Izaberite stranicu

др Биљана Станков

Функција Координатор за издавачку делатност
Звање

Професор струковних студија

E-mail biljana.stankov@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854008
Кабинет КАБИНЕТ 16
Консултације Уторак 10:00-12:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Др Биљана Станков је професор струковних студија на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Током вишегодишњег рада у области високог образовања прошла је кроз звања: Сарадник у настави (2008-2011), Асистент (2011-2018), Предавач (08.02.2018. – 08.02.2023 ) и Професор струковних студија (10.02.2023. и тренутно). Биљана Станков је 2001. године завршила средњу економско-трговинску школу у Зрењанину и исте године постала студент Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду, на усмерењу Маркетинг. Факултет завршава 2006. године са просечном оценом током студија 9,03 и добија звање Дипломирани економиста. Дипломски рад под називом „Примена анализе варијансе у истраживању тражње појединих смерова у средњошколском образовању“ одбранила је са оценом 10, а ментор јој је био професор др Мирко Савић. Наредне године је постала сарадник у настави на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду (тадашњем Спољнотрговинском факултету), Универзитета Привредна академија. На основним академским студијама је била ангажована као сарадник професора др Мирослава Ђорђевића и изводила је наставу на предметима Основи економије, Макроекономија и Микроекономија. Новембра 2008. године се запошљава, као сарадник у настави, на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Након завршетка мастер академских студија, на истој високошколској установи је изабрана у звање асистента за ужу научну област Пословна економија. Изводила је наставу из бројних предмета који припадају поменутој научној области, међу којима се издвајају: Основи економије, Основи менаџмента, Основи организације, Израда и имплементација бизнис плана, Управљање и контрола трошкова, Управљачко рачуноводство, Тржишно комуницирање, Маркетинг, Менаџмент набавке и Спољнотрговинско пословање. Звање Мастер економиста стекла је 2012. године на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, Универзитета Привредна академија, на усмерењу Економско-правне студије Европске уније. Овај ниво студија је завршила са просечном оценом 10,00, а мастер рад под називом „Унапређење конкурентности Србије и осталих земаља бивше СФРЈ у контексту европских интеграција“ одбранила је са оценом 10, под менторством професорице др Јелене Вапа Танкосић. Уз подршку и помоћ менторке, објавила је више радова који су настали као резултат, како тадашње, тако и актуелне сарадње. Наредне године на истом факултету постаје студент докторских академских студија на усмерењу Пословна економија. Након што је, закључно са 2015. годином, положила све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 9,40, приступа пријави теме и изради докторске дисертације под менторством професора др Николе Градојевића. Децембра 2017. године одбранила је докторску дисертацију под називом „Панел анализа страних директних инвестиција и конкурентности у европским земљама у настајању и развоју“ и стекла научно звање Доктор наука – економске науке. Поред наведеног звања, Биљана Станков поседује и научно звање Научни сарадник у области друштвених наука – економија, додељено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Односно матичног научног одбора за право, економију и политичке науке. Током рада на Високој пословној школи струковних студија и Факултету за економију и инжењерски менаџмент, Биљана Станков је учествовала у процесима акредитације и провере квалитета поменутих високообразовних институција, као и у вредновању њихових студијских програма. Од 2016. године, у сарадњи са главном и одговорном уредницом др Јеленом Дамњановић, бави се уређивањем научно-стручног часописа  International Journal of Economic Practice and Policy (претходни назив Школа бизниса), чији је издавач Висока пословна школа струковних студија из Новог Сада. Биљана Станков је Координатор за издавачку делатност Високе пословне школе струковних студија из Новог Сада и члан Маркетинг тима. Такође је ангажована је и као члан уређивачког одбора и рецензент часописа. 2016. године постаје администратор, а 2018. године и верификатор у оквиру Картона научног радника АП Војводине, који предствља део јединствене базе података истраживача у АП Војводини којим руководи Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност. Као рецензент је била ангажована од стране уредништва научних часописа„Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies“ i „EMC Review – Economy and Market Communication Review“. Биљана Станков се бавила организациојом међународне научне конференције и уређивањем зборника саопштења са међународне научне конференције „Economic Development and Competitiveness of European Countries” која се почев од 2018. годин сваке друге годин одржава у организацији Високе пословне школе струковних студија из Новог Сада. Поред тога, учествовала је и у организацији научно-стручне конференције националног значаја и уређивању зборника саопштења “ЕУ за младе – изазови и могућности” и “Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност”. Као истраживач је била, и тренутно је, ангажована у оквиру више развојно-истраживачких и научно-истраживачких пројеката националног и међународног значаја. Такође, је као ментро или члан комисије била ангажована у оквиру великог броја комисија за оцену и одбрану завршних радова студената основних, специјалистичких и мастер струковних студија (преко 65). Биљана Станков је била ангажована у раду више стручних комисија Високе пословне школе струковних студија из Новог Сада, а такође и у оквиру стручних комисија АП Војводине (Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија са територије АП Војводине и Испитна комисије за полагање стручних испита за стицање дозволе за рад кандидата који остварују образовно-васпитни рад у школама за економску групу предмета са територије АП Војводине). Током рада је учествовала и у већем броју хуманитарних активности и активности од значаја за ширу друштвену заједницу у оргнаизацији Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду. Основне области њеног досадашњег интересовања и будућег научног усавршавања су: стране директне инвестиције, национална конкурентност, конкурентност привреде и предузећа, Европска унија, међународна економија и економија европских интеграција. Биљана Станков је до сада, као аутор или коаутор, учествовала на око 40 научних конференција, објавила више од 30 радова у научним часописима и тематским зборницима националног значаја и 3 рада у оквиру монографских студија. Аутор је или коаутор основних уџбника „Европска унија: трговина, инвестиције и конкурентност“ и „Основи организације: организациони аспекти трговинских предузећа“, као и публикација  „How well do we know each other? Secondary-school students atitudes towards the Europan Union: research results“, „EU za mlade – izazovi i mogućnosti“ i „Priručnik o EU za nastavnike i učenike u srednjim školama – EU Handbook for Secondary Schools“.„

 

Živkov, D., Stankov, B., Roganović, M., & Momčilović, M. (2022). Dynamic correlation between the selected cereals traded in commodity exchange market in AP Vojvodina. Economics of Agriculture, 69(2), 395-410.

Stankov, B., i Roganović, M. (2022). Pružanje podrške i podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji. Akcionarstvo – časopis za menadžment, 28(1), 21-45.

Stankov, B., & Papić-Blagojević, N. (2022). Research and forecasting the value of product import from the European Union to the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries:Trade and Investment Relations (pp. 9-12). Novi Sad School of Business.

Đurić, D., Stankov, B., & Roganović, M. (2021). Analysis of investments as determinants of economic growth of the Republic of Serbia in the context of getting closer the European Union. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 221-243.

Simić, M., & Stankov, B. (2020). Foreign trade in agricultural products between the Republic of Serbia and the Republic of Kazakhstan – A decade since the singing of the Free Trade Agreement. School of Business, 17(1), 86-111.

Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Managing FDI determinants: Overview of selected panel data empirical studies. In Ž. Živković (Ed.), Proceeding from International May Conference on Strategic Management (pp. 205-211). University of Bor, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management.

Stankov, B., & Vapa Tankosić, J. (2019). A panel data analysis of FDI inflows and pillars of competitiveness in Emerging and Developing Europe. In Z. Grubišić, D. Vuković, H. Hanić & M. Bugarčić (Eds.), Global Economic Trends – Challenges and Opportunities (pp. 51-55). Belgrade Banking Academy, Faculty of banking, insurance and finance.

Stankov, B., Damnjanović, J., & Roganović, M. (2018). Pillars of competitiveness as FDI determinants in host countries: A review of the panel data empirical studies. School of Business, 15(2), 98-116.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Savremene teorije o stranim direktnim investicijama: pregled najistaknutijih teorija. Ekonomija – teorija i praksa, 11(4), 36-46.

Stankov, B., & Damnjanović, J. (2018). Foreign direct investments in classical and neoclassical theories of international trade. In D. Soleša & V. Šimović (Eds.), Innovation, ICT and Education for the Next Generation (pp. 385-404). Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad.

 

Предавања

  ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Вежбе

  УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
  МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
  ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Испити

  МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВАЊЕ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (ПРЕ БОЛ.)
  ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  ЕКОНОМИКА ТРГОВИНЕ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  ПРЕДУЗЕТНИШТВО (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (ПРЕ БОЛ.)
  ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
  СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
  СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ПРЕДУЗЕТНИШТВО (БОЛ. 12)
  ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
  ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (БОЛ. 17)
  УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА (БОЛ. 17)

Материјали

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (МС)
МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ НАБАВКЕ (БОЛ. 12)
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ (БОЛ. 17 - МС)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
ПРЕДУЗЕТНИШТВО (БОЛ. 12)
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Обавештења

26. мај 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – 20. мај 2024.

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Воркапић Ања – 74(8)

Остојић Лука – 61(7)

Перић Тамара – 56(6)

Лучић Нина – 64(7)

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Ћеран Милан – 62(7)

МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ

Рашевић Александар – 94(10)

Ковач Валерија – 100(10)

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА – Испит

Савановић Милан – 94(10)

Гутовић Кристијан – 61(7)

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА – Колоквијум

Колоквијум је положила Драгичевић Теодора 21 бод.

Колоквијум нису положили: Малић Јана (10 бодова), Ђукић Марија (12 бодова) и Мартиновић Михаило (0 бодова)

УВИД У РАДОВЕ, УПИС ОЦЕНА И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ВЕЗИ ДОПУНЕ ПРЕДИСПИТНИХ БОДОВА

Понедељак 27. мај у 9 ч., кабинет бр. 16.

19. мај 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – 17. мај 2024.

ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Папуга Микола – 75(8)

Панић Дајана – 59(6)]

Голић Милица – 62(7)

УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Малић Јана – 62(7)

Драгићевић Теодора – 10 (није положено)

Поправни колокбијум из предмета Увод у Европску унију положила је Ђурић Марија (24 бода), а није положио Димић Никола (1 бод)

УВИД У РАДОВЕ И УПИС ОЦЕНА: Понедељак 20. мај 2024. год. у 12 часова у кабинету бр. 16.

18. април 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – 15.04.2024.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Гавриловић Дуња – 79(8)

Клецин Анђела – 62(7)

Коловић Јасна – 64(7)

Тасић Теодора – 58(6)

Ћирић Милана – 74(8)

Чикош Данијела – 62(7)

Јурошевић Дарко – није положено (5)

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИНТЕГРАЦИЈЕ

Недић Бојаа -77(8)

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Ћосовић Јован – 91(10)

Григоријевић Јелена – 71(8)

Милић Виолета – 61(7)

Остојић Лука – није положено (5)

Поправни колоквијум:

Крстић Славко – 22 (допуна предиспитних бодова)

Воркапић Ања – 12 (није положено)

 

18. април 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – 12.04.2024.

УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Испит:

Поповић Александар – 88(9)

Илић Срђан – 84(9)

Гавриловић Дуња – 56(6)

Марић Марина – 56(6)

Огризовић Анђела – 51(6)

Малић Јана – није положено (13 бодова)

Поправни колоквијум:

Драгичевић Теодора – 21 (допуна предиспитних бодова)

Ђуркић Марија – није положено

ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Испит:

Комненић Александар – није положено

Поправни колоквијум:

Ђорђевић Милица – 27

 

 

12. март 2024.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – март 2024

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Коловић Јасна – 29

Гутовић Кристијан – 27

Ћирић Милана – 23

Јурошевић Дарко – 16

Боковић Марија – није положено (9)

Огризовић Анђела – није положено (5)

Студенти који су положили колоквијум имају услов за излазак на испит.

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Ристић Стоја – 35 (предиспитни бодови: 49)

Григоријевић Јелена – 28 (предиспитни бодови 46)

Перић Тамара – 23 (предиспитни бодови: 34)

Остојић Лука – 30 (предиспитни бодови: 33)

Мирковић Јелена – 22 (допуна предиспитних бодова)

Милић Виолета – 21 (допуна предиспитних бодова)

Крстић Славко – није положено (14 бодова)

Колегинице могу допунити предиспитне бодове у термину консултација.

6. март 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА – 04. март 2024. године

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Каровић Бојана – 100 (10)

Сич Анабела – 71(8)

Дрезгић Жељко – 61(7)

Вулић Милана – 57(6)

Миловановић Александар – 56(6)

Булајић Миљан – 51(6)

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Бјелановић Владанка – 91(10)

Гавриловић Дуња -5

Гајдош Теодора – 74(8)

Илић Срђан – 72(8)

Обрадовић Андреј – 71(8)

УВИД У РАДОВЕ И УПИС ОЦЕНА: Понедељак 11. март у 9 ч, кабинет 16.

3. март 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – 01. март 2024. год.

УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Гавриловић Дуња – 5 (није положено)

Гајдош Теодора – 61 (7)

Давидовић Александар – 64 (7)

Мартиновић Михаило – 53 (6)

Михајловић Жарко – 62(7)

Тасић Теодора – 53(6)

Поправни колоквијум су положиле Јана Малић (24) и Анђела Огризовић (19). Моле се колегинице да на време допуне своје предиспитне бодове.

Увид у радове и упис оцена: Понедељак 04. март у термину од 9ч до 10ч, кабинет 16.

14. фебруар 2024.
Трговина и инвестиције Европске уније – 14.02.2024.

https://app.sli.do/event/sfyqdNAV7ztytbvTEE49Rv

https://wall.sli.do/event/nWY2BkHEfEVP2J6huVuL7U?section=49c5455b-6b38-4af6-ac26-11481a33c526

9. фебруар 2024.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – Јануарски испитни рок 2024

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Гавриловић Дуња – 30

Тасић Теодора – 25

Бабић Милош – 20

Коловкић Јасна – 17

Клецин Анђела – 16

Гајдош Теодора – 8 (није положено)

УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ 

Гавриловић Дуња – 23

Мартиновић Михаило – 18

Тасић Теодора – 18

Михајловић Жарко – 16

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Дрезгић Жељко – 38

Ћосовић Јован – 37

Вулић Милана – 31

Лучић Нина – 28

Сич Анабела – 26

Булајић Миљан – 21

Миловановић Александар – 21

Милић Виолета – 21

Мирковић Јелена – 16 (није положено)

Перић Тамара – 12 (није положено)

Лаковић Матија – 12 (није положено)

Крстић Славко – 10 (није положено)

Ристић Стоја – 6 (није положено)

Воркапић Ања – 5 (није положено)

Григоријевић Јелена – 3 (није положено)

Остојић Лука – 3 (није положено)

УВИД У РАДОВЕ: Понедељак 12. фебруар у 9 часова, кабинет 16.

 

 

26. октобар 2023.
УВОД У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmQWMhyz3xH4TFkAMwUkAKGa9Zmsqtmuw9gEyET3YQfobWkw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdldq-a8iO0SCd6bH8I6ZAFjkxHfp0Ews3perLkxHfmNZJayQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezjMiCnX4GlN-N4xvdQFJuzPLcW3G-T7cETUtYPFcJJpmmXQ/viewform?usp=sf_link

 

 

26. септембар 2023.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – Октобар1 2023

Поправни колоквијум су положиле:
Erski Tamara – 23 boda
Rajković Dragana – 20 bodova
Lalić Milana – 23 boda
Lučić Milica – 23 boda
Моле се колегинице да на време допуне своје предиспитне бодове.

25. септембар 2023.
ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВОРПСКЕ УНИЈЕ – Резултати испита Октобар1 2023

Вујин Борис – 57(6)

Јевтић Јована – 57(6)

Купрешанин Наташа – 64(7)

Максимовић Марија – 68(7)

Мијић Вања – 68(7)

Пожар Арпад – 59(6)

Рајчић Милана – 61(7)

Тривуновић Милица – 61(7)

Марјанов Миладинка – 51(6)

23. септембар 2023.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА – Октобар1 2023

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Теглаш Марија – 61(7)

Векић Бојана – 71(8)

ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Мастер студије

Јанковић Теодора – 75(8)

Рупар Милица – 67(7)

ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Нестровић Лука – 61(7)

Увид у радове и упис оцена: понедељак 25. септембар у 14 часова, кабинет 16 Лиман.

22. септембар 2023.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – Октобар1 2023

Менаџмент у спољној трговини: Савић Милица – 21 бод (допуна предиспитних бодова); Арњаш Ивона – 14 поена (није положен колоквијум)

Међународна економија: Димић Сара – 21 бод (допуна предиспитних бодова)

22. септембар 2023.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Резултати испита октобар1 2023

ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ

Перковић Жељана – 87(9)

Пурић Данијела – 73(8)

Кокот Слађана – 71(8)

Петковић Никола – 68(7)

Кустудић Јована – 66(7)

Стрижак Лука – 51(6)

Увид у радове и упис оцена: понедељак 25. септембар у 14 часова, кабинет 16 на Лиману.

 

 

7. септембар 2023.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – Септембар 2023

МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ

Перковић Жељана – 31 бод

Пурић Данијела – 35 бодова

Петровић Сузана – 39 бодова

Кустудић Јована – 21 бод

Све остале колегинице сем Кустудић Јоване имају довољно предиспитних бодова за излазак на испит.

ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Панић Дајана – 22 бода

Бајић Срђан – 18 бодова

Рајчић Милана – 23 бода

Панић Дајана и Бајић Срђан морају допунити предиспитне бодове.

5. септембар 2023.
ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Резултати испита септембар 2023

Конџуловић Анђела – 92(10)

Бочковић Милица – 91(10)

Маринковић Данијела – 72(8)

Димитровски Јована – 68(7)

Драгичевић Теодора – 66(7)

Јоцковић Марина – 65(7)

Мојин Весна – 61(7)

Поповић Ивана – 61(7)

Калић Аница – 59(6)

Божић Александра – 59(6)

Родић Анђела – 58(6)

Векић Мартина – 58(6)

Божић Кристина – 57(6)

Максић Николина – 57(6)

Комненић Александар – 56(6)

Џомбета Дарко – 53(6)

Колегинице Наташа Купрешанин и Милица Трибуновић нису положиле испит.

Потребно је да се колегиница Тијана Тривуновић јави ради допуне бодова.

Увид у радове и уписа оцена: четвртак 07. сепбембар у 15 часова у кабинету 16.

5. септембар 2023.
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА – Септембар 2023

Будимчевић Теодора – 61(7)

Перић Тамара – 57(6)

Увид у радове и упис оцена: четвртак 07. сепбембар у 15 часова у кабинету 16.

5. септембар 2023.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Резултати испита септембар 2023

Боројевић Данијел – 61(7)

Гњатовић Наталија – 81(9)

Граховац Емилија – 63(7)

Драгичевић Милица – 67(7)

Кокот Слађана – 5

Мићић Тијана – 56(6)

Николић Невена – 76(8)

Ракић Александра – 65(7)

Ракић Слађана – 65(7)

Сивчевић Дајана – 64(7)

Силађи Јелена – 100(10)

Солаковић Маја – 68(7)

Танасић Далиборка – 67(7)

Швенда Ленка – 65(7)

Увид у радове и упис оцена: четвртак 07. септембар у 15 часова у кабинету 16.

 

 

5. септембар 2023.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА – Септембар 2023

ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Мастер студије

Михајлов Милана – 77(8)

Арифовић Гордана – 72(8)

Дражић Милица – 64(7)

Јеринић Јелена – 62(7)

Пајчин Лука – 61(7)

Радојичић Стеван – 56(6)

Јовановић Јована – 56(6)

Самарџић Јована – 56(6)

Милићевић Зорана – 54(6)

Увид у радове и упис оцена: четвртак 7. септембар у 15 часова  у кабинету 16.

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Божић Александра – 65(7)

Живковић Милан – 56(6)

Увид у радове и упис оцена: четвртак 7. септембар у 15 часова  у кабинету 16.

4. јул 2023.
ТРГОВИНА И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Поправни колоквијум јун 2023

Поправни колоквијум су положили следећи студенти:

Божић Кристина – 27

Мојин Весна – 27

Зивлак Милош – 26

Купрешанин Наташа – 26

Калић Аница – 25

Џомбета Дарко – 23

Божић Александра – 21

Векић Мартина – 21

Пожар Арпад – 19

Комненић Александар – 18

Максимовић Марија – 18

Вујин Борис – 16

Поправни колоквијум нису положили следећи студенти:

Ђорђевић Милица – 13

Рајчић Милана – 13

Анђелић Ивана – 0

УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ ИМАЈУ: Џомбета Дарко и Комненић Александар

Сви остали студенти морају допунити предиспитне бодове.

 

24. јун 2023.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Резултати поправног колоквијума јун 2023

Поправни колоквијум су положили следећи студенти:

Гњатовић Наталија – 27 бодова (има услов за излазак за испит)

Швенда Ленка – 25 бодова (допуна предиспитних бодова)

Ракић Слађана – 23 бода (допуна предиспитних бодова)

Ракић Александра – 22 бода (допуна предиспитних бодова)

Боројевић Данијел – 21 бод (допуна предиспитниг бодова)

Солаковић Маја – 21 бод (допуна предиспитних бодова)

Николић Невена 21 бод (допуна предиспитних бодова)

Поправни колоквијум нису положили следећи студенти:

Сивчевић Дајана – 14 бодова

Кустудић Јована – 4 бода

Мићић Тијана – 0 бодова

 

19. јун 2023.
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Мастер студије – Резултати поправног колоквијума Јун 2023

Поправни колоквијум су положили Лука Пајчин (19 бодова) и Стеван Радојичић (20 бодова).

Моле се колеге да пре изласка на испит допуне предиспитне бодове.

19. јун 2023.
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА – Резултати испита јун 2023

Испит су положили:

Сич Анабела – 64 бода, оцена 7

Станковић Данило – 51 бод, оцена 6

Испит није положила Перић Тамара (16 бодова)

 

19. јун 2023.
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Резултати испита јун 2023

Испит је положио Огњановић Благоје – 52 бода, оцена 6

19. јун 2023.
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – Резултати испита јун 2023

ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ:

Лалић Милана – 64 бода, оцена 7

Петронић Ива – 69 бодова, оцена 7

Ђорђевић Милица – 58 бодова, оцена 6

1. јун 2023.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – Мај 2023.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Будимчић Теодора – 27

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Огњановић Благоје – 18 бодова

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Петронић Ива – 36 бодова

Живковић Милан – 21 бод

Ђорђевић Милица – 21 бод

Божић Александра – 21 бод

25. мај 2023.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНИХ 22. МАЈА 2023.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА (Основне студије)

Бојић Милена – 84 бода, оцена 9

Вујасин Стефан – 52 бода, оцена 6

Крстић Славко – 51 бод, оцена 6

Остојић Лука – 51 бод, оцена 6

Сич Анабела – није положила

Станковић Данило – није положио

ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (Мастер студије)

Ковач Валерија – 96 бодова, оцена 10

Тормаши Лорена – 100 бодова, оцена 10

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (Основне студије)

Ћирић ић Бранка – 87 бодова, оцена 9

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (Основне студије)

Анђелић Ивана – 56 бодова, оцена 6

Божић Александра – није положила

Ивић Милан – 52 бода, оцена 6

Рајчић Милана – 52 бода, оцена 6

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (Основне студије)

Ивић Милан – 63 бода, оцена 7

Огњановић Благоје – није положио

Векић Бојана – није положила

 

 

10. април 2023.
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМИ – Април 2023

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – Поправни колоквијум април 2023

Анђелић Ивана – 27 бодова (предиспитни бодови 36, може пријавити испит)

Мојин Весна – 29 бодова (допуна предиспитних бодова)

Ивић Милан – 27 бодова (допуна предиспитних бодова)

Божић Александра – 6 бодова (није положила)

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА -Поправни колоквијум април 2023

Сич Анабела – 20 бодова (предиспитни бодови 32, може пријавити испит)

Станковић Данило – 23 бода (предиспитни бодови 23, може пријавити испит)

Вујасин Стефан – 16 бодова (допуна предиспитних бодова)

Допуна предиспитних бодова ће се одржати у понедељак 24. априла у 15 часова у кабинету 16 на Лиману.

2. април 2023.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Испит, април 2023

Колегиница Николина Дробац је положили испит из предмета Менаџмент у спољној трговини (мастер студије).

Испитни бодови 39, укупно бодова 73, закључна оцена 8.

13. март 2023.
Менаџмент у спољној трговини – поправни колоквијум март 2023

Студент Никола Петковић, 2020/200005 је положио колоквиум и остварио 26 бодова.

12. март 2023.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Испит, март 2023

Јандроковић Сања је полижила испит. Укупно 66 бодова, оцена 7.

12. март 2023.
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Испит, март 2023

Делић Даријан је полижио испит. Укупно 56 бодова, оцена 6.

10. фебруар 2023.
ДОПУНА ПРЕДИСПИТНИХ БОДОВА

Обавештавају се студенти да ће се допуна предиспитних бодова из предмета Спољногрговинско пословање и Међународна економиија одржати у понедељак 20. фебруара у 14 часова.

 

5. фебруар 2023.
МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА – Поправни колоквијум, јануар 2023

СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ:

Арсеновић Маријана – 26 бодова (има услов за излазак на испит)

Салаји НИколина – 27 бодова (има услов за излазак на испит)

Јовановић Оливера – 24 бода (има услов за излазак на испит)

Смрзлић Јована – 24 бода (има услов за излазак на испит)

Булајић Миљан – 24 бода (има услов за излазак на испит)

Бојић Милена – 19 бодова (има услов за излазак на испит

Перић Тамара – 20 бодова (допуна предиспитних бодова)

Вулић Милана – 21 бод (допуна предиспитних бодова)

Милованчевић Александар – 20 бодова (допуна предиспитних бодова)

Лучић Нина – 18 бодова (допуна предиспитних бодова)

Миловановић Мануела – 16 бодова (допуна предиспитних бодова)

Мирковић Јелена – 19 бодова (допуна предиспитних бодова)

Неђић Милан – 19 бодова (допуна предиспитних бодова)

Станковић Данило – 16 бодова (допуна предиспитних бодова)

СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ:

Крстић Славко – 9 бодова

Сич Анабела – 7 бодова

Михајлов Војин – 3 бода

Ристић Стоја – 3 бода

Радоичић Вања – 9 бодова

Глигоријевић Јелена – 3 бода

Воркапић Ања – 3 бода

Вујасин Стефан – 13 бодова

Милић Виолета – 5 бодова

Остојић Лука – 3 бода

ПОЗИВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ТРЕБА ДА ДОПУНЕ ПРЕДИСПИТНЕ БОДОВЕ ДА ДОЂУ У ПОНЕДЕЉАК. 20. ФЕБРУАРА У 14 ЧАСОВА У КАБИНЕТ 16. ДОЛАЗАК ЈЕ ОБАВЕЗАН. ПРИПРЕМИТИ ГРАДИВО СА КОЛОКВИЈУМА.

 

4. фебруар 2023.
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – Поправни колоквијум, јануар 2023

Следећи студенти су положили поправни колоквијум:

Чобрда Тијана – 35 бодова (45 предиспитна бода)

Јерковић Милана – 25 бодова (46 предиспитних бодова)

Сабо Леона – 28 бодова (30 предиспитних бодова)

Купрешанин Наташа – 21 бод (21 предиспитни бод=

Моле се колегинице Сабо Леона и Купрешанин Наташа да се јаве путем мејла ради договора о допуни предиспитних бодова.

Следећи студенти нису положили поправни колоквијум:

Позар Арпад – 16 бодова

Џомбета Дарко – 11 бодова

Калић Аница – 5 бодова

Дуловић Марија – 3 бода

Рајчић Милана – 0 бодова

26. децембар 2022.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Економија Европске уније – испит

 • Позивају се студенти који су полагали испит Анђела Марков и Ђорђе Топаловић да дођу у среду 28. децембра у 14 часова у Амфитеатар на Лиману како би допунили предиспитне бодове. Долазак је обавеза

Основи предузетништва – испит

 • Тања Жигић – 86 бодова, оцена 9

Спољнотрговинско пословање – поправни колоквијум

 • Даријан Делић – 29 бодова

Менаџмент у спољној трговини – поправни колоквијум

 • Николина Дробац – 30 бодова

Економија Европске уније – поправни колоквијум

 • Бојана Векић – 22 бода
 • Марија Теглаш – 20 бодова

 

4. октобар 2022.
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Резултати испита Октобар 2

Испит су положиле следеће студенткиње:

Радованчев Нађа – 73, оцена 8

Гњатовић Наталија – 71, оцена 8

Пушоњић Светлана – 81, оцена 9

Мићић Тијана – 86, оцена 9

25. септембар 2022.
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Мастер студије – Резултати испита, септембар

ИСПИТ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ

Боројевић Данијел – 66, ocena 7

Ракић Слађана – 52, ocena 6

Кустудић Јована – 64, ocena 7

25. септембар 2022.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНИХ 23.09.2022.

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Степановић Марина – 16 бодова (положено)

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Шушић Вања – 29 бодова (положено)

Теглаш Марија – 6 (није положено)

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Поповић Ненад – 35 бодова (положено)

Теглаш Марија – 25 бодова (положено)

Моле се студенти који планирају излазак на неки од испита у року Октобар 2 да на време допуне своје предиспитне бодове уколико их немају довољно.

25. септембар 2022.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНИХ 23.09.2022.

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА

Лукић Драгана – 81, оцена 9

Ерски Тамара – 76, оцена 8

Божић Александра – колоквијум 17 бодова, испита није положен

МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ

Илић Петра – 58, оцена 6

Радованов Јасмина – 53, оцена 6

Зувић Александра – 51, оцена 6

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Величковић Јелена – 51, оцена 6

Остојић Никола – 54, оцена 6

Пантић Марија – 52, оцена 6

Шушић Вања – 53, оцена 6

Степановић Марина – 61, оцена 7

ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Тодоровић Драгољуб – 55, оцена 6

Марковић Зорана – 58, оцена 6

Очовеји Валентина – 51, оцена 6

Бјелајац Владимир – 65, оцена 7

Станковић Марија – 58, оцена 6

Остојић Никола – 53, оцена 6

 

УПИС ОЦЕНА И УВИД У РАДОВЕ: Понедељак 26.09.2022. године у 10.30 часова у кабинету 16.

7. септембар 2022.
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА – Септембар, 2022.

Међународна економија:

Драгана Лукић – 16 бодова

Економика Европске уније:

Тијана Мићић – 26 бодова

Наталија Гњатовић – 22 бода

Спољнотрговинско пословање:

Марија Пантић – 28 бодова

Економија Европсске уније:

Драгољуб Тодоровић – 17 бодова

Анђела Марков – 20 бодова

Зорана Марковић – 16 бодова

Моле се сви студенти да на време допуне своје предиспитне бодове.

6. септембар 2022.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Резултати испита, септембар 2022

Следећи студенти су положии испит:

Копиловић Ивана – 97(10)

Спасић Јована – 61(7)

Коџоман Жељана – 61(7)

Испит није положила Илић Петра – 19,5 бодова

Упис оцена и увид у радове ће се реализовати у термину консултација (пратити обавештења на сајту школе везано за овонедељне консултације)

6. септембар 2022.
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Резултати испита, септембар 2022

Испит су положили следећи студенти:

Живанов Катарина – 78(8)

Кресојевић Сања – 71(8)

Рађеновић Кристина – 63(7)

Илић Георгије – 72(8)

Мирић Јована – 53(6)

Канурић Ивана – 57(6)

Милетић Нада – 55(6)

Упис оцена ће се реализовати у термину консултација (пратити обавештења на сајту школе везано за овонедељне консултације)

6. септембар 2022.
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – Резултати испита, септембар 2022

Испит је положила Марија Станковић – 61(7)

Испит није положила Марина Степановић – 11 бодова (минимум је 18 бодова)

Упис оцена и увид у радове ће се реализовати у термину консултација (пратити обавештења на сајту школе везано за овонедељне консултације)

27. јун 2022.
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Резултати поправног колоквијума, јун 2022

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ

Илић Георгије – 30 бодова

Кресојевић Сања – 29 бодова

Ивић Милан – 27 бодова

Остојић НИкола – 19 бодова

Мирић Јована – 18 бодова

Поповић Ненад – 18 бодова

Топаловић Ђорђе – 16 бодова

Канурић Ивана – 16 бодова

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ НИСУ ПОЛОЖИЛЕ

Марковић Зорана и Пантић Марија

МИНИМАЛАН БРОЈ ПРЕДИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОРА ОСТВАРИТИ РАДИ ИЗЛАСКА НА ИСПИТ ИЗНОСИ 28.

4. мај 2022.
МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – Бодови за активност

Поштовани студенти, у горња три документа се налазе упутство за израду анализе спољне трговине, образац за израду и месечни статистички билтен за јануар 2022. године који сулужи као извор података. Урађене студије се могу предати закључно са 23. мајем 2022. године. На овај начин се може остварити 5 бодова за активност. Преостали бодови за активност се прикупљају израдом тестова за активност, раније путем Moodla, а тренутно на часовима наставе (9. маја, 16. маја, 23. маја и 30. маја).

4. мај 2022.
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Бодови за активност

Поштовани студенти, у горњем документу се налази списак потенцијалних тема и упутство за израву анализе науно-стручног чланка. Одабрану тему је потребно пријавити, а урађену анализу одбранити до краја маја 2022. године. На овај начин студенти могу остварити 5 бодова за активност, преостали бодови за активност се стичу израдом тестова за активност ( претходно путем Moodle, а тренутно и до краја семестра радом на часовима вежби).

15. април 2022.
ЕКОНОМИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – Резултати колоквијума 14.04.2022.

КОЛОКВИЈУМ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ:

Тормаши Лорена – 30

Томашик Емилија – 30

Иконић Драган – 30

Тутић Сандра – 29

Вукмировић Драгана – 27

Благојевић Ивана – 27

Керкез Николина – 26

Катона Андреј – 26

Зарић Милица – 25

Лашанц Давиц – 25

Носовић Марија – 25

Војновић Исидор – 24

Аладић Маријана – 22

Познановић Никола – 21

Десанчић Тијана – 21

Николић Миломир – 21

Минималан број бодова потребан за излазак на испит износи 28. 

КОЛОКВИЈУМ НИСУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ:

Кресојевић Сања – 10

Рађеновић Кристина – 3

Канурић Ивана – 2

Пантић Марија – 0

Станојевић Марија – 0

Остојић Никола – 0

Шушић Вања – 0

 

 

 

13. март 2022.
СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ – Резултати испита и поправног колоквијума, март 2022

Испит су положили следећи студенти:

 • Самарџија Мирослав – 33, укупно 98(10)
 • Рађеновић Кристина – 20, укупно 56(6)
 • Mирић Јована – 18, укупно 55(6)
 • Mарковић Зорана – 20, укупно 54(6)
 • Познановић Никола – 21, укупно 54(6)
Поправни колоквијум су положили следећи студенти:
 • Милетић Нада – 35 бодова
 • Марков Анђела – 30 бодова
 • Миколић Миломир – 29 бодова

13. март 2022.
ЕКОНОМИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, мастер студије – Резултати испита и поправног колоквијума, март 2022

Следећи студенти су положили испит:

 • Пурић Данијела – 43, укупно 82(9)
 • Солаковић Маја – 32, укупно 66(7)
 • Ковачевић Катарина – 43, укупно 89(9)
 • Швенда Ленка – 33, укупно 67(7)
 • Драгичевић Милица – 36, укупно 82(9)
 • Стрижак Лука – 29, укупно 63(7)
 • Радовановић Јована – 38, укупно 86(9)
 • Танасић Далиборка – 33, укупно 68(7)
 • Николић Невена – 42, укупно 93(10)
 • Поповић Арнела – 32, укупно 74(8)
 • Mарков Маријана – 40, укупно 71(8)
Испит нису положиле:
 • Цимеша Жељка – 20, оцена 5
 • Савић Милица – 17, оцена 5
Поправни колоквијум су положиле:
 • Радованчев Нађа – 26 бодова
 • Пушоњић Светлана – 26 бодова
Поправни колоквијум није положио Боројевић Данијел.