Izaberite stranicu

др Борис Кузман

Звање

Ванредни професор

Телефон +381214854022
Кабинет КАБИНЕТ 12
Консултације Среда 12:00-14:00
Онлајн консултације

Проф. др Борис Кузман

Име и презиме: Борис М. Кузман

Датум рођења: 31.05.1975. године

Титула: Доктор агроекономских наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Образовање:

Основну школу завршио у Травнику,

Средњу електротехничку у Новом Саду,

Дипломирао, спољну и унутрашњу трговину, Факултет за трговину и банкарство, Београд,

Дипломирао, инвестиције на Факултету техничких наука Нови Сад, Универзитет у Новом Саду,

Магистрирао, ужа научна област (тржиште и маркетинг пољопривредно прехрамбених производа), Пољопривредни факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду,

Докторирао, ужа научна област (тржишта и маркетинг пољопривредно прехрамбених производа), Пољопривредни факултет Нови Сад, Универзитет Нови Сад,

Научна звања:

15.03.2016. год. Ванредни професор за ужу научну област Финансије, трговина, рачуноводство и ревизија,

15.03.2016. год. Ванредни професор за ужу научну област Маркетинг и менаџмент,

18.11.2016. год. Ванредни професор за ужу научну област Агроекономија технологија и инжењерски менаџмент.

24.06.2019. год. Виши научни сарадник (Институт економских наука у Београду)

Поред горе наведеног у досадашњем раду проф. др Бориса Кузмана посебно треба истаћи пројекте на организацији и покретању рада, Фонда за развој АПВ, низ презентација Војвођанске привреде, активно учешће у изради стратегије развоја Општине Беочин, учешће у изради стратегије развоја пољопривреде Београда, активности у изради акцијоног плана за програм прекограничне сарадње. У досадашњем раду је обављао функцију члана надзорног одбора центра за социјални рад града Новог Сада.

Обављаo функцију представника  капитала Републике Србије при Скупштини Развојног Фонда Аутономне Покрајине Војводине.

Обављао је функцију председника  надзорног одбора ЈП „Национални парка Фрушка гора“,

Обављао функцију члана радне групе за унапређење сеоског туризма и руралног развоја при Министарству трговине и туризма Републике Србије,

Обављао функцију члана савета Пољопривредног факултета у Земуну испред Владе Републике Србије,

Обављао је функцију члана Управног одбора Института за економику пољопривреде, Београд,

Председник је  надзорног одбора Друштва аграрних економиста Србије (ДАЕС).

Током протеклих година написао је две књиге из области стратешког и пос­ловн­ог планирања и три монографије, док је као коаутор учествовао у писању низа публикација Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Рецензент је научних радова за научне часописе Економика пољопривреде и Агроекономика. Уједно је уч­ес­тв­ов­ао на више међународних симпозиjума где је презентовао научне радове у области агроиндустрије, тржишта, менаџмента и маркетинга. До сада има публикован више од 40 научних и стручних радова као аутор и коаутор у домаћим и међународним научним часописима. Био је ангажован као ментор, коментор и члан комисија при изради више докторских и мастер радова. Ангажован је у научно-истраживачком раду на већем броју тржишних пројеката.

Члан је Европске асоцијације аграрних економиста.

Члан је Друштва аграрних економиста Србије (ДАЕС), Научног друштва аграрних економиста Балкана НДАЕБ (Balkan Scientific Association of Agricultural Economics-BSAAE), Балканске асоцијације за заштиту животне средине (Balkan Environmental Association – B.EN.A.) и Европеке асоцијације аграрних економиста.

Поред поменутог дописни је члан уредништва ме­ђу­на­ро­дн­ог часописа “Intrnational Journal of Sustainabel Economies Mangament” (IJSEM), DOI: 10.4018/IJSEM, ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-966

Као аутор/коаутор, објавио је преко 70 библографских јединица од тога, 5 монографиа које су цитиране у домаћој и страној стручној литератури.

 

 1. Prodanović, R., Kuzman, B., Jovović, D., & Ozegović, L. (2017). Market and trade of organic fruits in Serbia. Economics of Agriculture, 64(1), 141-155.
 2. Đerčan, B., Bubalo Živković, M., Gatarić, D., Lukić, T., Dragin, A., Kalenjuk Pivarski, B.,Lutovac, M., Kuzman, B., Puskarić, A., Banjac, M., Grubor, B., & Simović, O. (2021). Experienced Well-Being in the Rural Areas of the Srem Region (Serbia): Perceptions of the Local Community. Sustainability, 14(1), 248.
 3. Živkov, D., Kuzman, B., & Subić, J. (2022). Measuring the risk-adjusted performance of selected soft agricultural commodities. Economics of Agriculture, 68(3), 87-96.
 4. Ćirić, M., Carić, M., Kuzman, B., & Zekavica, A. (2018). Farmer innovativeness and its impact on internet and social media adoption. Economics of Agriculture, 65(1), 243-256.
 5. Kuzman, B., & Prodanovic, R. (2017). The Main Determinants of Agritourism Development in the Republic of Serbia. In D. Cvijanović, P. Ružić, C. Andreeski, D. Gnjatović & T. Stanišić (Eds.), Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia (pp. 500-517). University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja.
 6. Kuzman, B., Petković, B., & Petković, D. (2021). Evaluation of optimal economic and technical indicators for agriculture stock trading decision. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 124-140.
 7. Petković, B., Petković, D., & Kuzman, B. (2022). Adaptive neuro fuzzy predictive models of agricultural biomass standard entropy and chemical exergy based on principal component analysis. Biomass Conversion Biorefinery, 12, 2835–2845. https://doi.org/10.1007/s13399-020-00767-1
 8. Prdić, N., Kuzman, B., & Damjanović, J. (2019). Marketing research in the function of business efficiency. Economics of Agriculture, 66(4), 1039-1054.
 9. Đurić, K., Kuzman, B., & Prodanović, R. (2019). Support to young farmers through agricultural policy measures–the experience of the EU and Serbia. Economics of Agriculture, 66(1), 237-249.
 10. Đurić, K., Cvijanović, D., Prodanović, R., Čavlin, M., Kuzman, B., & Lukač Bulatović, M. (2019). Serbian agriculture policy: Economic analysis using the PSE approach. Sustainability, 11(2), 309.

 

БИБЛИОГРАФИЈА- ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НАУЧНИХ    РЕЗУЛТАТА У ПЕРИОДУ 2013-2018. ГОДИНА

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја (М 10)

Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја (М14)

 1. Борис Кузман, Милан Стегић, Антон Пушкарић (2016). Serbia and EFTA Contributions to Trade of Agroindustrial Products. У: Food Science, Production, and Engineering in Contemporary Economies, (ур. Andrei, J. V.), IGI Global – Business Science Reference, Hershey, Pennsylvania, USA, Поглавље 15, стр. 355-364, број хетероцитата: 0, doi:4018/978-1-5225-0341-5.ch015, ISBN 9781522503415 (hardcover), ISBN 9781522503422 (ebook),

         https://www.igi-global.com/chapter/serbia-and-efta-contributions-to-trade-of-agroindustrial-products/152453,                                                                                                                                                                                                                                     (M14 = 4,2)

 1. Борис Кузман, Милан Стегић, Немања Тасић (2016). Stabilization and association agreement impact on corn seed trade between Serbia and EU. 152nd European Association of Agricultural Economists (ЕААЕ) Seminar “Emerging technologies and the development of agriculture”, August 30th – September 1st, 2016, Нови Сад, Србија, Друштво аграрних економиста Србије, Београд, Институт за економику пољопривреде, Београд, Економски факултет, Универзитета у Новом Саду, Thematic proceedings (ур. Томић, Д., Ловре, К., Субић, Ј., Шеварлић, М.), стр. 179-192, број хетероцитата: 0,  ISBN 978-86-6269-052-4, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/249309/2/THEMATIC%20PROCEEDINGS_152nd%20EAAE%20SEMINAR_2016.pdf#page=190                                                                                                                                                                        (M14= 4,2)
 2. Борис Кузман, Радивој Продановић (2017). The main determinants of agritourism development in the Republic of Serbia. International scientific conference “Tourism in function of development of the Republic of Serbia”, 1-3rd June, 2017, Врњачка Бања, Србија, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Thematic proceedings II, (ур.  Цвијановић, Д., Ружић, П., Андреески, Ц., Гњатовић, Д., Станишић, Т.), стр. 500-517, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-89949-21-6, ISBN 978-86-89949-23-0, COBISS.SR-ID 235193612,

         http://www.hit-vb.kg.ac.rs/conference/images/thematic_proceedings/2017_II.pdf    (M14= 5,0)

 1. Борис Кузман, Недељко Прдић (2018). Strategic significance of wholesale market in agricultural products sale. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube Region- support programs for the improvement of agricultural and rural development”, 14-15th December, 2017, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J. V.), стр. 87-104, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-061, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Tematski%20zbornik%202018.pdf                                                                                                                                                                                                                        (M14 = 5,0)

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М 20

Рад у националном часопису међународног значаја (M24)

 1. Борис Кузман, Александра Тешић, Анастазија Тања Ђелић (2013). Possible routes of approaching of Serbia (agro industrial complex) to the EU and the WTO. Економика пољопривреде, vol. 60, бр. 3, стр. 541-549, број хетероцитата: 1, ISSN 0352-3462, UDК 43(497.11):EU,                              http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2013/Broj%203%20-%202013_Issue%203%20-%202013/8%20-%20Kuzman,%20Tesic,%20Djelic.pdf                                    (M24 = 4,0)
 2. Недељко Прдић, Борис Кузман, Миљана Барјактаровић (2014). Practical research results of successfull company’s appearance at the fair. Економика пољопривреде, vol. 61, бр. 4, стр. 903-914, број хетероцитата: 4, ISSN 0352-3462, UDК43:330.131.5, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2014/Broj%204/6%20EP%204%202014.pdf

                                                                                                                                                                                 (M24= 4,0)

 1. Борис Кузман, Милан Стегић, Јонел Субић (2016). Market oriented approach of revealed comparative advantage in international trade. Економика пољопривреде, vol. 63, бр. 1, стр. 247-260, број хетероцитата: 1, ISSN 0352-3462, UDК 5:631, www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%201/16%20EP%201%202016-16.pdf                            (M24 = 4,0)
 2. Миљана Барјактаровић, Борис Кузман, Соња Жарковић (2016). The profitability of family farms in organic food production in Serbia. Економика пољопривреде, vol. 63, бр. 4, стр. 1309-1322, број хетероцитата: 0, ISSN 0352-3462, UDК11:631.147:631.112(497.11), http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%204/13%20EP%204%202016-13.pdf                                                                                                                                                                                      (M24 = 4,0)
  1. Радивој Продановић, Борис Кузман, Давид Јововић, Лазар Озеговић (2017). Мarket and trade of organic fruits in Serbia. Економика пољопривреде, vol. 64, бр. 1, стр. 141-155, број хетероцитата: 0, ISSN 0352-3462, UDК 439.54:[631.047+634.1/.7](497.11), http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%201/10%20EP%201%202017%20lq-10.pdf                                       (M24 = 3,3)
 1. Борис Кузман, Катарина Ђурић, Љубомир Митровић, Радивој Продановић (2017). Agricultural budget and agriculture development in Republic of Serbia. Економика пољопривреде, vol. 64, бр. 2, стр. 515-530, број хетероцитата: 1, ISSN 0352-3462, UDК435(497.11),

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%202/7%20EP%202%202017-7.pdf

                                                                                                                                                (M24 = 3,3)

 1. Борис Кузман, Недељко Прдић, Зоран Добраш (2017). Тhe importance of the wholesale markets for trade in agricultural products. Економика пољопривреде, vol. 64, бр. 3, стр. 1177- 1190, број хетероцитата: 1, ISSN 0352-3462, UDК 33:633/637,

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%203/20%203%202017-20.pdf    (M24= 4,0)

 1. Маја Ћирић, Марко Царић, Борис Кузман, Ана Зекавица (2018). Farmer innovativeness and its impact on internet and social media adoption. Економика пољопривреде, vol. 65, бр. 1, стр. 243-256, број хетероцитата: 0, doi:10.5937/ekoPolj1801243C, ISSN 0352-3462, UDC: 004.738.5+316.774]:349.422, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2018/Broj%201/16%20EP%201%202018-16.pdf

                                                                                                                                                  (M24= 3,3)

Радови објављени у зборницима са међународних научних скупова (М 30)

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33)

* Рад објављен крајем 2012. године, који није ушао у претходни Извештај за избор у научно звање научни сарадник.

 1. * Бранислав Влаховић, Борис Кузман (2012). Foreign trade of agroindustrial products Serbia and Montenegro in the CEFTA agreement. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values”, 6-8th December, 2012, Тара, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Цвијановић, Д., Субић Ј., Andrei, J. V.), стр. 89-104, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-018-0, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Tara_Serbia_2012.pdf (M33 = 1,0)
 2. Борис Кузман, Александра Тешић (2013). Implementation of Globalgap standard as the comparative advantages of the Serbia. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – achieving regional competitiveness”, 5-7th December, 2013, Топола, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Цвијановић, Д., Субић Ј., Andrei, J. V.), стр. 89-104, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-026-5, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola_Serbia_2013.pdf                       (M33 = 1,0)
 3. Борис Кузман, Маја С. Ковачевић (2014). Perspectives for development of rural tourism in Republic Serbia. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – rural development and (un)limited resources”, 5-6th June, 2014, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Цвијановић, Д., Субић Ј., Andrei, J. V.), стр. 138-154, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-036-4, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/Skup%20IEP%202014-%20Tematski%20zbornik.pdf (M33 = 1,0)
 4. Борис Кузман, Радивоје Продановић, Бојана Бекић (2015). Justification-profitability of organic fruit production in the Republic of Serbia. International scientific conference, “Agricultural science, creativity, growth”, 5-6th February 2015, Stavropol, Russia, Stavropol State Agrarian University, Proceedings (ур. Kostiukova, E., Bobrishev, A., Frolov, A), стр. 164-167, број хетероцитата: 0, ISBN 978-5-9906307-8-9, УДК 63:001, SEQUOIA Stavropol, https://elibrary.ru/item.asp?id=23895260                                                           (M33 = 1,0)
 5. Борис Кузман, Милан Стегић (2015). Agro-food trade between Serbia and EU with focus on countries of Danube region. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11th December, 2015, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J. V.), стр. 330-346, број хетероцитата: 1, ISBN 978-86-6269-046-3, iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Sustainable%20agriculture%20and%20rural%20development%20iz%20terms%20of%20the%20Republic%20of%20Serbia%20strategic%20goals%20realizations%20within%20the%20Danube%20region.pdf

                                                                                                                                           (M33= 1,0)

 1. Борис Кузман, Радивој Продановић (2017). Land management in modern farm production. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – development and application of clean technologies in agriculture”, 15-16th December, 2016, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J. V.), стр. 292-308, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-056-2, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Thematic%20Proceedings_IEP%202016.pdf                               (M33= 1,0)
 2. Борис Кузман, Радивој Продановић, Јонел Субић (2017). Risk and uncertainty management in agricultural holding. У: Risk in the food economy – theory and practice, book no. 49.1 within the Multiannual Program 2015-2019: “The Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals”, (ур. Góral, Ј., Wigier, М.), Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IAFE-NRI), Warsaw, Poland, поглавље 11, стр. 133-147, број хетероцитата: 0, ISBN 978-83-7658-681-6, https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-wieloletniego-2015-2019/20923,2,3,0,nr-491-risk-in-the-food-economy-theory-and-practice.html (M33 = 1,0)
 3. Борис Кузман, Маја Ћирић (2017). Аre farmers ready for changes that internet and social media bring? International scientific conference Innovation, ICT and education for the next generation, 26-27th May, 2017, Нови Сад, Србија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, Thematic proceedings (ур. Солеша, Д., Шимовић, В., Роси, Б.), стр. 81-97, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-87619-84-5, COBISS.SR-ID 31446323,

                                                                                                                                     (M33 = 1,0)

Монографије националног значаја (М 40)

Монографије националног значаја (М42) и поглавље у публикацији (М45)

 1. Борис Кузман (2014). Спољнотрговинска размена агроиндустријских производа Републике Србије и земаља ЦЕФТА региона. Монографија. Институт за економику пољопривреде, Београд, Србија (рецезенти: Цвијановић, Д., Влаховић, Б., Субић, Ј.) стр. 234, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-028-9, http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Boris%20Kuzman%20END%20(2).pdf                                                                                                                                          

                                                                                                                                        (M 42= 7) 

 1. Бранко Михаиловић, Драго Цвијановић, Борис Кузман (2014). Challenges of manаgеment consulting in modern business of agricultural enterprises. Монографија. Институт за економику пољопривреде, Београд, Србија (рецезенти: Пешевски, М., Деспотовић, А., Cicea, C.), стр. 318 (поглавља IV и V, стр. 117-205), број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-032-6,

http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/ENDMihailovicCvijanovicKuzman%20(2).pdf                                                                                              (M 42= 7)

 1. Весна Параушић, Бранко Михаиловић, Борис Кузман (2013). Пољопривреда, прехрамбена индустрија и развијеност удруживања у агропривреди. У монографији:Стања и могућности развоја одрживе пољопривреде и руралног развоја у Подунављу, Институт за економику пољопривреде, Београд, Србија, (ур. Цвијановић, Д., Поповић, В., Субић, Ј., Параушић, В.), стр. 120-141, број хетероцитата: 0,  ISBN 978-86-6269-024-1,

http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/Monografije/Monografija%20IEP_III%2046006_2013_PDF%20(2).pdf                                                                     (М45 = 1,3)

 1. Јонел Субић, Борис Кузман (2016). Упутство и модел за израду бизнис плана на пољопривредним газдинствима. У монографији: Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним газдинствима у Републици Србији, Институт за економику пољопривреде, Београд, Србија, (ур. Субић, Ј., Jaнковић, С., Васиљевић, З., Лукић, M.), стр. 95-128, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-6269-053-1, iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Monografije/Unapre%C4%91enje%20finansijskih%20znanja%20i%20evidencije%20na%20poljopri%20vrednim%20gazdinstvima%20u%20Republici%20Srbiji.pdf                                                    (M45 = 1,5)

Радови у часописима националног значаја (М 50)

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51)

 1. Adrian Nedelcu, Alexandra Tătaru, Јонел Субић, Борис Кузман (2015). The local action group, local development model based on community. Case study-LGA „Land of vineyards and wine“ Vrancea. Procedia Economics and Finance, vol. 22, стр. 706-715, број хетероцитата: 1, doi: 10.1016/S2212-5671(15)00290-7, ISSN 2212-5671, sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115002907       (М51=2,5)
 2. Борис Кузман, Миљана Барјактаровић (2018). Инструменти финансирања заштите животне средине у Србији. Ecologica, vol. 25, бр. 89, стр. 128-134, број хетероцитата: 0, ISSN 0354-3285, COBISS.SR – ID 80263175,                                                              (M51= 3)

Рад у истакнутом националном часопису (М52)

 1. Антон Пушкарић, Борис Кузман, Бранка Максимовић (2016). Impact of promotional activities on the development of autochthonous food products market. Економика, vol. 62, бр. 4, стр. 85-94, број хетероцитата: 0, doi:10.5937/ekonomika1604085P, ISSN 0350-137X, COBISS.SR-ID 26903, http://www.ekonomika.org.rs/sr/PDF/ekonomika/2016/Ekonomika-2016-4.pdf     (M52=1,5)

 

Рад у националном часопису (М53)

 1. Антон Пушкарић, Борис Кузман (2014). Анализа трговине пољопривредно-прехрамбеним производима земаља Европске уније. Агроекономика, vol. 43, бр. 61-62, стр. 1-9, број хетероцитата: 0, ISSN 0350-5928 (Print), ISSN 2335-0776 (Online), UDK: 338.439.5,

https://www.agroekonomika.rs/images/arhiva/Agroekonomika_61-62.pdf           (М53=1)

 1. Јелена Матијашевић Обрадовић, Борис Кузман, Маја Ковачевић (2014). Значај правне регулативе у области руралног развоја Србије. Агроекономика, vol. 43, бр. 63-64, стр. 63-74, број хетероцитата: 0, ISSN 0350-5928 (Print), ISSN 2335-0776 (Online), UDK: 338.43:332.2.21, https://www.agroekonomika.rs/images/arhiva/Agroekonomika_63-64.pdf (М53=1)
 2. Бранко Михаиловић, Драго Цвијановић Борис Кузман (2014). Management consulting as a factor in transfer of good practices for managerial know-how. Review of International Comparative Management, vol, 15, бр. 3, стр. 334-342, број хетероцитата: 1, ISSN 1582-3458,

http://rmci.ase.ro/no15vol3/07.pdf                                                                           (М53=1)

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (M63)

 1. Борис Кузман, Марко Јелочник, Јонел Субић (2015). Possibilities for recreational fishing tourism development in protected zones of NPFG. III International conference “Sustainable Development of Tourism Market: International Practices and Russian Experience”, 16th April, 2015, Stavropol, Russia, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, Stavropol, Proceedings, (ур. Trukhachev, V., et al.), стр. 84-89, број хетероцитата: 0, AГРУС 2015, ISBN 978-5-9596-1146-0, SR-ID 512447586, http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=512447586&fmt=11&lani=sc                                                                                                    (M63= 0,5)                             
 2. Борис Кузман, Милан Стегић, Марко Јелочник (2015). Impact of the foreign trade of agro-industrial products between Serbia and Russian Federation. VIII International scientific “Modern problems of national economic development”, 19th May 2015, Stavropol, Russia, Stavropol State Agrarian University, Proceedings, (ур. Trukhachev, V., et al.), стр. 6-16, број хетероцитата: 0, SEQUOIA 2015, ISBN 978-5-9906853-7-6, SR-ID 512446306 http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=512446562&fmt=11&lani=sc                                                                                                    (M63= 0,5)

 Квалитет научних резултата

Др Борис Кузман је објавио 32 научна рада. Структура научних радова има следећи изглед: 4 рада у тематском зборнику међународног значаја, 8 радова у часописима међународног значаја верификованих посебном одлуком, 8 саопштења са међународног скупа штампаних у целини, 2 монографије националног значаја, 2 рада у тематским зборницима националног значаја, 2 рада у врхунском часопису националног значаја, 1 рад у истакнутом часопису националног значаја, 3 рада у националном часопису, 2 саопштења са националног скупа штампана у целини. Један рад по позиву са међународног скупа  презентован 2017. године биће штампан у целини. У групи Кандидатових радова публикованих у научним часописима, знатно је учешће радова публикованих у часописима категорије М24. У монографијама, радовима објављеним у домаћим и страним стручним часописима и радовима презентованим на научним скуповима националног и међународног значаја, бави се темама које се тичу агроекономске и економске науке и струке, са посебним акцентом на тржиште и промет пољопривредних производа, рурални туризам, и могућностима унапређења пласмана органских производа.

Национални научно-истраживачки и научно-стручни пројекти

 • Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:
 • У програмском периоду 2011-2018. година на пројекту интердисциплинарних и интегралних истраживања бр. III – 46006 – Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона, руководилац пројекта др Јонел Субић.
 • Учешће у пројектима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије:
 • Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним газдинствима у Републици Србији. Носилац пројекта: Институт за економику пољопривреде Београд (у сарадњи са: Институт за примену науке у пољопривреди; Пољопривредни факултет Универзитета у Београду; ПССС Шабац; ПССС Младеновац; ПССС Колари – Смедерево; ПССС Јагодина), 2016. Ангажовање: Члан истраживачког тима.
 • Социо-економски и еколошки аспекти примене обновљивих извора енергије (ОИЕ) у пољопривредној производњи у Републици Србији. Носилац пројекта: Институт Михајло Пупин – Центар за роботику Београд (у сарадњи са: Институт за економику пољопривреде Београд; Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду; ПССС Падинска Скела Палилула – Београд), 2016. Ангажовање: Члан истраживачког тима.
 • Еколошки прихватљива производња поврћа у заштићеном простору. Носилац пројекта: Институт за економику пољопривреде Београд (у сарадњи са: Институт за примену науке у пољопривреди; ПССС Падинска Скела Палилула – Београд; ПССС Шабац; ПССС Младеновац; ПССС Смедерево; ПССС Пожаревац; ПССС Јагодина; ПССС Чачак, ПССС Лесковац), 2017-2018. Ангажовање: Члан истраживачког тима.
 • Учешће у пројектима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине
 • Истраживања и константног праћења ЦЕФТА тржишта по питању спољно трговинске размене агроиндустријских производа Републике Србије. (2012-2014). Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Пројекат финансирала Влада АП Војводине. Ангажовање: Руководилац пројекта.
 • Вински туризам на територији АП Војводина. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду (2015), Пројекат финансирала Влада АП Војводине. Ангажовање: члан истраживачког тима.
 • Образовање и едукација примарних пољопривредних произвођача из области агроекономије. Носилац пројекта: Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, 2015. Пројекат финансирала Влада АП Војводине, Ангажовање: члан истраживачког тима.

 Међународни научни и научно-стручни пројекти

 • Каталог калкулација у пољопривреди. Наручилац: Влада Брчко Дистрикта, БиХ. Извршилац: Институт за економику пољопривреде Београд, 2017. Ангажовање: Члан истраживачког тима.

Предавање по позиву у иностранству

 • Током периода 30. октобар – 3. новембар 2017. године, Кандидат је извршио предавање по позиву из области економије на Универзитету економских наука, Факултету за менаџмент (University of Economic Sciences, Faculty of Мanagement) из Букурешта, Румунија.

 

Семинари и обуке

 • Др Борис Кузман је 27. јуна 2016. године учествовао на семинару организованом од стране Привредне коморе у Београду под називом: „Корпоративно управљање – обука за управу и запослене у јавним предузећима, државним друштвима капитала и другим правним лицима (Corporate managemnet – training for the administration and employees in public companies, state capital companies and other legal entities)“.

 

Учешће у радним телима јавних институција

 • Обављаo је функцију заступника Републике Србије у Скупштини Развојног Фонда Аутономне Покрајине Војводине у периоду 2013-2015. година.

 

 • Председник надзорног одбора ЈП „Национални парк Фрушка гора“, био је у периоду 2013-2016. година.
 • У периоду 2015-2017. година био је члан радне групе за унапређење сеоског туризма и руралног развоја при Министарству трговине и туризма Републике Србије.                           

                                                                                            

 • Од 2013. године члан је савета Пољопривредног факултета у Земуну решењем Владе Републике Србије бр. 119-1264/2013
 • Решењем Владе РС број: 119-13218/2014-1 од 25.10.2014. године, др Борис Кузман именован је за члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду

Уређивање публикација

Уређивање тематских зборника:

 • Тематски зборник радова са Међународног научног скупа “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11. децембар 2015, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, и остали, Ур.: Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J., ISBN 978-86-6269-046-3
 • Тематски зборник радова са Међународног научног “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – development and application of clean technologies in agriculture”,15-16. децембар 2016, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, и остали, Ур.: Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J., ISBN 978-86-6269-056-2
 • Тематски зборник радова са Међународног научног скупа „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – support programs for the improvement of agricultural and rural development“, 14-15. децембар 2017, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, и остали, Ур.: Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J., ISBN 978-86-6269-061-6
 •  Чланство у научним одборима конференција
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – achieving regional competitiveness”, 5-7th December, 2013, Топола, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-026-5.
 • International scientific conference “ Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – rural development and (un)limited resources”, 5-6th June, 2014, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-036-4.
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11th December, 2015, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-046-3.
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – development and application of clean technologies in agriculture”, 15-16th December, 2016, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-056-2.
 • International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube Region-support programs for the improvement of agricultural and rural development”, 14-15th December, 2017, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, ISBN 978-86-6269-061-6.
 • International scientific-expert conference “Economic development and competitiveness of european countries Achievements-Challenges-Opportunities”, 3-5 th October, 2018, Нови Сад, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду
 •  Ангажованост у формирању научних кадрова

Менторство истраживачима који су уписали докторске студије, односно који су пријавили докторску тезу

 • М.Сц. Милица Симић (2018). Унапређење спољнотрговинске размене агроиндустријских производа Републике Србије са земљама Евроазијског економског савеза- проблеми и перспективе (одобрена тема докторске дисертације 20.02.2018), Алфа БК Универзитет, Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд, ментор др Борис Кузман                                         

 Учешће у комисијама за оцену докторских, магистарских теза и дипломских радова

Менторства, коменторства и чланства у Комисијама за одбрану радова кандидата приказана су у наставку:

 • Јелена Јевтић (2016). Лојалност потрошача и њен утицај на пословне резултате предузећа (одбрањен дипломски рад 03.11.2016.), Алфа БК Универзитет, Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд, ментор др Борис Кузман

 

 • Мр Милан Стегић (2016). Утицај спољнотрговинске размене агроиндустријских сектора Србије са Европском унијом као индикатор развоја (одбрањена докторска дисертација 08.03.2016.), Факултет за економију и инжењерски менаџмент Универзитета Привредна академија у Новом Саду, члан ко-ментор др Борис Кузман               
 • Мр Изабела Мугоша (2017). Примена маркетинг концепта у функцији унапређења производње и пласмана сира у Републици Србији (одбрањена докторска дисертација 19.01.2017.), Пољопривредни факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду, члан комисије др Борис Кузман
 • Витомир Стоилковић (2018). Утицај електронске трговине на конкурентност националне економије (одбрањен магистарски рад 20.02.2018.), Алфа БК Универзитет, Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд, ментор др Борис Кузман

Учешће у комисијама за избор у научна и истраживачка звања

 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за председника комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Предрага Вуковића у звање Научни сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за председника комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Миљане Барјактаровић у звање Научни сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за председника комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор МА Николе Бањца у звање Истраживач-сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за члана комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Биљане Грујић, у звање Научни сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за члана комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Јелене Дамњановић у звање Научни сарадник.                                                            
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за члана комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Марка Јелочника у звање Научни сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за председника комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Јожефа Кабока у звање Научни сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за председника комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Недељка Прдића у звање Истраживач сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за члана комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Наташе Папић Благојевић у звање Научни сарадник.
 • Именовање др Бориса Кузмана, научног сарадника, за члана комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Дејана Живкова у звање Научни сарадник.

 Нормирање броја коауторских радова, патената и техничких решења

Од 32 објављена научна рада, који представљају услов у смислу обавезних научних резултата из одређених категорија за стицање научног звања виши научни сарадник, др Борис Кузман био је руководилац у реализацији истраживања (први аутор) у 19 радова, други коаутор у 7  радова, трећи коаутор био је у 5 радова, док је четврти коаутор био у 1 објављеном раду.

 Руковођење пројектима, потпројектима и пројектним задацима

Др Борис Кузман је током посматраног периода имао руководећу пројектну активност:

 • Др Борис Кузман,  ангажован је за руководиоца пројектног задатка В 3 „Развој туризма заснованог на природним и културно-историјским вредностима Подручја“ у оквиру потпројекта В „Одржива пољопривреда и рурални развој у Карпатској области“ , који је део пројекта ИИИ 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ , финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2018) .

Активности у научним и научно-стручним друштвима

Др Борис Кузман је члан у научно-стручним друштвима:

 • Друштво аграрних економиста Европе (E.A.A.E.);
 • Друштво аграрних економиста Балкана (B.S.A.A.E.);
 • Друштво аграрних економиста Србије (Д.А.Е.С.),
 • председник је надзорног одбора од 2017. године;
 • Балканска еколошка  асоцијација  (B.EN.A.);

Дописни је члан уредништва ме­ђу­на­ро­дн­ог часописа Intеrnational Journal of Sustainabel Economies Mangament (IJSEM), IGI Publishing ISSN: 2160-9659.

Рецензент је научних радова за научне часописе:

 • Економика пољопривреде (од 2013.), издавач Научно друштво аграрних економиста Балкана и Институт за економику пољопривреде Београд
 • Агроекономика (од 2018.), издавач Департман за економику пољопривреде и социологију села, Пољопривредног факултета у Новом Саду.
 • Економија-теорија и пракса (од 2018.), издавач Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад

4.6. Утицај научних резултата – цитираност

На Српском цитатном индексу цитиран је 1 пут. Укупно је 1 рад из часописа цитиран у међународном часопису . Увидом у међународну базу података Google Scholar, утврђено је да је 12 радова др Бориса Кузмана цитирано укупно 25 пута (23 пута од 2013. године), од тога су два цитата остварена у два часописа на SCI листи, не укључујући ауто цитате. У наредном делу, цитираност радова објављених након последњег избора кандидата је приказан за сваки рад појединачно.

Рад:

 1. Веселин Дицков, Борис Кузман (2011). Specific features of pharmaceuticals marketing mix. Journal of Management & Marketing in Healthcare, 4, бр. 3, стр. 160-167, број хетероцитата: 10, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1753304X11Y.0000000001

Цитирано у:

Рад:

 1. Недељко Прдић, Борис Кузман, Миљана Барјактаровић (2014). Practical research results of successfull company’s appearance at the fair. Економика пољопривреде, vol. 61, бр. 4, стр. 903-914, ISSN 0352-3462, UDК43:330.131.5, број хетероцитата: 4, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2014/Broj%204/6%20EP%204%202014.pdf

Цитирано у:

Рад:

 1. Борис Кузман, Милан Стегић, Јонел Субић (2016). Market oriented approach of revealed comparative advantage in international trade. Економика пољопривреде, vol. 63, бр. 1, стр. 247-260, ISSN 0352-3462, UDК 339.5:631, број хетероцитата: 1, ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2016/Broj%201/16%20EP%201%202016-16.pdf

Цитирано у:

Рад:

 1. Борис Кузман, Александра Тешић, Анастазија Тања Ђелић (2013). Possible routes of approaching of Serbia (agro industrial complex) to the EU and the WTO. Економика пољопривреде, vol. 60, бр. 3, стр. 541-549, ISSN 0352-3462, UDК 43(497.11):EU, број хетероцитата: 1, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2013/Broj%203%20-%202013_Issue%203%20-%202013/8%20-%20Kuzman,%20Tesic,%20Djelic.pdf

Цитирано у:

 

Рад:

 1. Сретен Јелић, Јована Глигић Думоњић, Борис Кузман (2010). Serbian family households in respect to rural tourism development. Економика пољопривреде, vol. 57, спец. бр. 2, стр. 275-280, ISSN 0352-3462, UDK: 631.11.11:338.48-44 (1-22),  број хетероцитата: 2,   http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2010/Specijalni%20broj%202%20-%20Knjiga%202%20-%202010%20=%20Spec.%20Issue%202%20-%20Book%20-%202%20-%202010.pdf

Цитирано у:

 • Демировић, Д. (2016). Конкурентност Војводине као дестинације руралног туризма(Докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет),http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/6537/Disertacija4524.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Кошић, К., Демировић, Д., Драгин, А. (2017). Living in a rural tourism destination–the local community’s perspective. In 4th International Scientific Conference ToSEE – “Tourism in Southern and Eastern Europe 2017, Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges”, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, 4-6th May 2017, Opatija, Croatia,Tourism in Southern and Eastern Europe, 4, стр. 267-278, https://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/ToSEE/2017/papers/20_Kosic_Demirovic_Dragin.pdf

Рад:

 1. Борис Кузман (2006). Методологије за пословно и стратешко планирање. Општинска управа Беочин, Српска књига, Рума, стр. 172, ISBN 86-7564-393-4, COBISS.SR-ID 217807111, број хетероцитата: 1, http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1225525032931833

Цитирано у:

Рад:

 1. Борис Кузман, Недељко Прдић, Зоран Добраш (2017). Тhe importance of the wholesale markets for trade in agricultural products. Економика пољопривреде, vol. 64, бр. 3, стр. 1177-1190, ISSN 0352-3462, UDК 33:633/637, број хетероцитата: 1,

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%203/20%203%202017-20.pdf

Цитирано у:

Рад:

 1. Борис Кузман, Катарина Ђурић, Љубомир Митровић, Радивој Продановић (2017). Agricultural budget and agriculture development in Republic of Serbia. Економика пољопривреде, vol. 64, бр. 2, стр. 515-530, ISSN 0352-3462, UDК435(497.11), број хетероцитата: 1,

http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2017/Broj%202/7%20EP%202%202017-7.pdf

Цитирано у:

Рад:

 1. Борис Кузман, Милан Стегић (2015). Agro-food trade between Serbia and EU with focus on countries of Danube region. International scientific conference “Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – regional specificities”, 10-11th December, 2015, Београд, Србија, Институт за економику пољопривреде, Београд, Thematic proceedings, (ур. Субић, Ј., Кузман, Б., Andrei, J. V.), стр. 330-346, ISBN 978-86-6269-046-3, број хетероцитата 1, iep.bg.ac.rs/images/stories/izdanja/Tematski%20Zbornici/Sustainable%20agriculture%20and%20rural%20development%20iz%20terms%20of%20the%20Republic%20of%20Serbia%20strategic%20goals%20realizations%20within%20the%20Danube%20region.pdf

Цитирано у:

Рад:

 1. Adrian Nedelcu, Alexandra Tătaru, Јонел Субић, Борис Кузман (2015). The local action group, local development model based on community. Case study-LGA “Land of vineyards and wine Vrancea”. Procedia Economics and Finance, vol. 22, стр. 706-715, doi:10.1016/S2212-5671(15)00290-7, ISSN 2212-5671, број хетероцитата 1, sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115002907

Цитирано у:

 • Balc, R., Tamas, T., Popita, G., Vasile, G., Bratu, M. C., Gligor, D. M., Moldovan, C. (2018). Assessment of chemical elements in soil, grapes and wine from two representative vineyards in Romania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13, бр. 2, стр. 435-446, http://dspace.incdecoind.ro/bitstream/123456789/1154/1/Balc.pdf

Рад:

 1. Бранко Михаиловић, Драго Цвијановић Борис Кузман (2014). Management consulting as a factor in transfer of good practices for managerial know-how. Review of International Comparative Management, vol. 15, бр. 3, стр. 334-342, ISSN 1582-3458, број хетероцитата 1, http://rmci.ase.ro/no15vol3/07.pdf

Цитирано у:

 

Рад:

 1. Антон Пушкарић, Бојана Бекић, Борис Кузман (2012). Еxport of fruits and fruit products from Republic of Serbia – state and possibilities for development. Економика пољопривреде, vol. 59, спец. бр. 1, стр. 226-231, ISSN 0352-3462, UDK: 634.1+663.8:339.564(497.11),  број хетероцитата 1, http://www.ea.bg.ac.rs/images/Arhiva/2012/Specijalni%20Broj%201%20-%202012%20=%20Spec.%20Issue%201%20-%202012.pdf

Цитирано у:

 Конкретан допринос реализацији радова у научним центрима у земљи и иностранству

Др Борис Кузман објавио је 32 рада, две монографије. Самостално или као први аутор се појављује у 19 радова, укључујући и научну монографију коју је самостално израдио.

Радови др Бориса Кузмана од значајног су доприноса, како за научну и стручну јавност, тако и за креирање државне политике у области одрживог пољопривредног и руралног развоја. Поред свега, актуелност истраживачког рада и добијених резултата тежи решавању проблема националне пољопривреде и подстицање развоја руралних подручја. На тај начин даје допринос избегавању евентуалних конфликата током процеса европских интеграција Републике Србије. Истраживачки рад др Бориса Кузман значајно детреминише правце развоја агроиндустријког комплекса Републике Србије и указује на тржишне потенцијале.

Исказује самосталност и иницијативу при изучавању научне проблематике, али је и способан да укључи младе истраживаче у дефинисану научну проблематику. Такође, врло активно се укључује и доприноси иницијативама других истраживача на научну проблематику из опуса његовог интересовања, има веома развијену плодотворну сарадњу у реализацији истраживачких активности и публикацији научних радова са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција, како у земљи, тако и иностранству.

 

Предавања

  МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)

Вежбе

  Испити

   МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)
   СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
   СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
   ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 07)
   СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

  Материјали

  Обавештења