Izaberite stranicu

dr Dragana Milić

Zvanje

Predavač

E-mail draganaim84@gmail.com
Telefon +381214854017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Četvrtak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 08.25č
https://us04web.zoom.us/j/71904589775?pwd=UUFHN2dpdjlsYTJ0N1F0ZWxscXVzQT09

Dragana Milić (devojačko Ikonić) je rođena 12. decembra 1984. godine u Senti. Ekonomski fakultet u Subotici, upisala je 2003. godine. Novembra 2007. godine odbranila je diplomski rad na temu Razvoj preduzetništva i inovacija na primeru „Temporex” u Senti sa ocenom 10 (deset 00/100) kod dr Božidara Lekovića, čime je stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Osnovne studije završila je sa prosečnom ocenom 9,3 (devet 3/100). Master studije upisala je, takođe, na Ekonomskom fakultetu Subotica, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje, koji je završila sa prosečnom ocenom 9,67 (devet 67/100). Diplomski master rad, na temu Analiza performansi osiguravajućih društava u Srbiji, odbranila je sa ocenom 10 (deset 00/100) kod dr Siniše Ostojića, stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste-mastera, 29.09.2010. godine (Master ekonomista, Finansije, bankarstvo i osiguranje). Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Subotica upisala je školske 2010/2011. godine na modulu Finansije. Nastavak doktorskih studija pohađa na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment od 2016. godine na smeru Poslovna ekonomija. Doktorsku disertaciju, na temu Makroekonomske determinante ekonomskog razvoja i međuzavisnost sa likvidnošću finansijskog sektora, odbranila je kod dr Zorke Grandov, stekavši zvanje zvanje doktora nauka – ekonomske nauke, 19.12.2018. godine.

Od 1. aprila 2008. godine zaposlena na Spoljnotrgovinskom fakultetu Privredne akademije (Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment) u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Finansije i bankarstvo. Od oktobra 2008. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi. Izbor u zvanje asistenta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Računovodstvo i finansije počinje od 01.12.2011. godine. Izbor u zvanje predavača na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Novi Sad, za užu naučnu oblast Finansije izvršen je od 01.03.2019. U ranijim periodima je izvodila vežbe iz nastavnih predmeta Uvod u finansijsko poslovanje, Finansijsko računovodstvo, Osiguranje, Finansijski menadžment, Upravljačko računovodstvo. Učestvovala je na projektu kreiranja kurikuluma za smer Međunarodna poslovna administracija, koji se održavao u Valjevu i Beogradu tokom 2009. godine. Od 2017. godine član je Tima za samovrednovanje i ocenu kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu i Tima za marketing. Učestvovala na brojnim stručnim i naučnim konferencijama, u zemlji i u inostranstvu, te objavila radove u naučnim časopisima.

 

– Milić, D., Soleša, D. (2017). The analysis of macroeconomic determinants of the banking sector liquidity with role in financing agricultural sector, Economics of Agriculture, Year 64, No. 2 (533-551), Belgrade<
– Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., Mili, D., (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija, Vol 45, No. 4 (93-112), Ekonomski institut Beograd.
– Milić, D., Jovin, S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business, Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, Faculty of Economics and Engineering Management, Novi Sad, 223-235.
– Milić, D., Grandov Z., Đokić, M. (2018) MACROECONOMIC MOVEMENTS OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES
ECONOMY, EMC Rewiew – Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Vol. 8, No. 2, Str. 257-276, ISBN ISSN 2232-8823, PANEVROPSKI UNIVERZITET
“APEIRON” FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE.

Predavanja

  OSIGURANJE (BOL. 20 DLS)
  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  OSIGURANJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 17)

Vežbe

  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 17)
  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 20 DLS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  OSIGURANJE (BOL. 17)
  OSIGURANJE (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  MENADŽMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (BOL. 07 - SS)
  OSIGURANJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
  OSIGURANJE (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  OSIGURANJE (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 17)
  OSIGURANJE (BOL. 07)

Materijali

EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 17)
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE (BOL. 20 DLS)
MENADŽMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
OSIGURANJE (BOL. 12)
OSIGURANJE (BOL. 17)
OSIGURANJE (BOL. 20 DLS)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA (BOL. 17)

Obaveštenja

13. oktobra 2022.
Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća DLS

Onlajn vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća DLS u mesecu novembru održaće se 02.,16., i 30.11.2022. u 12č  pristupom na sledeći link: https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09

5. oktobra 2022.
Onlajn predavanje iz predmeta Korporativno upravljanje DLS

Onlajn predavanje iz predmeta Korporativno upravljanje DLS u mesecu novembru održaće se 10. i 24.11.2022. u 17č  pristupom na sledeći link: https://us04web.zoom.us/j/71811962144?pwd=eCsvWmxjZzJZSk1VaDFUejZIYVh1Zz09