Izaberite stranicu

dr Marija Vranješ

Zvanje

Predavač

E-mail marija.vranjes@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854021
Kabinet KABINET 25
Konsultacije Ponedeljak 11:05-13:05
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Marija Vranješ (rođ. Lazarević) rođena je 31.08.1987. godine u Zrenjaninu. Srednju, ekonomsku školu, završila je 2006. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Marketing. Osnovne akademske studije završila je 2009. godine sa odbranjenim završnim radom na temu: Kupoholizam kao trend u ponašanju žena kao potrošača. Na istoimenom fakultetu, 2011. godine završila je i master akademske studije sa odbranjenim master radom na temu: Primena internet promocije u globalnom poslovanju. Dalje obrazovanje nastavlja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, gde upisuje doktorske akademske studije na studijskom programu Ekonomija, modul Upravljanje poslovanjem. Jula 2023. godine, završava doktorske akademske studije, odbranom doktorske disertacije na temu: Merenje uticaja influensera na ponašanje potrošača u digitalnom okruženju.

Od januara 2012. godine, zaposlena je u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, najpre, kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Ekonomija, a zatim, od 2014. godine kao asistent za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Od oktobra 2023. godine je u zvanju predavača za užu oblast Marketing. Osnovne oblasti njenog naučno-istraživačkog interesovanja su: ponašanje potrošača, digitalno poslovanje i marketing komuniciranje. Rezultate istraživanja u vezi sa navedenim predmetima interesovanja objavila je u relevantnim naučnim časopisima i prezentovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Marija Vranješ je duži niz godina angažovana u radu Marketing tima Visoke poslovne škole strukovnih studija. Pored toga, član je Srpskog udruženja za marketing (SeMA).

Kao član projektnog tima, učestovala je u realizaciji razvojno-istraživačkog projekta „Zadovoljstvo studenata visokih strukovnih škola u AP Vojvodini kvalitetom onlajn nastave tokom perioda pandemije COVID-19“. Takođe, učesnik je razvojno-istraživačkog projekta „Istraživanje determinanti konkurentnosti poslovnog okruženja AP Vojvodine“.

Poseduje aktivno znanje rada na računaru (MS Office, IBM SPSS). Služi se engleskim jezikom.

 

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)

 • Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2021). Factors Affecting Consumers’ Intention to Buy Foreign Brands – An Empirical Survey in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, forthcoming article (available online). ISSN: 1820-0222 https://doi.org/10.7595/management.fon.2020.0020
 • Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 22(3), 63-75.  [COBISS.SRID – 112265484]; ISSN: 1820-0222; https://doi.org/10.7595/management.fon.2017.0028

 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)

 • Tomašević, D., & Vranješ, M. (2020). The Impact of Demographic Characteristics on Consumer Satisfaction in Retail. International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration“, (70-73). Novi Sad: School of Business. [COBISS.S-ID – 2635441]; ISBN: 978-86-7203-175-1
 • Vranješ, M., &  Jovičić D. (2018). The impact of promotion through Facebook on making a consumers decision in the Republic of Serbia. International Scientific and Expert Conference„Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements Challenges-Opportunities“, (93-96). Novi Sad: School of Business. [COBISS.SR-ID – 325442055]; ISBN: 978-86-7203-144-7
 • Jovičić D.,  & Vranješ, M. (2018). Efficient marketing channels – precondition of competitiveness in the Serbian gas boiler market. International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements Challenges-Opportunities“, (56-58). Novi Sad: School of Business. [COBISS.SR-ID – 325442055]; ISBN: 978-86-7203-144-7

 

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)

 • Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2020). Uticaj elemenata kvaliteta usluga u maloprodajnim trgovinskim objektima na lojalnost potrošača. Marketing, 51(2), 121-130. [COBISS.SR-ID 749828]; ISSN: 0354-3471; https://doi.org/10.5937/markt2002121T
 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2019). The influence of consumer lifestyle in the Republic of Serbia on consumer ethnocentrism. Škola biznisa, 2(2019), 78-94. [COBISS.SR-ID – 213340428]; ISSN – 2406-1301;  https://doi.org/10.5937/skolbiz2-22136
 • Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2019). Analysis of the effects of demographic variables and characteristics of the facebook social network on purchasing. Škola biznisa, 1(2019), 86-106. UDC 658.89:004.738.12; ISSN – 2406-1301; https://doi.10.5937/skolbiz1-21441
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2018). Efficient marketing channels as prerequisite for competitiveness in the Serbian gas boiler market. Škola biznisa, 2(2018), 56-67. UDC 621.186.6/.8:658.8(497.11) 621.186.6/.8:339.137.2(497.11);  https://DOI:10.5937/skolbiz2-20530
 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva. Ekonomske teme, 54(2), 301-321. UDK 005.96; ISSN: 0353-8648
 • Vranješ, M., Jovičić, D., & Tomašević, D. (2016). Vrednovanje brenda iz perspektive potrošača. Marketing, 47(2), 129-136. UDK 003.65:339.138; ISSN: 0354-3471https://doi.org/10.5937/markt1602129V
 • Lazarević (Vranješ), M., Gašević, D., & Tomašević, D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju. Marketing, 45(3), 213-222. UDK 658.64:378; ISSN: 0354-3471; https://doi.org/10.5937/markt1403213V

 

Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)

 • Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2019). Kvalitet usluga u funkciji zadovoljstva potrošača. Ekonomija – teorija i praksa, 2(2019), 45-53. [COBISS.SRID 14037257]; ISSN 2620-0228; https://doi.org/10.5937/etp180245G
 • Gašević, D., Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analize u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2(2017), 18-37. UDK 366.1(497.11); ISSN: 1451-6551;  https://doi.org/10.5937/skolbiz2-16038
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2017). Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1(2017), 13-25. UDK 691:699.86]:659.1(497.113); ISSN: 1451-6551; https://DOI10.5937/skolbiz1-14042
 • Rikalo, M., Novaković, D., & Lazarević (Vranješ), M. (2012). Boja kao element u promociji grafičkih proizvoda koji stvaraju brend na temeljima vinčanske kulture. Čitalište, 21, 84-93. UDK 903”634”(497.11 Vinča) 003.315(497.11 Vinča) 659.11/.12 766.017.1/.4: 903”634”(497.11 Vinča); ISSN: 2217-5563

 

Rad u naučnom časopisu (M53)

 • Gašević, D., Jovičić, D., & Vranješ, M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, 1-13. UDK 658.8:323.14, ISSN: 1840-3298; [COBISS.RS-ID5915416]; https://doi.org/10.7251/APE1315001G
 • Jovičić, D., Vranješ, M., & Stankov, B. (2015). Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa,  1(2015), 153-171. UDK 330; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz1-8856
 • Lazarević (Vranješ) M., Jovičić D., & Gašević D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije – studija slučaja: Srbija. Ekonomija-teorije i prakse, 4, 50-66.  UDK 338.48 (497.11); [COBISS.SR-ID 262822663]; ISSN: 2217-5458 https://doi.org/10.5937/etp1404050v
 • Jovičić D., Stankov B., & Lazarević (Vranješ) M. (2014). Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa, 2(2014), 107-123. UDK 330; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz2-7269
 • Tomašević, D., Lazarević (Vranješ) M., & Gašević, D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2(2014), 91-106. UDK 339.37:658.89; ISSN: 1451-6551; https://doi.org/10.5937/skolbiz2-7397

 

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)

 • Glušac, D., Stanković, M., Lazarević (Vranješ) M., & Gašević, D. (2013). Pravo potrošača na obaveštenost kao cilj trgovinske politike. International may conference on strategic management IMKSM2013, (873-881). Bor: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Glušac, D., Lazarević (Vranješ) M., Gašević, D., & Stanković, M. (2013). Zaštita prava potrošača iz turističkih ugovora kao cilj trgovinske politike. International may conference on strategic management IMKSM2013, (882-892). Bor: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Gašević, D., & Lazarević (Vranješ) M., (2013). Opravdanost primene i merenje efekata unapređenja prodaje. International may conference on strategic management IMKSM2013, (591-597). Bor: Tehnički fakultet. ISBN 978-86-6305-006-8.
 • Lazarević (Vranješ) M., Gašević, D. (2012).  Primena blogova u službi internet marketinga. International Conference on Applied and Information Technologies, (132-136). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. ISBN: 978-86-7672-173-3.
 • Rikalo M.,  Lazarević (Vranješ) M.,  & Novaković D. (2012). Vizuelni identitet kao instrument brendiranja turističkih destinacija, studija slučaja: Vinča arheološki lokalitet. Engineering Management and Competitiveness EMC 2012, (322-327). Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. ISBN: 978-86-7672-165-8

Predavanja

  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)

Vežbe

  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)

Ispiti

  OTPOČINJANJE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  OTPOČINJANJE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)