Izaberite stranicu

Paunović dr Branka

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telefon 485-4036
Kabinet KABINET 41
Konsultacije Petak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Petak 12h -14h
Skype Branka Paunović
Ime i prezime Dr  BRANKA PAUNOVIĆ
Adresa
E-mail: brankabranka1711@gmail.com
Titula DOKTOR EKONOMSKIH NAUKA
Zvanje PROFESOR
(od 1997- i sada) PROFESIONALNO ISKUSTVO 
 Visoke obrazovne  ustanove od 2006. god i sada  2021.-te Devet godina bogatog radnog iskustvo u oblasti  finansija,   VLADA REPUBLIKE SRBIJE:   

-1997-2000. Ministarsvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju Republike Srbije, koordinator i savetnik ministra na poslovima:-Kontrole i verifikacije procene vrednosti imovine preduzeća

-2000-2001. Ministarsvo za privredu i privatizaciju Republike Srbije, koordinator, savetnik ministra na poslovima:- Kontrola i verifikacije procene vrednosti kapitala preduzeća i – PR Centar za medije

-2001-2006. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE

-Centar za pripremu privatizacije: radila na poslovima provere i kontrole bilasa stanja i uspeha poslovanja  preduzeća, procedura ugovaranja i određivanja metoda privatizacije i prodaje preduzeća, rukovodilac

-Centar za restrukturiranje i privatizaciju velikih sistema; tržišna istraživanja, procene i mogućnosti investiranja, analize bilansa, i sl

-Registar  za hartije od vrednosti,  direktor ekonomskog odeljenja

UČEŠĆE U NAUČNIM ORGANIZACIJAMA I UPRAVNIM ODBORIMA

od 2005. god Saradnik Naučnog društva ekonomista Srbije i Crne Gore,  Ekonomski fakultet Beograd

od 2014 . godine Član Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

0d 2020. Pridruženi član Udruženja novinara Srbije 

2oo6- i sada  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu (VPŠ SS Novi Sad)

 Katedra za finansije: predmeti: 1. Uvod u finansijsko poslovanje ,  2. Finasijska tržišta i institucije, 3. Vrednovanje preduzeća  Master studije> predmet> Bankarsko poslovsnje

 (Po programu Bolonje, ocenjen rad  9,9 )

2006 2012 -Šef odseka za turizam, VPŠ SS Novi Sad

2018-2020  Kordinator za stručnu praksu i usavršavanje VPŠ SS, NS

2009-2017 . FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU – BEOGRAD ; UNIVERZITET SINGIDUNUM

 Katedra za finansije, predmet:  Evaluacija i rizik; Upravljanje rizicima

 2009-2017 Gostujući predavač na Fakakultetu za poslovnu ekonomiju finansije i bankarstvo  u BiH ; na katedri za poslovne finansije i bankarstvo

 

 

Objavljene knjige radovi  Autorka četiri knjige: 

Privatizacija akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta

Finansijsko poslovanje i tržište kapitala

Uvod u finansije: teorija i praksa

Menadžment turističke destinacije

Autorka je više disetina značajnijih naučni radova objavljenih u medjunarodnim i domaćim časopisima, i učesnik na medjunarodnim konferencijama čiji su radovi objavljeni u zbornicima radova 

 STRUČNA BIOGRAFIJA-DIPLOME

DIPLOMA
  UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd, Kamenička 6
EKONOMSKI FAKULTET-BEOGRAD
Naziv „Poreski sistem opštine“
Oblast Finansije
MAGISTARSKA TEZA
 
Oblast Finansije
 EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU  -Univerzitet u Beogradu
Naziv : Magistarski rad „Međuzavisnost privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji“
Finansije  (Prosečna ocena 9,2 i ocena na diplomskom 10)
DOKTORSKA DISERTACIJA
 
Oblast Finansije
 
Doktorat; Naziv teme „Privatizacija javnih preduzeca u Srbiji“
 

 

OBJAVLJENE KNJIGE, monigrafije publikacije : (Ukupno 3.) Knjiga: autor  Branka Paunovic „Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta“ , Savremena administracija, Beograd, 

Iz recenzije

… Autor je postavio cilj da na osnovu bogatih saznanja ekonomske nauke i iskustva zemalja u tranziciji, pokaže kako postoji izuzetna međuzavisnost procesa privatizacije i ubrzanog razvoja tržišta kapitala na takav način da efikasna , brza i transparentna privatizacija ubrzava razvoj tržišta kapitala, a ovo sa svoje strane dodatno poboljšava privatizaciju, stvaranjem efikasne vlasničke strukture i doprinosi bržem privrednom razvoju i rastu životnog standardazemalja u celini.

… Strukturirana je u sadržaj od pet delova 1. deo Fenomeni privatizacije u zemljama u tranziciji; 2. deo Finansijska tržišta i institucije  kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede ; 3. deo Privatizacija i finansijska tržišta u razvijenim zemljama; 4. deo Iskustva procesa privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji; 5. deo Privatizacija i razvoj finansijskih tržišta i institucija u Srbiji

…. Saznanja do kojih je autor došao u knjizi mogu pomoći i kreatorima ekonomske politike, da u sadašnjoj fazi naše tranzicije poboljšaju zakonsku regulativu i praksu vezanu za ekonomske reforme u ovoj oblasti. To može poslužiti i kao dobra osnova za povećanje efikasnosti procesa privatizacije i poboljšanja upravljanja makroekonomskom politikom zemlje u celini…..-Promocija održana  u   INTERNATIONAL PRESS CENTAR TANJUG, Beograd

 2. Knjiga : autor  Branka Paunovic „Menadžment turističke destinacije“ Alfa-graf Novi Sad, 2007

3. Knjiga: autor  Branka Paunovic „Finansijsko poslovanje i tržište kapitala“ Institut za ekonomiku i poljoprivredu, Beograd 2009. godine

NAUČNI RADOVI : 
Radovi u naučno-stručnim časopisima i međunarodnim konferencijama – Branka Paunovic «The Role of World Bank in Privatization of Big Systems in Countries Going Through Transition” – scientific- expert counseling „Economic Integrations in the World in 2007“ Sankt Petersburg

 Branka Paunovic 2012  „ANALYSIS OF SHARES OF TELECOMMUNICATION COMPANIES  IN  NEIGHBOURING COUNTRIES“  -Technics Technologies Education Management, ISSN-1840-1503

 – Branka Paunovic «Uloga stranih direktnih investicija na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala“  „Ekonomski Anali“, Ekonomski fakultet , Beograd

-., Branka Paunovic „Uloga privatizacije i razvoja tržišta kapitala na evropskom finansijskom tržištu-pouke za nas»,  „Ekonomist“, Savez  ekonomista Srbije i Crne Gore, Budva

-. Branka Paunovic «Finansijska tržišta kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede“ „Ekonomski Anali“, Ekonomski fakultet, Beograd

– Branka Paunovic «Smernice za budućnost-privatizacija velikih sistema» „Ekonomski Anali“,  Ekonomski fakultet Beograd ,

2010 Branka Paunovic -“Future  guidelines for investing and development of capital markets – telecommunication in Serbia and neighboring  coutries “   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, THE CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE 21st CENTURY, University of Niš Faculty of Economics, 2010

Naučno-stručni časopis „Škola biznisa“,  Visoka poslovna škola strukovnih studija,  Novi Sad, SLEDECI RADOVI: autor: Branka Paunovic

 -„Strategijsko planiranje i finansiranje turističkog proizvoda“

–  „ Finansiranje strategije razvoja turizma grada Beograda“

 -. „Uloga banke, osiguravajućih kompanija i penzionih fondova u funkcionisanju finansijskih tržišta“

–  Uloga Centralne Banke u funkcionisanju finansijskih tržišta“

– «Analiza finansijskih izveštaja kod pripreme procene vrednosti kapitala u preduzeću“

– «Uloga nacionalne centralne banke i bankarskog sistema u osiguravanju ponude novca na finansijskim tržištima zemalja u tranziciji“

– . Branka Paunovic «Karakteristike savremenih finansijskih tržišta» , „Ekonomska politika, YU ISSN oo13-3248,  istraživanje

–  . Branka Paunovic «Tržište kapitala u razvijenim zemljama», Ekonomska politika., YU ISSN oo13-3248, istraživanje

– . Branka Paunovic „Investicioni fondovi u razvijenim i zemljama u tranziciji- komparativna analiza“ Ekonomska politika ., YU ISSN oo13-3248, istraživanje

– . Branka Paunovic. «Globalizacija finansijskih tržišta –uloga berzi», Poslovna politika  YU ISSN oo13-3248,

. Branka Paunovic «Privatizacija od slučaja do slučaja“» Poslovna politika . 600. UDC 658.003

– Branka Paunovic „Strategija privatizacije javnih preduzeća i razvoja tržišta kapitala“, VIII naučni skup sa međunarodnim učešćem, 2011, BIH

  Branka Paunovic Tr\iiste kapitala u funkciji investiranja^ Medjunarodna nau;na konferencija Bi H

– Branka Paunovic Obracun troskova i It Medjunarodna naucna konferencija Bi H

— Branka Paunovic Medjuzavisnost tr\ista kapitala i banaka Medjunarodna naucna konferencija

.Branka. , Paunović, Hadžić M  2018 „Serbian SMEs still represent a potential for overall economic development,  Medjunarodna naučna konferencija Hrvatska, rad po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka   Paunović . 2014„Rationalization of business operations and reduction of costs recession“ – Preduzetnistvo kao sansa ISBN 978-86-7912512-5,  Bijeljina 41-47-predavanje po pozivu

Branka  Paunović .2015 „Finansijski aspekt privatizacije javnih preduzeća, kao deo medjunarodne ekonomske politike“ „Globalizacija i savremeno poslovanje“ Bijeljina BIH , str 206-210-predavanje po pozivu

-Branka Paunovic ii , Maja Stoskovic -2014-„Finansiranje obrazovanja i obrazovni sistem u Srbiji“ , predavanje po pozivu, (objavljeno na ukupno od 35. St )medjunarodni naucni skup, PEF , Beograd-po pozivu

-, Branka Paunović , grupa autora—2013” EXPLANATORY RESEARCH ON ETHICAL ESPECTTS OF CREATIVE ACCOUNTING EVIDENCE FROM SERBIJA“ , Društvo ekonomista Beograda i Privredna komora Beograda Savetovanje na temu : Ka novom modelu privrednog razvoja i zapošljavanja“ -poziv-

Branka Paunovic 2018.  EFFECT OF LOANS ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND BANKING SECTOR IN SERBIA “– Medjunarodna konferencija Zbornik VPS SS Novi Sad

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija

-Branka Paunovic  2013 „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . 2011 „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Branka Paunovic   2013 „. Contribution of information technology to company valuation methods development,“  Finansije i IT Medjunarodna  Naučna konerencija Valjevo

-Branka Paunovic   „Akcije telekomunikacionih kompanija u periodu finansijske krize, „ Globalizacija i zemlje u okruzenju“ medjunarodni naucni skup , BiH-predavanje po pozivu (po povivu)

Branka Paunović  . „Strategija privatizacije i razvoja tržišta kapitala u Srbiji i zemljama okruženja „ Zbornik Medjunarodna ekonomska politika,  Bijeljina ,  BiH 121-130 predavanje- po pozivu

Mentor i clan komisije diplomskih master i doktorskih radova

Recenzent naucno strucnih radova i knjiga

Učešće u istraživačkim i razvojnim projektima Besplatne akcije, Ubrzana aukcijska privatizacija, Priprema nacionalne strategije za  prilagođavanje propisa Srbije propisima EU, i sl.

Predavanja

  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELj (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
  BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)

Materijali

BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-3 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-2 (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Obaveštenja

22. aprila 2021.
ZOOM – BANKARSKO POSLOVANJE 23.04.2021./// 16:15h

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Apr 23, 2021 04:15 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

 

22. aprila 2021.
ZOOM BANKARSKO POSLOVANJE 23.04. /// 14:20H

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Apr 23, 2021 02:20 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

9. aprila 2021.
KOLOKVIJUM IZ BANKARSKOG POSLOVANJA 16.04. 2021. u 16h

Kolokvijum iz Bankarskog poslovanja , održaće se 16.04.2021. sa početkom u  16h ONLINE u trajnju od 25 min .

2. aprila 2021.
ZOOM 2. Bankarsko poslovanje 16H/ 9.04. 2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Apr 9, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

 

2. aprila 2021.
ZOOM 1 . Bankarsko poslovanje u 14H / 9.04.2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Apr 9, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

 

26. marta 2021.
ZOOM -Bankarsko poslovanje – 16H/ 02.04.2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Apr 2, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

26. marta 2021.
ZOOM Bankarsko poslovanje- 14H/ 02. 04. 2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Apr 2, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Na sledeći link konektujete se do 14h, nakon toga na link u 16h do 19h:30h

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

 

19. marta 2021.
ZOOM 2 vezbe dana 26.03.2021. u 16H

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 26, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

 

19. marta 2021.
ZOOM Bankarsko poslovanje- predavanje dana 26.03. 2021. u 14 H

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 26, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Na sledeći link konektujete se do 16h, nakon toga na link u 16h

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

12. marta 2021.
ZOOM -BANKARSKO POSLOVANJE -vezbe u 16H dana 19.03.2021

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 19, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

12. marta 2021.
ZOOM -BANKARSKO POSLOVANJE -predavanje u 14H dana19.03.2020

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 19, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Na sledeći link konektujete se do 16h , nakon toga na link u 16h

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

5. marta 2021.
ZOOM -Bankarsko poslovanje -vezbe 16H dana 12.03.2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 12, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

5. marta 2021.
ZOOM -Bankarsko poslovanje predavanje – 14H dana 12. 03.2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 12, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

26. februara 2021.
DRUGI ZOOM -Bankarsko poslovanje – vezbe 16H (05.03. 2021. u 16 časova)

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 5, 2021 04:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

26. februara 2021.
PRVI -ZOOM -BANKARSKO POSLOVANJE- predavanje 14H- (5.03.2021. u 14 časova)

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Mar 5, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Na sledeći link konektujete se do 16h, nakon toga na link u 16h do 19h

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

23. februara 2021.
ZOOM PREDAVANJE BANKARSKO POSLOVANJE 14H 26.02.2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting..02
Time: Feb 26, 2021 02:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

19. februara 2021.
OBAVESTENJE ZA PREDMET BANKARSKO POSLOVANJE

Postovani studenti master studija,

Obavestavam vas da sve informacije vezano za predmet Bankarsko poslovanje  imate na MOODLE Platformi

12. februara 2021.
DODATNI TERMIN ZA POTPISE IZ PREDMETA UVOD U FINANSIJE !!!

Treći termin za podelu potpisa iz predmeta Uvod u finansije je  19.02. 2021.  u 12H. u terminu konsultacija.

Molim sve studente koji nisu dobili potpis u ranijim terminima ,  da  se pridržavaju  naknadno, odredjenog roka.

8. februara 2021.
PODELA POTPISA IZ PREDMETA UVOD U FINANSIJE

Postovani studenti,

 1. Podela potpisa iz predmeta Uvod u finansije bice   11. 02. 2021. god  u 13h u terminu ispita.

2.  Studenti koji nisu  prijavili ispit, za potpis dolaze  11. 02. (cetvrtak) u  11:30H  kabinet 41 LI

26. januara 2021.
KONSULTACIJE VAŽNO !!

Konsultacije se održavaju od 19.02. .2021. u terminu  od 12h-14h ,  petak,  Kabinet 41 Liman,

Konsultacije od 12, (petak)02. 2021. pomerene su na 11.(cetvrtak) 02.  od 11-13h

13. januara 2021.
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA POLAGANJE ISPITA I KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA UVOD U FINANSIJE !!!!

Poštovani studenti,

Sve informacije vezane za polaganje ispita možete pronaći na Platformi E-Učionica VPŠSS u Novom Sadu, kurs Uvod u finansije

Obaveštavam da je produžen  rok za rad na  Platformi… ,, aktivnosti i  slanje seminarskih radova do 22.01.2021.

Sve informacije vezano za aktivnosti i predispitne bodove, , kolokvijume itd  možete se obratiti dr Mireli Momčilović.

Srećno

13. januara 2021.
ZOOM 8:30H PREDAVANJE 15.01. 2021.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Jan 15, 2021 08:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

25. decembra 2020.
SREĆNI PRAZNICI !

Dragi moji studenti,

Želim vam dobro zdravlje i uspeh u Novoj 2021. god

SREĆAN  BOŽIĆ I NOVA  2021. GODINA !!!

Vaša prof. Branka

25. decembra 2020.
ZOOM -25.12.2020. Konsultativno stručna praksa / KONSULTACIJE SKYPE od 11h-14h

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 25, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

25. decembra 2020.
ZOOM -PREDAVANJE 10h

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 25, 2020 10:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

 

18. decembra 2020.
ZOOM -25.12.2020. PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE sa početkom od 8:30H do 11H. Od 11H ZOOM konsultativno stručna praksa i /Konsultacije do 14H Skype dana 25.12.2020.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 25, 2020 08:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

18. decembra 2020.
ZOOM- 11h- Konsultativno stručna praksa / KONSULTACIJE SKYPE 18.12.2020.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 18, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

18. decembra 2020.
ZOOM (2) predavanje -10H- UVOD U FINANSIJE 18.12.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 18, 2020 10:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

11. decembra 2020.
ZOOM 18.12.2020.PREDAVANJE UVOD U FINASIJE sa početkom 0d 8:30H do 11h //i konsultativna nastava za stručnu praksu od 11H Zoom/ KONSULTACIJE -SKYPE u predvidjenom terminu dana 18.12.2020.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 18, 2020 08:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEyOO

11. decembra 2020.
ZOOM u 11h Konsultativno stručna praksa 11.12.2020. konsultacije se održavaju SKYPE, u predvidjenom terminu

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 11, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

11. decembra 2020.
ZOOM (2) u 10h UVOD U FINANSIJE 11.12.2020.

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 11, 2020 10:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

4. decembra 2020.
ZOOM -PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE 11.12.2020. sa pocetkom od 8:30h,a od 11h do 14h konsultativna nastava za stručnu praksu ZOOM I konsultacije SKYPE

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 11, 2020 08:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

4. decembra 2020.
ZOOM 11H STRUCNA PRAKSA i KONSULTACIJE od 11h-14h Skype

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 4, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

4. decembra 2020.
ZOOM 10H Predavanje dodatno 4.12.2020

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 4, 2020 10:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

27. novembra 2020.
ZOOM- PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE sa pocetak od 8:30H- 04.12.2020. i konsultativna nastava stručna praksa od 11h- od 11h-14h Zoom//Skyp konsultacije

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Dec 4, 2020 08:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

27. novembra 2020.
ZOOM 11H STRUČNA PRAKSA KONSULTATIVNA NASTAVA I KONSULTACIJE 11H-14H SKYPE

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Nov 27, 2020 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

27. novembra 2020.
ZOOM-10H PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE 27.11.2020

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Nov 27, 2020 10:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

24. novembra 2020.
ZOOM PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE pocetak 8:30H 27.11.2020. I konsultativno od 11h-14h Skype

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Nov 27, 2020 08:30 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

20. novembra 2020.
TERMINI KOLOKVIJUMA ZA STUDENTE KOJI NISU BILI U PRILICI DA PRISUSTVUJU 20.11.2020. KAO I ZA STUDENTE PRETHODNIH GENERACIJA

 

S OBZIROM NA EPIDEMIOLOSKU SITUACIJU STUDENTI KOJI  ZBOG ZDRAVSTVENIH RAZLOGA ,  NISU PRISUSTVOVALI POLAGANJU KOLOKVIJUMA 20.11. 2020.  MOGU POLAGATI U DODATNOM TERMINU  07. 12. 2020. u 13h  UC 8 LI .

KAO I STUDENTI KOJI SU SLUŠALI PREDAVANJA U RANIJIM SEMESTRIMA: PRETHODNE GENERACIJE

,

20. novembra 2020.
OBAVESTENJEN ZA STUDENTE KOJI NISU PRISUSTVOVALI KOLOKVIJUMU 20.11.-Potrebna dokumentacija !!!

Poštovani,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i sve veći broj zaraženih studenata, obaveštavamo Vas da ste u obavezi da za sve zaražene studente, kao i one u samoizolaciji, organizujete dodatne rokove za kolokvijume i ispite ukoliko se oni održavaju u periodu kada je student bio sprečen da dođe. Studenti su u obavezi da prilože relevantnu medicinsku dokumentaciju kojom potvrđuju da su bili zaraženi ili u samoizolaciji u periodu održavanja kolokvijuma ili ispita
S poštovanjem,​
Dr Slobodanka Jovin, pomoćnik direktora za nastavu

13. novembra 2020.
ZOOM u 10 H PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE konsultacije skype 13.11.2020

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Nov 13, 2020 10:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401

11. novembra 2020.
Obaveštenje za nedelju od 9.11 do 15.11. 2020.

Poštovani,

Od danas, 9.11.2020. godine od 14 časova u Školi se prelazi na onlajn nastavu (predavanja i vežbe), kao i konsultacije, sve do kraja ove nedelje.

O daljim merama ćete biti blagovremeno obavešteni, molimo vas da pratite sajt škole.

S poštovanjem,

Dr Jelena Damnjanović, direktor

11. novembra 2020.
ZOOM u 9H- PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE 13.11.2020. i konsultativna nastava od 11h-14h Zoom/Skyp

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Nov 13, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

6. novembra 2020.
RASPORED PO GRUPAMA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA DANA 20.11. 2020.

Kolokvijum iz Uvoda u finansije za  smer Trgovina;  Grupa:  VTR   održaće se  20. 11. 2020 . u petak  u 8h.  UČIONICA 13LI  i 14 LIMAN.

Kolokvijum iz Uvoda u finansije za  smer Finansije ;  Grupa: VFB 1    održaće se  20. 11. 2020 . u petak  u 9h.  UČIONICA 13LI  i 14 LI.

Kolokvijum iz Uvoda u finansije za  smer Finansije;  Grupa:  VFB 2   održaće se  20. 11. 2020 . u petak  u 10h.  UČIONICA 13LI  i 14 LI.

Studenti ranijih generacija ,ukoliko polazu kolovijum  dolaze  u ovom terminu grupe VFB 2

Obavezno pridržavati se, strogo ,rasporeda i termina vaše  grupe za vežbe (Koristiti stranicu predmeta- Materijal, i Platformu za pripremu i dodatna obavestenja)

Napomena. Studenti koji eventualno nisu na spisku datom  u prilogu  dolaze obavezno u terminu kada je po rasporedu njihova grupa, bez izuzetka.

KOLOKVIJUM ĆE SE ODRŽATI U S KLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJUM UZ  STROGO POSTOVANJE SVIH PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MERA . ( POŽELJNO JE IMATI I ZAŠTITNE RUKAVICE) .

NIJE DOZVOLJENA UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA . ISKLJUČIVO IMATI DIGITRON ZA RAČUNANJE KADA SU U PITANJU ZADACI!!!

 

30. oktobra 2020.
ZOOM od 9h-10h – UVOD U FINANSIJE 6.11.2020. /od 8h-9h i od 10h-11h u A1 LIMAN uz strogo poštovanje svih epiremioloških mera

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Nov 6, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79591456765?pwd=VjF1VXhtS3dSQ0gwdGpwT056cUpIQT09

Meeting ID: 795 9145 6765
Passcode: 9tBkgZ

23. oktobra 2020.
ZOOM od 9h-10h -PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE 30.10.2020./ od 8h-9h i od 10h-11h u A1 LIMAN uz strogo poštovanje svih epidemioloških mera

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Oct 30, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

16. oktobra 2020.
ZOOM od 9h-10h- PREDAVANJE UVOD U FINANSIJE- 23.10. 2020.//od 8h-9h i 10h-11h uA1 LIMAN uz strogo poštovanje svih epidemioloških mera

 

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Oct 23, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

12. oktobra 2020.
ZOOM online od 9h-10h – UVOD U FINANSIJE -Predavanje// i klasično od 8h-9h i 10h-11h u A1 LIMAN uz strogo poštovanje svih epidemioloških mera, (poželjno je imati i zaštitne rukavice)

branka paunovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: branka paunovic’s Zoom Meeting
Time: Oct 16, 2020 09:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

Meeting ID: 868 668 8401
Passcode: 9kuaEy

20. maja 2020.
MAIL ; IZRADA ZAVRŠMOG RADA NA OSNOVNIM STUDIJAMA

Visoka poslovna škola strukovnih studija

11:19 (pre 1 sata)
kome cuzovic.vps@gmail.comdejanzivkov@gmail.comgocavuk@eunet.rsgordanavuk@uns.ac.rssanjavbegovic@gmail.comtomasevic.vps@gmail.combilja.l.stankov@gmail.commilijanadjordjevic@gmail.comraciczeljko@gmail.comnpapic.blagojevic@gmail.comjelena.obradovic.vps@gmail.combranka.maksimovic.vps@gmail.commilos.japundzic@gmail.comdraganag.vps@gmail.comdajana_vindzanovic@yahoo.comtanjadjk@eunet.rsJovanddjuric971@gmail.comdjovicic@uns.ac.rsbojancica81@gmail.comb.k.berlekovic@gmail.combizniscentar@gmail.comzdrsolak@yahoo.comveronikaboskov1@gmail.comtatjanab44@gmail.comslavisad63@gmail.combkomnenic@gmail.comjoviclj@hotmail.rssanja.lonchar@gmail.comljubojevic.vps@gmail.comjansavic.vps@gmail.comjdamnjanovic5@gmail.comBrankodbolesnikov@gmail.comdraganaim84@gmail.comjosanov.vrgovic@gmail.comjovan.nj@gmail.comtverezan@gmail.comvlahmari@uns.ac.rstamara.gajic.1977@gmail.comdr.ana.jovicic@gmail.comisidoramilosevicns92@gmail.comz.marosan59@gmail.comn.bikicki8@gmail.comvlahmari3@gmail.compredrag.ranitovic@gmail.comljiljana09@hotmail.comvesna.vugdelija@gmail.comdragana.vps@gmail.comjelenapivasevic.vps@gmail.comboba_jovin@yahoo.comivana_zorica@yahoo.deirinakojcic@gmail.com

 

S obzirom da studenti završne godine osnovnih strukovnih studija imaju obavezu da nakon položenih ispita pristupe odbrani završnog rada čiju temu mogu prijaviti već u šestom (tekućem) semestru, u prilogu Vam dostavljamo Proceduru izrade i kontrole kvaliteta završnog rada na osnovnim strukovnim studijama, te Vas molimo da se uputite u istu kako biste bili informisani . . Mentor može biti profesor strukovnih studija ili predavač koji izvodi nastavu na studijskom programu osnovnih strukovnih studija.

http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/Procedure-izrade-zavrsnog-rada.pdf

 

 

11. maja 2020.
Prijava kolokvijuma predmetnom asistentu OBAVESTENJE

Obaveštenje o održavanju aprilskog ispitnog roka

Primljene x

Visoka poslovna škola strukovnih studija

12:10 (pre 18 minuta)
kome cuzovic.vps@gmail.comdejanzivkov@gmail.comgocavuk@eunet.rsgordanavuk@uns.ac.rssanjavbegovic@gmail.comtomasevic.vps@gmail.combilja.l.stankov@gmail.commilijanadjordjevic@gmail.comraciczeljko@gmail.comnpapic.blagojevic@gmail.comjelena.obradovic.vps@gmail.combranka.maksimovic.vps@gmail.commilos.japundzic@gmail.comdraganag.vps@gmail.comdajana_vindzanovic@yahoo.comtanjadjk@eunet.rsJovanddjuric971@gmail.comdjovicic@uns.ac.rsbojancica81@gmail.comb.k.berlekovic@gmail.combizniscentar@gmail.comzdrsolak@yahoo.comveronikaboskov1@gmail.comtatjanab44@gmail.comslavisad63@gmail.combkomnenic@gmail.comjoviclj@hotmail.rssanja.lonchar@gmail.comljubojevic.vps@gmail.comjansavic.vps@gmail.comjdamnjanovic5@gmail.comBrankodbolesnikov@gmail.comdraganaim84@gmail.comjosanov.vrgovic@gmail.comjovan.nj@gmail.comtverezan@gmail.comvlahmari@uns.ac.rstamara.gajic.1977@gmail.comdr.ana.jovicic@gmail.comisidoramilosevicns92@gmail.comz.marosan59@gmail.comn.bikicki8@gmail.comvlahmari3@gmail.compredrag.ranitovic@gmail.comljiljana09@hotmail.comvesna.vugdelija@gmail.comdragana.vps@gmail.comjelenapivasevic.vps@gmail.comboba_jovin@yahoo.comivana_zorica@yahoo.deirinakojcic@gmail.com

Obaveštenje o održavanju aprilskog ispitnog roka

Prijave za aprilski ispitni rok će se održati 23, 24. i 25.05.2020. godine, a aprilski rok će se održati od 27.05. do 07.06.2020. godine.

Studenti koji u aprilskom roku žele da polažu popravni kolokvijum za majski ispitni rok treba da se prijave predmetnim profesorima putem mejla najkasnije do 25.05.2020. godine i da obavezno u prijavi navedu da se prijavljuju za polaganje popravnog kolokvijuma u aprilskom ispitnom roku.

Zbog postojeće situacije, ispiti će se održavati i vikendom. …….. itd

Ispiti će se održavati u terminima od 9, 13 i 17 časova.

Dr Slobodanka Jovin

Pomoćnik direktora za nastavu

 

5. maja 2020.
Obavestenje – struktura rada za praksu

Elaborat prakse: -(na primeru jedne od  banka (sa  spisaka  NBS sajt:  www. nbs.rs. ; dat u prilogu)  ili preduzeća po vasem izboru.  . Obim rada je minimum 30 do 40  kucanih  strana, A4 .  Koristite dostupne informacije sa interneta, kao I drugu vama dostupne primere I literaturu,  sa naznačenim izvorom podataka, obavezno za sve preuzeto f.n.  .   Dalje analizom podataka dajete predloge i sugestije, koristeći stečeno znanje.  Obavezno dodati primere bilansa , dokumentacije itd

Delovi rada:

-Opis banke, odnosno preduzeća,  i organizaciona struktura

-Investiciono bankarstvo , a za preduzeće  investicije preduzeća

-Analiza bilansa stanja

-Analiza bilansa uspeha  I drugih finansijskih pokazatelja, dostupnih

-Ugovori o kreditu I druge vrste ugovora kako za banku tako I preduzeće

-Analiza  I posledice tržišnog rizika (za banke sa aspekta banaka, a za preuzeća posledice itd

-Zaključak, predlog sugestije I rešenja:

–  obavezno u zaključnom delu osvrt na novo-nastale okolnosti poslovanja,  kao za preduzeće tako I (za banke kao sto je primena Monitoringa na kredite , odnosno Moratorijuma NBS* (Značajno je za poslovanje u tekućem kvartalu)

Obavezno, prijavite vasu temu, kako ne bi bilo dupliranja.

 

5. maja 2020.
OBAVESTENJE VPŠ SS -Vezano za PRAKSU

Poštovani,

Nakon početka rada studentskih domova, počeće realizacija ispita iz martovskog, a potom i aprilskog roka. Kako bi se izvršio raspored polaganja ispita sa ograničenim brojem studenata, studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku (poslednja 4 dana martovskog roka nisu održana) su u obavezi da se putem mejla prijave predmetnim profesorima do 05.05.2020. godine.

Kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se popunjava. Molim Vas da o tome obavestite Vaše studente.
 
S poštovanjem,
 
                                                                                                 Dr Slobodanka Jovin
 
                                                                                         Pomoćnik direktora za nastavu

[Poruka je odsečena]  Prikaži celu poruku

27. aprila 2020.
OBAVEŠTENJE 1A -VPŠ SS-vezano za predispitne bodove

Obaveštenje

Primljene x

27.04.2020. godine

Poštovani,

prethodno obaveštenje o načinu polaganja kolokvijuma i prikupljanja predispitnih poena odnosilo se na predmete iz tekućeg semestra. Popravni kolokvijumi iz predmeta koji su se slušali u zimskom semestru polagaće se u vreme ispitnog roka kao i do sada.

S poštovanjem,                                                                                    Dr Slobodanka Jovin                                                                                                          Pomoćnik direktora za nastavu

 

27. aprila 2020.
Obaveštenje 1 – Mail- VPŠ SS, u NS ,vezano za ptredispitne bodove

Obaveštenje o prikupljanju predispitnih poena

Primljene x

27.04.2020. godine

Dragii studenti,

Prosledjujem Vam mail koji je upravo stigao, a odnosi se na prikupljanje predispitnih bodova uključijići i kolokvijum

Poštovani,

S obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo i nemogućnost održavanja redovne nastave, kolokvijuma i ispita, obaveštavamo Vas o sledećem:

Predispitne poene, uključujući i poene za kolokvijum studenti treba da prikupljaju putem seminarskih radova, studija slučaja, eseja i drugih zadataka. Naime, kako bi studenti mogli da pristupe ispitu bez polaganja kolokvijuma, profesori će studentima omogućiti da polože kolokvijum na osnovu urađenih seminarskih radova, zadataka, eseja i sl.

Poene za prisustvo bi trebalo dodeliti svima. Molimo Vas da obaveštenje o načinu sticanja poena i polaganja kolokvijuma postavite na Vašoj ličnoj strani u što kraćem roku i obavestite studente kako bi do kraja semestra bili u mogućnosti da izvrše svoje obaveze i steknu uslove za izlazak na ispit.

S poštovanjem,

 

                                                                                         Dr Slobodanka Jovin

Pomoćnik direktora za nastavu

 

26. aprila 2020.
SPISAK BANKA KOJE POSLUJU U SRBIJI *NBS

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
Fax: (381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)011/202-9050
Fax: (381) 011/3129-787
Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3952-213
Fax: (381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2011-200
Fax: (381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
Telefon: (381) 011/2020-292
Fax: (381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
6.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)011/6351-000
Fax: (381)11/228-0-777
Predsednik Izvršnog odbora: Wang Lei
Dozvola za rad: Rešenje NBS IO.br 105 od 20.12.2016. godine
7.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa: Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/4876-876
Fax: (381) 021/4876-976
Predsednik Izvršnog odbora: Carlos de Cordoue
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
8.   DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
Adresa: Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac
Telefon: (381) 034/335-617
Fax: (381) 034/336-175
Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Pavlović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O br. 209 od 03.07.1991. godine
8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovo ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
9.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Dalmatinska 22, 11000 Beograd
Telefon: (381)011/3306300
Fax: (381) 011/3241-448
Predsednik Izvršnog odbora: Borislav Strugarević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
2.6.2017. godine Marfin banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd
10.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Telefon: 0800/201-201
Fax: (381) 021/4809-700
Predsednik Izvršnog odbora: Slavko Carić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
11.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
Telefon: 0800/111-144
Fax: (381) 011/3027-536
Predsednik Izvršnog odbora: Slavica Pavlović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
12.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Milutina Milankovića 9e, Beograd,11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2041-800
Fax: (381) 011/2041-802
Predsednik Izvršnog odbora: Kenan Bozkurt
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
22.10.2015. godine, Čačanska banka a.d. Čačak je promenila svoje poslovno ime u HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
13.   JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2205-500
Fax: (381) 011/3110-217
Predsednik Izvršnog odbora: Miloš Brusin
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
14.   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3080- 100
Fax: (381) 011/3441-335
Predsednik Izvršnog odbora: Dr Vladimir Medan
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
15.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Adresa: Španskih boraca 1, Beograd, Novi Beograd 11070
Telefon: (381) 011 6355- 400
Fax: (381) 011 6355-404
Predsednik Izvršnog odbora: Nikola Mihailović
Dozvola za rad: Rešenje NBS IO br. 58 od 16.12. 2014. godine
Banka je upisana u Registar privrednih subjekata Rešenjem APR BD 8779 od 5.2.2015. godine.
16.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Omladinskih brigada 88, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/4409-670
Fax: (381) 011/4409-650
Predsednik Izvršnog odbora: Marija Popović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
10.10.2019. godine, Telenor banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Mobi Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 11.10.2019. godine.
17.   MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Franše D Eperea 88, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/6557-338
Fax: (381) 011/3657-006
Predsednik Izvršnog odbora: Dejan Marković
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 329 od 26.12.1990. godine
18.5.2015. godine, Dunav banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u mts banka akcionarsko društvo, Beograd.
18.   NLB BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2225-100
Fax: (381) 011/2225-194
Predsednik Izvršnog odbora: Branko Greganović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 197 od 03.07.1991.godine
19.   OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
Adresa: Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/530-111
Fax: (381) 021/4893-123
Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Vukotić
Dozvola za rad: Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
20.   OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/3011-400
Fax: (381) 011/3132-885
Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Mihajlović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 293 od 14.12.1990. godine
25.9.2019. godine, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u OTP Banka Srbija a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 26.9.2019. godine.
21.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Milutina Milankovića 17, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/205-7000
Fax:
Predsednik Izvršnog odbora: Igor Anić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
22.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Đorđa Stanojevića 16, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/3202-100
Fax: (381) 011/3346-033
Predsednik Izvršnog odbora: Zoran Petrović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
23.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bul. Mihajla Pupina 165g, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2257-498
Fax: (381) 011/2017-056
Predsednik Izvršnog odbora: Marijana Vasilescu
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
24.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Adresa: Savska 25, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3607-200
Fax: (381) 011/2646-855
Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Jokanović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
25.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
Adresa: Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3204-500
Fax: (381) 011/3204-501
Predsednik Izvršnog odbora: Feza Tan
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine
26.   VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD  
Adresa: Trg Slobode 5, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4800001; 0800/23-23-22;
Fax: (381) 021/6611-512
Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Vasić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
25.4.2019. godine, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad je promenila svoje poslovno ime u Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
Fax: (381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)011/202-9050
Fax: (381) 011/3129-787
Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3952-213
Fax: (381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2011-200
Fax: (381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
Telefon: (381) 011/2020-292
Fax: (381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
Fax: (381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)011/202-9050
Fax: (381) 011/3129-787
Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3952-213
Fax: (381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2011-200
Fax: (381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
Telefon: (381) 011/2020-292
Fax: (381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
6.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)011/6351-000
Fax: (381)11/228-0-777
Predsednik Izvršnog odbora: Wang Lei
Dozvola za rad: Rešenje NBS IO.br 105 od 20.12.2016. godine
7.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa: Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/4876-876
Fax: (381) 021/4876-976
Predsednik Izvršnog odbora: Carlos de Cordoue
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
8.   DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
Adresa: Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac
Telefon: (381) 034/335-617
Fax: (381) 034/336-175
Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Pavlović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O br. 209 od 03.07.1991. godine
8.7.2016. godine KBM Banka ad Kragujevac je promenila poslovo ime u Direktna Banka ad Kragujevac.
9.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Dalmatinska 22, 11000 Beograd
Telefon: (381)011/3306300
Fax: (381) 011/3241-448
Predsednik Izvršnog odbora: Borislav Strugarević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
2.6.2017. godine Marfin banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd
10.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Telefon: 0800/201-201
Fax: (381) 021/4809-700
Predsednik Izvršnog odbora: Slavko Carić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
11.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
Telefon: 0800/111-144
Fax: (381) 011/3027-536
Predsednik Izvršnog odbora: Slavica Pavlović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
12.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Milutina Milankovića 9e, Beograd,11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2041-800
Fax: (381) 011/2041-802
Predsednik Izvršnog odbora: Kenan Bozkurt
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
22.10.2015. godine, Čačanska banka a.d. Čačak je promenila svoje poslovno ime u HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
13.   JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2205-500
Fax: (381) 011/3110-217
Predsednik Izvršnog odbora: Miloš Brusin
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
14.   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3080- 100
Fax: (381) 011/3441-335
Predsednik Izvršnog odbora: Dr Vladimir Medan
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
15.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Adresa: Španskih boraca 1, Beograd, Novi Beograd 11070
Telefon: (381) 011 6355- 400
Fax: (381) 011 6355-404
Predsednik Izvršnog odbora: Nikola Mihailović
Dozvola za rad: Rešenje NBS IO br. 58 od 16.12. 2014. godine
Banka je upisana u Registar privrednih subjekata Rešenjem APR BD 8779 od 5.2.2015. godine.
16.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Omladinskih brigada 88, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/4409-670
Fax: (381) 011/4409-650
Predsednik Izvršnog odbora: Marija Popović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
10.10.2019. godine, Telenor banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Mobi Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 11.10.2019. godine.
17.   MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Franše D Eperea 88, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/6557-338
Fax: (381) 011/3657-006
Predsednik Izvršnog odbora: Dejan Marković
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 329 od 26.12.1990. godine
18.5.2015. godine, Dunav banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u mts banka akcionarsko društvo, Beograd.
18.   NLB BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 165/v, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2225-100
Fax: (381) 011/2225-194
Predsednik Izvršnog odbora: Branko Greganović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 197 od 03.07.1991.godine
19.   OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
Adresa: Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/530-111
Fax: (381) 021/4893-123
Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Vukotić
Dozvola za rad: Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
20.   OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/3011-400
Fax: (381) 011/3132-885
Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Mihajlović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 293 od 14.12.1990. godine
25.9.2019. godine, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u OTP Banka Srbija a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 26.9.2019. godine.
21.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Milutina Milankovića 17, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/205-7000
Fax:
Predsednik Izvršnog odbora: Igor Anić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
22.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
Adresa: Đorđa Stanojevića 16, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/3202-100
Fax: (381) 011/3346-033
Predsednik Izvršnog odbora: Zoran Petrović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
23.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bul. Mihajla Pupina 165g, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2257-498
Fax: (381) 011/2017-056
Predsednik Izvršnog odbora: Marijana Vasilescu
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
24.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Adresa: Savska 25, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3607-200
Fax: (381) 011/2646-855
Predsednik Izvršnog odbora: Vesna Jokanović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
25.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
Adresa: Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3204-500
Fax: (381) 011/3204-501
Predsednik Izvršnog odbora: Feza Tan
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine
26.   VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD  
Adresa: Trg Slobode 5, 21000 Novi Sad
Telefon: 021/4800001; 0800/23-23-22;
Fax: (381) 021/6611-512
Predsednik Izvršnog odbora: Predrag Vasić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
25.4.2019. godine, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad je promenila svoje poslovno ime u Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)11 222-6000, 222-6713
Fax: (381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora: Vojislav Lazarević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381)011/202-9050
Fax: (381) 011/3129-787
Predsednik Izvršnog odbora: Jelena Galić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
3.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3952-213
Fax: (381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora: Marija Stepina
Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
4.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Milentija Popovića 7b, Beograd,11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2011-200
Fax: (381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
5.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Adresa: Kraljice Marije 3, 11120 Beograd
Telefon: (381) 011/2020-292
Fax: (381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora: Mr Bojan Kekić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine