Izaberite stranicu

dr Ljiljana Jović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail ljiljana09@hotmail.com
Telefon +381214854034
Kabinet KABINET 43
Konsultacije Četvrtak 15:00 - 17:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Ljiljana dr Jović je od 2012.godine zaposlena kao predavač a potom i kao profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. Realizuje nastavne aktivnosti iz oblasti Finansija, dok su joj javne finansije i menadžment javnog sektora uži predmeti interesovanja.

Nastavnu aktivnost je započela 2005. godine na Slobomir P Univerzitetu u Bijeljini gde je  na Poreskoj akademiji u dva mandata obavljala i funkciju dekana.  Tokom angažmana na Slobomir P Univerzitetu birana je u nastavno-naučna zvanja od asistenta do vanrednog profesora i to za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija.

Recenzirala je veći broj radova za naučne i stručne časopise i to: Industrija koji izdaje Ekonomski institut u Beogradu, Nauka- časopis za društvene i humanističke nauke Slobomir P Univerziteta  i Škola biznisa- naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Pored toga, recenzirala  radove za više naučnih konferencija gde je bila član ili predsednik programskog i uređivačkog odbora.

Bila mentor na više magistarskih i master radova kao i član komisije za odbranu doktorskih radova.

Obrazovanje:

05.11.2008.g. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena doktorska disertacija pod naslovom „Oporezivanje dohotka fizičkih lica u zemljama u tranziciji“.

09.02.2005.g.  Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranjena magistarska teza pod naslovom „Fiskalna decentralizacija u Bosni i Hercegovini“.

2002-2005.g.  Poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Monetarni i fiskalni menadžmenta i upravljanje socijalnim đelatnostima, opcija Monetarni i fiskalni menadžment.

1999-2002.g.  Ekonomski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu,

1997-1999.g.  Viša škola za spoljnu trgovinu, Bijeljina.

Monografije:

 1. Kosanović,N, Jović, LJ, Tomić, V, Model reintegracije povratnika po readmisiji u agro-biznis sektor Republike Srbije, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd, 2016.
 2. Bomeštar, N, Jović, LJ , Fiskalni i monetarni aspekti krize, Slobomir P Univerzitet, 2015.
 3. Jović, LJ, Maksimović, LJ, Uticaj poreske konkurentnosti na investicionu klimu u Republici Srpskoj, Slobomir P Univerzitet, 2014.

Udžbenici: 

Jović, LJ, Poreski sistem i politika oporezivanja; teorija i praksa, Visoka  poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, 2018.g.

Jović LJ, Fiskalni federalizam, Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, 2012.

Naučni radovi: 

Jović, LJ,Vuković, M, Ćeranić, D. Rashodi društva zasnovanog na znanju u funkciji rasta konkurentnosti  Bosne i Hercegovine,  Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, br.2, 2017, str. 78-92.

Jović, LJ , Kosanović, N, Vukadinović, P, Analsis of subventions for Agriculture in Republic of Serbia and Republic of Srpska, Ekonomika poljoprivrede br. 62, Naučno društvo agrarnih ekonomista Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt, Beograd, decembar 2015, str.963-975.

Jović Lj, Bomeštar, N, Stanetić,V, Fiscal implication of State Intervention of Labour Market, Challenges in Changing Labour Markets – Thematic Monograph, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2012.g. str.175-190.

Naučno – istraživačka  delatnost :

Projekat:  „Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodine“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, projekat  rađen po konkursu koji je raspisala AP Vojvodina, 2017-2018. godine

Projekat: „ Pregled ulaganja i očekivanih efekata po opštinama u RS 2010-2015“ Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, 2006.

Projekat “ Reforma sistema i politike direktnih poreza u Republici Srpskoj”, Poreska Akademija i NIPEKS Slobomir P Univerziteta, januar 2008.

Predavanja

  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  INSTRUMENTI FINANSIRANJA JAVNIH POTREBA (BOL. 17 - SS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  BUDŽETIRANJE, PLANIRANJE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (PRE BOL.)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
  PERSONALNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 12)
  JAVNE FINANSIJE I BUDŽETIRANJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Materijali

MEĐUNARODNA PORESKA POLITIKA (BOL. 17 - MS)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17 - MS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 17)

Obaveštenja

5. septembra 2022.

Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku:

 1. Finansijska strategija i planiranje poreza;
 • Pavlica Nikolina;  kolokvijum- 30 bodova
 • Panić Stanoje; ocjena 6

2. Budžetiranje, planiranje i kontrola profita:

Panić Stanoje; ocjena 6