Izaberite stranicu

др Марија Врањеш

Звање

Предавач

E-mail marija.vranjes@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854021
Кабинет КАБИНЕТ 25
Консултације Понедељак 11:05-13:05
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Марија Врањеш (рођ. Лазаревић) рођена је 31.08.1987. године у Зрењанину. Средњу, економску школу, завршила је 2006. године, након чега уписује Економски факултет Универзитета у Новом Саду, на смеру Маркетинг. Основне академске студије завршила је 2009. године са одбрањеним завршним радом на тему: Купохолизам као тренд у понашању жена као потрошача. На истоименом факултету, 2011. године завршила је и мастер академске студије са одбрањеним мастер радом на тему: Примена интернет промоције у глобалном пословању. Даље образовање наставља на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, где уписује докторске академске студије на студијском програму Економија, модул Управљање пословањем. Јула 2023. године, завршава докторске академске студије, одбраном докторске дисертације на тему: Мерење утицаја инфлуенсера на понашање потрошача у дигиталном окружењу.

Од јануара 2012. године, запослена је у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, најпре, као сарадник у настави за ужу научну област Економија, а затим, од 2014. године као асистент за ужу научну област Пословна економија. Од октобра 2023. године је у звању предавача за ужу област Маркетинг. Основне области њеног научно-истраживачког интересовања су: понашање потрошача, дигитално пословање и маркетинг комуницирање. Резултате истраживања у вези са наведеним предметима интересовања објавила је у релевантним научним часописима и презентовала на научним скуповима у земљи и иностранству. Марија Врањеш је дужи низ година ангажована у раду Маркетинг тима Високе пословне школе струковних студија. Поред тога, члан је Српског удружења за маркетинг (СеМА).

Као члан пројектног тима, учестовала је у реализацији развојно-истраживачког пројекта „Задовољство студената високих струковних школа у АП Војводини квалитетом онлајн наставе током периода пандемије ЦОВИД-19“. Такође, учесник је развојно-истраживачког пројекта „Истраживање детерминанти конкурентности пословног окружења АП Војводине“.

Поседује активно знање рада на рачунару (MS Office, IBM SPSS). Служи се енглеским језиком.

 

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24)

 • Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2021). Factors Affecting Consumers’ Intention to Buy Foreign Brands – An Empirical Survey in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, forthcoming article (available online). ISSN: 1820-0222 https://doi.org/10.7595/management.fon.2020.0020
 • Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 22(3), 63-75.  [COBISS.SRID – 112265484]; ISSN: 1820-0222; https://doi.org/10.7595/management.fon.2017.0028

 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34)

 • Tomašević, D., & Vranješ, M. (2020). The Impact of Demographic Characteristics on Consumer Satisfaction in Retail. International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration“, (70-73). Novi Sad: School of Business. [COBISS.S-ID – 2635441]; ISBN: 978-86-7203-175-1
 • Vranješ, M., &  Jovičić D. (2018). The impact of promotion through Facebook on making a consumers decision in the Republic of Serbia. International Scientific and Expert Conference„Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements Challenges-Opportunities“, (93-96). Novi Sad: School of Business. [COBISS.SR-ID – 325442055]; ISBN: 978-86-7203-144-7
 • Jovičić D.,  & Vranješ, M. (2018). Efficient marketing channels – precondition of competitiveness in the Serbian gas boiler market. International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements Challenges-Opportunities“, (56-58). Novi Sad: School of Business. [COBISS.SR-ID – 325442055]; ISBN: 978-86-7203-144-7

 

Рад у водећем часопису националног значаја (М51)

 • Томашевић, Д., Гашевић, Д., & Врањеш, М. (2020). Утицај елемената квалитета услуга у малопродајним трговинским објектима на лојалност потрошача. Маркетинг, 51(2), 121-130. [COBISS.SR-ID 749828]; ISSN: 0354-3471; https://doi.org/10.5937/markt2002121T
 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2019). The influence of consumer lifestyle in the Republic of Serbia on consumer ethnocentrism. Škola biznisa, 2(2019), 78-94. [COBISS.SR-ID – 213340428]; ISSN – 2406-1301;  https://doi.org/10.5937/skolbiz2-22136
 • Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2019). Analysis of the effects of demographic variables and characteristics of the facebook social network on purchasing. Škola biznisa, 1(2019), 86-106. UDC 658.89:004.738.12; ISSN – 2406-1301; https://doi.10.5937/skolbiz1-21441
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2018). Efficient marketing channels as prerequisite for competitiveness in the Serbian gas boiler market. Škola biznisa, 2(2018), 56-67. UDC 621.186.6/.8:658.8(497.11) 621.186.6/.8:339.137.2(497.11);  https://DOI:10.5937/skolbiz2-20530
 • Гашевић, Д., Врањеш, М., & Томашевић, Д. (2016). Идентификација кључних детерминанти сатисфакције корисника услуга електронског банкарства. Економске теме, 54(2), 301-321. UDK 005.96; ISSN: 0353-8648
 • Врањеш, М., Јовичић, Д., & Томашевић, Д. (2016). Вредновање бренда из перспективе потрошача. Маркетинг, 47(2), 129-136. UDK 003.65:339.138; ISSN: 0354-3471https://doi.org/10.5937/markt1602129V
 • Лазаревић (Врањеш), М., Гашевић, Д., & Томашевић, Д. (2014). Анализа елемената квалитета услуга у високом образовању. Маркетинг, 45(3), 213-222. UDK 658.64:378; ISSN: 0354-3471; https://doi.org/10.5937/markt1403213V

 

Рад у часопису националног значаја (М52)

 • Гашевић, Д., Врањеш, М., & Томашевић, Д. (2019). Квалитет услуга у функцији задовољства потрошача. Економија – теорија и пракса, 2(2019), 45-53. [COBISS.SRID 14037257]; ISSN 2620-0228; https://doi.org/10.5937/etp180245G
 • Гашевић, Д., Јовичић, Д., Томашевић, Д., & Врањеш, М. (2017). Примена факторске анализе у истраживању потрошачког етноцентризма. Школа бизниса, 2(2017), 18-37. UDК 366.1(497.11); ISSN: 1451-6551;  https://doi.org/10.5937/skolbiz2-16038
 • Јовичић, Д., Врањеш, М., & Гашевић, Д. (2017). Истраживање ставова крајњих корисника о ефикасности промотивних активности произвођача стиропора. Школа бизниса, 1(2017), 13-25. UDK 691:699.86]:659.1(497.113); ISSN: 1451-6551; https://DOI10.5937/skolbiz1-14042
 • Рикало, М., Новаковић, Д., & Лазаревић (Врањеш), М. (2012). Боја као елемент у промоцији графичких производа који стварају бренд на темељима винчанске културе. Читалиште, 21, 84-93. UDK 903”634”(497.11 Vinča) 003.315(497.11 Vinča) 659.11/.12 766.017.1/.4: 903”634”(497.11 Vinča); ISSN: 2217-5563

 

Рад у научном часопису (М53)

 • Гашевић, Д., Јовичић, Д., & Врањеш, М. (2015). Потрошачки етноцентризам. Анали пословне економије, 13, 1-13. UDK 658.8:323.14, ISSN: 1840-3298; [COBISS.RS-ID5915416]; https://doi.org/10.7251/APE1315001G
 • Јовичић, Д., Врањеш, М., & Станков, Б. (2015). Стицање конкурентске предности на војвођанском тржишту гасних котлова путем интегрисаних маркетинг комуникација. Школа бизниса,  1(2015), 153-171. UDK 330; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz1-8856
 • Лазаревић (Врањеш) М., Јовичић Д., & Гашевић Д. (2014). Брендирање земље као туристичке дестинације – студија случаја: Србија. Економија-теорије и праксе, 4, 50-66.  UDK 338.48 (497.11); [COBISS.SR-ID 262822663]; ISSN: 2217-5458 https://doi.org/10.5937/etp1404050v
 • Јовичић Д., Станков Б., & Лазаревић (Врањеш) М. (2014). Истраживање конкуренције у функцији позиционирања организације на пословном тржишту. Школа бизниса, 2(2014), 107-123. UDK 330; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz2-7269
 • Томашевић, Д., Лазаревић (Врањеш) М., & Гашевић, Д. (2014). Концепт лојалности потрошача у малопродаји. Школа бизниса, 2(2014), 91-106. UDK 339.37:658.89; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz2-7397

 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)

 • Глушац, Д., Станковић, М., Лазаревић (Врањеш) М., & Гашевић, Д. (2013). Право потрошача на обавештеност као циљ трговинске политике. International may conference on strategic management IMKSM2013, (873-881). Бор: Технички факултет. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Глушац, Д., Лазаревић (Врањеш) М., Гашевић, Д., & Станковић, М. (2013). Заштита права потрошача из туристичких уговора као циљ трговинске политике. International may conference on strategic management IMKSM2013, (882-892). Бор: Технички факултет. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Гашевић, Д., & Лазаревић (Врањеш) М., (2013). Оправданост примене и мерење ефеката унапређења продаје. International may conference on strategic management IMKSM2013, (591-597). Бор: Технички факултет. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Лазаревић (Врањеш) М., Гашевић, Д. (2012).  Примена блогова у служби интернет маркетинга. International Conference on Applied and Information Technologies, (132-136). Зрењанин: Технички факултет „Михајло Пупин“. ISBN: 978-86-7672-173-3.
 • Rikalo M.,  Лазаревић (Врањеш) М.,  & Novaković D. (2012). Vizuelni identitet kao instrument brendiranja turističkih destinacija, studija slučaja: Vinča arheološki lokalitet. Engineering Management and Competitiveness EMC 2012, (322-327). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. ISBN: 978-86-7672-165-8

Предавања

  ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

Вежбе

  КАНАЛИ МАРКЕТИНГА (БОЛ. 17)
  ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
  ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

Испити

  ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ПОДУХВАТА (ПРЕ БОЛ.)
  ОТПОЧИЊАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ПОДУХВАТА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)