Izaberite stranicu

dr Branka Paunović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail branka.paunovic@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854036
Kabinet KABINET 41
Konsultacije Utorak 10:10-12:10
Onlajn konsultacije
Skype Branka Paunović

 

ime i prezime dr Branka Paunović
adresa
E-mail: brankapaunovic1711@gmail.com
titula doktor ekonomskih nauka
zvanje profesor strukovnih studija

datum izbora u zvanje: 27.01.2014.

uža naučna oblast: finansije

(od 1999- 2006) PROFESIONALNO ISKUSTVO PRE NASTAVE:
  Radno iskustvo u oblasti finansija u Vladi Republike Srbije: 

 Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju, savetnik ministra za poslove kontrole i verifikacije procene kapitala preduzeća i  Ministarstvo za privedu i privatizaciju-Centru za medije.

Agencija za privatizaciju Republike Srbije:  Kontrola i verifikacija procene kapitala preduzeća, određivanje metoda privatizacije i prodaja preduzeća i  Centr za restrukturiranje i privatizaciju velikih sistema na poslovima procene kapitala i mogućnostima investiranja. U registru za hartije od vrednosti, direktor ekonomskog odeljenja

UČEŠĆE U DRUGIM INSTITUCIJAM NAUČNIM ORGANIZACIJAMA I UPRAVNIM ODBORIMA (UO)

2000-i sada-Saradnik naučnog drustva ekonomista Srbije i Crne Gore, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018-i sada- Član UO Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

2020.-i sada Pridruženi član Udruženja novinara Srbije (UNS) 

2018-2021. Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije– Radila na izradi predloga Strategije razvoja obrazovanja u RS do 2030. godine-Analiza u funkciji predloga i predlog reforme mreže visokih srukovnih studija u skladu sa potrebama privrede, kao i na izradi predloga i smernica za implementaciju dualnog obrazovanja.

   PROFESIONALNO ISKUSTVO U NASTAVI I NAUČNI RADOVI: 

Autorka četiri knjige:

 1. Paunović B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd, Savremena administracija 
 2. Paunović B. (2007) . Menadžment turističke destinacije, Novi Sad , Alfa-graf
 3. Paunović B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, Beograd Institut za ekonomiku poljoprivrede
 4. Paunović B. (2020) . Uvod u finansije-teorija i praksa. Novi Sad, Visoka poslovna škola srukovnih studija

Autorka  i više desetina značajnijih naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i učesnik na međunarodnim konferencijam, a radovi objavljeni u zbornicima radova.

RADNO ISKUSTVO U NASTAVI: (Od 2006. godine )

Visoka poslovna škola srukovnih studija u Novom Sadu: -Smer turizam, šef smera predmeti: ekonomika turizma i menadžment turističke destinacije. Smer finansije predmeti: uvod u finansije, finansijska tržišta i institucije i vrednovanje preduzeća. Specijalističke i master studije predmeti: bankarsko poslovanje i bankarsko poslovanje i platni promet

 Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Singidunum , Beograd; Katedra za poslovne finansije i bankarstvo predmeti: evaluacija i rizik,  upravljanje rizicima, finansijska  matematika.

 Fakultet za poslovnu ekonomiju finansije i bankarstvo  BiH ; Katedra za poslovne finansije i bankarstvo predmeti, gostujući profesor.

 SRUČNA BIOGRAFIJA-DIPLOME

OSNOVNE STUDIJE
  UNIVERZITET U BEOGRADU
Beograd, Kamenička 6
EKONOMSKI FAKULTET -BEOGRAD
Poreski sistem opštine
uža naučna oblast finansije
MAGISTARSKA TEZA
uža naučna oblast finansije
 EKONOMSKI FAKULTET -UNIVERZITET U BEOGRADU
Međuzavisnost privatizacije i razvoja finansijskih tržišta i institucija u zemljama u tranziciji
procečna ocena tokom studija 9,5 i ocena na diplomskom 10
DOKTORSKA DISERTACIJA
uža naučna oblast finansije
PRIVATIZACIJA JAVNIH PREDUZEĆA U SRBIJI

 

1.  Paunović, B. (2021). Strengthening SME competitiveness through financial support. International Review, 10(3-4),165-170.
2. Hadžić, M., & Paunović, B. (2020). Better access to finance – A precondition for an increase in SME competitiveness. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 147-149). Croatian Accountant.
3. Paunović, B. (2021). Intelektualni kapital i dualno obrazovanje u funkciji razvoja privrede. U: M. Stanišić (ur.), Budućnost obrazovanja u svjetlu globalnih, ekonomskih, političkih i zdravstvenih izazova (str. 44-48). BiH
4. Paunović B., (2005),  Finansijska tržišta kao  infrastrukturni ambijent tržišne privrede,  U. B.Pelević (Eds.) Ekonomsko-finansijski odnosi sa inostranstvom: Institucije, politika, perspektive ;Ekonomski anali , Tematski br. Zbornik , (297-306) ,Ekonomski fakultet,  Beograd. & NDE .  ISBN: 0013-3264

5. Paunović, B. (2018). Serbian SME’s still represent a potential for overall economic development. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 15-24). Croatian Accountant.
6. Paunović, B. (2020). Liquidity of the banking sector basis for further development and transition of public enterprises in Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 117-120). Novi Sad School of Business.
7. Račić, Ž., i Paunović, B. (2021). Komparativna analiza uticaja veličine bilansne sume na poslovanje banaka u Republici Srbiji u periodu pre i tokom pandemije Covid-19. Bankarstvo, 50(4), 36-59.
8. Paunović, B. (2022). Loans and subsidies in the function of financing the tourist economy of Serbia. In J. Damnjanović & B.Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 121-124). Novi Sad School of Business.
9. Paunović, B., & Račić, Ž. (2021). Bank and stock exchange in the function of financing and changing the capital structure. In Đ.Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 147-149). Croatian Accountant.
10. Hadžić, M., & Paunović, B. (2022). Agro loans and financing of agriculture in Serbia. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 287-288). Croatian Accountant.

KNJIGE ; (4) Paunović B. (2006). Privatizacija, akcionarstvo i razvoj finansijskih tržišta. Beograd, Savremena administracija
Paunović B. (2007) . Menadžment turističke destinacije, Novi Sad , Alfa-graf
Paunović B. (2009). Finansijsko poslovanje i tržište kapitala, Beograd Institut za ekonomiku poljoprivrede
Paunović B. (2020) . Uvod u finansije-teorija i praksa. Novi Sad, Visoka poslovna škola srukovnih studija

 

Predavanja

  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
   EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELJ (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
   BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 20 DLS)
   BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
   MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

  Materijali

  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)

  Obaveštenja

  20. oktobar 2023.
  Obavestenje VPS SS Novi Sad

  Visoka poslovna škola strukovnih studija
  čet 19. okt 13:27

  Poštovani,

  S obzirom na učestala pitanja studenata i nastavnika o načinu realizacije nastave, šaljemo vam određena pojašnjenja:

  1. Studentima ne treba dozvoliti promenu vežbačke grupe bez prethodno odobrene molbe. Studenti molbu mogu podneti u studentsku službu Škole.
  2. Na osnovu potvrde o zaposlenju studenti ne mogu da dobiju 5 poena za prisustvo, već isključivo na osnovu pohađanja časova predavanja i vežbi.
  3. Realizacija stručne prakse će se u ovoj školskoj godini odvijati isključivo u preduzećima, uz obavezno popunjavanje i predaju Obrasca stručne prakse, projektnog zadatka ili dnevnika stručne prakse na završnom ispitu. Studenti koji stručnu praksu realizuju preko Centra za razvoj karijere Škole mogu predati dnevnik stručne prakse, dok svi ostali studenti moraju uraditi i predati projektni zadatak.
  4. Nastavnici koji na izbornim predmetima imaju manje od 5 studenata, mogu nastavu izvoditi konsultativno.

  S poštovanjem,

  Dr Stevan Tomašević, koordinator za nastavu

  6. oktobar 2023.
  KONSULTACIJE I NASTAVA 2023/24

  Termin konsultacija utorak 10.10h-12.10h Kabinet 41 .

  DLS -konsultacije Skype . Nastava za DLS studente ZOOM od  12.02. 2024. ( link na Moodl platformi).

  Važna napomena: Pratitie preko MOODL platforme , sve informacije, kao i gradivo za predmet.

  6. april 2023.
  Uvod u finansije

  Gradivo i sve informacije vezano za predmet Uvod u finansije , pratite na Moodle platformi. Datum i vreme polaganja ispita pratite na sajtu Skole, raspored ispita.

  6. april 2023.
  FTI

  Gradivo i sve informacije vezano za predmet Finansijska trzista i institucije , pratite na Moodle platformi. Datum i vreme polaganja ispita,  pratite na sajtu Škole, redovno i blagovremeno objavljuje se raspored ispita.

  6. april 2023.
  Bankarsko poslovanje

  Gradivo i sve informacije vezano za predmet Bankarsko poslovanje , pratite na Moodle platformi. Raspored ispita, vreme polaganja na sajtu Skole.

  23. februar 2023.
  Informacije za predmete: Finansijska tržišta, Bankarsko poslovanje i Uvod u finansije

  Informacije i gradivo za predmete: Finansijska tržišta, Bankarsko poslovanje i Uvod u finansije- Pratiti preko Moodle Platforme

  23. februar 2023.
  TERMIN KONSULTACIJA 2023

  SREDA 11h-14h  KABINET 41 LI, i DLS -Skype

   

  10. oktobar 2022.
  DLS – PREDMET UVOD U FINASIJE -NASTAVA I KONSULTACIJE

  Nastava na predmetu Uvod u finansije za DLS studente održavaće se svake druge nedelje počev od 17.10.2022. (ponedeljak) u terminu od 16:15 do 18:15 časova (ukupno četiri vezana sastanka)
  Predavanja se održavaju preko ZOOM-a :

  https://us04web.zoom.us/j/8686688401?pwd=S2kxTGN6STlvVFZaZ2ovQ1NlaFNqZz09

  17.10. 2022.  i 31.10.2022.

  14.11.2022. i 28.11.2022.

  12.12.2022.  26.12.2022. i

  09.01.2023.

  Konsultacije se održavaju svake nedelje :  onlin Skype ponedeljak 7.30h do 9.30h Branka Paunović

  VAŽNA NAPOMENA:  PRATITE ISKLJUČIVO NA PLATFORMI  PREDMET UVOD U FINANSIJE- dls . SVE  INFORMACIJE  BIĆE NA NA STRANICI PREDMETA ZA  dls KAO I  LINK ZA PRISTUP ZOOM SASTANCIMA ! 

  7. april 2022.
  OBAVEŠTENJE VEZANO ZA GRADIVO KOLOKVIJUME I ISPITE

  Obavestenja i informacije za kolokvijume i ispite , kao i  gradivo i materijal,  postavljeno je na Moodle platformi predmeta.

  Od 4.04.2022. aktivnosti isključivo u Školi za redovne studente. DLS studenti i dalje prate nastavu i aktivnost  preko platforme Moodle.

  31. mart 2022.
  Obaveštenje vezano za održavanje nastave-prisustvo i aktivnost

  Poštovani,

  Od ponedeljka, 04.04.2022. godine nastava na osnovnim i master studijama će se održavati isključivo uživo u prostorijama Škole. Profesori neće biti u obavezi da postavljaju materijale na platformu Moodle. Važno je da se svi poeni za prisustvo i aktivnost zaključno sa 01.04.2022. godine priznaju studentima, a u narednom periodu da se prikupljaju uživo u Školi u dogovoru sa profesorima i asistentima i da o tome blagovremeno obavestite studente. Online nastava će se i dalje odvijati kod dr Zorana Marošana i dr Dejana Živkova.

  S poštovanjem,

  dr Slobodanka Jovin, pomoćnik direktora za nastavu

  Poštovani,

  DOPUNA: Prisustvo nije obavezno, zaposleni studenti ne dobijaju bodove na prisustvo,  kao ni za aktivnost,  ukoliko nisu prisutni na predavanjima i vežbama, počev od 4.o4.2022.

  Kompletan materijal nalazi se na platformi Moodle.

  Seminarske radove branite na časovima predavanja i vežbi.-(pogledati obavestenje vezano za seminarski rad postavljeno na platformi Moodle)