Izaberite stranicu

dr Biljana Stankov

Funkcija Koordinator za izdavačku delatnost
Zvanje

Predavač

E-mail bilja.l.stankov@gmail.com
Telefon +381214854008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Sreda 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Biljana Stankov (prethodno Lazić) je 2001. godine završila Srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Zrenjaninu i iste godine postala student Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na usmerenju Marketing. Fakultet završava 2006. godine sa prosečnom ocenom tokom studija 9,03 i dobija zvanje Diplomirani ekonomista. Diplomski rad pod nazivom „Primena analize varijanse u istraživanju tražnje pojedinih smerova u srednjoškolskom obrazovanju“ odbranila je sa ocenom 10, a mentor joj je bio profesor dr Mirko Savić. Naredne godine je postala saradnik u nastavi na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu (tadašnjem Spoljnotrgovinskom fakultetu), Univerziteta Privredna akademija. Na osnovnim akademskim studijama je bila angažovana kao saradnik profesora dr Miroslava Đorđevića i izvodila je nastavu na predmetima Osnovi ekonomije, Makroekonomija i Mikroekonomija. Novembra 2008. godine se zapošljava, kao saradnik u nastavi, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Nakon završetka master akademskih studija, na istoj visokoškolskoj ustanovi je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Izvodila je nastavu iz brojnih predmeta koji pripadaju pomenutoj naučnoj oblasti, među kojima se izdvajaju: Osnovi ekonomije, Osnovi menadžmenta, Osnovi organizacije, Izrada i implementacija biznis plana, Upravljanje i kontrola troškova, Upravljačko računovodstvo, Tržišno komuniciranje, Marketing, Menadžment nabavke i Spoljnotrgovinsko poslovanje. Zvanje Master ekonomista stekla je 2012. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija, na usmerenju Ekonomsko-pravne studije Evropske unije. Ovaj nivo studija je završila sa prosečnom ocenom 10,00, a master rad pod nazivom „Unapređenje konkurentnosti Srbije i ostalih zemalja bivše SFRJ u kontekstu evropskih integracija“ odbranila je sa ocenom 10, pod mentorstvom profesorice dr Jelene Vapa Tankosić. Uz podršku i pomoć mentorke, objavila je više radova koji su nastali kao rezultat, kako tadašnje, tako i aktuelne saradnje. Naredne godine na istom fakultetu postaje student doktorskih akademskih studija na usmerenju Poslovna ekonomija. Nakon što je, zaključno sa 2015. godinom, položila sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9,40 posvećuje se prijavi teme i izradi doktorske disertacije pod mentorstvom profesora dr Nikole Gradojevića. Decembra 2017. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Panel analiza stranih direktnih investicija i konkurentnosti u evropskim zemljama u nastajanju i razvoju“ i stekla naučno zvanje Doktor nauka – ekonomske nauke. Tokom rada na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Biljana Stankov je učestvovala u procesima akreditacije i provere kvaliteta pomenutih visokoobrazovnih institucija, kao i u vrednovanju njihovih studijskih programa. Od 2016. godine, u saradnji sa glavnom i odgovornom urednicom dr Jelenom Damnjanović, bavi se uređivanjem naučno-stručnog časopisa International Journal of Economic Practice and Policy (Škola biznisa), čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada. Iste godine postaje i administrator i verifikator Kartona naučnog radnika Vojvodine, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Kao recenzent je angažovana od strane uredništva naučnih časopisa „Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies“i „EMC Review – Economy and Market Communication Review“. Biljana Stankov se bavi organizovanjem međunarodne naučne konferencije i urednik je zbornika saopštenja sa međunarodne naučne konferencije „Economic Development and Competitiveness of European Countries“. Od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost  je takođe angažovana i kao član Komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje razvojno-istraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija sa teritorije AP Vojvodine. Kao istraživač je bila angažovana u okviru razvojnoistraživačkih projekata „Analiza iskustava stranih investitora u slobodnim zonama u vezi sa tržištem radne snage na teritoriji AP Vojvodine“, „Analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine“ i „Istraživanje determinanti konkurentnosti poslovnog okruženja AP Vojvodine“. Trenutno je i učesnik u okviru projekta Introduction to EU Education for Secondary Schools, Erasmus+ Jean Monnet project koji je finansiran od strane Evropske unije. Osnovne oblasti njenog dosadašnjeg interesovanja i budućeg naučnog usavršavanja su: strane direktne investicije, nacionalna konkurentnost, konkurentnost privrede i preduzeća, Evropska unija, međunarodna ekonomija i ekonomija evropskih integracija. Biljana Stankov je do sada, kao autor ili koautor, učestvovala na više od 40 naučnih konferencija uz publikovanje radova u zbornicima saopštenja,  objavila je blizu 30 radova u naučnim časopisima i tematskim zbornicima nacionalnog značaja, kao i 3 rada u tematskim zbornicima međunarodong značaja. Pored navedenog, dr Biljana Stankov je izabrana i u zvanje naučnog saradnika od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sve reference su dostupne na sajtu http://knr.uns.ac.rs/ (Karton naučnog radnika AP Vojvodine)

Stankov, B., & Roganović, M. (2020). Empirical study of foreign investors motives and importance of FDI inflows in emerging and developing European countries. In Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (107-111). Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad School of Business. ISBN: 978-86-7203-175-1.

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2019). A panel data analysis of FDI inflows and pillars of competitiveness in Emerging and Developing Europe. In Global Economic Trends – Challenges and Opportunities (51-55). Belgrade, Republic of Serbia: Belgrade Banking Academy, Faculty of banking, insurance and finance. ISBN: 978-86-7852-052-5.

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2019). Basic requirements and FDI inflows in emerging and developing Europe: exploring the connection. In Econometric modeling in economics and finance (17-20). Belgrade, Republic of Serbia: Institute of Economics Sciences in Belgrade. ISBN: 978-86-89465-51-8.

Roganović, M., & Stankov, B. (2020). The effects of the common industrial policy on the economic development of the European Union. In Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (38-41). Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad School of Business. ISBN: 978-86-7203-175-1.

Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Managing FDI determinants: Overview of selected panel data empirical studies. In Proceedings from International May Conference on Strategic Management (205-211). Bor, Republic of Serbia: Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management, University of Belgrade. ISBN: 2620-0597

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Contemporary theories of foreign direct investment: a review of the most prominent theories. Economy – theory and practice, 11(4), 36-46. ISSN:  2217-5458.

Stankov, B., Damnjanović, J., & Roganović, M. (2018). Pillars of competitiveness as FDI determinants in host countries: A review of the panel data empirical studies. School of Business, 2/2018, 98-116.  ISSN: 1451-6551.

Stankov, B., & Roganović, M. (2018). The determinants of foreign direct investments: A panel data study for the emerging and developing European countries. In Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (83-86). Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad School of Business. ISBN: 978-86-7203-144-7.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Foreign direct investments in classical and neoclassical theories of international trade. In Innovation, ICT and Education for the Next Generation (385-404). Novi Sad, Republic of Serbia: Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy. ISBN 978-86-87619-89-0.

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2018). Efficiency enhancers as FDI determinants in emerging and developing European countries: A panel data analysis. In Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science – 60 Years of Challenges and Opportunites (230-233). Belgrade, Republic of Serbia: Institute of Economics Sciences in Belgrade. ISBN: 978-86-89465-42-6.

Vapa Tankosić, J., & Stankov, B. (2017). Efficiency of investment incentives in attracting foreign investors in the Republic of Croatia and the Republic of Serbia – research of tax incentives. In Opportunities for inclusive and resilient growth (141-159). Belgrade, Republic of Serbia: Institute of Economic Sciences. ISBN 978-86-89465-29-7

Žunić Kovačević, N., Vapa Tankosić, J., & Stankov, B. (2016). The mechanism of SMEs internationalization towards the EU single market perspective. In European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy (43-59). Pula, Croatia: Juraj Dobrila University of Pula. ISBN 978-953-7320-24-9.

Stankov, B., Roganović, M., & Marjanski-Lazić, S.  (2016). Attractiveness of Serbian retail industry for foreign investors with reference to the company Delhaize Group. School of Business, 2/2016, 47- 68. ISSN 1451-6551.

Stankov, B., Roganović, M., & Marjanski Lazić, S. (2016). Foreign direct investments ih the trade sector and stimulating economic development. In Reforms and development of the Serbian economy in the conditions of the institutional crisis of the European Union (231-255). Sremska Kamenica, Republic of Serbia: Faculty of Business Economics, University Educons.  ISBN: 978-86-87785-71-7.

Stankov, B., Markov, J., & Milošević, I. (2015). FDI by economic activities and investment incentives in Bulgaria and Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 77(23-24), 61-69. ISSN 1820-0222.

Grandov, Z., Stankov, B., & Roganović, M. (2015). Comparative analysis of factors that encourage foreign direct investment in Serbia and Romania. School of Business, 2/2015, 141-169. ISSN: 1451-6551.

Stankov, B., Markov, J., & Roganović, M. (2014). Investment destinatons Serbia and Croatia in the time of global crisis. In The big recession and the crisis of neoliberal economy (245-260). Sremska Kamenica, Republic of Serbia: Faculty of Business Economics, University Educons. ISBN: 978-86-87785-36-6.

Stankov (Lazić), B., Vapa Tankosić, J., & Stojanović, B. (2014). Forecasting FDI inflows in some Balkan countries applying linear trend. In Contemporary Trends and Perspectives of Economic Recovery (133-151). Nice, France: CEMAFI International. ISBN 978-2-9544508-5-8.

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2013). Competitiveness of  higher education in the Republic of Serbia  in the context of accession to the European Union. In Multiculturalism and Contemporary Society (454-470). Novi Sad, Republic of Serbia: Faculty of Law and Business Studies in Novi Sad.  ISBN: 978-86-7910-068-9

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2013). Competitiveness of Serbia and Macedonia and the accession to the EU in a time of crisis. School of Business, 1/2013, 74-91. ISSN: 1451-6551.

Stankov (Lazić), B., & Markov, J. (2012). Managing the competitive position of Serbia in order to advance towards European Union membership. In Innovative management and business performance (1588-1599). Belgrade, Republic of Serbia: Faculty of organizational sciences in Belgrade. ISBN: 978-86-7680-755-5.

Markov, J., & Stankov (Lazić), B. (2012). Some aspects of data privacy protection in internet marketing in the European Union and Serbia. In Proceeding from International Conference on applied Internet and information technologies AIIT2012 (399-404). Zrenjanin, Republic of Serbia: Technical Faculty “Mihajlo Pupin” in Zrenjanin, University of Novi Sad. ISBN: 978-86-7672-173-3.

Marković, S., & Stankov (Lazić), B. (2008). The European Union and its institutions. Law – theory and practice, 25(9-10), 54-70. ISSN: 0352-3713.

Marković, S., & Stankov (Lazić), B.  (2009). Economic policy of the European Union. Law – theory and practice, 25(1-2), 42-61. ISSN: 0352-3713.

Đorđević M., Stankov (Lazić), B., & Ćuić, J. (2009). Intensified foreign trade cooperation between Serbia and the European Union – an important factor in overcoming the crisis. In Business Environment in Serbia and the World Economic Crisis. Novi Sad, Republic of Serbia: Novi Sad School of Business. ISBN: 978-86-7203-101-0.

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)

Vežbe

  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)

Ispiti

  MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
  POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  EKONOMIKA TRGOVINE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
  EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)

Materijali

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17)
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (MS)
MARKETING (BOL. 12)
MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Obaveštenja

26. decembra 2022.
REZULTATI ISPITA I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – DECEMBARSKI ISPITNI ROK

Ekonomija Evropske unije – ispit

 • Pozivaju se studenti koji su polagali ispit Anđela Markov i Đorđe Topalović da dođu u sredu 28. decembra u 14 časova u Amfiteatar na Limanu kako bi dopunili predispitne bodove. Dolazak je obaveza

Osnovi preduzetništva – ispit

 • Tanja Žigić – 86 bodova, ocena 9

Spoljnotrgovinsko poslovanje – popravni kolokvijum

 • Darijan Delić – 29 bodova

Menadžment u spoljnoj trgovini – popravni kolokvijum

 • Nikolina Drobac – 30 bodova

Ekonomija Evropske unije – popravni kolokvijum

 • Bojana Vekić – 22 boda
 • Marija Teglaš – 20 bodova

 

4. oktobra 2022.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita Oktobar 2

Ispit su položile sledeće studentkinje:

Radovančev Nađa – 73, ocena 8

Gnjatović Natalija – 71, ocena 8

Pušonjić Svetlana – 81, ocena 9

Mićić Tijana – 86, ocena 9

25. septembra 2022.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE – Master studije – Rezultati ispita, septembar

ISPIT SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Borojević Danijel – 66, ocena 7

Rakić Slađana – 52, ocena 6

Kustudić Jovana – 64, ocena 7

25. septembra 2022.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA ODRŽANIH 23.09.2022.

PREDUZETNIŠTVO

Stepanović Marina – 16 bodova (položeno)

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Šušić Vanja – 29 bodova (položeno)

Teglaš Marija – 6 (nije položeno)

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Popović Nenad – 35 bodova (položeno)

Teglaš Marija – 25 bodova (položeno)

Mole se studenti koji planiraju izlazak na neki od ispita u roku Oktobar 2 da na vreme dopune svoje predispitne bodove ukoliko ih nemaju dovoljno.

25. septembra 2022.
REZULTATI ISPITA ODRŽANIH 23.09.2022.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Lukić Dragana – 81, ocena 9

Erski Tamara – 76, ocena 8

Božić Aleksandra – kolokvijum 17 bodova, ispita nije položen

MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI

Ilić Petra – 58, ocena 6

Radovanov Jasmina – 53, ocena 6

Zuvić Aleksandra – 51, ocena 6

SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Veličković Jelena – 51, ocena 6

Ostojić Nikola – 54, ocena 6

Pantić Marija – 52, ocena 6

Šušić Vanja – 53, ocena 6

Stepanović Marina – 61, ocena 7

EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Todorović Dragoljub – 55, ocena 6

Marković Zorana – 58, ocena 6

Očoveji Valentina – 51, ocena 6

Bjelajac Vladimir – 65, ocena 7

Stanković Marija – 58, ocena 6

Ostojić Nikola – 53, ocena 6

 

UPIS OCENA I UVID U RADOVE: Ponedeljak 26.09.2022. godine u 10.30 časova u kabinetu 16.

7. septembra 2022.
REZULTATI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA – Septembar, 2022.

Međunarodna ekonomija:

Dragana Lukić – 16 bodova

Ekonomika Evropske unije:

Tijana Mićić – 26 bodova

Natalija Gnjatović – 22 boda

Spoljnotrgovinsko poslovanje:

Marija Pantić – 28 bodova

Ekonomija Evropsske unije:

Dragoljub Todorović – 17 bodova

Anđela Markov – 20 bodova

Zorana Marković – 16 bodova

Mole se svi studenti da na vreme dopune svoje predispitne bodove.

6. septembra 2022.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Rezultati ispita, septembar 2022

Sledeći studenti su položii ispit:

Kopilović Ivana – 97(10)

Spasić Jovana – 61(7)

Kodžoman Željana – 61(7)

Ispit nije položila Ilić Petra – 19,5 bodova

Upis ocena i uvid u radove će se realizovati u terminu konsultacija (pratiti obaveštenja na sajtu škole vezano za ovonedeljne konsultacije)

6. septembra 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati ispita, septembar 2022

Ispit su položili sledeći studenti:

Živanov Katarina – 78(8)

Kresojević Sanja – 71(8)

Rađenović Kristina – 63(7)

Ilić Georgije – 72(8)

Mirić Jovana – 53(6)

Kanurić Ivana – 57(6)

Miletić Nada – 55(6)

Upis ocena će se realizovati u terminu konsultacija (pratiti obaveštenja na sajtu škole vezano za ovonedeljne konsultacije)

6. septembra 2022.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati ispita, septembar 2022

Ispit je položila Marija Stanković – 61(7)

Ispit nije položila Marina Stepanović – 11 bodova (minimum je 18 bodova)

Upis ocena i uvid u radove će se realizovati u terminu konsultacija (pratiti obaveštenja na sajtu škole vezano za ovonedeljne konsultacije)

27. juna 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati popravnog kolokvijuma, jun 2022

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Ilić Georgije – 30 bodova

Kresojević Sanja – 29 bodova

Ivić Milan – 27 bodova

Ostojić NIkola – 19 bodova

Mirić Jovana – 18 bodova

Popović Nenad – 18 bodova

Topalović Đorđe – 16 bodova

Kanurić Ivana – 16 bodova

POPRAVNI KOLOKVIJUM NISU POLOŽILE

Marković Zorana i Pantić Marija

MINIMALAN BROJ PREDISPITNIH BODOVA KOJI SE MORA OSTVARITI RADI IZLASKA NA ISPIT IZNOSI 28.

4. maja 2022.
MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Bodovi za aktivnost

Poštovani studenti, u gornja tri dokumenta se nalaze uputstvo za izradu analize spoljne trgovine, obrazac za izradu i mesečni statistički bilten za januar 2022. godine koji suluži kao izvor podataka. Urađene studije se mogu predati zaključno sa 23. majem 2022. godine. Na ovaj način se može ostvariti 5 bodova za aktivnost. Preostali bodovi za aktivnost se prikupljaju izradom testova za aktivnost, ranije putem Moodla, a trenutno na časovima nastave (9. maja, 16. maja, 23. maja i 30. maja).

4. maja 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Bodovi za aktivnost

Poštovani studenti, u gornjem dokumentu se nalazi spisak potencijalnih tema i uputstvo za izravu analize nauno-stručnog članka. Odabranu temu je potrebno prijaviti, a urađenu analizu odbraniti do kraja maja 2022. godine. Na ovaj način studenti mogu ostvariti 5 bodova za aktivnost, preostali bodovi za aktivnost se stiču izradom testova za aktivnost ( prethodno putem Moodle, a trenutno i do kraja semestra radom na časovima vežbi).

15. aprila 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Rezultati kolokvijuma 14.04.2022.

KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Tormaši Lorena – 30

Tomašik Emilija – 30

Ikonić Dragan – 30

Tutić Sandra – 29

Vukmirović Dragana – 27

Blagojević Ivana – 27

Kerkez Nikolina – 26

Katona Andrej – 26

Zarić Milica – 25

Lašanc Davic – 25

Nosović Marija – 25

Vojnović Isidor – 24

Aladić Marijana – 22

Poznanović Nikola – 21

Desančić Tijana – 21

Nikolić Milomir – 21

Minimalan broj bodova potreban za izlazak na ispit iznosi 28. 

KOLOKVIJUM NISU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Kresojević Sanja – 10

Rađenović Kristina – 3

Kanurić Ivana – 2

Pantić Marija – 0

Stanojević Marija – 0

Ostojić Nikola – 0

Šušić Vanja – 0

 

 

 

13. marta 2022.
SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE – Rezultati ispita i popravnog kolokvijuma, mart 2022

Ispit su položili sledeći studenti:

 • Samardžija Miroslav – 33, ukupno 98(10)
 • Rađenović Kristina – 20, ukupno 56(6)
 • Mirić Jovana – 18, ukupno 55(6)
 • Marković Zorana – 20, ukupno 54(6)
 • Poznanović Nikola – 21, ukupno 54(6)
Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:
 • Miletić Nada – 35 bodova
 • Markov Anđela – 30 bodova
 • Mikolić Milomir – 29 bodova

13. marta 2022.
EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE, master studije – Rezultati ispita i popravnog kolokvijuma, mart 2022

Sledeći studenti su položili ispit:

 • Purić Danijela – 43, ukupno 82(9)
 • Solaković Maja – 32, ukupno 66(7)
 • Kovačević Katarina – 43, ukupno 89(9)
 • Švenda Lenka – 33, ukupno 67(7)
 • Dragičević Milica – 36, ukupno 82(9)
 • Strižak Luka – 29, ukupno 63(7)
 • Radovanović Jovana – 38, ukupno 86(9)
 • Tanasić Daliborka – 33, ukupno 68(7)
 • Nikolić Nevena – 42, ukupno 93(10)
 • Popović Arnela – 32, ukupno 74(8)
 • Markov Marijana – 40, ukupno 71(8)
Ispit nisu položile:
 • Cimeša Željka – 20, ocena 5
 • Savić Milica – 17, ocena 5
Popravni kolokvijum su položile:
 • Radovančev Nađa – 26 bodova
 • Pušonjić Svetlana – 26 bodova
Popravni kolokvijum nije položio Borojević Danijel.

12. marta 2022.
MENADŽMENT U SPLJNOJ TRGOVINI – Nastava 15. mart 2022.

Obaveštavaju se studenti master studija da će se nastava iz predmeta Menadžment u spoljnoj trgovini održati u utorak 15. marta sa početkom u 18 časova, tada će se takođe nadoknaditi i nastava od prethodne nedelje.

Biljana Stankov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI – Predavanja 15. mart 2022.
Time: Mar 15, 2022 06:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81203602240?pwd=WUR1ZnJPNVZwc2orRW5sL3hEdU5IZz09

Meeting ID: 812 0360 2240
Passcode: q4yAQG

 

 

12. marta 2022.
EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Predavanja 14. mart 2022.

Obaveštavaju se studenti da će se u ponedeljak 14. marta nadoknaditi prošlonedeljna predavanja i održati aktuelna predavanja  putem Zoom aplikacije sa početkom u 10 časova.

Biljana Stankov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE – Predavanja 14.mart 2022.
Time: Mar 14, 2022 10:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/83052166175?pwd=eWR2UWRVVXVrN1hheUg5WUg0cVdqdz09

Meeting ID: 830 5216 6175
Passcode: 91LqB5