Damnjanović dr Jelena

Funkcija Direktor
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail skola@vps.ns.ac.rs
Telefon 485-4004
Kabinet KABINET 10
Konsultacije Ponedeljak 11:00-13:00

www.jelenadamnjanovic.rs

Jelena Damnjanović je rođena 1975. godine u Prištini gde završava osnovne akademske studije na Ekonomskom fakultetu 1997. godine kao student generacije, na usmerenju Međunarodna ekonomija. Zatim 2005. godine na Univerzitetu u Beogradu, Ekonomskom fakultetu, završava magistarske studije, a 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije stiče i akademsko zvanje doktora ekonomskih nauka, odbranivši doktorski rad pod nazivom ,,Investicije kao faktor održivog razvoja u zoni slobodne trgovine jugoistočne Evrope“. Od 1998. godine pa sve do 2006. godine radi kao asistent u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Prištini i pri tom realizuje nastavu na predmetima iz oblasti Međunarodne ekonomije i trgovine. Od 2006. godine je zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, najpre kao predavač, a zatim i kao profesor strukovnih studija. Kao profesor po pozivu, održala je predavanja na International School of Florence 2013. godine, University of Geneva i City University of Hong Kong 2014. godine. Pored pomenutog, 2000. godine je dobila nagradu Kraljevine Norveške za izuzetna akademska dostignuća, a 2008. godine je bila član radne grupe Ministarstva infrastrukture Republike Srbije za izradu nacrta Zakona o privlačenju stranih investicija. Učestvovala je na konferencijama nacionalnog i međunarodnog karaktera i autor je velikog broja radova objavljenih u naučnim i stručnim časopisima. Pored navedenog, autor je i sledećih knjiga i udžbenika: Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje, Trgovinski menadžment i Srbija i zona slobodne trgovine jugoistočne Evrope. Od 2016. godine nalazi se na poziciji  direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, gde će se u budućem periodu, između ostalog, posvetiti i razvijanju saradnje sa institucijama visokog obrazovanja iz zemlje i inostranstava, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i bližem i potpunijem povezivanju sa privrednim subjektima. Ključne oblasti kojima se bavila u svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu, a koje će takođe odrediti i pravce njenog interesovanja i delovanja u budućnosti odnose se na Međunarodnu ekonomiju, Evropsku uniju, Transnacionalne korporacije i strane direktne investicije, Globalizaciju, Međunarodnu trgovinu i konkurenciju.

 

Jelena Damnjanovic is a professor of International business and the director of Novi Sad School of Business, Serbia. Her major academic interests are International economics, European Union, Transnational corporations and foreign direct investments, Globalisation, International trade and competition. In 2008 she was appointed member of the Working group to draft law on foreign investment projects. She is (co)author of more than 40 academic papers, four books and participant in international and government projects. In the period 2013-2017 Jelena was invited lecturer and presented papers at the University of Geneva (Switzerland), City University (Hong Kong, China) and Florence International Autumn School (Florence, Italy). In 2017 she was a participant in 3 projects, financed by Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research.

 

Euro-Asian overland transport links: prospects and challenges (2018) (with M. Jovanović, and J. Njegić), Handbook of International Trade and Transportation (eds B. Blonigen and W. Wilson). Cheltenham: Edward Elgar, pp.602-627.
Does economic transition have an end? (2015)(with M. Jovanovic), 25 Years after the Wall: How did the Fall of the Berlin Wall Change Our Lives? (eds N. Levrat, P. Cebulak and P. Byston). Geneva: University of Geneva and Forum Carolus, pp. 101-131.access here
Saving multilateralism in a higgledy-piggledy trading system (with M. Jovanovic) Journal of Economic Integration, Vol. 30, No.1, March 2015. pp. 29-65 access here
European integration: back into the future (with M. Jovanovic), European Union Review, vol. 19, No. 1-2-3 March-November 2014, pp. 39-77. access here
Ekonomski efekti proširenja Evropske unije na zemlje istočne Evrope u periodu 2000-2012 (2014) (sa M. Jovanović), Moguće strategije razvoja Srbije (urednik Č. Ocić) Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), str. 531-565. access here
Economic effects of the European Union enlargement on the eastern member countries 2000-2012’(with M. Jovanovic), Journal of Economic Integration, vol. 29, June 2014, pp. 210-243.access here
Geopolitics of the European Union: Are steps backward the way forward? (With M. Jovanovic) Economia Internazionale/International Economics, vol. LXVI, November 2013, pp. 455-482. access here
Globalization (with M.Jovanovic), The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management, Edited by David J. Teece and Mie Augier, Palgrave Macmillan Publishers Limited, 2013.
Budućnost evra i izazovi za zemlje Zapadnog Balkana(sa M.Jovanovic), Acta Economica, broj 26, str. 145-165, 2017. access here
Budućnost evra i izazovi za zemlje Zapadnog Balkana(sa M.Jovanovic), Acta Economica, broj 26, str. 145-165, 2017. access here

Predavanja

  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
   TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (BOL. 07)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (PRE BOL.)
   POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
   MENADžMENT U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI (PRE BOL.)
   TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNO POSLOVANjE (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
   TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
   EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (PRE BOL.)
   OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
   MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)

  Materijali

  (PRE BOL.)
  EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (MS) (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  MENADŽMENT U SPOLJNOJ TRGOVINI (MS)
  TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)

  Obaveštenja

  22. juna 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment jun

  Ilic Tamara 6 Kapur Nemanja 8 Koplilovic Ivana 6 Krišulovic Milena 9 Petrovic Dragana 7 Simikic Danijela 6

  22. juna 2016.
  Rezultati ispita Tehnike med. poslovanja jun

  Lukac Dino 6

  1. juna 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment maj

  Ispit su položili: Blagojevic Vuk 7 Blanuša Bojan 6 Videkanjic Sanja 6

  5. aprila 2016.
  Upis ocena

  Upis ocena i uvid u radove održace se 06.04. u kabinetu 36, Liman, od 11:30-13:30.

  14. februara 2016.
  Upis ocena i uvid u radove

  Upis ocena i uvid u radove bice održani 17.02. od 16-18h u kabinetu 42.

  14. aprila 2014.
  Rezultati ispita Poslovanje sa EU

  Rogic Jelena 8

  7. februara 2014.
  Poslovanje sa EU – rezultati ispita februar

  Kocaber Andelka 6

  4. februara 2014.
  Dodatni termin za ispit

  Studenti koji, zbog vremenskih uslova, nisu uspeli da dodu na ispit 31.01.2014.godine mogu doci na usmeni ispit 12.02.2014. u kabinet 32, Liman, sa pocetkom u 11:30.