Izaberite stranicu

dr Saša Raletić Jotanović

Zvanje

Predavač

E-mail sasa.raletic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Ponedeljak 15:45-17:45
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Saša Raletić Jotanović je rođena 13.03.1984. godine u Novom Sadu, gde i danas živi.

Osnovne (2003-2008) (prosečna ocena 9.00), master (2008-2009) (prosečna ocena 9.70) i doktorske (2009-2017) (prosečna ocena 9.86) studije završila je na Ekonomskom fakultetu, Univerzitetu u Novom Sadu (UNS), na studijskom programu menadžemn i marketing.

Tokom školovanja primala je stipendije: republičku za studente (2003-2005), republičkog fonda za mlade talente (2006-2007), Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja za doktorante (2011) i dobila nagradu Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 2008/2009. godini.

Od 2008. godine do 2010. godine je bila zaposlena na Fakultetu za preduzetni menadžment, Univerziteta Alfa, kao stručni saradnik iz oblasti marketinga i menadžmenta. Od 2010. godine do 2021. godine je bila zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK), kao asistent (2010-2018) i kao viši predavač (2018-2021), iz oblasti marketinga i menadžmenta. U 2021. godini bila je zaposlena i na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Metropolitan, kao docent iz oblasti marketinga. Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu je zaposlena kao predavač iz uže naučne oblasti trgovine od 01.02.2021. godine do danas.

Od 2014. godine imenovana je za stalnog sudskog veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast, po Rešenju Ministarstva pravde Republike Srbije br. 740-05-00055/2014-22.

Do sada je objavila brojne naučne i stručne radove, i u domaćim i u međunarodnim publikacijama. Ističe da je do sada objavila 5 radova na SCI listi sa IF, koji su više puta citirani u WOS.

Učestvovala je na tri međunarodna projekta preko Fakulteta tehničkih nauka UNS i osam nacionalnih projekata, dva koja su finansirana od strane Pokrajinskog sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine, na kojima je bila kordinaror, i na šest koji su finansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, od kojih je na jednom bila kordinator.

1. Kovljenić, M., & Raletić Jotanović, S. (2021). Food security issues in the former Yugoslav countries. Outlook on agriculture, 50(1),
46-54. https://doi.org/10.1177/0030727020930039.
2. Raletić Jotanović, S., Sudarević, T., Grubor, A., Katić, A., & Vuksanović, N. (2019). Consumers environmental management of
waste analysis of the EX-YU republics. Applied ecology and environmental research, 17(4), 7229-7248.
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_72297248.
3. Raletić Jotanović, S., Sudarević, T., Katić, A., Kalinić, M., & Kalinić, Č. (2016). Environmentally responsible purchasing – analysis
of the Ex – Yugoslavian republics. Applied ecology and environmental research, 14(3), 559-572.
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1403_559572.
4. Raletić Jotanović, S., Vuksanović, N., & Živkucin, S. (2018). Demographic characteristics of consumers in consumption of organic
food products – case study: Serbia. Economics of agriculture, 65(4), 1371-1382. doi: 10.5937/ekoPolj1804371R.
5. Raletić Jotanović, S., Milijanka, R., & Zakić, N. (2017). Pro-environmental activities of consumers. Polish journal of management
studies, 17(1), 55-66. doi: 10.17512/pjms.2017.16.1.05.
6. Raletić Jotanović, S, Večei Funda, V., & Janjušić, D. (2018). Post-use of products – environment management tool. In Ž. Živković
(Ed.), Proceeding from international may conference on strategic management (pp. 49-57). University of Bor, Technical faculty in
Bor, Department of engineering management.
7. Raletić Jotanović, S., i Vladisavljević, R. (2021). Digitalni mediji u funkciji kreativnih promena poslovanja i
održivog privrednog razvoja u ambijentu pandemije COVID-19. U: S. Živkucin (ur.), Digitalni mediji u funkciji
kreativnih promena poslovanja i održivog privrednog razvoja u ambijentu pandemije COVID-19 (str. 180-235). Visoka
škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Novom Sadu.
8. Janjušić, D., Raletić Jotanović, S., & Večei Funda, V. (2019). Porast zapošljavanja kroz franšizing kao opravdani model
finansiranja u privredu. U: G. Nikolić (ur.), Uticaj poslovnih anđela na globalno preduzetništvo (str. 140-155). PAR Visoka poslovna
škola u Opatiji.
9. Raletić Jotanović, S. (2020). Beskontaktno poslovanje kao novi trend u uslužnim delatnostima u ambijentu pandemije
COVID-19. U: S. Živkucin (ur.), Kreativno poslovanje u održivom razvoju (str. 27-38). Visoka škola za menadžment i
poslovne komunikacije u Novom Sadu.
10. Raletić Jotanović, S. (2021). Inovacije u distribuciji u cilju konkurentske prednosti u doba pandemije viruda COVID19. U: S. Živkucin (ur.), Inovacije u poslovanju kao faktor konkurentnosti u ambijentu pandemije virusa COVID-19 (str.
50-55). Visoka škola za menadžment i poslovne komunikacije u Novom Sadu

Predavanja

  Vežbe

   ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
   MARKETING (BOL. 17)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)

   Obaveštenja

   7. februara 2023.
   Obaveštenje o pomeranju konsultacija

   Poštovani,

   sledeće nedelje, tajčnije od 13.02. do 17.02. 2023. godine, neće se održati konsultacije kod mene.

   Sa uvažavanjem,