Izaberite stranicu

Dragana Gašević

Zvanje

Asistent

E-mail draganag.vps@gmail.com
Telefon +381214854039
Kabinet KABINET 28
Konsultacije Utorak 12:00 - 14:00
Onlajn konsultacije Utorak 12-13
https://us04web.zoom.us/j/76939956565?pwd=NHpkb09WaTBpM1NlSXNDNTh0azhpQT09

Dragana Gašević rođena je 02.11.1986. godine. Srednju školu (Gimnaziju) završila je u Sokocu 2005. godine. Osnovne diplomske studije (smer Marketing) na Ekonomskom fakultetu u Subotici završila je 2008. godine sa prosekom ocena 9,56. Tema završnog rada bila je „Istraživanje ponašanja potrošača u procesu donošenja odluke o kupovini“. Master studije (smer Marketing) Ekonomskog fakulteta u Subotici završila je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,21. Tema master rada bila je „Primena metoda združene analize u predviđanju prodaje na primeru mobilnih telefona“.

Za vreme osnovnih diplomskih studija ostvarila je tri nagrade Univerziteta u Novom Sadu za ostvareni uspeh tokom studija. Kao student završne godine master studija bila je polaznik Univerzitetskog programa radne prakse u Pokrajinskim organima uprave.

Ostvareni rezulatati i uspeh tokom studiranja uticali su na dobijanje stipendije Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, kao i fondacije Dr Milan Jelić u Bosni i Hercegovini. Takođe, bila je i stipendista Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ Trebinje, ZEDP „Elektro Bijeljina“ A.D. Bijeljina.

Od 2012. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi. Godine 2015. na istoj visokoškolskoj instituciji izabrana je za asistenta za oblast Poslovna ekonomija. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu upisala je 2012. godine na smeru Upravljanje poslovanjem.

Autor je velikog broja naučno – istraživačkih radova, a takođe je i učestvovala na nekoliko naučnih domaćih i međunarodnih konferencija. U prethodnom periodu, bila je član Komisije za kontrolu kvaliteta i samovrednovanje. Trenutno je član Marketing tima i Centra za razvoj karijere Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

 

 

1.       Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia, Vol. 22, No. 3, 63-75.  Management Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. ISSN: 1820-0222 (M24)
2.       Gašević, D.,  Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analze u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2/2017, 18-37. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 366.1(497.11) (M52)
3.       Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2017). Istražvanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnh aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1/2017, 13-25. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 691:699.86]:659.1(497.113) (M52)
4.       Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva, Vol. 54, No. 2, 301-321. Ekonomske teme. Niš: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu. ISSN: 0353-8648, UDK 005.96  (M51)
5.       Gašević, D., & Stanković, M. (2016). Franšizing kao strategija ekspanzije hotelskih lanaca na globalnom nivou. Škola biznisa, 1/2016, 74-88. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551 (M53)
6.       Gašević, D., Jovičić, D., & Vranješ, M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, 1-13. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. ISBN 1840-3298, UDK 658.8:323.14 (M53)
7.       Vranješ, M., Gašević, D., & Tomašević, D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju, Vol. 45, No. 3,  213-222. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu. Beograd: SeMa – Srpsko udruženje za marketing. ISSN: 0354-3471, UDK 658.64:378 (M51)
8.       Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije- studija slučaja Srbija, No. 4, 50-66. Ekonomija-teorija i praksa. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. ISSN: 2217-5458, UDK 338.48 (497.11) (M53)
9.       Tomašević, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2/2014, 91-106. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 339.37:658.89 (M53)
10.   Jovičić, D., Vranješ, M. & Gašević, D. (2014). Modaliteti organizacije marketinga na srpskom tržištu, 402-410. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“  (M63)

 

Predavanja

  Vežbe

   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)

  Ispiti