Izaberite stranicu

Bikicki dr Nataša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon 485-4040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Četvrtak 13:00-15:00

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti pod mentorstvom dr Predraga Novakova odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju  Uticaj značenja partikule prozirnih frazalnih glagola na njihovo usvajanje  pod mentorstvom dr Gordane Petričić 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Kao predstavnik novosadskih gimnazija učestvovala je na seminaru Unravelling the media, koji je održan 2001. godine u Kardifu u organizaciji Britanskog saveta čiji je član bila više godina. Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. 2010. godine izabrana je za docenta na Fakultetu za strane jezike Alfa univerziteta u Beogradu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Na Visokoj poslovnoj školi predaje engleski poslovni jezik, a u okviru Centra za strane jezike Škole vodi kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika.

Bikicki, N. (2006). Assessing Language Ability of Higher Business School Students, Škola biznisa, broj 2( 2), Viša poslovna škola, Novi Sad, 106-111.

Bikicki, N. (2006). Longman Business English Dictionary – A Review, Škola biznisa, broj 3(2), Viša poslovna škola, Novi Sad ,88-91.

Bikicki, N. (2007). Afiksacija u poslovnom engleskom jeziku, Škola biznisa 1, Visoka poslovna škola, Novi Sa,117-120.

Bikicki, N. (2007). Anglicizmi u poslovnom srpskom, Škola biznisa, broj 3, Visoka poslovna škola, Novi Sad, 108-116.

Bikicki, N. (2010). Teškoće u usvajanju nekih frazalnih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 558 – 569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku, Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjene lingvistika danas –između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad, 407 – 416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

 

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik Filozofskog fakultata u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje značenja prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1, Polovina, V. & Vučo, J.(ur.), Beograd, 532- 533.

 1. Pilipović i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.), Novi Sad, 78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8,  Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOL. 07)

  Obaveštenja