Izaberite stranicu

др Драгана Томашевић

Звање

Предавач

E-mail dragana.tomasevic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854039
Кабинет КАБИНЕТ 28
Консултације Петак 09:00-11:00
Онлајн консултације Петак 10:00 - 1:00
https://join.skype.com/invite/KQ8GnC1JwzyI

Dragana Tomašević (Drinić) je rođena 16.10.1986. godine u Somboru. Osnovnu školu završila je u Crvenki, a srednju školu – gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ završila je u Vrbasu. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Evropska ekonomija i biznis sa prosečnom ocenom 9,41. Master akademske studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Evropska ekonomija i biznis, 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Doktorske akademske studije, na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, upisala je akademske 2012/2013. godine na studijskom programu Ekonomija, modul Upravljanje poslovanjem i položila sve ispite sa prosečnom ocenom 9,25. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Aktivnosti direktnog marketinga usmerene na privlačenje i zadržavanje potrošača brendiranih proizvoda“ odrbranila je 05.05.2023. godine pod mentorstvom prof.dr Milana Kocića, a pred komisijom u sastavu: prof.dr Veljko Marinković, prof.dr Katarina Borisavljević i prof.dr Suzana Đukić.

Dragana Tomašević je od 19. januara 2012. godine zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika, a od 29. oktobra 2014. godine kao asistent za naučnu oblast Poslovna ekonomija. U zvanje predavača za užu oblast Marketing izabrana je 28.09.2023. godine.

Dragana Tomašević je angažovana u radu organa i tela Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. U prethodnom periodu bila je član Komisije za kontrolu kvaliteta i samovrednovanje. Pored toga, duži niz godina je član Marketing tima Škole, a poslednjih godina je član i Centra za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studija. Takođe, član je i Komisije za proveru dokumentacije na osnovu koje se izdaju diplome o završenim studijama.
Učestvovala je u međunarodnom Erasmus+ projektu (Žan Mone) „Uvod u EU – edukacija u srednjim školama (INEES)“, broj projekta: 610767-EPP-1-2019-1-RS-EPPJMO-PROJECT. Pored navedenog projekta, kao član projektnog tima učestvovala je u realizaciji razvojno-istraživačkog projekta „Ocena dinamičkih uslovnih korelacija između odabranih poljoprivrednih kultura uzgajanih na teritoriji AP Vojvodine“, broj projekta: 142-451-2962/2020-02. Takođe, uspešno je završila kurs „Razvoj timskog rada u strukovnom obrazovanju“ u okviru Erasmus+ projekta Pro-VET, realizovanog od strane Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta u Subotici i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.
Osnovne oblasti njenog naučno-istraživačkog i interesovanja su: ponašanje potrošača, istraživanje tržišta, tržišno komuniciranje, direktni marketing i primenjena statistika. Rezultate istraživanja u vezi sa navedenim predmetima interesovanja objavila je u relevantnim domaćim časopisima i prezentovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Takođe, recenzirala je nekoliko naučnih radova u časopisu Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. Poseduje aktivno znanje rada na računaru (MS Office, IBM SPSS). Služi se engleskim jezikom.

 

 

 

 

 1. Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2022). Factors Affecting Consumers’ Intention to Buy Foreign Brands – An Empirical Survey in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 27(2), 1-12. https://doi.org/10.7595/management.fon.2020.0020
 2. Jovičić Vuković, A., Terzić, A., Gašević, D., Tomašević (Drinić), D., & Mikulić, J. (2023). Travel intentions in pandemic circumstances – the case of Balkan tourists. Ekonomska istraživanja – Economic Research, 36(2), 1-19. doi: 10.1080/1331677X.2022.214384
 3. Tomašević, D., Radnović, B., & Gašević, D. (2020). Factors Affecting the Frequency of Consumption of Domestic and Foreign Fast Food Brands. Food and Feed Research, 47(2), 87-97. doi: 10.5937/ffr47-29434
 4. Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies22(3), 63-75.
 5. Tomašević D., Gašević D., Vranješ, M. (2020). Uticaj elemenata kvaliteta usluga u maloprodajnim trgovinskim objektima na lojalnost potrošača. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu, 51(2), 121-130. ISSN 0354-3471, UDK: 005.339
 6. Tomašević D., Vranješ, M. (2022). Uticaj usmene propagande na ponašanje potrošača u onlajn okruženju, 1. Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost, Zlatibor: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 14-15 April, 2022, pp. 31-31, ISBN 978-86- 7203-197-3
 7. Gašević, D., Zdravković, S., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2023). Tourist ethnocentrism during the pandemic of the virus covid-19. In 13th Science and higher education in function of sustainable development – SED 2023 (pp. 116-123). Akademija strukovnih studija „Zapadna Srbija“, Odsek Užice.
 8. Tomašević D., Vranješ M. (2022).Cultural impact on consumer behaviour in an online environment. 1. Managing the Challenges of the Modern Business Environment, Herceg Novi: Novi Sad School of Business, pp. 25-26.
 9. Tomašević  D., Vranješ M., Gašević D. (2023).The impact of mobile marketing on the brand value dimensions. 12. International conference on social and technological development – STED 2023, Trebinje: University PIM, ISBN 2637-3298.
 10. Tomašević D., Gašević D. (2018). Analiza elemenata kvaliteta usluga mobilne telefonije u Republici Srbiji. Škola biznisa, 1, 73-86.
  ISSN 1451-6551, UDK: 621.395.721.5(497.11)

Предавања

  ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)

Вежбе

  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)

Испити

  ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)

Материјали

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 17)
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 12)
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ (БОЛ. 17)
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)

Обавештења