Izaberite stranicu

dr Boris Kuzman

Zvanje

Vanredni profesor

Telefon +381214854022
Kabinet KABINET 12
Konsultacije Sreda 12:00-14:00
Onlajn konsultacije

Prof. dr Boris Kuzman

Ime i prezime: Boris M. Kuzman

Datum rođenja: 31.05.1975. godine

Titula: Doktor agroekonomskih nauka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Obrazovanje:

Osnovnu školu završio u Travniku,

Srednju elektrotehničku u Novom Sadu,

Diplomirao, spoljnu i unutrašnju trgovinu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd,

Diplomirao, investicije na Fakultetu tehničkih nauka Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu,

Magistrirao, uža naučna oblast (tržište i marketing poljoprivredno prehrambenih proizvoda), Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu,

Doktorirao, uža naučna oblast (tržišta i marketing poljoprivredno prehrambenih proizvoda), Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet Novi Sad,

Naučna zvanja:

15.03.2016. god. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Finansije, trgovina, računovodstvo i revizija,

15.03.2016. god. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Marketing i menadžment,

18.11.2016. god. Vanredni profesor za užu naučnu oblast Agroekonomija tehnologija i inženjerski menadžment.

24.06.2019. god. Viši naučni saradnik (Institut ekonomskih nauka u Beogradu)

Pored gore navedenog u dosadašnjem radu prof. dr Borisa Kuzmana posebno treba istaći projekte na organizaciji i pokretanju rada, Fonda za razvoj APV, niz prezentacija Vojvođanske privrede, aktivno učešće u izradi strategije razvoja Opštine Beočin, učešće u izradi strategije razvoja poljoprivrede Beograda, aktivnosti u izradi akcijonog plana za program prekogranične saradnje. U dosadašnjem radu je obavljao funkciju člana nadzornog odbora centra za socijalni rad grada Novog Sada.

Obavljao funkciju predstavnika  kapitala Republike Srbije pri Skupštini Razvojnog Fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Obavljao je funkciju predsednika  nadzornog odbora JP „Nacionalni parka Fruška gora“,

Obavljao funkciju člana radne grupe za unapređenje seoskog turizma i ruralnog razvoja pri Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srbije,

Obavljao funkciju člana saveta Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu ispred Vlade Republike Srbije,

Obavljao je funkciju člana Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd,

Predsednik je  nadzornog odbora Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES).

Tokom proteklih godina napisao je dve knjige iz oblasti strateškog i pos­lovn­og planiranja i tri monografije, dok je kao koautor učestvovao u pisanju niza publikacija Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine. Recenzent je naučnih radova za naučne časopise Ekonomika poljoprivrede i Agroekonomika. Ujedno je uč­es­tv­ov­ao na više međunarodnih simpozijuma gde je prezentovao naučne radove u oblasti agroindustrije, tržišta, menadžmenta i marketinga. Do sada ima publikovan više od 40 naučnih i stručnih radova kao autor i koautor u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Bio je angažovan kao mentor, komentor i član komisija pri izradi više doktorskih i master radova. Angažovan je u naučno-istraživačkom radu na većem broju tržišnih projekata.

Član je Evropske asocijacije agrarnih ekonomista.

Član je Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES), Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana NDAEB (Balkan Scientific Association of Agricultural Economics-BSAAE), Balkanske asocijacije za zaštitu životne sredine (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) i Evropeke asocijacije agrarnih ekonomista.

Pored pomenutog dopisni je član uredništva me­đu­na­ro­dn­og časopisa “Intrnational Journal of Sustainabel Economies Mangament” (IJSEM), DOI: 10.4018/IJSEM, ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-966

Kao autor/koautor, objavio je preko 70 biblografskih jedinica od toga, 5 monografia koje su citirane u domaćoj i stranoj stručnoj literaturi.

 

BIBLIOGRAFIJA- PREGLED OSTVARENIH NAUČNIH    REZULTATA U PERIODU 2013-2018. GODINA

Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije međunarodnog značaja (M 10)

Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja (M14)

 1. Boris Kuzman, Milan Stegić, Anton Puškarić (2016). Serbia and EFTA Contributions to Trade of Agroindustrial Products. U: Food Science, Production, and Engineering in Contemporary Economies, (ur. Andrei, J. V.), IGI Global – Business Science Reference, Hershey, Pennsylvania, USA, Poglavlje 15, str. 355-364, broj heterocitata: 0, doi:4018/978-1-5225-0341-5.ch015, ISBN 9781522503415 (hardcover), ISBN 9781522503422 (ebook),

         https://www.igi-global.com/chapter/serbia-and-efta-contributions-to-trade-of-agroindustrial-products/152453,                                                                                                                                                                                                                                     (M14 = 4,2)

 1. Boris Kuzman, Milan Stegić, Nemanja Tasić (2016). Stabilization and association agreement impact on corn seed trade between Serbia and EU. 152nd European Association of Agricultural Economists (EAAE) Seminar “Emerging technologies and the development of agriculture”, August 30th – September 1st, 2016, Novi Sad, Srbija, Društvo agrarnih ekonomista Srbije, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Ekonomski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, Thematic proceedings (ur. Tomić, D., Lovre, K., Subić, J., Ševarlić, M.), str. 179-192, broj heterocitata: 0,  ISBN 978-86-6269-052-4, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/249309/2/THEMATIC%20PROCEEDINGS_152nd%20EAAE%20SEMINAR_2016.pdf#page=190                                                                                                                                                                        (M14= 4,2)
 2. Boris Kuzman, Radivoj Prodanović (2017). The main determinants of agritourism development in the Republic of Serbia. International scientific conference “Tourism in function of development of the Republic of Serbia”, 1-3rd June, 2017, Vrnjačka Banja, Srbija, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Thematic proceedings II, (ur.  Cvijanović, D., Ružić, P., Andreeski, C., Gnjatović, D., Stanišić, T.), str. 500-517, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-89949-21-6, ISBN 978-86-89949-23-0, COBISS.SR-ID 235193612,

         http://www.hit-vb.kg.ac.rs/conference/images/thematic_proceedings/2017_II.pdf    (M14= 5,0)

 1. Boris Kuzman, Nedeljko Prdić (2018). Strategic significance of wholesale market in agricultural products sale. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube Region- support programs for the improvement of agricultural and rural development”, 14-15th December, 2017, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J. V.), str. 87-104, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-061, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Tematski%20zbornik%202018.pdf                                                                                                                                                                                                                        (M14 = 5,0)

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M 20

Rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja (M24)

 1. Boris Kuzman, Aleksandra Tešić, Anastazija Tanja Đelić (2013). Possible routes of approaching of Serbia (agro industrial complex) to the EU and the WTO. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 541-549, broj heterocitata: 1, ISSN 0352-3462, UDK 43(497.11):EU,                              http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2013/Broj%203%20-%202013_Issue%203%20-%202013/8%20-%20Kuzman,%20Tesic,%20Djelic.pdf                                    (M24 = 4,0)
 2. Nedeljko Prdić, Boris Kuzman, Miljana Barjaktarović (2014). Practical research results of successfull company’s appearance at the fair. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 903-914, broj heterocitata: 4, ISSN 0352-3462, UDK43:330.131.5, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2014/Broj%204/6%20EP%204%202014.pdf

                                                                                                                                                                                 (M24= 4,0)

 1. Boris Kuzman, Milan Stegić, Jonel Subić (2016). Market oriented approach of revealed comparative advantage in international trade. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 247-260, broj heterocitata: 1, ISSN 0352-3462, UDK 5:631, www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%201/16%20EP%201%202016-16.pdf                            (M24 = 4,0)
 2. Miljana Barjaktarović, Boris Kuzman, Sonja Žarković (2016). The profitability of family farms in organic food production in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 4, str. 1309-1322, broj heterocitata: 0, ISSN 0352-3462, UDK11:631.147:631.112(497.11), http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%204/13%20EP%204%202016-13.pdf                                                                                                                                                                                      (M24 = 4,0)
  1. Radivoj Prodanović, Boris Kuzman, David Jovović, Lazar Ozegović (2017). Market and trade of organic fruits in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 141-155, broj heterocitata: 0, ISSN 0352-3462, UDK 439.54:[631.047+634.1/.7](497.11), http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%201/10%20EP%201%202017%20lq-10.pdf                                       (M24 = 3,3)
 1. Boris Kuzman, Katarina Đurić, Ljubomir Mitrović, Radivoj Prodanović (2017). Agricultural budget and agriculture development in Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 2, str. 515-530, broj heterocitata: 1, ISSN 0352-3462, UDK435(497.11),

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%202/7%20EP%202%202017-7.pdf

                                                                                                                                                (M24 = 3,3)

 1. Boris Kuzman, Nedeljko Prdić, Zoran Dobraš (2017). The importance of the wholesale markets for trade in agricultural products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 3, str. 1177- 1190, broj heterocitata: 1, ISSN 0352-3462, UDK 33:633/637,

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%203/20%203%202017-20.pdf    (M24= 4,0)

 1. Maja Ćirić, Marko Carić, Boris Kuzman, Ana Zekavica (2018). Farmer innovativeness and its impact on internet and social media adoption. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 1, str. 243-256, broj heterocitata: 0, doi:10.5937/ekoPolj1801243C, ISSN 0352-3462, UDC: 004.738.5+316.774]:349.422, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2018/Broj%201/16%20EP%201%202018-16.pdf

                                                                                                                                                  (M24= 3,3)

Radovi objavljeni u zbornicima sa međunarodnih naučnih skupova (M 30)

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)

* Rad objavljen krajem 2012. godine, koji nije ušao u prethodni Izveštaj za izbor u naučno zvanje naučni saradnik.

 1. * Branislav Vlahović, Boris Kuzman (2012). Foreign trade of agroindustrial products Serbia and Montenegro in the CEFTA agreement. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values”, 6-8th December, 2012, Tara, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Cvijanović, D., Subić J., Andrei, J. V.), str. 89-104, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-018-0, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Tara_Serbia_2012.pdf (M33 = 1,0)
 2. Boris Kuzman, Aleksandra Tešić (2013). Implementation of Globalgap standard as the comparative advantages of the Serbia. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – achieving regional competitiveness”, 5-7th December, 2013, Topola, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Cvijanović, D., Subić J., Andrei, J. V.), str. 89-104, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-026-5, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola_Serbia_2013.pdf                       (M33 = 1,0)
 3. Boris Kuzman, Maja S. Kovačević (2014). Perspectives for development of rural tourism in Republic Serbia. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – rural development and (un)limited resources”, 5-6th June, 2014, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Cvijanović, D., Subić J., Andrei, J. V.), str. 138-154, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-036-4, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/Skup%20IEP%202014-%20Tematski%20zbornik.pdf (M33 = 1,0)
 4. Boris Kuzman, Radivoje Prodanović, Bojana Bekić (2015). Justification-profitability of organic fruit production in the Republic of Serbia. International scientific conference, “Agricultural science, creativity, growth”, 5-6th February 2015, Stavropol, Russia, Stavropol State Agrarian University, Proceedings (ur. Kostiukova, E., Bobrishev, A., Frolov, A), str. 164-167, broj heterocitata: 0, ISBN 978-5-9906307-8-9, UDK 63:001, SEQUOIA Stavropol, https://elibrary.ru/item.asp?id=23895260                                                           (M33 = 1,0)
 5. Boris Kuzman, Milan Stegić (2015). Agro-food trade between Serbia and EU with focus on countries of Danube region. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11th December, 2015, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J. V.), str. 330-346, broj heterocitata: 1, ISBN 978-86-6269-046-3, iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Sustainable%20agriculture%20and%20rural%20development%20iz%20terms%20of%20the%20Republic%20of%20Serbia%20strategic%20goals%20realizations%20within%20the%20Danube%20region.pdf

                                                                                                                                           (M33= 1,0)

 1. Boris Kuzman, Radivoj Prodanović (2017). Land management in modern farm production. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – development and application of clean technologies in agriculture”, 15-16th December, 2016, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J. V.), str. 292-308, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-056-2, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Thematic%20Proceedings_IEP%202016.pdf                               (M33= 1,0)
 2. Boris Kuzman, Radivoj Prodanović, Jonel Subić (2017). Risk and uncertainty management in agricultural holding. U: Risk in the food economy – theory and practice, book no. 49.1 within the Multiannual Program 2015-2019: “The Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals”, (ur. Góral, J., Wigier, M.), Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI), Warsaw, Poland, poglavlje 11, str. 133-147, broj heterocitata: 0, ISBN 978-83-7658-681-6, https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-wieloletniego-2015-2019/20923,2,3,0,nr-491-risk-in-the-food-economy-theory-and-practice.html (M33 = 1,0)
 3. Boris Kuzman, Maja Ćirić (2017). Are farmers ready for changes that internet and social media bring? International scientific conference Innovation, ICT and education for the next generation, 26-27th May, 2017, Novi Sad, Srbija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad, Thematic proceedings (ur. Soleša, D., Šimović, V., Rosi, B.), str. 81-97, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-87619-84-5, COBISS.SR-ID 31446323,

                                                                                                                                     (M33 = 1,0)

Monografije nacionalnog značaja (M 40)

Monografije nacionalnog značaja (M42) i poglavlje u publikaciji (M45)

 1. Boris Kuzman (2014). Spoljnotrgovinska razmena agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije i zemalja CEFTA regiona. Monografija. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija (recezenti: Cvijanović, D., Vlahović, B., Subić, J.) str. 234, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-028-9, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Boris%20Kuzman%20END%20(2).pdf                                                                                                                                          

                                                                                                                                        (M 42= 7) 

 1. Branko Mihailović, Drago Cvijanović, Boris Kuzman (2014). Challenges of management consulting in modern business of agricultural enterprises. Monografija. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija (recezenti: Peševski, M., Despotović, A., Cicea, C.), str. 318 (poglavlja IV i V, str. 117-205), broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-032-6,

http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/ENDMihailovicCvijanovicKuzman%20(2).pdf                                                                                              (M 42= 7)

 1. Vesna Paraušić, Branko Mihailović, Boris Kuzman (2013). Poljoprivreda, prehrambena industrija i razvijenost udruživanja u agroprivredi. U monografiji:Stanja i mogućnosti razvoja održive poljoprivrede i ruralnog razvoja u Podunavlju, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija, (ur. Cvijanović, D., Popović, V., Subić, J., Paraušić, V.), str. 120-141, broj heterocitata: 0,  ISBN 978-86-6269-024-1,

http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/Monografija%20IEP_III%2046006_2013_PDF%20(2).pdf                                                                     (M45 = 1,3)

 1. Jonel Subić, Boris Kuzman (2016). Uputstvo i model za izradu biznis plana na poljoprivrednim gazdinstvima. U monografiji: Unapređenje finansijskih znanja i evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija, (ur. Subić, J., Janković, S., Vasiljević, Z., Lukić, M.), str. 95-128, broj heterocitata: 0, ISBN 978-86-6269-053-1, iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Monografije/Unapre%C4%91enje%20finansijskih%20znanja%20i%20evidencije%20na%20poljopri%20vrednim%20gazdinstvima%20u%20Republici%20Srbiji.pdf                                                    (M45 = 1,5)

Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M 50)

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja (M51)

 1. Adrian Nedelcu, Alexandra Tătaru, Jonel Subić, Boris Kuzman (2015). The local action group, local development model based on community. Case study-LGA „Land of vineyards and wine“ Vrancea. Procedia Economics and Finance, vol. 22, str. 706-715, broj heterocitata: 1, doi: 10.1016/S2212-5671(15)00290-7, ISSN 2212-5671, sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115002907       (M51=2,5)
 2. Boris Kuzman, Miljana Barjaktarović (2018). Instrumenti finansiranja zaštite životne sredine u Srbiji. Ecologica, vol. 25, br. 89, str. 128-134, broj heterocitata: 0, ISSN 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175,                                                              (M51= 3)

Rad u istaknutom nacionalnom časopisu (M52)

 1. Anton Puškarić, Boris Kuzman, Branka Maksimović (2016). Impact of promotional activities on the development of autochthonous food products market. Ekonomika, vol. 62, br. 4, str. 85-94, broj heterocitata: 0, doi:10.5937/ekonomika1604085P, ISSN 0350-137X, COBISS.SR-ID 26903, http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-4.pdf     (M52=1,5)

 

Rad u nacionalnom časopisu (M53)

 1. Anton Puškarić, Boris Kuzman (2014). Analiza trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima zemalja Evropske unije. Agroekonomika, vol. 43, br. 61-62, str. 1-9, broj heterocitata: 0, ISSN 0350-5928 (Print), ISSN 2335-0776 (Online), UDK: 338.439.5,

https://www.agroekonomika.rs/images/arhiva/Agroekonomika_61-62.pdf           (M53=1)

 1. Jelena Matijašević Obradović, Boris Kuzman, Maja Kovačević (2014). Značaj pravne regulative u oblasti ruralnog razvoja Srbije. Agroekonomika, vol. 43, br. 63-64, str. 63-74, broj heterocitata: 0, ISSN 0350-5928 (Print), ISSN 2335-0776 (Online), UDK: 338.43:332.2.21, https://www.agroekonomika.rs/images/arhiva/Agroekonomika_63-64.pdf (M53=1)
 2. Branko Mihailović, Drago Cvijanović Boris Kuzman (2014). Management consulting as a factor in transfer of good practices for managerial know-how. Review of International Comparative Management, vol, 15, br. 3, str. 334-342, broj heterocitata: 1, ISSN 1582-3458,

http://rmci.ase.ro/no15vol3/07.pdf                                                                           (M53=1)

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)

 1. Boris Kuzman, Marko Jeločnik, Jonel Subić (2015). Possibilities for recreational fishing tourism development in protected zones of NPFG. III International conference “Sustainable Development of Tourism Market: International Practices and Russian Experience”, 16th April, 2015, Stavropol, Russia, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, Stavropol, Proceedings, (ur. Trukhachev, V., et al.), str. 84-89, broj heterocitata: 0, AGRUS 2015, ISBN 978-5-9596-1146-0, SR-ID 512447586, http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=512447586&fmt=11&lani=sc                                                                                                    (M63= 0,5)                             
 2. Boris Kuzman, Milan Stegić, Marko Jeločnik (2015). Impact of the foreign trade of agro-industrial products between Serbia and Russian Federation. VIII International scientific “Modern problems of national economic development”, 19th May 2015, Stavropol, Russia, Stavropol State Agrarian University, Proceedings, (ur. Trukhachev, V., et al.), str. 6-16, broj heterocitata: 0, SEQUOIA 2015, ISBN 978-5-9906853-7-6, SR-ID 512446306 http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=512446562&fmt=11&lani=sc                                                                                                    (M63= 0,5)

 Kvalitet naučnih rezultata

Dr Boris Kuzman je objavio 32 naučna rada. Struktura naučnih radova ima sledeći izgled: 4 rada u tematskom zborniku međunarodnog značaja, 8 radova u časopisima međunarodnog značaja verifikovanih posebnom odlukom, 8 saopštenja sa međunarodnog skupa štampanih u celini, 2 monografije nacionalnog značaja, 2 rada u tematskim zbornicima nacionalnog značaja, 2 rada u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja, 1 rad u istaknutom časopisu nacionalnog značaja, 3 rada u nacionalnom časopisu, 2 saopštenja sa nacionalnog skupa štampana u celini. Jedan rad po pozivu sa međunarodnog skupa  prezentovan 2017. godine biće štampan u celini. U grupi Kandidatovih radova publikovanih u naučnim časopisima, znatno je učešće radova publikovanih u časopisima kategorije M24. U monografijama, radovima objavljenim u domaćim i stranim stručnim časopisima i radovima prezentovanim na naučnim skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja, bavi se temama koje se tiču agroekonomske i ekonomske nauke i struke, sa posebnim akcentom na tržište i promet poljoprivrednih proizvoda, ruralni turizam, i mogućnostima unapređenja plasmana organskih proizvoda.

Nacionalni naučno-istraživački i naučno-stručni projekti

 • Učešće u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:
 • U programskom periodu 2011-2018. godina na projektu interdisciplinarnih i integralnih istraživanja br. III – 46006 – Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona, rukovodilac projekta dr Jonel Subić.
 • Učešće u projektima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije:
 • Unapređenje finansijskih znanja i evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji. Nosilac projekta: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd (u saradnji sa: Institut za primenu nauke u poljoprivredi; Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu; PSSS Šabac; PSSS Mladenovac; PSSS Kolari – Smederevo; PSSS Jagodina), 2016. Angažovanje: Član istraživačkog tima.
 • Socio-ekonomski i ekološki aspekti primene obnovljivih izvora energije (OIE) u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Srbiji. Nosilac projekta: Institut Mihajlo Pupin – Centar za robotiku Beograd (u saradnji sa: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd; Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; PSSS Padinska Skela Palilula – Beograd), 2016. Angažovanje: Član istraživačkog tima.
 • Ekološki prihvatljiva proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru. Nosilac projekta: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd (u saradnji sa: Institut za primenu nauke u poljoprivredi; PSSS Padinska Skela Palilula – Beograd; PSSS Šabac; PSSS Mladenovac; PSSS Smederevo; PSSS Požarevac; PSSS Jagodina; PSSS Čačak, PSSS Leskovac), 2017-2018. Angažovanje: Član istraživačkog tima.
 • Učešće u projektima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
 • Istraživanja i konstantnog praćenja CEFTA tržišta po pitanju spoljno trgovinske razmene agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije. (2012-2014). Nosilac projekta: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Projekat finansirala Vlada AP Vojvodine. Angažovanje: Rukovodilac projekta.
 • Vinski turizam na teritoriji AP Vojvodina. Nosilac projekta: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2015), Projekat finansirala Vlada AP Vojvodine. Angažovanje: član istraživačkog tima.
 • Obrazovanje i edukacija primarnih poljoprivrednih proizvođača iz oblasti agroekonomije. Nosilac projekta: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. Projekat finansirala Vlada AP Vojvodine, Angažovanje: član istraživačkog tima.

 Međunarodni naučni i naučno-stručni projekti

 • Katalog kalkulacija u poljoprivredi. Naručilac: Vlada Brčko Distrikta, BiH. Izvršilac: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, 2017. Angažovanje: Član istraživačkog tima.

Predavanje po pozivu u inostranstvu

 • Tokom perioda 30. oktobar – 3. novembar 2017. godine, Kandidat je izvršio predavanje po pozivu iz oblasti ekonomije na Univerzitetu ekonomskih nauka, Fakultetu za menadžment (University of Economic Sciences, Faculty of Management) iz Bukurešta, Rumunija.

 

Seminari i obuke

 • Dr Boris Kuzman je 27. juna 2016. godine učestvovao na seminaru organizovanom od strane Privredne komore u Beogradu pod nazivom: „Korporativno upravljanje – obuka za upravu i zaposlene u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim pravnim licima (Corporate managemnet – training for the administration and employees in public companies, state capital companies and other legal entities)“.

 

Učešće u radnim telima javnih institucija

 • Obavljao je funkciju zastupnika Republike Srbije u Skupštini Razvojnog Fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine u periodu 2013-2015. godina.

 

 • Predsednik nadzornog odbora JP „Nacionalni park Fruška gora“, bio je u periodu 2013-2016. godina.
 • U periodu 2015-2017. godina bio je član radne grupe za unapređenje seoskog turizma i ruralnog razvoja pri Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srbije.                           

                                                                                            

 • Od 2013. godine član je saveta Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu rešenjem Vlade Republike Srbije br. 119-1264/2013
 • Rešenjem Vlade RS broj: 119-13218/2014-1 od 25.10.2014. godine, dr Boris Kuzman imenovan je za člana Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu

Uređivanje publikacija

Uređivanje tematskih zbornika:

 • Tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11. decembar 2015, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, i ostali, Ur.: Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J., ISBN 978-86-6269-046-3
 • Tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – development and application of clean technologies in agriculture”,15-16. decembar 2016, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, i ostali, Ur.: Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J., ISBN 978-86-6269-056-2
 • Tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – support programs for the improvement of agricultural and rural development“, 14-15. decembar 2017, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, i ostali, Ur.: Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J., ISBN 978-86-6269-061-6
 •  Članstvo u naučnim odborima konferencija
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – achieving regional competitiveness”, 5-7th December, 2013, Topola, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-026-5.
 • International scientific conference “ Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – rural development and (un)limited resources”, 5-6th June, 2014, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-036-4.
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11th December, 2015, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-046-3.
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – development and application of clean technologies in agriculture”, 15-16th December, 2016, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-056-2.
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube Region-support programs for the improvement of agricultural and rural development”, 14-15th December, 2017, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-061-6.
 • International scientific-expert conference “Economic development and competitiveness of european countries Achievements-Challenges-Opportunities”, 3-5 th October, 2018, Novi Sad, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
 •  Angažovanost u formiranju naučnih kadrova

Mentorstvo istraživačima koji su upisali doktorske studije, odnosno koji su prijavili doktorsku tezu

 • M.Sc. Milica Simić (2018). Unapređenje spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije sa zemljama Evroazijskog ekonomskog saveza- problemi i perspektive (odobrena tema doktorske disertacije 20.02.2018), Alfa BK Univerzitet, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Beograd, mentor dr Boris Kuzman                                         

 Učešće u komisijama za ocenu doktorskih, magistarskih teza i diplomskih radova

Mentorstva, komentorstva i članstva u Komisijama za odbranu radova kandidata prikazana su u nastavku:

 • Jelena Jevtić (2016). Lojalnost potrošača i njen uticaj na poslovne rezultate preduzeća (odbranjen diplomski rad 03.11.2016.), Alfa BK Univerzitet, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Beograd, mentor dr Boris Kuzman

 

 • Mr Milan Stegić (2016). Uticaj spoljnotrgovinske razmene agroindustrijskih sektora Srbije sa Evropskom unijom kao indikator razvoja (odbranjena doktorska disertacija 08.03.2016.), Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, član ko-mentor dr Boris Kuzman               
 • Mr Izabela Mugoša (2017). Primena marketing koncepta u funkciji unapređenja proizvodnje i plasmana sira u Republici Srbiji (odbranjena doktorska disertacija 19.01.2017.), Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, član komisije dr Boris Kuzman
 • Vitomir Stoilković (2018). Uticaj elektronske trgovine na konkurentnost nacionalne ekonomije (odbranjen magistarski rad 20.02.2018.), Alfa BK Univerzitet, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Beograd, mentor dr Boris Kuzman

Učešće u komisijama za izbor u naučna i istraživačka zvanja

 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za predsednika komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Predraga Vukovića u zvanje Naučni saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za predsednika komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Miljane Barjaktarović u zvanje Naučni saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za predsednika komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor MA Nikole Banjca u zvanje Istraživač-saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za člana komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Biljane Grujić, u zvanje Naučni saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za člana komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Jelene Damnjanović u zvanje Naučni saradnik.                                                            
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za člana komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Marka Jeločnika u zvanje Naučni saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za predsednika komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Jožefa Kaboka u zvanje Naučni saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za predsednika komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Nedeljka Prdića u zvanje Istraživač saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za člana komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Nataše Papić Blagojević u zvanje Naučni saradnik.
 • Imenovanje dr Borisa Kuzmana, naučnog saradnika, za člana komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Dejana Živkova u zvanje Naučni saradnik.

 Normiranje broja koautorskih radova, patenata i tehničkih rešenja

Od 32 objavljena naučna rada, koji predstavljaju uslov u smislu obaveznih naučnih rezultata iz određenih kategorija za sticanje naučnog zvanja viši naučni saradnik, dr Boris Kuzman bio je rukovodilac u realizaciji istraživanja (prvi autor) u 19 radova, drugi koautor u 7  radova, treći koautor bio je u 5 radova, dok je četvrti koautor bio u 1 objavljenom radu.

 Rukovođenje projektima, potprojektima i projektnim zadacima

Dr Boris Kuzman je tokom posmatranog perioda imao rukovodeću projektnu aktivnost:

 • Dr Boris Kuzman,  angažovan je za rukovodioca projektnog zadatka V 3 „Razvoj turizma zasnovanog na prirodnim i kulturno-istorijskim vrednostima Područja“ u okviru potprojekta V „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u Karpatskoj oblasti“ , koji je deo projekta III 46006 „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona“ , finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2018) .

Aktivnosti u naučnim i naučno-stručnim društvima

Dr Boris Kuzman je član u naučno-stručnim društvima:

 • Društvo agrarnih ekonomista Evrope (E.A.A.E.);
 • Društvo agrarnih ekonomista Balkana (B.S.A.A.E.);
 • Društvo agrarnih ekonomista Srbije (D.A.E.S.),
 • predsednik je nadzornog odbora od 2017. godine;
 • Balkanska ekološka  asocijacija  (B.EN.A.);

Dopisni je član uredništva me­đu­na­ro­dn­og časopisa International Journal of Sustainabel Economies Mangament (IJSEM), IGI Publishing ISSN: 2160-9659.

Recenzent je naučnih radova za naučne časopise:

 • Ekonomika poljoprivrede (od 2013.), izdavač Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
 • Agroekonomika (od 2018.), izdavač Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
 • Ekonomija-teorija i praksa (od 2018.), izdavač Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Novi Sad

4.6. Uticaj naučnih rezultata – citiranost

Na Srpskom citatnom indeksu citiran je 1 put. Ukupno je 1 rad iz časopisa citiran u međunarodnom časopisu . Uvidom u međunarodnu bazu podataka Google Scholar, utvrđeno je da je 12 radova dr Borisa Kuzmana citirano ukupno 25 puta (23 puta od 2013. godine), od toga su dva citata ostvarena u dva časopisa na SCI listi, ne uključujući auto citate. U narednom delu, citiranost radova objavljenih nakon poslednjeg izbora kandidata je prikazan za svaki rad pojedinačno.

Rad:

 1. Veselin Dickov, Boris Kuzman (2011). Specific features of pharmaceuticals marketing mix. Journal of Management & Marketing in Healthcare, 4, br. 3, str. 160-167, broj heterocitata: 10, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1753304X11Y.0000000001

Citirano u:

Rad:

 1. Nedeljko Prdić, Boris Kuzman, Miljana Barjaktarović (2014). Practical research results of successfull company’s appearance at the fair. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 4, str. 903-914, ISSN 0352-3462, UDK43:330.131.5, broj heterocitata: 4, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2014/Broj%204/6%20EP%204%202014.pdf

Citirano u:

Rad:

 1. Boris Kuzman, Milan Stegić, Jonel Subić (2016). Market oriented approach of revealed comparative advantage in international trade. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 1, str. 247-260, ISSN 0352-3462, UDK 339.5:631, broj heterocitata: 1, ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%201/16%20EP%201%202016-16.pdf

Citirano u:

Rad:

 1. Boris Kuzman, Aleksandra Tešić, Anastazija Tanja Đelić (2013). Possible routes of approaching of Serbia (agro industrial complex) to the EU and the WTO. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 3, str. 541-549, ISSN 0352-3462, UDK 43(497.11):EU, broj heterocitata: 1, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2013/Broj%203%20-%202013_Issue%203%20-%202013/8%20-%20Kuzman,%20Tesic,%20Djelic.pdf

Citirano u:

 

Rad:

 1. Sreten Jelić, Jovana Gligić Dumonjić, Boris Kuzman (2010). Serbian family households in respect to rural tourism development. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, spec. br. 2, str. 275-280, ISSN 0352-3462, UDK: 631.11.11:338.48-44 (1-22),  broj heterocitata: 2,   http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2010/Specijalni%20broj%202%20-%20Knjiga%202%20-%202010%20=%20Spec.%20Issue%202%20-%20Book%20-%202%20-%202010.pdf

Citirano u:

Rad:

 1. Boris Kuzman (2006). Metodologije za poslovno i strateško planiranje. Opštinska uprava Beočin, Srpska knjiga, Ruma, str. 172, ISBN 86-7564-393-4, COBISS.SR-ID 217807111, broj heterocitata: 1, http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1225525032931833

Citirano u:

Rad:

 1. Boris Kuzman, Nedeljko Prdić, Zoran Dobraš (2017). The importance of the wholesale markets for trade in agricultural products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 3, str. 1177-1190, ISSN 0352-3462, UDK 33:633/637, broj heterocitata: 1,

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%203/20%203%202017-20.pdf

Citirano u:

Rad:

 1. Boris Kuzman, Katarina Đurić, Ljubomir Mitrović, Radivoj Prodanović (2017). Agricultural budget and agriculture development in Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 2, str. 515-530, ISSN 0352-3462, UDK435(497.11), broj heterocitata: 1,

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%202/7%20EP%202%202017-7.pdf

Citirano u:

Rad:

 1. Boris Kuzman, Milan Stegić (2015). Agro-food trade between Serbia and EU with focus on countries of Danube region. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11th December, 2015, Beograd, Srbija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Thematic proceedings, (ur. Subić, J., Kuzman, B., Andrei, J. V.), str. 330-346, ISBN 978-86-6269-046-3, broj heterocitata 1, iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Sustainable%20agriculture%20and%20rural%20development%20iz%20terms%20of%20the%20Republic%20of%20Serbia%20strategic%20goals%20realizations%20within%20the%20Danube%20region.pdf

Citirano u:

Rad:

 1. Adrian Nedelcu, Alexandra Tătaru, Jonel Subić, Boris Kuzman (2015). The local action group, local development model based on community. Case study-LGA “Land of vineyards and wine Vrancea”. Procedia Economics and Finance, vol. 22, str. 706-715, doi:10.1016/S2212-5671(15)00290-7, ISSN 2212-5671, broj heterocitata 1, sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115002907

Citirano u:

 • Balc, R., Tamas, T., Popita, G., Vasile, G., Bratu, M. C., Gligor, D. M., Moldovan, C. (2018). Assessment of chemical elements in soil, grapes and wine from two representative vineyards in Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13, br. 2, str. 435-446, http://dspace.incdecoind.ro/bitstream/123456789/1154/1/Balc.pdf

Rad:

 1. Branko Mihailović, Drago Cvijanović Boris Kuzman (2014). Management consulting as a factor in transfer of good practices for managerial know-how. Review of International Comparative Management, vol. 15, br. 3, str. 334-342, ISSN 1582-3458, broj heterocitata 1, http://rmci.ase.ro/no15vol3/07.pdf

Citirano u:

 

Rad:

 1. Anton Puškarić, Bojana Bekić, Boris Kuzman (2012). Export of fruits and fruit products from Republic of Serbia – state and possibilities for development. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, spec. br. 1, str. 226-231, ISSN 0352-3462, UDK: 634.1+663.8:339.564(497.11),  broj heterocitata 1, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2012/Specijalni%20Broj%201%20-%202012%20=%20Spec.%20Issue%201%20-%202012.pdf

Citirano u:

 Konkretan doprinos realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu

Dr Boris Kuzman objavio je 32 rada, dve monografije. Samostalno ili kao prvi autor se pojavljuje u 19 radova, uključujući i naučnu monografiju koju je samostalno izradio.

Radovi dr Borisa Kuzmana od značajnog su doprinosa, kako za naučnu i stručnu javnost, tako i za kreiranje državne politike u oblasti održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Pored svega, aktuelnost istraživačkog rada i dobijenih rezultata teži rešavanju problema nacionalne poljoprivrede i podsticanje razvoja ruralnih područja. Na taj način daje doprinos izbegavanju eventualnih konflikata tokom procesa evropskih integracija Republike Srbije. Istraživački rad dr Borisa Kuzman značajno detreminiše pravce razvoja agroindustrijkog kompleksa Republike Srbije i ukazuje na tržišne potencijale.

Iskazuje samostalnost i inicijativu pri izučavanju naučne problematike, ali je i sposoban da uključi mlade istraživače u definisanu naučnu problematiku. Takođe, vrlo aktivno se uključuje i doprinosi inicijativama drugih istraživača na naučnu problematiku iz opusa njegovog interesovanja, ima veoma razvijenu plodotvornu saradnju u realizaciji istraživačkih aktivnosti i publikaciji naučnih radova sa većim brojem naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija, kako u zemlji, tako i inostranstvu.

 

Predavanja

  MENADŽMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   BIZNIS PLAN (BOL. 17)
   MENADŽMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

  Materijali

  Obaveštenja