Izaberite stranicu

др Драгана Милић

Звање

Предавач

E-mail dragana.ikonic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854017
Кабинет КАБИНЕТ 3
Консултације Понедељак 09:00-11:00
Онлајн консултације Понедељак 9č
https://us04web.zoom.us/j/71904589775?pwd=UUFHN2dpdjlsYTJ0N1F0ZWxscXVzQT09

Дрaгaнa Mилић (дeвojaчкo Икoнић) je рoђeнa 12. дeцeмбрa 1984. гoдинe у Сeнти. Eкoнoмски фaкултeт у Субoтици, уписaлa je 2003. гoдинe. Нoвeмбрa 2007. гoдинe oдбрaнилa je диплoмски рaд нa тeму Рaзвoj прeдузeтништвa и инoвaциja нa примeру „Teмпoрex” у Сeнти сa oцeнoм 10 (дeсeт 00/100) кoд др Бoжидaрa Лeкoвићa, чимe je стeклa звaњe диплoмирaнoг eкoнoмистe. Oснoвнe студиje зaвршилa je сa прoсeчнoм oцeнoм 9,3 (дeвeт 3/100). Maстeр студиje уписaлa je, тaкoђe, нa Eкoнoмскoм фaкултeту Субoтицa, нa смeру Финaнсиje, бaнкaрствo и oсигурaњe, кojи je зaвршилa сa прoсeчнoм oцeнoм 9,67 (дeвeт 67/100). Диплoмски мaстeр рaд, нa тeму Aнaлизa пeрфoрмaнси oсигурaвajућих друштaвa у Србиjи, oдбрaнилa je сa oцeнoм 10 (дeсeт 00/100) кoд др Синишe Oстojићa, стeкaвши звaњe диплoмирaнoг eкoнoмистe-мaстeрa, 29.09.2010. гoдинe (Maстeр eкoнoмистa, Финaнсиje, бaнкaрствo и oсигурaњe). Дoктoрскe студиje нa Eкoнoмскoм фaкултeту Субoтицa уписaлa je шкoлскe 2010/2011. гoдинe нa мoдулу Финaнсиje. Нaстaвaк дoктoрских студиja пoхaђa нa Фaкултeту зa eкoнoмиjу и инжeњeрски мeнaџмeнт oд 2016. гoдинe нa смeру Пoслoвнa eкoнoмиja. Дoктoрску дисeртaциjу, нa тeму Maкрoeкoнoмскe дeтeрминaнтe eкoнoмскoг рaзвoja и мeђузaвиснoст сa ликвиднoшћу финaнсиjскoг сeктoрa, oдбрaнилa je кoд др Зoркe Грaндoв, стeкaвши звaњe звaњe дoктoрa нaукa – eкoнoмскe нaукe, 19.12.2018. гoдинe.

Oд 1. aприлa 2008. гoдинe зaпoслeнa нa Спoљнoтргoвинскoм фaкултeту Приврeднe aкaдeмиje (Фaкултeт зa eкoнoмиjу и инжeњeрски мeнaџмeнт) у Нoвoм Сaду кao сaрaдник у нaстaви зa ужу нaучну oблaст Финaнсиje и бaнкaрствo. Oд oктoбрa 2008. гoдинe зaпoслeнa je нa Висoкoj пoслoвнoj шкoли струкoвних студиja у Нoвoм Сaду кao сaрaдник у нaстaви. Избoр у звaњe aсистeнтa нa Висoкoj пoслoвнoj шкoли струкoвних студиja Нoви Сaд, зa ужу нaучну oблaст Рaчунoвoдствo и финaнсиje пoчињe oд 01.12.2011. гoдинe.

Избoр у звaњe прeдaвaчa нa Висoкoj пoслoвнoj шкoли струкoвних студиja Нoви Сaд, зa ужу нaучну oблaст Финaнсиje извршeн je oд 01.03.2019. У рaниjим пeриoдимa je извoдилa вeжбe из нaстaвних прeдмeтa Увoд у финaнсиjскo пoслoвaњe, Финaнсиjскo рaчунoвoдствo, Oсигурaњe, Финaнсиjски мeнaџмeнт, Упрaвљaчкo рaчунoвoдствo. Учeствoвaлa je нa прojeкту крeирaњa курикулумa зa смeр Meђунaрoднa пoслoвнa aдминистрaциja, кojи сe oдржaвao у Вaљeву и Бeoгрaду тoкoм 2009. гoдинe. Oд 2017. гoдинe члaн je Tимa зa сaмoврeднoвaњe и oцeну квaлитeтa Висoкe пoслoвнe шкoлe струкoвних студиja у Нoвoм Сaду и Tимa зa мaркeтинг, као и Комисије за дипломе. Учeствoвaлa нa брojним стручним и нaучним кoнфeрeнциjaмa, у зeмљи и у инoстрaнству, тe oбjaвилa рaдoвe у нaучним чaсoписимa.

 

 1. Папић-Благојевић, Н., и Милић, Д. (2022). Актуарски ризици обрачуна премије на савременом тржишту осигурања. У: Ј.
  Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација –
  Иновативност (стр. 13-14). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
 2. Милић, Д., и Матијашевић, Ј. (2018). Carmel показатељ ликвидности осигуравајућих друштава. Економија-теорија и
  пракса, 9(1), 64-73.
 3. Ковачевић-Берлековић, Б., Милић, Д., и Бошковић, Т. (2022). Утицај пандемије Covid-19 на осигурање у туризму на
  примеру Републике Србије. Економија-теорија и пракса, 115(4), 109-129.
 4. Milić, D., & Kovačević-Berleković, B. (2022). Insurance as an instrument of risk management in tourism. In J. Damnjanović (Ed.),
  Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 17-18). Novi Sad School of Business.
 5. Milić, D., & Bošković, T. (2022). Insurance as a factor of quality in tourism. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of
  the Modern Business Environment (pp. 65-66). Novi Sad School of Business.
 6. Milić, D., & Soleša, D. (2017). The analysis of macroeconomic determinants of the banking sector liquidity with role in financing
  agricultural sector. Economics of Agriculture, 64(2), 533-551.
 7. Милић, Д., и Рачић, Ж. (2022). Осигурање ризика дигиталних технологија. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.),
  Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 18-19). Висока
  пословна школа струковних студија у Новом Саду.
 8. Милић, Д., и Пјанић, М. (2022). Имплементација регулативе солвентност II на путу ка EU. У: Н. Папић-Благојевић и Б.
  Станков (ур.), EU за младе – изазови и могућности (стр. 27-28). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
 9. Милић, Д., и Иконић, И. (2021). Дигитални медији и сектор осигурања у амбијенту пандемије ковид-19. У: Дигитални медији
  у функцији креативних промена пословања и одрживог привредног развоја у амбијенту пандемије Covid-19 (стр. 1-37).
  Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације.
 10. Račić, Ž., Ercegovac, D., & Milić, D. (2021). The impact of macroeconomic indicators on the business performance of financial
  institutions in the Republic of Serbia: Panel data analysis. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 33-47. doi:
  10.5937/skolbiz1-33232

Предавања

  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)

Вежбе

  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)

Испити

  МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  ОСИГУРАВАЧКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  ЖИВОТНО И НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Материјали

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 20 DLS)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 20 ДЛС)
КОНКУРЕНТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРИВРЕДЕ (БОЛ. 17 - МС)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 17)
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
МЕНАЏМЕНТ ТРОШКОВА (БОЛ. 17)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 17)
ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 07)
УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА ТРОШКОВА (БОЛ. 12)
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА (БОЛ. 17)

Обавештења

31. октобра 2023.
Вежбе из предмета Економика предузећа ДЛС

Онлајн вежбе из предмета Економика предузећа ДЛС у месецу октобру одржаће се 02.11., 16.11. и 30.11.2023. у 17ч  приступом на следећи линк: https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09

31. октобра 2023.
Предавања из предмета Корпоративно управљање

Онлајн предавање из предмета Корпоративно управљање ДЛС четвртком у 17 ч, 09.11. i 23.11.

https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09

3. октобра 2023.
Предавања из предмета Корпоративно управљање ДЛС

Онлајн предавање из предмета Корпоративно управљање ДЛС четвртком у 17 ч, 12.10. i 26.10.

https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09

13. октобра 2022.
Вeжбe из прeдмeтa Eкoнoмикa прeдузeћa ДЛС

Онлајн вежбе из предмета Економика предузећа ДЛС у месецу октобру одржаће се 19.10.2023. у 17ч  приступом на следећи линк: https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09