Izaberite stranicu

dr Dejan Đurić

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail dejan.djuric@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854048
Kabinet KABINET 34
Konsultacije Sreda 09:20-10:20 i 12:00-13:00
Onlajn konsultacije Petak

Dejan Đurić je rođen 26. februara 1971. godine u Istoku (Kosovo i Metohija). Osnovnu i srednju školu završio je u Istoku. Na Ekonomskom fakultetu u Prištini diplomirao je 1993. godine, kao najbolji student na odseku za privredni razvoj. Na Ekonomskom fakultetu je izabran za asistenta pripravnika na predmetu Teorija privrednog razvoja. Nakon završetka postdiplomskih studija izabran je za asistenta saradnika na predmetu Ekonomika Jugoslavije. Doktorsku disertaciju, pod naslovom “Strane direktne investicije u postsocijalističkim zemljama sa osvrtom na privredu Srbije“, odbranio je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, a godinu dana kasnije izabran je za docenta na predmetu Nacionalna ekonomija.

Odlukom Nastavnog veća Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, donete 12.12.2013. godine, dr Dejan Đurić izabran je za profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika.
Odlukom Fakulteta za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja – Univerziteta u Kragujevcu iz 2018. godine, dr Dejan Đurić izabran je naučno zvanje Naučni saradnik.

Učesnik je većeg broja naučnih, stručnih i poslovnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio je tri udžbenika, dve monografije i više od 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, tematskim zbornicima i zbornicima sa naučnih skupova.

 1. Ralević, P, Dobrodolac, M, Švadlenka, L, Šarac, D, & Đurić, D. (2020). Efficiency and Productivity Analysis of Universal Service Obligation: A Case of 29 Designated Operators in the European Countries. Technological and Economic Development of Economy, 26(4), 785-807. (M21a)
 2. Đurić, D., Mitrović, V., Đurić, D, & Ristić, J. (2018). Strengthening International Competitiveness and Investment Growth as the Basis for a New Model of Serbian Economy Development. Economics of Agriculture, 65(2), 731-744. (M24)
 3. Đurić, D., Ristić, J., & Đurić, D. (2017). Export of Agricultural and Food Products in the Function of Economic Growth of Republic of Serbia. Economics of Agriculture, 64(3), 887-901. (M24)
 4. Đurić, D, Stankov, B, & Roganović, M. (2021). Analysis of investments as determinants of economic growth of the Republic of Serbia in the context of getting closer the European Union. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 221-243. (M52)
 5. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Đurić, D. (2022). Business of Rural Tourist Households in the Function of Rural Tourism Development in Serbia, Economics of Agriculture, 69(3), 833-849. (M24)
 6. Đurić, D., Ristić, J., & Đurić, D. (2016). Foreign Direct Investments in the Role of Strengthening the Export Competitiveness of the Serbian Economy. Economics of Agriculture, 63(2), 531-546. (M24)
 7. Đurić, D., Đurić, D., i Prlinčević, G. (2016). Globalne organizacije i međunarodno investiranje – osvrt na privredu Srbije. Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace. (M43)
 8. Đurić, D., Đurić, D., i Ristić, J. (2021). Inovativnost i promene organizacione strukture kao determinante konkurentske prednosti globalnih preduzeća. U: S. Jelić i M. Nedeljković (ur.), Selo i poljoprivreda (str. 173-187). Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Bijeljini. (M63)
 9. Đurić, D., Đurić, D., i Rošulj, D. (2022). Analiza konkurentnosti domaće privrede i kvaliteta poslovanja njenih preduzeća. U: P. Veselinović i M. Kostić (ur.), Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije (str. 333-349). Ekonomski fakultet u Kragujevcu. (M45)
 10. Đurić, D., Đurić, D., i Rošulj, D. (2021). Osnovna obeležja konkurentnosti globalnih organizacija. U: I. Matić Bujagić i dr. (ur.), Naučno-stručni skup Politehnika (str. 718-724). Akademija tehničkih strukovnih studija u Beogradu. (M63)
 11. Đurić, D. (2022). Štednja i investicije u funkciji privrednog rasta Srbije. Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja – Znanje-Digitalizacija-Inovativnost (str.16), Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu. (M64)
 12. Đurić, D. & Đurić D., (2022), Creativity, Enterpreneurial Innovation and Resource Utilization in the modern Economy. Managing the Challenges of the Modern Business Environment (p. 7-9), Novi Sad School of Business. (M34)
 13. Đurić D. (2022). Foreign Direct Investments in the Function of Improving Economic Growth of Serbia, Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment relations (p. 129-132), Novi Sad Business School. (M34)
 14. Đurić, D., Prlinčević, G., i Đurić, D. (2014). Ljudski resursi kao stalni izvor konkurentskih prednosti globalnih organizacija. Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa – savremeni trendovi (str. 218-227), Udruženje ekonomista i menadžera Balkana UdEkO. (M33)
 15. Đurić, D., Đurić, D., i Ristić. (2020). Internacionalizacija poslovanja poljoprivrednih i prehrambenih preduzeća u funkciji jačanja njihove konkurentnosti, Selo i poljoprivreda (str. 190-200), Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Bijeljini. (M33)

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Vežbe

  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE (PRE BOL.)
  GEOPOLITIKA (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 12)
  OKRUŽENJE POSLOVANJA (PRE BOL.)
  POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 12)
  POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 07)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE (PRE BOL.)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Materijali

GEOPOLITIKA (BOL. 12)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 20 DLS)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 20 DLS)

Obaveštenja

21. april 2024.
Upis ocena i uvid u radove sa ispita održanih 16.04.2024.

Upis ocena i uvid u radove sa ispita održanih 16.04.2024. održaće se u sredu 24.04. od 09:30 časova na Limanu (kabinet 34).

14. januar 2023.
Struktura poena za predmet Nacionalna ekonomija

 

PREDMET: NACIONALNA EKONOMIJA

STRUKTURA POENA

kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
seminarski rad: 10 peona
testovi za aktivnost: 5 poena

35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)

ispit 65 poena (min. 33 p.)

GRADIVO ZA KOLOKVIJUM

Elektronska knjiga “Konkurentnost preduzeća i nacionalne ekonomije” (autori: Dragana Đurić, Dejan Đurić, Jelena Obradović), od 1 do 76. strane (dva esejska pitanja)

GRADIVO ZA ISPIT

Elektronska knjiga “Konkurentnost preduzeća i nacionalne ekonomije” (autori: Dragana Đurić, Dejan Đurić, Jelena Obradović), od 76. strane do kraja knjige (tri esejska pitanja)

 

 

1. oktobar 2021.
Struktura poena za predmet Osnovi ekonomije

OSNOVI EKONOMIJE

STRUKTURA POENA

kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
seminarski rad: 10 peona
testovi za aktivnost: 5 poena

35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)

ispit 65 poena (min. 33 p.)

GRADIVO ZA KOLOKVIJUM

Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 1 do 90 str. (do glave “Preduzeća na monopolskom tržištu”)

8 ili 10 test pitanja

GRADIVO ZA ISPIT

Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 90. str. do kraja knjige

3 esejska pitanja

12. maj 2021.
Nacionalna ekonomija, pitanja za završni ispit

Pitanja za završni ispit za predmet Nacionalna ekonomija,  možete pronaći u okviru materijala za ovaj predmet.

30. decembar 2020.
Osnovi ekonomije – pitanja za završni ispit

Pitanja za završni ispit (predmet Osnovi ekonomije), možete naći u okviru materijala za predmet Osnovi ekonomije.