Izaberite stranicu

Vlaović Begović mr Sanja

Zvanje

Predavač

E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telefon 485-4041
Kabinet KABINET 26
Konsultacije Utorak 11:30-13:30
Onlajn konsultacije Utorak 10:30 - 11:30
http://join.skype.com
Skype Sanja VB VPŠ

Sanja Vlaović Begović je rođena 26.06.1982. godine u Vrbasu.
Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, smer Finansijski menadžment i računovodstvo, upisala je školske 2001/2002. godine, kao redovni student osnovnih studija. Diplomirala je 2005. godine, na temu „Ekonomski uspeh i motivacija zaposlenih“, sa ocenom 10 (deset). U toku studiranja je bila stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Magistarske studije je upisala školske 2005/2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, smer Računovodstvo i revizija. Magistarsku tezu pod nazivom „Procena vrednosti preduzeća diskontovanjem novčanog toka pre i nakon servisiranja duga – komparacija ograničenja primene“ uspešno je odbranila 2012. godine.
Student je doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu od školske 2016/2017. godine.
Zaposlena je u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Angažovana je kao predavač na predmetima Računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Osnovi revizije i Vrednovanje preduzeća. Pored nastavno-pedagoških aktivnosti, bila je pomoćnik direktora za naučno-istraživačku delatnost i marketing, učestvovala je u radu uredništva časopisa Škola biznisa, član je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje.
Učestvovala je u razvojnoistraživačkom projekatu visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodina, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost: „Analiza kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama na teritoriji AP Vojavodine“ , 2018/2019, sa ulogom istraživača u realizaciji projekta.
Angažovana je kao predavač na knjigovodstvenom kursu koji Visoka poslovna škola strukovnih studija organizuje u saradnji sa Saop-om.

Ercegovac, D., Vlaović Begović, S. & Jovin, S. (2019). Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 55(41): 81-94. UDK 336.71(497.11), ISSN: 0350-2120, DOI 10.5937/AnEkSub1941081E.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Tomašević, S. (2018). Ocena ekonomske efikasnosti investicija. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(39): 187-204. UDK 338.5 005.5, ISSN 0350-2120.

Vlaović Begović, S. & Momčilović, M. (2018). Profitabilnost i likvidnost trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji. Škola biznisa, 2: 165-177. UDK 339.15.054.22(497.11) 658.155(497.11), ISSN 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz2-20549.

Momcilovic, M., Zivkov, D. & Vlaovic Begovic, S. (2017).The Downside Risk Approach to Cost of Equity Determination for Slovenian, Croatian and Serbian Capital Markets. E+M Ekonomie a Management, 20(3): 147-158. ISSN 1212-3609 (print), ISSN 2336-5604 (online), COBISS.SR-ID 1027969717.

Vlaović Begović S. (2017). Logit modeli za predviđanje stečaja. Škola biznisa, 2: 137-149. UDK 347.736:001.18, ISSN 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz2-16523.

Vlaović Begović S. & Tomašević S. (2016). Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola biznisa, 1: 89-101. UDK 657.92:343.351, ISSN: 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz1-11730.

Momcilovic, M., Vlaovic Begovic, S. & Zivkov, D. (2015). Cost of Equity: The Case of Serbian Food Industry. Custos e @gronegócioon line, 11(1): 184-197. UDK 63, ISSN 1808-2882.

Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S. & Ercegovac, D. (2015). Sustainable Growth Rate: Evidence from Agricultural and Food Enterprises. Menadžment, 76: 63-75. UDK 005, ISSN 1820-0222, DOI 10.7595/management.fon.2015.0017.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Tomašević, S. (2014). Ocena kreditnog boniteta preduzeća Z“-score modelom. Ekonomske teme, 52(2): 193-204. UKD 33, ISSN 0353-8648, DOI 10.1515/ethemes-2014-0013.

Vlaović Begović, S., Tomašević, S. & Rupić, B. (2014). Izazovi procenitelja prilikom projektovanja novčanih tokova. Ekonomski pogledi, 16(2): 175-188. UDK 330.322, ISSN 1450-7951.

Tomašević, S., Vlaović Begović, S. & Momčilović, M. (2014). Finansijski položaj poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Agroekonomika, 43(61-62): 73-85. UKD 338.43, ISSN 0350-5928.

Kaćanski, S., Tomašević, S & Vlaović Begović, S. (2014). Periodično finansijsko izveštavanje u funkciji poslovnog odlučivanja. Škola biznisa, 1: 52-68. UDK 336:651.78, ISSN: 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz1-6033.

Momcilovic, M., Vlaovic Begovic, S. & Tomasevic, S. (2014). Influence of Return Interval on Stock’s Beta, Third International Conference on Economics, Law and Political Science – EPLS ’14, WSEAS, Transilvania University of Brasov, Brasov, Romania, June 26-28, 2014, pp.168-171. ISBN 978-960-474-386-5, http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2014/Brasov/FINANCE/FINANCE-22.pdf.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Bolesnikov, D. (2013). Investment Country Risk Premium Influence on an Enterprise Estimated Value. Facta Universitatis: series Economics and Organization, 10(4): 389-399. UDK 3, ISSN 0354-4699.

Momčilović, M., Đukanović, S. & Vlaović Begović, S. (2013). Jednofazni i višefazni modeli diskontovanja dividendi u funkciji određivanja vrednosti akcija. Finansije, 1-6: 162-177. UDK 336, ISSN 0015-2145.

Momčilović, M., Vlaović Begović, S. & Ercegovac, D. (2013). Određivanje stope rasta kao inputa diskontnih modela vrednovanja akcija. Škola biznisa, 3-4: 60-170. UDK 330, ISSN 1451-6551.

Vlaović Begović, S., Momčilović, M. & Jovin, S. (2013). Advantages and Limitations of the Discounted Cash Flow to Firm Valuation. Škola biznisa, 1: 38-47.  UDK 330, ISSN 1451-6551.

Vlaović Begović, S., Ercegovac, D. & Momčilović, M. (2012). The Liquidity Analysis of Companies in Manufacturing Industry in Serbia, XIII International Symposium – SYMORG 2012, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd, June 5-9, 2012, pp. 788-792. ISBN 978-86-7680-254-8.

Ercegovac, D., Vlaović Begović, S. & Jovin, S. (2012), Institucionalna regulativa i prudencijalna kontrola u funkciji prevazilaženja finansijske krize, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, 20.april, 2012, UDK 336.711.6;005.334:336.76, ISBN 978-86-7233-304-6.

Vindžanović, D., Momčilović, M., & Vlaović Begović, S. (2011). Futures in Function of the Risk Management, First International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2011 – EMC 2011, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Univerzitet u Novom Sadu, Zrenjanin, June 24-25, 2011, pp. 309-314. ISBN 978-86-7672-135-1.

Vlaović Begović, S., Bolesnikov, D. & Njegić, J. (2011). The Importance of Value Assesment of Enterprise by Discounting of Cash Flows for Investor. 4th International Miltidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, TQM Center, Zrenjanin, ISBN 978-86-88065-23-8

Njegić, J., Sedlak, O. & Vlaović Begović, S. (2011). R Utilizacion For The Purpose Of Portfolio Rebalancing. 4th International Miltidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, TQM Center, Zrenjanin, ISBN 978-86-88065-23-8

Predavanja

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Vežbe

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Ispiti

  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  POSLOVNA ANALIZA
  RAČUNOVODSTVO
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)

Materijali

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
OSNOVI REVIZIJE
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
POSLOVNA ANALIZA
POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)

Obaveštenja

30. aprila 2020.
STRUČNA PRAKSA

Studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se popunjava.

30. aprila 2020.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI

U narednom periodu se očekuje početak realizacije ispita iz martovskog, a potom i aprilskog roka. Kako bi se izvršio raspored polaganja ispita sa ograničenim brojem studenata, studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku  su u obavezi da se prijave  na mail: sanjavbegovic@gmail.com do 05.05.2020. godine.