Izaberite stranicu

Papić Blagojević dr Nataša

Funkcija Pomoćnik direktora za nastavu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail npapic.blagojevic@gmail.com
Telefon 485-4007
Kabinet KABINET 17
Konsultacije Sreda 11:15-13:15

Nataša Papić-Blagojević zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 16. maja 2005. godine, prvo kao saradnik u nastavi na predmetima Poslovna statistika i Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju, a od 25. novembra 2010. godine kao predavač na predmetima Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju i Aktuarstvo. U zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Kvantitativna analiza izabrana je 14.07.2016. godine. Član je Statističkog društva Srbije – Klub statističara Vojvodine i koautor je udžbenika Kvantitativne metode (2013) koji se koristi kao osnovni udžbenik na predmetu Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju.

 1. Grabinska, E., & Papić-Blagojević, N. (2017). Methods of divergence and convergence analysis illustrated with examples of selected demographic and economic features. Improving micro and macro competitiveness: Problems and possible solutions. Edited by Krstić, B. University of Niš, Faculty of Economics. ISBN: 978-86-6139-136-1, pp. 106-134. (M14)
 2. Živkov, D., Njegić, J., Papić-Blagojević, N., & Petronijević, J. (2016). Monetary Effectiveness in Small Transition Economy – the Case of the Republic of Serbia. Romanian Journal of Economic Forecasting, 19(3), pp. 5-18. (M23)
 3. Papić-Blagojević, N., Vujko, A., & Gajić, T. (2016). Comparative analysis of exponential smoothing models to tourists’ arrivals in Serbia. Economics of Agriculture, Belgrade, LXIII, No 3, pp. 835-846. (M24)
 4. Papić-Blagojević, N., Lepojević, V., & Lončar, S. (2015). Examination the performances of maximum likelihood method and Bayesian approach in estimating sales level. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol. 12, No 4, University of Niš, Niš, 323-332. (M51)
 5. Papić-Blagojević, N., Paszek, Z., & Lončar, S. (2016). Monitoring kvaliteta proizvodnog procesa primenom kontrolne karte kumulativnih suma. Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, ISSN 1451-6551, str. 127-139. (M53)
 6. Papić-Blagojević, N., i Paszek, Z. (2013). Primena kontrolne karte aritmetičke sredine u upravljanju industrijskim procesima. Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, broj 1/2013, ISSN 1451-6551, 48-60. (M53)
 7.  Gajić,, Vujko, A., & Papić Blagojević, N. (2015). Forecasting tourist arrivals in Novi Sad by using the ARIMA model. In Proceedings Second International Conference “Higher education in function of development of tourism in Serbia and Western Balkans”. Business Technical College, Užice, pp. 137-146. (M33)
 8. Jošanov-Vrgović, I., Jovin, S., Papić-Blagojević, N., & Jovičić Vuković, A. (2017). Inovacioni potencijal i preduzetništvo – empirijska analiza studenata visokih strukovnih škola. U Zborniku radova Međunarodna naučno-stručna konferencija „Inovacijama do održivog razvoja“, 7.12.2017., Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, str. 543-551.(M63)

Predavanja

  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

Vežbe

  Ispiti

   AKTUARSTVO (BOL. 12)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 07)
   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   AKTUARSTVO (BOL. 07)
   POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 12)
   UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)

  Materijali

  AKTUARSTVO (BOL. 07)
  AKTUARSTVO (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 07)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 16)
  POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
  POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANJU (BOL. 17 - MS)

  Obaveštenja