Izaberite stranicu

др Синиша Митић

Звање

Предавач

E-mail sinisa.mitic@vps.ns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 30
Консултације Уторак 14:00-16:00
Онлајн консултације

Синиша Митић је рођен 1971. године у месту Оџаци, општина Оџаци у Републици Србији.

Вишу пословну школу у Новом Саду је завршио на смеру Информатика.

Основне академске студије завршава на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду на одсеку Индустријско инжењерство и менаџмент.

Академски назив магистар техничких наука из области индустријског инжењерства и менаџмента стиче 2008. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одбраном магистарског рада под називом „Примена информационих технологија у развоју комерцијалних послова предузећа“.

Године 2016. на Техничком факултету  „Михајло Пупин“ у Зрењанину, стиче и научни степен доктора техничких наука, одбранивши докторски рад под називом „Утицај информационих технологија на организационе перфомансе предузећа у Србији“.

Запослио се 1995. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду  као систем администратор рачунарске мреже. У периоду од 1998-2017. године радио је у стручној служби Факултета, Служби комерцијалних послова и послова јавних набавки, као руководилац службе. У Служби комерцијалних послова и послова јавних набавки интезивно је радио на аутоматизацији процеса пословања како комерцијалних активности, тако и јавних набавки.

Заслужан је за развој Информационог система јавних набавки и комерцијалне службе и активно је учествовао на реализацији следећих пројеката Факултета:

 • Пројекат ревитализације комерцијалне функције на Факултету техничких наука;
 • Систематизација процеса пословања јавних набавки на Факултету техничких наука;
 • Информациони систем службе комерцијалних послова плус софтверско решење;
 • Информациони систем службе јавних набавки;
 • Пројекат инсталације и одржавање комуникационих модула и телефона;
 • Пројекат систематизације пословања економско-финансијских токова на Факултету техничких наука.

Учесник је реинжењеринга процеса рада применом Система квалитета ISO 9001:2000 на Факултету техничких наука.

На тему Система квалитета учествовао је на следећим семинарима:

 • Семинар QМ-СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ, према захтевима ISO 9001:2000;
 • Семинар Q4-ИНТЕРНЕ ПРОВЕРЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА;
 • Семинар CI-ПОБОЉШАВАЊЕ ПРОЦЕСА РАДА;
 • Семинар допунске обуке за Q4-ИНТЕРНЕ ПРОВЕРЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА према ISO 9001:2000;
 • Семинар S6-ИЗРАДА БИЗНИС ПЛАНА;
 • Семинар QМ-СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ, према захтевима ISO 14001.

Положио је испит за интерног проверивача система квалитета.

Од 2017. године задужен је за дигитализацију докумената за потребе акредитационих поступака, као и одржавање и ажурирање дигитализоване грађе на Факултету.

Синиша Митић је током свог дугогодишњег рада на Факултету техничких наука својом иновативном делатношћу стално доприносио унапређењу рада факултета. Једна од његових многобројних оригиналних и практичних идеја (јединствена у Србији) била је и посебно осмишљена свеска (Свеска за испит) коју студенти користе приликом полагања испита, а која је активно у примени на Факултету техничких наука више од 15 година. Синиша Митић је такође био носилац и активни учесник реализације идеје  да се у простору Факултета техничких наука отвори пословница ЈП Пошта Србије, како би се олакшао платни  и поштански промет студентима и запосленима на овом највећем факултету Универзитета у Новом Саду.

У сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу (OEBS), похађао је неколико семинара на тему Јавне набавке и стекао сертификат службеника јавних набавки.

Завршио је једногодишњу обуку на одсеку за објектно орјентисано програмирање на смеру Java Development.

Такође, завршио је и  једногодишњу обуку на одсеку за Софтверско инжењерство po SWEBOK-u.

У марту 2023. године завршава шестомесечну обуку за Дигитални маркетинг.

Избор у звање:

 • У децембру 2022. године изабран је у звање предавача за ужу област Пословна информатика на Високој  пословној школи струковних студија у Новом Саду.

 

1. Mitić, S., Nikolić, M., Jankov, J., Vukonjanski, J., Terek, E. (2017). The impact of information technologies on communication satisfaction and organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human Behavior, Vol. 76 (2017), pp. 87–101. (M21)

2. Terek Stojanović, E., Vlahović, M., Nikolić, M., Mitić, S., Jovanović, Z. (2020). The relationship between organizational culture and public relations in business organizations. Journal of Business Economics and Management, 21(6), 1628-1645. (M22)

3. Mali, P., Kuzmanović, B., Nikolić, M., Mitić, S., Terek, E. (2019). Model of leadership and entrepreneurial intentions among employed persons. International Journal of Simulation Modeling, 18(3), 385-396. (M22)

4. Mali, P., Kuzmanović, B., Nikolić, M., Mitić, S., Terek Stojanović, E. (2020). The influence of organizational culture on the entrepreneurial intentions of employed persons: the Serbian case in. JEEMS Journal of East European Management Studies, 25(4), 753-791. (M23)

5. Taboroši, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M., Mali, P., Mitić, S., Strukan, E. (2022). Effects of gender, age, and education on entrepreneurial orientation and intentions among freelancers. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 12(2), 165-175. (M51)

6. Mali, P., Kuzmanović, B., Mitić, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M. (2022). The effects of organizational culture on job satisfaction and financial performance. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 12(1), 44-56. (ISSN: 2334-9638) (ISSN 2217-8147 Online) (M51)

7. S.Mitić, Jovanka Popović, Jasmina Poštin, Vesna Ćilerdžić, László Szabó (2021). Information technology as an indicator of the level of organizational performance. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 11, No.1,2021, 29-41. http://www.tfzr.uns.ac.rs/jemc/files/Vol11No1/V11N12021-04%20Mitic%20et%20al.pdf (M51)

8. Rajković, J., Mali, P., Mitić, S., Kuzmanović, B., Nikolić, M. (2020). Comparison of entrepreneurial intentions among students and employees. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 10(2), 116-126. (M51)

9. Mali, P., Kuzmanović, B., Nikolić, M., Mitić, S., Terek Stojanović, E. (2021). The impact of control variables on entrepreneurial intentions among employed persons. The European Journal of Applied Economics, 18(2), 127-145. doi: 10.5937/EJAE18-30186 (M52)

10. Mitić, S., Vukonjanski, J., Terek, E., Gligorović, B., Zorić, K. (2016). Organizational culture and organizational commitment: Serbian case, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 6, No. 1, pp. 21-27., ISSN: 2334-9638. (M52)

11. Terek, E., Mitić, S., Cvetkoska, V., Vukonjanski, J., Nikolić, M. (2018). The influence of information technology on job satisfaction and organizational commitment in companies in Serbia. Dynamic Relationship Management Journal, 7(2), 39-49. (5th International Conference on Management and Organization Management and Organization in the Digital Society, Brdo pri Kranju, Slovenia, 14-15 June 2018, pp. 122-136.) (M53)

12. Mali, P., Kuzmanović, B., Mitić, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M. (2022). Leadership, employee job satisfaction and financial performance of the organization. XII International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2022), 17-18th June 2022, Zrenjanin, Serbia, pp. 146-151. (ISBN: 978-86-7672-353-9) (M33)

13. Kuzmanović, B., Taboroši, S., Rajković, J., Mitić, S., Nikolić, M. (2021). Selection of construction site manager in the company “KRAFT PORT” DOO Novi Sad: multicriteria approach. XI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2021 (IIZS 2021) October 07-08, 2021, Zrenjanin, Serbia, 241-246. (M33)

14. Mali P., Kuzmanović B., Nikolić M., Terek Stojanović E., Mitić S. (2019). Trust at Work and Entrepreneurial Intentions Among Employed Persons in Organizations in Serbia. In: Prostean G., Lavios Villahoz J., Brancu L., Bakacsi G. (Eds) International Symposium in Management Innovation for Sustainable Management and Entrepreneurship SIM 2019: Innovation in Sustainable Management and Entrepreneurship. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. (pp. 81-93). https://doi.org/10.1007/978-3-030-44711-3_7. (M33)

 

Предавања

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)

Вежбе

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)

Испити

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
  РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)

Материјали

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (БОЛ. 16)

Обавештења