Izaberite stranicu

др Дејан Ђурић

Звање

Професор струковних студија

E-mail dejan.djuric@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854048
Кабинет КАБИНЕТ 34
Консултације Среда 09:20-10:20 i 12:00-13:00
Онлајн консултације Петак

Дејан Ђурић је рођен 26. фебруара 1971. године у Истоку (Косово и Метохија). Основну и средњу школу завршио је у Истоку. На Економском факултету у Приштини дипломирао је 1993. године, као најбољи студент на одсеку за привредни развој. На Економском факултету је изабран за асистента приправника на предмету Теорија привредног развоја. Након завршетка постдипломских студија изабран је за асистента сарадника на предмету Економика Југославије. Докторску дисертацију, под насловом “Стране директне инвестиције у постсоцијалистичким земљама са освртом на привреду Србије“, одбранио је 2004. године на Економском факултету у Приштини са привременим седистем у Косовској Митровици, а годину дана касније изабран је за доцента на предмету Национална економија.

Одлуком Наставног већа Високе пословне школе струковних студија Нови Сад, донете 12.12.2013. године, др Дејан Ђурић изабран је за професора струковних студија за ужу научну област Економска теорија и политика.
Одлуком Факултета за хотелијерство и туризам Врњачка Бања – Универзитета у Крагујевцу из 2018. године, др Дејан Ђурић изабран је научно звање Научни сарадник.

Учесник је већег броја научних, стручних и пословних скупова у земљи и иностранству. Објавио је три уџбеника, две монографије и више од 50 научних радова у домаћим и међународним научним часописима, тематским зборницима и зборницима са научних скупова.

 1. Ralević, P, Dobrodolac, M, Švadlenka, L, Šarac, D, & Đurić, D. (2020). Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: A Case of 29 Designated Operators in the European Countries. Technological and Economic Development of Economy, 26(4), 785-807. (M21a)
 2. Đurić, D., Mitrović, V., Đurić, D, & Ristić, J. (2018). Strengthening International Competitiveness and Investment Growth as the Basis for a New Model of Serbian Economy Development. Economics of Agriculture, 65(2), 731-744. (M24)
 3. Đurić, D., Ristić, J., & Đurić, D. (2017). Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia. Economics of Agriculture, 64(3), 887-901. (M24)
 4. Đurić, D, Stankov, B, & Roganović, M. (2021). Analysis of investments as determinants of economic growth of the Republic of Serbia in the context of getting closer the European Union. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 221-243. (M52)
 5. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Đurić, D. (2022). Business of Rural Tourist Households in the Function of Rural Tourism Development in Serbia, Economics of Agriculture, 69(3), 833-849. (M24)
 6. Đurić, D., Ristić, J., & Đurić, D. (2016). Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy. Economics of Agriculture, 63(2), 531-546. (M24)
 7. Ђурић, Д., Ђурић, Д., и Прлинчевић, Г. (2016). Глобалне организације и међународно инвестирање – осврт на привреду Србије. Висока пословна школа струковних студија Блаце. (M43)
 8. Ђурић, Д., Ђурић, Д., и Ристић, Ј. (2021). Иновативност и промене организационе структуре као детерминанте конкурентске предности глобалних предузећа. У: С. Јелић и M. Недељковић (ур.), Село и пољопривреда (стр. 173-187). Пољопривредни факултет Универзитета у Бијељини. (M63)
 9. Ђурић, Д., Ђурић, Д., и Рошуљ, Д. (2022). Анализа конкурентности домаће привреде и квалитета пословања њених предузећа. У: П. Веселиновић i M. Костић (ур.), Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике Србије (стр. 333-349). Економски факултет у Крагујевцу. (M45)
 10. Ђурић, Д., Ђурић, Д., и Рошуљ, Д. (2021). Основна обележја конкурентности глобалних организација. У: И. Матић Бујагић и др. (ур.), Научно-стручни скуп Политехника (стр. 718-724). Академија техничких струковних студија у Београду. (M63)
 11. Ђурић, Д. (2022). Штедња и инвестиције у функцији привредног раста Србије. Управљање изазовима савременог пословног окружења – Знање-Дигитализација-Иновативност (стр.16), Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду. (M64)
 12. Đurić, D. & Đurić D., (2022), Creativity, Enterpreneurial Innovation and Resource Utilization in the modern Economy. Managing the Challenges of the Modern Business Environment (p. 7-9), Novi Sad School of Business. (M34)
 13. Đurić D. (2022). Foreign Direct Investments in the Function of Improving Economic Growth of Serbia, Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment relations (p. 129-132), Novi Sad Business School. (M34)
 14. Ђурић, Д., Прлинчевић, Г., и Ђурић, Д. (2014). Људски ресурси као стални извор конкурентских предности глобалних организација. Управљање квалитетом људских ресурса – савремени трендови (стр. 218-227), Удружење економиста и менаџера Балкана UдEkO. (M33)
 15. Ђурић, Д., Ђурић, Д., и Ристић. (2020). Интернационализација пословања пољопривредних и прехрамбених предузећа у функцији јачања њихове конкурентности, Село и пољопривреда (стр. 190-200), Пољопривредни факултет Универзитета у Бијељини. (M33)

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 17)

Вежбе

  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)

Испити

  ПРИНЦИПИ ЈАВНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 07)
  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ГЕОПОЛИТИКА (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЊЕ РАСТОМ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ (БОЛ. 12)
  ОКРУЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ГЕОПОЛИТИКА (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ МИКРОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ (БОЛ. 07)
  КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 16)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ РАСТОМ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 17)

Материјали

ГЕОПОЛИТИКА (БОЛ. 12)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 12)
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 17)
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Обавештења

21. април 2024.
Упис оцена и увид у радове са испита одржаних 16.04.2024.

Упис оцена и увид у радове са испита одржаних 16.04.2024. одржаће се у среду 24.04. од 09:30 часова на Лиману (кабинет 34).

14. јануар 2023.
Struktura poena za predmet Nacionalna ekonomija

 

ПРЕДМЕТ: НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА

СТРУКТУРА ПОЕНА

колоквијум: 20 поена (мин. 11п.)
семинарски рад: 10 пеона
тестови за активност: 5 поена

35 предиспитних поена (18 п. – услов за излазак на испит, колоквијум мора бити положен!)

испит 65 поена (мин. 33 п.)

ГРАДИВО ЗА КОЛОКВИЈУМ

Електронска књига “Конкурентност предузећа и националне економије” (аутори: Драгана Ђурић, Дејан Ђурић, Јелена Обрадовић), од 1 до 76. стране (два есејска питања)

ГРАДИВО ЗА ИСПИТ

Електронска књига “Конкурентност предузећа и националне економије” (аутори: Драгана Ђурић, Дејан Ђурић, Јелена Обрадовић), од 76. стране до краја књиге (три есејска питања)

 

 

1. октобар 2021.
Структура поена за предмет Основи економије

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

СТРУКТУРА ПОЕНА

колоквијум: 20 поена (мин. 11п.)
семинарски рад: 10 пеона
тестови за активност: 5 поена

35 предиспитних поена (18 п. – услов за излазак на испит, колоквијум мора бити положен!)

испит 65 поена (мин. 33 п.)

ГРАДИВО ЗА КОЛОКВИЈУМ

Електронска књига “Основи економије”, аутор Дејан Ђурић, од 1 до 90 стр. (до главе “Предузећа на монополском тржишту”)

8 или 10 тест питања

ГРАДИВО ЗА ИСПИТ

Електронска књига “Основи економије”, аутор Дејан Ђурић, од 90. стр. до краја књиге

3 есејска питања

12. мај 2021.
Национална економија, питања за завршни испит

Питања за завршни испит за предмет Национална економија,  можете пронаћи у оквиру материјала за овај предмет.

30. децембар 2020.
Основи економије – питања за завршни испит

Питања за завршни испит (предмет Основи економије), можете наћи у оквиру материјала за предмет Основи економије.