Izaberite stranicu

Paunović dr Branka

Funkcija Koordinator za stručnu praksu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telefon 485-4036
Kabinet KABINET 41
Konsultacije Ponedeljak 11:05-13:05
Ime i prezime Branka Paunović
Adresa
E-mail: brankabranka1711@gmail.com
Zvanje Profesor
Titula Doktor ekonomskih nauka
Institucija gde radi od 2006-i sada  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

–Šef odseka za turizam, predmeti: Menadžment turističke destinacije, Međunarodni turizam i Ekonomika turizma

 Katedra za finansije: predmeti: 1. Uvod u finansijsko poslovanje ,  2. Finasijska tržišta i institucije, 3. Vrednovanje preduzeća

 (Po programu Bolonje, ocenjen rad  9,9 )

Master studije> predmet> Bankarsko poslovsnje

 

Uiverzitet Singidunum Fakultet za poslovnu ekonomiju

Katedra za finansije, predmet:

 Evaluacija i rizik

Upravljanje rizicima u  banakarstvu

 

 STRUČNA BIOGRAFIJA-DIPLOME

DIPLOMA
  UNIVERYITET U BEOGRADU
Beograd, Kamenička 6
EKONOMSKI FAKULTET
Naziv „Poreski sistem opštine“
oblast Finansije
MAGISTARSKA TEZA
 
finansije
 
Naziv „Međuzavisnost privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji“
Oblast Finansije  (Prosečna ocena 9,2 i ocena na diplomskom 10)
DOKTORSKA DISERTACIJA
 
finansije
 
Naziv teme Privatizacija javnih preduzeca u Srbiji
oblast  

 PROFESIONALNO ISKUSTVO

KRATKA STRUČNA BIOGRAFIJA (NAPOMENA: PRE NASTAVE) Imam devet godina bogatog radnog iskustvo u oblasti  finansija u  Vladi Republike Srbije i to u  :

1997-2000. Ministarsvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju Republike Srbije, koordinator i savetnik ministra na poslovima:

-Kontrole i verifikacije procene vrednosti imovine preduzeća

2000-2001. Ministarsvo za privredu i privatizaciju Republike Srbije, koordinator, savetnik ministra na poslovima:

– Kontrola i verifikacije procene vrednosti kapitala preduzeća,

– PR Centar za medije

2001-2006. Agencija za privatizaciju Republike Srbije

-Centar za pripremu privatizacije: radila na poslovima provere i kontrole bilasa stanja i uspeha poslovanja  preduzeća, procedura ugovaranja i određivanja metoda privatizacije i prodaje preduzeća, rukovodilac

-Centar za restrukturiranje i privatizaciju velikih sistema; tržišna istraživanja, procene i mogućnosti investiranja, analize bilansa, i sl

-Registar  za hartije od vrednosti,  direktor ekonomskog odeljenja

 

Saradnik Naučnog društva ekonomista Srbije i Crne Gore, od 2005
Veštine Kompjuterske veštine: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook Express and Internet Explorer;  Komunikativnost, Timski rad i sl.

OBJAVLJENE KNJIGE, monigrafije publikacije :
 1. Branka Paunovic „Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta“ , Savremena administracija, Beograd, 2006

Iz recenzije

… Autor je postavio cilj da na osnovu bogatih saznanja ekonomske nauke i iskustva zemalja u tranziciji, pokaže kako postoji izuzetna međuzavisnost procesa privatizacije i ubrzanog razvoja tržišta kapitala na takav način da efikasna , brza i transparentna privatizacija ubrzava razvoj tržišta kapitala, a ovo sa svoje strane dodatno poboljšava privatizaciju, stvaranjem efikasne vlasničke strukture i doprinosi bržem privrednom razvoju i rastu životnog standardazemalja u celini.

… Strukturirana je u sadržaj od pet delova 1. deo Fenomeni privatizacije u zemljama u tranziciji; 2. deo Finansijska tržišta i institucije  kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede ; 3. deo Privatizacija i finansijska tržišta u razvijenim zemljama; 4. deo Iskustva procesa privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji; 5. deo Privatizacija i razvoj finansijskih tržišta i institucija u Srbiji

…. Saznanja do kojih je autor došao u knjizi mogu pomoći i kreatorima ekonomske politike, da u sadašnjoj fazi naše tranzicije poboljšaju zakonsku regulativu i praksu vezanu za ekonomske reforme u ovoj oblasti. To može poslužiti i kao dobra osnova za povećanje efikasnosti procesa privatizacije i poboljšanja upravljanja makroekonomskom politikom zemlje u celini…..

-Promocija održana maja 2006. godine  INTERNATIONAL PRESS CENTAR TANJUG

 

 1. Branka Paunovic „Menadžment turističke destinacije“ Alfa-graf Novi Sad, 2007

 

 1. Branka Paunovic „Finansijsko poslovanje i tržište kapitala“ Institut za ekonomiku i poljoprivredu, Beograd 2009. godine
Radovi u naučno-stručnim časopisima i međunarodnim konferencijama – Branka Paunovic «The Role of World Bank in Privatization of Big Systems in Countries Going Through Transition” – scientific- expert counseling „Economic Integrations in the World in 2007“ Sankt Petersburg

 

Branka Paunovic 2012  „ANALYSIS OF SHARES OF TELECOMMUNICATION COMPANIES  IN  NEIGHBOURING COUNTRIES“  -Technics Technologies Education Management, ISSN-1840-1503

 

– Branka Paunovic «Uloga stranih direktnih investicija na privatizaciju i razvoj tržišta kapitala“  „Ekonomski Anali“, Ekonomski fakultet , Beograd

 

-., Branka Paunovic „Uloga privatizacije i razvoja tržišta kapitala na evropskom finansijskom tržištu-pouke za nas»,  „Ekonomist“, Savez  ekonomista Srbije i Crne Gore, Budva

 

-. Branka Paunovic «Finansijska tržišta kao infrastrukturni ambijent tržišne privrede“ „Ekonomski Anali“, Ekonomski fakultet, Beograd

 

– Branka Paunovic «Smernice za budućnost-privatizacija velikih sistema» „Ekonomski Anali“,  Ekonomski fakultet Beograd ,

 

2010 Branka Paunovic -“Future  guidelines for investing and development of capital markets – telecommunication in Serbia and neighboring  coutries “   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, THE CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE 21st CENTURY, University of Niš Faculty of Economics, 2010

 

 

Naučno-stručni časopis „Škola biznisa“,  Visoka poslovna škola strukovnih studija,  Novi Sad, sledeći radovi: Branka Paunovic

 

-„Strategijsko planiranje i finansiranje turističkog proizvoda“

 

–  „ Finansiranje strategije razvoja turizma grada Beograda“

 

-. „Uloga banke, osiguravajućih kompanija i penzionih fondova u funkcionisanju finansijskih tržišta“

 

–  Uloga Centralne Banke u funkcionisanju finansijskih tržišta“

 

– «Analiza finansijskih izveštaja kod pripreme procene vrednosti kapitala u preduzeću“

 

– «Uloga nacionalne centralne banke i bankarskog sistema u osiguravanju ponude novca na finansijskim tržištima zemalja u tranziciji“

 

– . Branka Paunovic «Karakteristike savremenih finansijskih tržišta» , „Ekonomska politika, YU ISSN oo13-3248,  istraživanje

 

–  . Branka Paunovic «Tržište kapitala u razvijenim zemljama», Ekonomska politika., YU ISSN oo13-3248, istraživanje

 

– . Branka Paunovic „Investicioni fondovi u razvijenim i zemljama u tranziciji- komparativna analiza“ Ekonomska politika ., YU ISSN oo13-3248, istraživanje

 

 

– . Branka Paunovic. «Globalizacija finansijskih tržišta –uloga berzi», Poslovna politika  YU ISSN oo13-3248,

 

. Branka Paunovic «Privatizacija od slučaja do slučaja“» Poslovna politika . 600. UDC 658.003

 

– Branka Paunovic „Strategija privatizacije javnih preduzeća i razvoja tržišta kapitala“, VIII naučni skup sa međunarodnim učešćem, 2011, BIH

 

Branka Paunovic Tr\iiste kapitala u funkciji investiranja^ Medjunarodna nau;na konferencija Bi H

 

– Branka Paunovic Obracun troskova i It Medjunarodna naucna konferencija Bi H

 

— Branka Paunovic Medjuzavisnost tr\ista kapitala i banaka Medjunarodna naucna konferencija

 

Mentor i clan komisije diplomskih master i doktorskih radova

Recenzent naucno strucnih radova i knjiga

Učešće u istraživačkim i razvojnim projektima Besplatne akcije, Ubrzana aukcijska privatizacija, Priprema nacionalne strategije za  prilagođavanje propisa Srbije propisima EU, i sl.

Predavanja

  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
   EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELj (PRE BOL.)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
   BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
   BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

  Materijali

  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-2 (BOL. 12)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)

  Obaveštenja

  30. marta 2012.
  USMENI-STRUCNA PRAKSA

  TERZIN ALEKSANDAR DA SE JAVI U PONEDELJAK 02.04. U 16h KABINET 41. NEDOSTAJU OBRASCI