Izaberite stranicu

др Сања Влаовић Беговић

Звање

Професор струковних студија

E-mail sanja.vlaovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854041
Кабинет КАБИНЕТ 26
Консултације Понедељак 11:00-13:00
Онлајн консултације Понедељак 9:00 - 10:00
https://join.skype.com/NmOHmuEZ9Wiq

Сања Влаовић Беговић је рођена 26.06.1982. године у Врбасу.
Економски факултет у Суботици Универзитет у Новом Саду, смер Финансијски менаџмент и рачуноводство, уписала је школске 2001/2002. године, као редовни студент основних студија. Дипломирала је 2005. године, на тему „Економски успех и мотивација запослених“, са оценом 10 (десет). У току студирања је била стипендиста Министарства просвете Републике Србије.
Магистарске студије је уписала школске 2005/2006. године на Економском факултету у Суботици Универзитет у Новом Саду, смер Рачуноводство и ревизија. Магистарску тезу под називом „Процена вредности предузећа дисконтовањем новчаног тока пре и након сервисирања дуга – компарација ограничења примене“ успешно је одбранила 2012. године.
Докторску тезу под називом „Креирање модела за предвиђање стечаја прерађивачких и трговинских предузећа у Републици Србији на бази показатеља финансијске анализе“ одбранила на Економском факултету Универзитета у Нишу 2021. године.
Запослена је у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Избори у звања:

12.12.2013. избор у звање предавача за ужу научну област Рачуноводство у Високој пословној школи струковних студија, Нови Сад

01.03.2021. избор у звање професора струковних студија за ужу научну област Рачуноводство у Високој пословној школи струковних студија, Нови Сад

Ангажована је као професор на предметима Пословна анализа, Основи ревизије и Вредновање предузећа. Поред наставно-педагошких активности, била је помоћник директора за научно-истраживачку делатност и маркетинг, учествовала је у раду уредништва часописа Школа бизниса, члан је Комисије за обезбеђење квалитета и самовредновање.
Учествовала је у развојноистраживачком пројекату високих школа струковних студија с територије АП Војводина, под покровитељством Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност: „Анализа квалитета и ефикасности наставног процеса у високим струковним школама на територији АП Војаводине“ , 2018/2019, са улогом истраживача у реализацији пројекта; „Идентификовање фактора профитабилности пољопривредних предузећа са територије АП Војводине применом панел регресионе анализе“, 2021-2022, са улогом истраживача у реализацији пројекта.
Ангажована је као предавач на књиговодственом курсу који Висока пословна школа струковних студија организује у сарадњи са Саоп-ом.

Vlaović Begović, S., Bonić, Lj., & Jovin, S. (2020). A сomparison of the bankruptcy prediction models on a sample of Serbian companies. Teme, 44(2), 503-518. https://doi.org/10.22190/TEME180619036V

Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2022). Selection of variables in the function of improving the bankruptcy prediction model. Ekonomika, 68(3), 45-59. https://doi.org/10.5937/ekonomika2203045V

Tomašević. S., Jović, Z., & Vlaović Begović, S. (2019). The impact of enterprise size on the profitability of agricultural enterprises in the Republic of Serbia. Journal of Agricultural Sciences, 64(3), 293-302. https://doi.org/10.2298/JAS1903293T

Влаовић Беговић, С. & Момчиловић, М. (2018). Профитабилност и ликвидност трговинских предузећа у Републици Србији. Школа бизниса, 2: 165-177. УДК 339.15.054.22(497.11) 658.155(497.11), ISSN 1451-6551, DOI 10.5937/skolbiz2-20549.

Momčilović, M., Vlaović Begović, S., & Jovin, S. (2021). Research of the relationship between the weighted average cost of capital and selected profitability ratios in the Republic of Serbia. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 141-155. https://doi.org/10.5937/skolbiz2-34714

Влаовић Беговић, С., Момчиловић, М. & Томашевић, С. (2018). Оцена економске ефикасности инвестиција. Анали економског факултета у Суботици, 54(39): 187-204. УДК 338.5 005.5, ISSN 0350-2120.

Momcilovic, M., Zivkov, D. & Vlaovic Begovic, S. (2017).The Downside Risk Approach to Cost of Equity Determination for Slovenian, Croatian and Serbian Capital Markets. E+M Ekonomie a Management, 20(3): 147-158. ISSN 1212-3609 (print), ISSN 2336-5604 (online), COBISS.SR-ID 1027969717.

Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Momčilović, M. (2022). External audit in the function of providing assurance in the correctness of the assumptions about the going concern assumption. BizInfo (Blace), 13(1), 49-55. https://doi.org/10.5937/bizinfo2201049V

Vlaović Begović, S., & Tomašević, S. (2022). Provision of non-audit services as a response to the challenges of the modern business environment. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 21-22). Novi Sad School of Business.

Vlaović Begović, S., & Tomašević, S. (2022). Business performance of audit firms in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 133-136). Novi Sad School of Business.

 

 

 

 

 

 

 

Предавања

  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Вежбе

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)

Испити

  ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (БОЛ. 07)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 12)
  ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 20 ДЛС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 12)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17 - СС)
  ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
  АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (БОЛ. 12)

Материјали

ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
ПОСЛОВНА АНАЛИЗА (БОЛ. 17)
РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)

Обавештења

10. октобар 2022.
Предавање ДЛС

Поштовани студенти,
 предавања студентима студија на даљину из предмета Пословна анализа ће бити у среду 1810.2023. са почетком 16h преко линка:
https://join.skype.com/BI8ZRLrYwrzc

 

 

Срдачно
Сања Влаовић Беговић