Izaberite stranicu

dr Jelena Vukićević

Zvanje

Predavač

E-mail jelena.obradovic.vps@gmail.com
Telefon +381214854021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Jelena Obradović je rođena u Novom Sadu. Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ je završila u Novom Sadu. Osnovne akademske studije je upisala 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Master akademske studije je upisala 2008. godine takođe na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Doktorske akademske studije je završila 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu, na smeru Finansije i bankarstvo.

Od juna 2012. godine radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za ekonomske nastavne discipline, od 2014. godine kao asistent za užu naučnu oblast Finansije, a od marta 2021. godine kao predavač. Osim rada u nastavi, od septembra 2014. godine je uključena u marketing tim Škole.

Više puta je bila učesnik na domaćim i međunarodnim konferencijama i objavila je veći broj naučnih radova.

 

 1. Dmitrović, M., Obradović, J., Milošević, I. (2019). Pokazatelji obrazovanja u Srbiji i zemljama u regionu. TREND – Trendovi razvoja, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, str. 132-135.
 2. Mitić, P., Munitlak Ivanović, O., Obradović, J., Dinić, V. (2018). Uloga nauke u rešavanju ekoloških problema – ekonomska perspektiva. ECOLOGICA, 25(92), str. 983-988.
 3. Dmitrović, M., Obradović, J. (2018). Uticaj visokog obrazovanja na ekonomski rast u Srbiji i regionu. TREND – Trendovi razvoja, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, str. 51-54.
 4. Dumeljić, J., Obradović, J., Veljković, M. (2017). Importance of the Quality of Banking Products and Services. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 53(37), str. 169-185.
 5. Obradović, J., Mitić, P., Dinić, V. (2016). Poreski rajevi – obeležja, poslovanje i rešavanje problema poreske evazije. Škola biznisa, 2/2016, str. 120-138.
 6. Arsić, S., Obradović, J., Stojanović, M. (2015). Analiza nivoa javnog duga u razvijenim i zemljama u razvoju, Škola biznisa, 1/2015, str. 172-186.
 7. Jović, LJ., Obradović, J. (2015). Oporezivanje poslovne aktivnosti u svetlu približavanja Srbije Evropskoj uniji, Nauka, 4(1(8)), str. 41-53.
 8. Munitlak Ivanović O., Mitić P., Obradović J. (2014),Financial derivatives trading in CME Group, Ekonomski pogledi, 16(4), str. 153-168.
 9. Obradović, J., Dinić, V., Pivašević, J. (2014). Teorijski aspekti targetiranja inflacije, Škola biznisa, 1/2014, str. 80-94.
 10. Arsić, S., Obradović, J. (2014). Izlazak iz krize: stagnacija ili privredni rast?, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 4(1), str. 56-70.
 11. Arsić, S., Obradović J. (2013). The financial assistance from the IMF sufficient to overcome the crisis: yes or no?, International Scientific Conference “The Global Economic Crisis and the Future of European Integration”, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Niš, str.109-121.
 12. Obradović, J. (2012). Kamatna politika banaka u funkciji plasmana kredita (sa primerom Erste banke A.D. Novi Sad), Škola biznisa, 4, str.24-33.

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti