnim časopisima i tematskim zbornicima nacionalnog značaja i 3 rada u okviru monografskih studija.

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2019). A panel data analysis of FDI inflows and pillars of competitiveness in Emerging and Developing Europe. In Global Economic Trends – Challenges and Opportunities (51-55). Belgrade, Republic of Serbia: Belgrade Banking Academy, Faculty of banking, insurance and finance. (ISBN: 978-86-7852-052-5).

Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Managing FDI determinants: Overview of selected panel data empirical studies. In Proceedings from International May Conference on Strategic Management (205-211). Bor, Republic of Serbia: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management. (ISBN: 2620-0597)

Stankov, B., & Roganović, M. (2018). The determinants of foreign direct investments: A panel data study for the emerging and developing European countries. In Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (83-86). Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad School of Business, AP Vojvodina, Republic of Serbia. (ISBN: 978-86-7203-144-7).

Stankov., B., & Damnjanović, J. (2018). Foreign direct investments in classical and neoclassical theories of international trade. In Innovation, ICT and Education for the Next Generation (385-404). Novi Sad, Republic of Serbia: Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy. (ISBN 978-86-87619-89-0).

Stankov., B., Damnjanović, J., & Roganović, M. (2018). Pillars of competitiveness as FDI determinants in host countries: A review of the panel data empirical studies. Škola biznisa, 2/2018, 98-116. (ISSN: 1451-6551).

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2018). Efficiency enhancers as FDI determinants in emerging and developing European countries: A panel data analysis. In Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science – 60 Years of Challenges and Opportunites (230-233). Belgrade, Republic of Serbia: Institute of Economic Sciences Belgrade. (ISBN: 978-86-89465-42-6 ).

Stankov., B., & Damnjanović, J. (2018). Savremene teorije o stranim direktnim inveticijama: pregled najistaknutijih teorija. Ekonomija – teorija i praksa, 11(4), 36-46. (ISSN:  2217-5458).

Vapa Tankosić J., & Stankov (Lazić), B. (2017). Efikasnost investicionih podsticaja u privlačenju stranih investitora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji – istraživanje poreskih podsticaja. U: Opportunities for inclusive and resilient growth, Urednici: Đuričić, S, LJumović I. & Stevanović, S (141-159). Beograd, Institut ekonomskih nauka. (ISBN 978-86-89465-29-7).

Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2016). Atraktivnost trgovine na malo za strane investitore u Republici Srbiji uz osvrt na kompaniju Delhaize Group. Škola biznisa, 2/2016, 47- 68. (ISSN 1451-6551).

Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2016). Strane direktne investicije u trgovinskom sektoru i podsticanje privrednog razvoja Republike Srbije. U: Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici.

Stankov (Lazić), B., Markov, J., & Milošević, I. (2015). FDI by economic activities and investment incentives in Bulgaria and Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 77(23-24), 61-69. (ISSN 1820-0222, UDK: 339.727.22(497.11)).

Grandov, Z., Stankov (Lazić), B., & Roganović (Đorđević), M. (2015). Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji. Škola biznisa, 2/2014, 141-169. (ISSN: 1451-6551).

Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2015). Perspektiva i potrebe investitora u procesu izrade biznis plana. Škola biznisa, 2/2015, 80-96. (ISSN 1451-6551).

Grandov Z., Stankov (Lazić) B., & Đokić M. (2015). Researching of consumer satisfaction with services of Delhaize Group in Serbia. EMC Rewiew – Economy and Market Communication Review, 5(2), 168- 193. (ISSN 2232-8823).

Stankov (Lazić), B., Roganović (Đorđević), M., & Lazić Marjanski, S. (2015). Intenziviranje priliva SDI u Srbiji kao mogucnost privrednog oporavka i prevladavanja ekonomske krize. U: Štednja ili potrošnja – recesija ili oporavak. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici.

Stankov (Lazić) B., Vapa Tankosić J., & Stojanović B. (2014). Forecasting FDI inflows in some Balkan countries applying linear trend. In Contemporary Trends and Perspects of Economic Recovery (133-151). Nice, France: CEMAFI International. (ISBN 978-2-9544508-5-8).

Stankov (Lazić), B., Markov, J., & Roganović (Đorđević), M. (2014). Investicione destinacije Srbija i Hrvatska u doba globalne krize. U: Velika recesija i kriza neoliberalne ekonomije (245-260). Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici. (ISBN: 978-86-87785-36-6).

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2013). Competitiveness of Serbia and Macedonia and the accession to the EU in a time of crisis. School of Business, 1/2013, 74-91. (ISSN: 1451-6551).

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2013). Konkurentnost visokog obrazovanja Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji. U: Multikultikulturalnost i savremeno društvo (454-470). Novi Sad: Visoka škola „Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić”. (ISBN: 978-86-7910-068-9).

Grandov, Z., Stankov (Lazić), B., & Đokić, M. (2013). Application of a statistical method for detecting linear trend (used) to calculate the value of FDI inflows in Serbia and Croatia. EMC Review – Economy and Market Communication Review, 3(22), 164-178. (ISSN: 2232-8823 164-178).

Stankov (Lazić), B., Markov, J., & Vapa, B. (2012). Povećanje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana – šansa za privlačenje stranih investitora i prevazilaženje kriza. U: Drugi talas ekonomske krize-posledice na privredu regiona i moguća rešenja (245-260). Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici. (ISBN: 978-86-87785-36-6).

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2011). Analiza konkurentnosi Srbije sa aspekta Globalnog indeksa konkurentnosti. Poslovna ekonomija – Business Economics, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, V/VIII(1), 211-230. (ISSN: 1820-6859).

Stankov (Lazić), B., & Roganović (Đorđević), M. (2009). Foreign direct investments and competitiveness enhancement of West Balkan countries. In Regional cooperation and economic integration – challenges and opportunities (301-313). Skopje, Republic of Macedonia: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics Skopje and The Customs Administration of the Republic of Macedonia. (ISBN: 978-608-212-007-2).

Roganović (Đorđević), M., Stankov (Lazić), B., & Ćuić, J. (2009). Intenzivnija spoljnotrgovinska saradnja Srbije i Evropske unije – bitan faktor izlaska iz krize. U: Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza. Novi Sad: Visoka poslovna škola stukovnih studija u Novom Sadu. (ISBN: 978-86-7203-101-0).

Roganović (Đorđević), M., & Stankov (Lazić, B). (2009). Značaj stranih direktnih investicija za privredni razvoj Srbije. U: Inostrani capital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji (309-319). Kragujevac: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. (ISBN: 978-86-82203-99-5).

Marković, S., & Stankov (Lazić), B. (2008). Strane direktne investicije i ekonomski razvoj zemalja u tranziciji. U: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji (293-307). Kragujevac: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. (ISBN: 978-86-82203-80-3).

Predavanja

  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 17)

Vežbe

  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 17)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
  SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)

Materijali

EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (MS)
MARKETING (BOL. 12)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Obaveštenja

28. septembra 2019.
UPIS OCENA

Upis ocena sa svih ispita održanih 25.09.2019. godine biće realizovan u ponedeljak 30.09.2019. godine u 9 časova u kabinetu br. 16 na Limanu. U istom terminu studenti mogu i pogledati svoje radove.

27. septembra 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – Rezultati ispita 25.09.2019.

Ispit su položile koleginice Ilić Željana (34 boda) i Gorjanac Nađa (28 bodova).

Ispit nije položila koleginica Ćirković Vanja (13 bodova).

Upis ocena i uvid u radove će se održati u ponedeljak 30. septembra u 9 časova u kabinetu br. 16 na limanu.

27. septembra 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE

Svi studenti koji će prijaviti ispit u nastupajućem ispitnom roku moraju imati minimum predispitnih bodova koji iznosi 23 boda. U slučaju da studenti nemaju dovoljno predispitnih bodova trebali bi da se jave asistentkinji Vesni Vugdeliji putem mejla kako bi do prijave ispita dopunili svoje bodove.

6. septembra 2019.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – septembar 2019

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:
Kalić Jovana – 23 boda
Janković Mladen – 23 boda
Gutić Dragan – 24 boda
Domazet Minja – 23 boda
Pavlović Anja – 39 bodova

KOLOKVIJUM je položila Ilić Željana – 37 bodova

6. septembra 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – septembar 2019

KOLOKVIJUM SU POLOŽILE
Ilić Željana – 33 boda
Ćirković Nina – 25 bodova

10. jula 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – TEMATSKE CELINE ZA ISPIT

Za polaganje ispita iz predmeta Osnovi organizacije potrebno je pripremiti sledeće tematske jedinice:
Delegiranje i decentralizacija.
Motivacija zaposlenih.
Vođstvo i koordinacija.
Upravljanje organizacijom.
Upravljanje ljudskim resursima.
Organizacione promene.

29. juna 2019.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – REZULTATI ISPITA, JUN 2019

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 01. JULA U TERMINU OD 11H DO 12H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

ISPIT SU POLOŽILI:
Lugonja Jovana (ocena 6)
Pavićević Teodora (ocena 6)
Marušić Nebojša (ocena 6)
Bogićević Milica (ocena 6)

ISPIT NISU POLOŽILI:
Kapur Nemanja (15 bodova)

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI:
Marković Snežana (20 bodova)
Bohuš Ivana (26 boda)
Kosanović Jasmina (23 boda)

28. juna 2019.
UPIS OCENA I UVID U RADOVE, JUN 2019

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU ISPIT ILI POPRAVNI KOLOKVIJUM POLAGALI U JUNSKOM ISPITNOM ROKU DA ĆE SE UVID U RADOVE I UPIS OCENA ZA SVE PREDMETE ODRŽATI U PONEDELJAK 01. JULA U 9 ČASOVA U UČIONICI BR. 16 NA LIMANU.

28. juna 2019.
STRUČNA PRAKSA, JUN 2019

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE SE ODBRANA DNEVNIKA PRAKSE ODRŽATI U PONEDELJAK 01. JULA U 9 ČASOVA U UČIONICI BR. 16 NA LIMANU. STUDENTI SU U OBAVEZI DA ELEKTRONSKIM PUTEM NEKOLIKO DANA PRE DATUMA ODBRANE DOSTAVE SVOJE ZAVRŠENE DNEVNIKE PRAKSE.

26. maja 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – ISPIT I KOLOKVIJUM, MAJ 2019

REZULTATI ISPITA
Perović Snežana – 26 bodova (položeno)
Haška Sandra – 18 bodova (položeno)
Ignjatić Ivana – 0 bodova (nije položeno)

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA
Ilić Ivana – 29 bodova (položeno)
Šatara Maja – 24 boda (položeno)
Ćirković Vanja – 22 boda (položeno)
Kovačić Miloš – 5 bodova (nije položeno)
Šrimpf Jovana – 15 bodova (nije položeno)

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 29.MAJA U TERINU OD 9H DO 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

26. maja 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – ISPIT I POPRAVNI KOLOKVIJUM, MAJ 2019

Koleginica Milana Grmuša nije položila ispit osvojivši 4 boda.

KOLOKVIJUM SU POLIŽILI
Kaljević Milan – 30 bodova
Popović Arnela – 29 bodova
Stupar Jelena – 26 bodova
Koljđeraj Elizabeta – 20 bodova

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 29.MAJA U TERMINU OD 9H DO 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU.

26. maja 2019.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – ISPIT, MAJ 2019

Ispit iz su položili
Jovanović Bojana (103/14tr) – 71(8)
Samopjan Aleksandar (001071) – 51(6)

Ispit nije položila Milana Ivić (30/14fr) – osvojeno 18 bodova

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 29.MAJA U KABINETU BR. 16 U TERMINU OD 9H DO 11H.

18. aprila 2019.
UPIS OCENA I UVID U RADOVE – APRIL 2019

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ZA SVE ISPITE KOJE SU STUDENTI POLAGALI 12.04.2019. ĆE SE ODRŽATI U PETAK 19.04.2019. U 11H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU. MOLE SE STUDENTI DA DOĐU DA UPIŠU SVOJE OCENE.

18. aprila 2019.
OSNOVI ORGNAIZACIJE – REZULTATI ISPITA I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA APRIL

Ispit je položila koleginica Jovana Đorđević, osvojila je 30 bodova (ukupno 56, ocena 6)

Ispit nije položila koleginica Milana Grmuša, osvojila je 16 bodova.

Ispit nije položila koleginica Andreja Vojnović, osvojila je 10 bodova.

Kolokvijum je položila koleginica Sanja Andrašić, osvojila je 16 bodova.

UVID U RADOVE I UPIS OCENA ĆE SE ODRŽATI U PETAK 19. APRILA U 11H, U KABINETU 16.

3. aprila 2019.
MENADŽMENT NABAVKE – POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED APRILSKI ISPITNI ROK

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Polovina Katarina – 29 bodova

Stojanović Bojana – 24 boda

Stevanović Dejana – 32 boda

Sekulić Spasoje – 25 bodova

 

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Ćirković Nina – 13 bodova

Ilić Željana – 4 boda

Šatara Maja – 7 bodova

Ćirković Vanja – 13 bodova

Ilić Ivana – 0 bodova

 

22. marta 2019.
REZULTATI ISPITA – MART 2019

Ispit iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje su položili sledeći studenti:

Tomić Nemanja – 39 bodova

Ilić Ivana – 25 bodova

Regodić Bojana – 39 bodova

Koleginica Aleksandra Knežević nije položila ispit (15 bodova).

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE ODRŽATI U SREDU 27.03.2019 U 9H U KABINETU BR. 16 NA LIMANU. POTREBNO JE DA STUDENTI LIČNO DOĐU NA UPIS OCENA.

 

21. marta 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – REZULTATI ISPITA MART 2019

Koleginica Vanja Urošević (2016/001011) je položila ispit i ostvarila 29 bodova.

Koleginica Milana Grmuša (2017/003008) nije položila ispit jer je ostvarila 10 bodova.

Kolega Dalibor Savić (2012/001055) nije položio ispit jer je ostvario 20 bodova.

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE ĆE SE REALIZOVATI U SREDU 27.03.2019. GODINE U 9H U KABINETU BR.16 NA LIMANU.

7. februara 2019.
UPIS OCENA – JANUARSKO/FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti koji su 29.01.2019. godine polagali neki od ispita: Osnovi organizacije, Preduzetništvo, Menadžment nabavke i Spoljnotrgovinsko poslovanje da će se u petak 08.02.2019. godine održati upis ocena u terminu konsultacija od 14h do 16h. U istom terminu mogu doći i studenti koji su polagali popravne kolokvijume iz navedenih predmeta kako bi upisali svoje bodove.

4. februara 2019.
OSNOVI ORGANIZACIJE – Rezultati ispita održanog 29.01.2019.

Obaveštava se kolega Mehić David da je položio ispit i ostvario 30 bodova. Moli se da u vreme konsultacija dođe na upis ocene.

20. decembra 2018.
OSNOVI ORGANIZACIJE

Studenti Grmuša Milana i Savić Dalibor nisu položili popravni kolokvijum iz predmeta Osnovi organizacije.

20. decembra 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM

Kolokvijum su položile:

Ivana Janković – 16 bodova

Branislava Siriški – 30 bodova

27. septembra 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE

Sledeći studenti su položili ispit iz predmeta Ekonomika Evropske unije kod profesora Jovanović dr Miroslava
Ružica Dragičević – 72(8)
Stefan Milanović – 62(7)
Željka Jovanović – 76(8)

14. septembra 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE

Sledeći studenti su položili popravni kolokvijum i imaju mogućnost prijave i polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku:

Ružica Dragićević – 30 bodova

Stefan Milanović – 17 bodova

Stefan Stećuk – 16 bodova

7. jula 2018.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – POPRAVNI KOLOKVIJUM PRED SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Kolokvijum su položile:

2017/200007 JOVANOVIĆ ŽELJKA – 25 bodova
2017/200050 JOVIŠIĆ JOVANA – 24 boda

 

Kolokvijum nisu položili:

2017/200006 DRAGIĆEVIĆ RUŽICA – 10 bodova
2017/200029 STEĆUK STEFAN – 8 bodova
2017/200032 CVETKOVIĆ DENIS – 5 boda