Izaberite stranicu

dr Siniša Mitić

Zvanje

Predavač

E-mail sinisa.mitic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 30
Konsultacije Utorak 14:00-16:00
Onlajn konsultacije

Siniša Mitić je rođen 1971. godine u mestu Odžaci, opština Odžaci u Republici Srbiji.

Višu poslovnu školu u Novom Sadu je završio na smeru Informatika.

Osnovne akademske studije završava na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na odseku Industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Akademski naziv magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i menadžmenta stiče 2008. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odbranom magistarskog rada pod nazivom „Primena informacionih tehnologija u razvoju komercijalnih poslova preduzeća“.

Godine 2016. na Tehničkom fakultetu  „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, stiče i naučni stepen doktora tehničkih nauka, odbranivši doktorski rad pod nazivom „Uticaj informacionih tehnologija na organizacione perfomanse preduzeća u Srbiji“.

Zaposlio se 1995. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu  kao sistem administrator računarske mreže. U periodu od 1998-2017. godine radio je u stručnoj službi Fakulteta, Službi komercijalnih poslova i poslova javnih nabavki, kao rukovodilac službe. U Službi komercijalnih poslova i poslova javnih nabavki intezivno je radio na automatizaciji procesa poslovanja kako komercijalnih aktivnosti, tako i javnih nabavki.

Zaslužan je za razvoj Informacionog sistema javnih nabavki i komercijalne službe i aktivno je učestvovao na realizaciji sledećih projekata Fakulteta:

 • Projekat revitalizacije komercijalne funkcije na Fakultetu tehničkih nauka;
 • Sistematizacija procesa poslovanja javnih nabavki na Fakultetu tehničkih nauka;
 • Informacioni sistem službe komercijalnih poslova plus softversko rešenje;
 • Informacioni sistem službe javnih nabavki;
 • Projekat instalacije i održavanje komunikacionih modula i telefona;
 • Projekat sistematizacije poslovanja ekonomsko-finansijskih tokova na Fakultetu tehničkih nauka.

Učesnik je reinženjeringa procesa rada primenom Sistema kvaliteta ISO 9001:2000 na Fakultetu tehničkih nauka.

Na temu Sistema kvaliteta učestvovao je na sledećim seminarima:

 • Seminar QM-SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM, prema zahtevima ISO 9001:2000;
 • Seminar Q4-INTERNE PROVERE SISTEMA KVALITETA;
 • Seminar CI-POBOLJŠAVANJE PROCESA RADA;
 • Seminar dopunske obuke za Q4-INTERNE PROVERE SISTEMA KVALITETA prema ISO 9001:2000;
 • Seminar S6-IZRADA BIZNIS PLANA;
 • Seminar QM-SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM, prema zahtevima ISO 14001.

Položio je ispit za internog proverivača sistema kvaliteta.

Od 2017. godine zadužen je za digitalizaciju dokumenata za potrebe akreditacionih postupaka, kao i održavanje i ažuriranje digitalizovane građe na Fakultetu.

Siniša Mitić je tokom svog dugogodišnjeg rada na Fakultetu tehničkih nauka svojom inovativnom delatnošću stalno doprinosio unapređenju rada fakulteta. Jedna od njegovih mnogobrojnih originalnih i praktičnih ideja (jedinstvena u Srbiji) bila je i posebno osmišljena sveska (Sveska za ispit) koju studenti koriste prilikom polaganja ispita, a koja je aktivno u primeni na Fakultetu tehničkih nauka više od 15 godina. Siniša Mitić je takođe bio nosilac i aktivni učesnik realizacije ideje  da se u prostoru Fakulteta tehničkih nauka otvori poslovnica JP Pošta Srbije, kako bi se olakšao platni  i poštanski promet studentima i zaposlenima na ovom najvećem fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

U saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), pohađao je nekoliko seminara na temu Javne nabavke i stekao sertifikat službenika javnih nabavki.

Završio je jednogodišnju obuku na odseku za objektno orjentisano programiranje na smeru Java Development.

Takođe, završio je i  jednogodišnju obuku na odseku za Softversko inženjerstvo po SWEBOK-u.

U martu 2023. godine završava šestomesečnu obuku za Digitalni marketing.

Izbor u zvanje:

 • U decembru 2022. godine izabran je u zvanje predavača za užu oblast Poslovna informatika na Visokoj  poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

 

1. Mitić, S., Nikolić, M., Jankov, J., Vukonjanski, J., Terek, E. (2017). The impact of information technologies on communication satisfaction and organizational learning in companies in Serbia. Computers in Human Behavior, Vol. 76 (2017), pp. 87–101. (M21)

2. Terek Stojanović, E., Vlahović, M., Nikolić, M., Mitić, S., Jovanović, Z. (2020). The relationship between organizational culture and public relations in business organizations. Journal of Business Economics and Management, 21(6), 1628-1645. (M22)

3. Mali, P., Kuzmanović, B., Nikolić, M., Mitić, S., Terek, E. (2019). Model of leadership and entrepreneurial intentions among employed persons. International Journal of Simulation Modeling, 18(3), 385-396. (M22)

4. Mali, P., Kuzmanović, B., Nikolić, M., Mitić, S., Terek Stojanović, E. (2020). The influence of organizational culture on the entrepreneurial intentions of employed persons: the Serbian case in. JEEMS Journal of East European Management Studies, 25(4), 753-791. (M23)

5. Taboroši, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M., Mali, P., Mitić, S., Strukan, E. (2022). Effects of gender, age, and education on entrepreneurial orientation and intentions among freelancers. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 12(2), 165-175. (M51)

6. Mali, P., Kuzmanović, B., Mitić, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M. (2022). The effects of organizational culture on job satisfaction and financial performance. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 12(1), 44-56. (ISSN: 2334-9638) (ISSN 2217-8147 Online) (M51)

7. S.Mitić, Jovanka Popović, Jasmina Poštin, Vesna Ćilerdžić, László Szabó (2021). Information technology as an indicator of the level of organizational performance. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 11, No.1,2021, 29-41. http://www.tfzr.uns.ac.rs/jemc/files/Vol11No1/V11N12021-04%20Mitic%20et%20al.pdf (M51)

8. Rajković, J., Mali, P., Mitić, S., Kuzmanović, B., Nikolić, M. (2020). Comparison of entrepreneurial intentions among students and employees. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 10(2), 116-126. (M51)

9. Mali, P., Kuzmanović, B., Nikolić, M., Mitić, S., Terek Stojanović, E. (2021). The impact of control variables on entrepreneurial intentions among employed persons. The European Journal of Applied Economics, 18(2), 127-145. doi: 10.5937/EJAE18-30186 (M52)

10. Mitić, S., Vukonjanski, J., Terek, E., Gligorović, B., Zorić, K. (2016). Organizational culture and organizational commitment: Serbian case, Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), Vol. 6, No. 1, pp. 21-27., ISSN: 2334-9638. (M52)

11. Terek, E., Mitić, S., Cvetkoska, V., Vukonjanski, J., Nikolić, M. (2018). The influence of information technology on job satisfaction and organizational commitment in companies in Serbia. Dynamic Relationship Management Journal, 7(2), 39-49. (5th International Conference on Management and Organization Management and Organization in the Digital Society, Brdo pri Kranju, Slovenia, 14-15 June 2018, pp. 122-136.) (M53)

12. Mali, P., Kuzmanović, B., Mitić, S., Terek Stojanović, E., Nikolić, M. (2022). Leadership, employee job satisfaction and financial performance of the organization. XII International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2022), 17-18th June 2022, Zrenjanin, Serbia, pp. 146-151. (ISBN: 978-86-7672-353-9) (M33)

13. Kuzmanović, B., Taboroši, S., Rajković, J., Mitić, S., Nikolić, M. (2021). Selection of construction site manager in the company “KRAFT PORT” DOO Novi Sad: multicriteria approach. XI International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2021 (IIZS 2021) October 07-08, 2021, Zrenjanin, Serbia, 241-246. (M33)

14. Mali P., Kuzmanović B., Nikolić M., Terek Stojanović E., Mitić S. (2019). Trust at Work and Entrepreneurial Intentions Among Employed Persons in Organizations in Serbia. In: Prostean G., Lavios Villahoz J., Brancu L., Bakacsi G. (Eds) International Symposium in Management Innovation for Sustainable Management and Entrepreneurship SIM 2019: Innovation in Sustainable Management and Entrepreneurship. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. (pp. 81-93). https://doi.org/10.1007/978-3-030-44711-3_7. (M33)

 

Predavanja

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  RAČUNARSKE MREŽE (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)

Vežbe

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  RAČUNARSKE MREŽE (BOL. 16)

Ispiti

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  RAČUNARSKE MREŽE (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)