Izaberite stranicu

dr Branka Paunović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail branka.paunovic@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854036
Kabinet KABINET 41
Konsultacije Petak 14:45-16:45
Onlajn konsultacije
Skype Branka Paunović

 

ime i prezime dr Branka Paunović
adresa
E-mail: brankapaunovic1711@gmail.com
titula doktor ekonomskih nauka
zvanje profesor strukovnih studija

datum izbora u zvanje: 27.01.2014.

uža naučna oblast: finansije

(od 1999- 2006) PROFESIONALNO ISKUSTVO PRE NASTAVE:
  Radno iskustvo u oblasti finansija u Vladi Republike Srbije: 

 -1999-2000. godine -Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju, savetnik ministra za poslove kontrole i verifikacije procene kapitala preduzeća.

-2000-2001. Ministarstvo za privedu i privatizaciju, savetnik ministra za poslove kontrole i verifikacije procene kapitala preduzeća. Pomoćnik ministra u Centru za medije.

-2001-2006. Agencija za privatizaciju Republike Srbije:

-Centar za pripremu privatizacije: Kontrola i verifikacija procene kapitala preduzeća, određivanje metoda privatizacije i prodaja preduzeća, rukovodilac,a u Centru za restrukturiranje i privatizaciju velikih sistema na poslovima procene kapitala i mogućnostima investiranja. U registru za hartije od vrednosti, direktor ekonomskog odeljenja

UČEŠĆE U DRUGIM INSTITUCIJAM NAUČNIM ORGANIZACIJAMA I UPRAVNIM ODBORIMA (UO)

2000-i sada-Saradnik naučnog drustva ekonomista Srbije i Crne Gore, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018-i sada- Član UO Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

2020.-i sada Pridruženi član Udruženja novinara Srbije (UNS) 

2018-2021. Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije– Radila na izradi predloga Strategije razvoja obrazovanja u RS do 2030. godine-Analiza u funkciji predloga i predlog reforme mreže visokih srukovnih studija u skladu sa potrebama privrede, kao i na izradi predloga i smernica za implementaciju dualnog obrazovanja.

  PROFESIONALNO ISKUSTVO U NASTAVI I NAUČNI RADOVI: od 2006.godine- i sada

Autorka četiri knjige:

 1. Paunović B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd, Savremena administracija 
 2. Paunović B. (2007) . Menadžment turističke destinacije, Novi Sad , Alfa-graf
 3. Paunović B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, Beograd Institut za ekonomiku poljoprivrede
 4. Paunović B. (2020) . Uvod u finansije-teorija i praksa. Novi Sad, Visoka poslovna škola srukovnih studija

Autorka  i više desetina značajnijih naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i učesnik na međunarodnim konferencijam, a radovi objavljeni u zbornicima radova.

RADNO ISKUSTVO U NASTAVI:

2006-i sada Visoka poslovna škola srukovnih studija u Novom Sadu: -Smer turizam, šef smera predmeti: ekonomika turizma i menadžment turističke destinacije. Smer finansije predmeti: uvod u finansije, finansijska tržišta i institucije i vrednovanje preduzeća. Specijalističke i master studije predmeti: bankarsko poslovanje i bankarsko poslovanje i platni promet

 2009-2017. Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Singidunum , Beograd; Katedra za poslovne finansije i bankarstvo predmeti: evaluacija i rizik i upravljanje rizicima

 2009-2015. Fakultet za poslovnu ekonomiju finansije i bankarstvo  BiH ; Katedra za poslovne finansije i bankarstvo predmeti: evaluacija i rizik, finansijska matematika i upravljanje rizicima

 SRUČNA BIOGRAFIJA-DIPLOME

OSNOVNE STUDIJE
  UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd, Kamenička 6
EKONOMSKI FAKULTET -BEOGRAD
Poreski sistem opštine
uža naučna oblast finansije
MAGISTARSKA TEZA
uža naučna oblast finansije
 EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU-UNIVERZITET U BEOGRADU
Međuzavisnost privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji
procečna ocena tokom studija 9,5 i ocena na diplomskom 10
DOKTORSKA DISERTACIJA
uža naučna oblast finansije
PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA U SRBIJI

 

1. Hadžić, M., & Paunović, B. (2021). Strengthening SME competitiveness through financial support. International Review, 10(3-4),165-170.
2. Hadžić, M., & Paunović, B. (2020). Better access to finance – A precondition for an increase in SME competitiveness. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 147-149). Croatian Accountant.
3. Paunović, B. (2021). Intelektualni kapital i dualno obrazovanje u funkciji razvoja privrede. U: M. Stanišić (ur.), Budućnost obrazovanja u svjetlu globalnih, ekonomskih, političkih i zdravstvenih izazova (str. 44-46). Univerzitet
Sinergija.
4. Maksimović, B., Jović, LJ., i Paunović, B. (2022). Finansijska podrška i razvoj poljoprivrede u Republici Srbiji u
kontekstu novonastalih okolnosti u svijetu. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog
poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 17-18). Visoka poslovna škola strukovnih studija u
Novom Sadu.
5. Hadžić, M., & Paunović, B. (2018). Serbian SME’s still represent a potential for overall economic development. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 15-24). Croatian Accountant.
6. Paunović, B. (2020). Liquidity of the banking sector basis for further development and transition of public enterprises in Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 117-120). Novi Sad School of Business.
7. Račić, Ž., i Paunović, B. (2021). Komparativna analiza uticaja veličine bilansne sume na poslovanje banaka u Republici Srbiji u periodu pre i tokom pandemije Covid-19. Bankarstvo, 50(4), 36-59.
8. Paunović, B. (2022). Loans and subsidies in the function of financing the tourist economy of Serbia. In J. Damnjanović & B.Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 121-124). Novi Sad School of Business.
9. Paunović, B., & Račić, Ž. (2021). Bank and stock exchange in the function of financing and changing the capital structure. In Đ.Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 147-149). Croatian Accountant.
10. Hadžić, M., & Paunović, B. (2022). Agro loans and financing of agriculture in Serbia. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 287-288). Croatian Accountant.

KNJIGE ; (4) Paunović B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd, Savremena administracija
Paunović B. (2007) . Menadžment turističke destinacije, Novi Sad , Alfa-graf
Paunović B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, Beograd Institut za ekonomiku poljoprivrede
Paunović B. (2020) . Uvod u finansije-teorija i praksa. Novi Sad, Visoka poslovna škola srukovnih studija

 

Predavanja

  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

Vežbe

  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)

Ispiti

  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELJ (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 20 DLS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

Materijali

BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)

Obaveštenja

6. aprila 2023.
Uvod u finansije

Gradivo i sve informacije vezano za predmet Uvod u finansije , pratite na Moodle platformi. Datum i vreme polaganja pratite na sajtu Skole, raspored ispita.

6. aprila 2023.
FTI

Gradivo i sve informacije vezano za predmet Finansijska trzista i institucije , pratite na Moodle platformi. Datum i vreme polaganja ispita,  pratite na sajtu Škole, redovno i blagovremeno objavljuje se raspored ispita.

6. aprila 2023.
Bankarsko poslovanje

Gradivo i sve informacije vezano za predmet Bankarsko poslovanje , pratite na Moodle platformi. Raspored ispita, vreme polaganja na sajtu Skole

23. februara 2023.
INFORMACIJE ZA DLS Finansijska tržišta i institucije

Konsultacije Skype od 11h-13h sreda.

Predavanja i vežbe svakog četvrtka od 19h Zoom .

Napomena: Link i sve informacije, vezano za gradivo, bodove i kolokvijume  nalaze se na Moodle platformi, predmet dls FTI

Informacije o terminu polaganja ispita na sajtu Škole, raspored ispita.

23. februara 2023.
Informacije za predmete: Finansijska tržišta, Bankarsko poslovanje i Uvod u finansije

Informacije i gradivo za predmete: Finansijska tržišta, Bankarsko poslovanje i Uvod u finansije- Pratiti preko Moodle Platforme

23. februara 2023.
TERMIN KONSULTACIJA 2023

SREDA 11h-14h  KABINET 41 LI, i DLS -Skype

 

10. oktobra 2022.
DLS – PREDMET UVOD U FINASIJE -NASTAVA I KONSULTACIJE

Nastava na predmetu Uvod u finansije za DLS studente održavaće se svake druge nedelje počev od 17.10.2022. (ponedeljak) u terminu od 16:15 do 18:15 časova (ukupno četiri vezana sastanka)
Predavanja se održavaju preko ZOOM-a :

https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

17.10. 2022.  i 31.10.2022.

14.11.2022. i 28.11.2022.

12.12.2022.  26.12.2022. i

09.01.2023.

Konsultacije se održavaju svake nedelje :  onlin Skype ponedeljak 7.30h do 9.30h Branka Paunović

VAŽNA NAPOMENA:  PRATITE ISKLJUČIVO NA PLATFORMI  PREDMET UVOD U FINANSIJE- dls . SVE  INFORMACIJE  BIĆE NA NA STRANICI PREDMETA ZA  dls KAO I  LINK ZA PRISTUP ZOOM SASTANCIMA ! 

7. aprila 2022.
OBAVEŠTENJE VEZANO ZA GRADIVO KOLOKVIJUME I ISPITE

Obavestenja i informacije za kolokvijume i ispite , kao i  gradivo i materijal,  postavljeno je na Moodle platformi predmeta.

Od 4.04.2022. aktivnosti isključivo u Školi za redovne studente. DLS studenti i dalje prate nastavu i aktivnost  preko platforme Moodle.

31. marta 2022.
Obaveštenje vezano za održavanje nastave-prisustvo i aktivnost

Poštovani,

Od ponedeljka, 04.04.2022. godine nastava na osnovnim i master studijama će se održavati isključivo uživo u prostorijama Škole. Profesori neće biti u obavezi da postavljaju materijale na platformu Moodle. Važno je da se svi poeni za prisustvo i aktivnost zaključno sa 01.04.2022. godine priznaju studentima, a u narednom periodu da se prikupljaju uživo u Školi u dogovoru sa profesorima i asistentima i da o tome blagovremeno obavestite studente. Online nastava će se i dalje odvijati kod dr Zorana Marošana i dr Dejana Živkova.

S poštovanjem,

dr Slobodanka Jovin, pomoćnik direktora za nastavu

Poštovani,

DOPUNA: Prisustvo nije obavezno, zaposleni studenti ne dobijaju bodove na prisustvo,  kao ni za aktivnost,  ukoliko nisu prisutni na predavanjima i vežbama, počev od 4.o4.2022.

Kompletan materijal nalazi se na platformi Moodle.

Seminarske radove branite na časovima predavanja i vežbi.-(pogledati obavestenje vezano za seminarski rad postavljeno na platformi Moodle)