Izaberite stranicu

др Милијана Рогановић

Функција Координатор за маркетинг
Звање

Професор струковних студија

E-mail milijana.djordjevic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854008
Кабинет КАБИНЕТ 16
Консултације Среда 10:00-12:00
Онлајн консултације 13h-14h
https://us04web.zoom.us/j/76635531250?pwd=qzQkgs1t9Zjn7SWWb8tEOVWYIhZ86B.1

Милијана Рогановић (девојачко Ђорђевић) рођена је 03.11.1984. године у Крагујевцу где 1999. године завршава Основну школу „Мирко Јовановић“ као носилац Вукове дипломе, а 2003. године и Средњу школу „Прву крагујевачку гимназију“ са одличним успехом. Основне академске студије је завршила на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу и стекла звање Дипломирани економиста – мастер. Докторске студије уписује на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, а на другој години студије наставља на Факултету за економију и инжењерски менаџмент Универзитета Привредна академија у Новом Саду. На истом докторира 02.11.2017. године. Радни однос започиње 03.11.2008. године на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду где као сарадник у настави реализује вежбе. Фебруара 2011. године бира се у звање асистента у настави. 8. фебруара 2018. године бира се у звање предавача на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду за ужу научну област Пословна економија. Од 10. фебруара 2023. године запослена је у звању професора струковних студија на ужој области Трговина. Поред наведеног звања, Милијана Рогановић поседује и научно звање Научни сарадник у области друштвених наука – економија, додељено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно матичног научног одбора за право, економију и политичке науке.  Током вишегодишњег рада у области високог образовања реализовала је наставу у оквиру предмета: Израда и имплементација бизнис плана, Основи менаџмента, Основи организације, Трговински менаџмент, Економика међународних интеграција и остали. Од 2015. године члан је Тима за уређивање научног часописа „Школа бизниса“ а од 2016. године и Тима за самовредновање и оцену квалитета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду. Од јуна 2018. године обавља функцију координатора маркетинг тима Високе пословне школе. Више пута је награђивана од стране студената Студентског парламента Високе пословне школе струковних студија за значајан допринос квалитету наставе и образовању студената. Објавила је значајан број радова у научним часописима и учествовала на бројним домаћим и међународним конференцијама. Члан  Организационог одбора међународне научно-стручне конференције „Економски развој и конкурентност европских земаља: Достигнућа – Изазови – Могућности“. Члан је организационог одбора међународних научно стручних конференција: International Scientific and Expert Conference “Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integrations“ и International Scientific and Expert Conference “Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations“.Такође је члан организационог одбора националног научно-стручног скупа “Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност” Као истраживач је била, и тренутно је, ангажована у оквиру више развојно-истраживачких и научно-истраживачких пројеката националног значаја. Такође, је као ментор или члан комисије била ангажована у оквиру великог броја комисија за оцену и одбрану завршних радова студената основних, специјалистичких и мастер струковних студија (преко 90).Током рада је учествовала и у већем броју хуманитарних активности и активности од значаја за ширу друштвену заједницу у организацији Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду.Аутор је или коаутор основних уџбника „Основи организације: организациони аспекти трговинских предузећа“ и „Европска унија: трговина, инвестиције и конкурентност”. Рецезент је научно стручног часописа International Journal of Economic Practice and Policy.

 

 

 

Đurić, R., D., Stankov, B., & Roganović, M. (2021). Analysis of investments as determinants of economic growth of the Republic of Serbia in the context of getting closer the European Union. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 221-243.

Đorić, Ž., & Roganović, M. (2021). Industry 4.0 – Exploring the concept and implications for business. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 95-123.

Stankov, B., i Roganović, M. (2022). Pružanje podrške i podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji. Akcionarstvo – časopis za menadžment, 28(1), 21-45.

Roganović, M., & Stankov, B. (2022). Doprinos malih i srednjih preduzeća Evropske unije podsticanju rasta međunarodne trgovine. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 8-9). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Živkov, D., Stankov, B., Roganović, M., & Momčilović, M. (2022). Dynamic correlation between the selected cereals traded in commodity exchange market in AP Vojvodina. Economics of Agriculture, 69(2), 395-410.

Roganović, M., & Stankov, B. (2020). The effects of the common industrial policy on the economic development of the European Union. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 38-41). Novi Sad School of Business.

Damnjanović, J., Stankov, B., & Roganović, M. (2019). Research on foreign investors needs for new workforce in free investment zones in Autonomous Province of Vojvodina. Novi Sad School of Business, 16(1), 47-68.

Stankov, B., & Damnjanović, J., & Roganović, M. (2019). Research of foreign investors opinions on the quality of workforce education and professional improvement in the Autonomous Province of Vojvodina. Novi Sad School of Business, 16(2), 52-77.

Mladenović, I., Mladenović, J., i Roganović, M. (2015). Uticaj inovacija u marketingu na performanse malih i srednjih preduzeća. Marketing, 46(2), 104-115.

Roganović, M., & Stankov, B. (2017). The concept of open innovations in the knowledge economy. In D. Soleša, V. Šimović & B. Rosi (Eds.), Innovation, ICT and Education for the Next Generation (pp. 252-269). Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad.

Roganović, M., &Stankov, B. (2017). The concept of open innovations in the knowledge economy. In Soleša, D., Šimović, V. & Rosi, B. (Eds.), Innovation, ICT and Education for the Next Generation (252-269). Republic of Serbia, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management. ISBN 978-86-87619-84-5

Деспотовић, Д., Цветановић, С., & Рогановић, M., (2016). Природни капитал у моделима привредног раста, Ecologica, No 83, 679-684. ISSN: 0354-3285
Stankov, B., Roganović, M., &Tomašević, D. (2016). Examination of employee satisfactionwith certain aspects of internal communication in work organization. In  Engineering Management and Competitiveness EMC2016 (176-181). Republic of Serbia, Zrenjanin: Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ in Zrenjanin, University of Novi Sad. ISBN 978-86-7672-284-6
Станков (Лазић) Б., Рогановић (Ђорђевић) М., & Марјански Лазић С. (2016). Атрактивност трговине на мало за стране инвеститоре у Републици Србији уз осврт на компанију DelhaizeGroup. Школа бизниса, 2/2016, 47- 68. ISSN 1451-6551
Грандов, З., Станков, Б., & Рогановић, М. (2015). Упоредна анализа фактора који подстичу иностране инвеститоре на директна улагања у Србији и Румунији. Школа бизниса, 2/2014, 141-169. ISSN: 1451-6551
Станков, Б., Рогановић, М., & Марјански Лазић, С. (2015). Перспектива и потребе инвеститора у процесу израде бизнис плана. Школа бизниса, 2/2015, 80-96. ISSN 1451-6551, UDK: 330
Roganović, M., Stankov, B., & Lazić Marjanski, S. (2015). Analysis of emploee satisfacion with quantity and quality of information in their work organizations. In Proceedings from International May Conference on Strategic Management – IMKSM (600-610). Republic of Serbia, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Depatment. ISBN 978-86-6305-030-3
Станков, Б., Рогановић, , M., & Спасојевић, A. (2015). Higher education and training as a pillar of competitiveness of Serbian economy. In Engineering Management and Competitiveness EMC2015 (150-156). Zrenjanin, Republic of Serbia: Technical Faculty “Mihajlo Pupin” in Zrenjanin, University of Novi Sad. University of Novi Sad, Technical Faculty in Zrenjanin. ISBN: 978-86-7672-256-3
Maрков, J., Станков (Лазић), Б., & Рогановић, M. (2014). Chalenges and opportunities of internet marketing in Serbia and the World. In New business models and sustainable competitiveness (1126-1134). Belgrade, Republic of Serbia: Faculty of organizational sciences Belgrade. ISBN:978-86-7680-295-1

Предавања

  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)

Вежбе

  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Испити

  ФИНАНСИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 12)
  ЛИДЕРСТВО (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)

Материјали

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (МС)
МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (BOL. 12)
МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА (БОЛ. 12)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 17)
ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
ФИНАНСИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)

Обавештења

2. март 2022.
Вежбе – Економика међународних интеграција 14:30h

https://us04web.zoom.us/j/78807048849?pwd=wwEesoq6XzUBNPmHAHbfCDSpLQfE6b.1