Izaberite stranicu

dr Slaviša Đukanović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail slavisad63@gmail.com
Telefon +381214854017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Četvrtak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju
 • Rođen 1963. godine na Ubu, Srbija.
 • Diplomirao 1988., magistrirao 1992. i doktorirao 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 • Radeći u Ekonomskom institutu Beograd, stekao je zvanja istraživač-stipendista (1993) i istraživač-saradnik (1996).
 • Na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu radi od 2002. godine. Najpre kao Predavač, a zatim kao Profesor (2004), odnosno Profesor strukovnih studija (2007).
 • Odlukom Ministarstva za nauku Srbije, na Institutu ekonomskih nauka iz Beograda, 2005. godine dobija zvanje Naučni saradnik.
 • Sarađivao je na izradi više naučnoistraživačkih projekata, od kojih su najznačajniji Strategija održivog razvoja Srbije (2007) i Strategija razvoja energetike Srbije (2021.).
 • Napisao tri monografije, dva autorska i osam koautorskih  udžbenika, kao i više desetina naučno-stručnih radova, objavljenih u Srbiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Rusiji i Japanu.
 • Član Društva ekonomista Beograda, zatim Srpskog naučnog centra iz Beograda, kao i Međunarodnog udruženja za sunčevu energiju (International Solar Energy Society – ISES), iz Frajburga (Nemačka).
 • Oženjen. Otac troje dece. Deda jednog unuka.

 

Monografije:

 • Đukanović, S. (2014): Ekološka energetika – širenje primene, AGM knjiga, Beograd,
 • Đukanović, S. (2009): Obnovljivi izvori energije – ekonomska ocena, Gradska biblioteka „Božidar Knežević“, Ub.
 • Đukanović, S. (1995): Solarna enegija – savremena rešenja za njenu isplativu primenu, Ekonomski institut Beograd

Udžbenici:

 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2021): Ekološki menadžment, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2018): Održivi razvoj, društveno-ekonomski i ekološki aspekti, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2015): Održivi razvoj, ekonomsko-ekološki izazovi, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Đorđević Slaviša, Đukanović Slaviša (2015): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2010): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukanović Slaviša (2009): Uvod u finansijsko poslovanje, praktikum, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2008): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukanović Slaviša (2007): Upravljanje finansijskim rizicima, kroz primere, skripta, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2005): Osnovi računovodstva, Viša poslovna škola Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2003): Osnovi računovodstva, praktikum, Viša poslovna škola Novi Sad

Radovi u naučnim časopisima:

 • Đukanović, S. (2022): Cirkularna ekonomija duhovnih vrednosti – književni pogled, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, 3-4/2022 (u štampi)
 • Đukanović, S. (2018): Savremena dostignuća primene obnovljivih izvora energije u oblasti saobraćaja, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, , 3-4/2018, Beograd, 2018, str. 237-254
 • Đukanović, S. (2017): Ekonomija prirodnih i kulturnih vrednosti Valjevskih planina, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, Tematski broj: „Ekonomske mogućnosti Srbije: Područja sa posebnim prirodnim pogodnostima“, 2-3/2017, Beograd, jun-oktobar 2017, str. 161-176
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2017): Budućnost energetike Srbije u znaku energetskih tržišta, napuštanja fosilnih goriva i energetske efikasnosti“, ENERGIJA-EKONOMIJA-EKOLOGIJA, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2/2017, str. 37-45
 • Đukanović, M., Đukanović, S. (2016): Očuvanje i unapređenje prirodne i kulturne baštine Kosmaja, kao zamajac lokalnog ekonomskog razvoja, EKONOMSKI VIDICI, časopis Društva ekonomista Beograda, Tematski broj: „Kreativna privreda i ekonomski razvoj Srbije“, 2-3/2016, Beograd, jun-oktobar 2016, str. 199-214
 • Đukanović, S. (2016): Uz pomoć Sunca, „Planeta“, Magazin za nauku, istraživanja i otkrića, Belmedia, d.o.o., Beograd, godina XIII, april/jun 2016., broj 73, str. 38-39
 • Đukanović, S. (2015): Finansijski aspekti primene obnovljivih izvora energije, „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, Broj 4/2015. str. 387-399
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2015): Prirodne katastrofe kao izazov za rekonstrukciju energetike i širu primenu obnovljivih izvora – komparativna iskustva: Japan i Srbija, „Energija, Ekonomija, Ekologija“, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2, str. 83-95
 • Jovin, S., Đukanović, S, Momčilović, M. (2014): Operativni rizici u svetlu bazelskih sporazuma i svetska finansijska kriza, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2014, str. 128-151
 • Aćimović, M., Đukanović, S., Rastović, B., Lukić, D. (2014): Zdravstvene posledice zagađivanja vazduha u naseljenim mestima Ub i Valjevo usled iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita, ECOLOGICA, Časopis Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije, Beograd, br. 76, 2014., str. 708-713
 • Rastović, B., Đukanović, S., Lukić, D., Milosavljević, V. (2014): Posledice zagađivanja vazduha od iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita na području opština Ub i Lazarevac,Energija, Ekonomija, Ekologija“, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2, str. 272-284
 • Momčilović, M., Đukanović, S., Vlaović Begović, S. (2013): Jednofazni i višefazni modeli diskontovanja dividendi u funkciji određivanja vrednosti akcija, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2013, str. 162-177
 • Đukanović, S., Krainović, B. (2013): Podsticanje privrednog razvoja investiranjem i edukacijom u oblasti primene obnovljivih izvora energije,  „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, Broj 1/2013. str. 99-114
 • Jovin, S., Đukanović, S. (2012): Problemi finansijskog izveštavanja malih i srednjih preduzeća – aspekt banaka kao poverilaca, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2012, str. 252-269
 • Đukanović, S. (2011): Osunčavanje energetike Srbije – put ka održivoj potrošnji, „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, 4/2011, str. 747-762
 • Đukanović, S. Jovin, S. (2011): Risk management in banking with regard to the operational risks, „Škola Biznisa“, Naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, 2/2011, str. 50-65
 • Đukanović, S, Jovin S. (2010): Računovodstvo prirodnih izvora i životne sredine, „Finansije“, Časopis Ministarstva finansija republike Srbije, 1-6/2010, str. 318-333
 • Đukanović S. (2010): Podsticanje primene obnovljivih izvora energije – Španija, Italija, Srbija, „Škola Biznisa“, Naučno-stručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, 4/2010, str. 41-50
 • Đukanović S. (2010): Ekonomski ishodi primene podsticajnih mera za solarne ćelije i vetrogeneratore u Nemačkoj, Španiji i Italiji,  „Energija, Ekonomija, Ekologija», list Saveza energetičara, Beograd, Broj 1-2 / XII, str. 53-67
 • Đukanović S. (2009): Iscrpivost konvencionalne energetike, „Škola Biznisa“, VPŠ Novi Sad, 4/2009, str. 36-44
 • Đukanović S. (2007): Održiva proizvodnja i potrošnja, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1-2/2006, str. 2-12
 • Đukanović S. (2006): Amortizacija prirodnih izvora, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1-2/2006, str. 49-52
 • Đukanović S. (2006): Ekonomske naknade za primenu obnovljivih izvora energije, zakonski osnov – primer Nemačke, „Energetske tehnologije“, Naučno-stručni časopis Društva za sunčevu energiju „SrbijaSolar“ br. 4, Zrenjanin, novembar 2006, str. 35-37
 • Đukanović S. (2006): Razvoj tržišta i tehnologija solarnih ćelija od kristala silicijuma u Japanu, „Energetske tehnologije“, br. 4, novembar 2006. str. 13-14
 • Đukanović S. (2004): Tržište solarnih ćelija, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1/2004, str. 49-53
 • Đukanović S. (2001): Afrodita u Murgašu – prva solarna kuća na Ubu, „Modul“ Revija za arhitekturu i građevinarstvo, ICI, Pančevo br.3, septembar, 2001., str. 8-9
 • Đukanović S. (2001): Automobili na vodonik, YUNG, glasilo Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, br. 26, Beograd, april 2001, str.19-20
 • Đukanović S. (2000): Društveni troškovi energetike zasnovane na eksploataciji uglja„, časopis „Industrija“, Ekonomski institut Beograd, 1/4, 2000, str. 63-82
 • Đukanović S. (1999) Ekonomičnost primene energije vetra, „Energija, ekonomija, ekologija“, časopis Saveza energetičara Jugosavije, 3-4, decembar 1999, str. 58-64
 • Đukanović, S. Slavić, S. (1999): Neki primeri instalisanih sistema za zagrevanje vode sunčevom energijom u Jugoslaviji, „ECOLOGICA“, časopis jugoslovenskog društva za primenu nauke i prakse u oblasti zaštite životne sredine, Beograd, No 21, 1999, str. 41-46
 • Đukanović S. (1999): Automobil za 21 vek, YUNG, glasilo Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, br. 17, februar 1999, str.19
 • Đukanović S. (1998): Ekonomičnost solarnih elektrana sa središnjim prijemnikom, „Energija, ekonomija, ekologija“, časopis Saveza energetičara Jugoslavije, 3-4/1998, str. 61-65
 • Đukanović S. (1997): Brzina sunca, „Galaksija“ časopis za popularizaciju nauke, Bigz, Beograd, decembar 1997, str.32-35
 • Đukanović S. (1997): Ekspanzija korišćenja solarnih ćelija u Japanu, „ECOLOGICA“, časopis jugoslovenskog društva za primenu nauke i prakse u oblasti zaštite životne sredine, Beograd,  No.3, 1997, str. 33-37
 • Đukanović S, Gagić B. (1996): Stimulisanje korišćenja novih i obnovljivih izvora energije u Jugoslaviji, „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3-4/1996, str. 45-72
 • Đukanović S. (1996): Stimulisanje korišćenja solarno-električne energije u saobraćaju, „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3- 1-2/1996, str.17-30
 • Đukanović S. (1995): Potrebe za minimiziranjem emisija SOx, NOx i pepela kod TE Kolubara A i B, u svetlosti nekih stranih iskustava, časopis „Elektroprivreda“, Zajednica jugoslovenske elektroprivrede, Beograd, januar-mart 1995., str.73-77
 • Đukanović S. (1995): Korišćenje solarne energije u Grčkoj – primer za ugled,  „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3-4/1995., str.125-136
 • Đukanović S. (1994): Stanovanje na račun sunca, ,Galaksija“, časopis za popularizaciju nauke: , Bigz, Beograd, novembar 1994, str. 28-29

Radovi u zbornicima naučnih i stručnih skupova:

 • Đukić, P., Đukanović, S. (2021): „Kovid-krize kao izazov zastrukturne promene u energetici – na globalnom i nacionalnom nivou“, XXXVI Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2021. Savez energetičara Beograd,Zlatibor, 22-25 jun, 2021. str. 483-490
 • Đukanović, S. (2020): The Renewable Energy Sources utilization, as a part of obligations Serbia should fulfill in the process of joining the European Union, Book of Abstracts, International Scientific and Expert Conference Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration, Novi Sad School of Business, pp. 25-28
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2020): „Najveći izazovi energetske tranzicije u Srbiji: u srednjem i dugom roku“, Monografija XXXV Međunaronodg savetovanja ENERGETIKA 2020, 21-24 jun, 2020., Savez energetičara Beograd, Zlatibr, str. 40-45
 • Đukanović Slaviša (2018): Ecological Energetics in the Euro-Asia, International Scientific and Expert Conference:“Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges –  Opportunities, Book of Abstract, Novi Sad School of Business, pp. 22-27
 • Džukič, M.P., Džukanovič, Ž.S. (2016): Russko-Serbskie otnošeniя i strategii vo vzglяade na ustoičivuю эnergetiku, Materialьi Meždunarodnogo Kongressa REENCON – XXI, “VOZOBNOVLЯEMAЯ ЭNERGETIKA XXI VEK: Energetičeskaя i ekonomičeskaя эffektivnost”, 13-14 oktяbrя, 2016. g., Red. Dunikov, D.O., Popelь, O.S., OIVT RAN, Moskva, 2016. str. 10-15
 • Đukanović, S. (2016): The modern use of Renewable Energy Sources, „EMERGING TECHNOLOGIES AND THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE“, Thematic Proceedings, August 30th – September 1st, 2016. Novi Sad, Serbia, Serbian Asociation of Agricultural Economists (SAAE), Belgrade, pp. 58-79
 • Djukanovic, S., Djukic, P. (2014): The Spreading of Solar Cells Application in Serbia, Grand Renewable Energy 2014, International Conference and Exhibition, Proceedings, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan, Theme: Policy & Integrated Concept, P-Po-11 (00873)
 • Đukanović, S., Aćimović, M. (2014): Uticaj aerozagađenja na povećan broj obolele dece od respiratornih infekcija na Ubu u periodu 2005-2013., Uvodno predavanje na stručnom skupu pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, 29.11.2014. Ub (nije štampano)
 • Đukanović Slaviša, Tomić Danilo (2013): Pregled novijeg razvoja primene obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u svetu, Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Ekologija u službi održivog razvoja“, Fruška Gora, Andrevlje, MTMA-Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, Novi Sad, str. 101-108
 • Đukanović, S. (2012): Sunčeva energija u Srbiji i Rusija, Sbornik naučnыh trudov 2-й Vserossiйskoй naučno-praktičeskoй konferencii, „Naučnыe i tehničeskie sredstva obespečeniя эnergosberežniя i эnergoэffektivnosti  эkonomike RF“, Politehničeskii Universitet, Sankt-Peterburg, Rossiя, s. 82-85
 • Đukanović Slaviša, Tomić Danilo (2012): Obrazovanje mladih u oblasti ekološke energetike, primer Nemačke, Zbornik radova / Prva međunarodna naučno stručna konferencija „Obnovljivi i raspoloživi izvori energije“, MTMA-Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, Novi Sad, 9-11 Oktobar, 2012, str. 54-58
 • Djukic, P. Djukanovic, S. (2011): The Challenges of Sustainable Energy in Serbia, ISES Solar World Congress, 2011, Proceedings, August 28 – September 2, 2011, Kassel, Germany. Theme: Renewable Energies and Society, pp. 261-270
 • Đukanović S. (2009): Primena obnovljivih izvora energije – put za prevazilaženje krize u Srbiji, Savetovanje ekonomista: „Ekonomska kriza i realni sektor privrede Srbije“, Zlatibor, jun 2009. Štampano u celini u časopisu: „Ekonomski vidici“, Društvo ekonomista Beograda, 2/XIV, Beograd, str. 355-370
 • Đukanović S (2009): Energija pod Kosmajemprimena obnovljivih izvora energije u Mladenovcu, Međunarodno savetovanje,  Energetika 2009, Zlatibor, mart, 2009. godine. Rad je  štampan u celini u časopisu „ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA» Savez energetičara, Beograd, Broj 1-2 / XI, str. 316-320
 • Đukanović S. (2007): Razvoj primene sunčeve energije kroz vekove, Međunarodno savetovanje,  Energetika 2007, Zlatibor, mart, 2007. godine. Rad je  štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara, Beograd, Broj 1-2 / IH, mart 2007, str.155-159
 • Đukanović S. (2005): Podsticanje primene solarnih ćelija – Nemačka, Holandija, Švajcarska, Srbija,   Međunarodno savetovanje,  Energetika 2005, Zlatibor, jun 2005. Rad je štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara, Beograd 2/IV, 2005, str.120-125
 • Djukanovic S. (2004): Assessment of Market Possibilities for Solar Cells, EuroSun2004, 14. Intern. Sonnenforum, Proceedings, PSE GmbH, Freiburg, Germany, Book 3, pp. 508-515
 • Đukanović S. Milivojčević M. (2002): Ekološka edukacija mladih u Mladenovcu, rad izložen na Međunarodnoj konferenciji „Otpadne vode, komunalni otpad i opasan otpad“ Tara, 28-31 maj 2002, rad štampan u izvodu, u Zborniku radova, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, str. 277.
 • Đukanović S. (2000): Obnovljivi izvori energije u Evropskoj Uniji -ekonomsko razvojni aspekt, rad izložen na Međunarodnom savetovanju energetičara Jugoslavije ENYU 2000, na Zlatiboru, marta 2000. Štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Savez energetičara Jugoslavije, Beograd 1/2000 str. 249- 253
 • Đukanović S. (1999): Analiza isplativosti proizvodnje i primene solarnih ćelija, Naučno-stručni skup: „Sunčeva energija- tehnički, ekonomski i organizacioni aspekti, Zrenjanin, oktobar 1999. Štampano u celini u časopisu DIT, Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin, oktobar 1999, br. 12-13, str. 37-44
 • Đukanović S. (1999): Ekonomsko—ekološke prednosti velikih solarnih sistema za grejanje, Naučno-stručni skup: „Sunčeva energija-tehnički, ekonomski i organizacioni aspekti, Zrenjanin, oktobar 1999. Štampano u celini u časopisu DIT, Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin, oktobar 1999, br. 12-13, str. 18-25
 • Đukanović S. (1998): Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu – Evropa, SAD, Japan, rad izložen na Međunarodnom savetovanju ENYU ’98, na Zlatiboru, marta 1998. Štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara Jugoslavije, Beograd, 1/1998, str.158-164
 • Đukanović S., Njegovan Z. (1997): Cost-Benefit analiza korišćenja energije biomase – studija slučaja Kanada. Rad prezentovan na Drugom savetovanju o biomasi, u Sremskoj Mitrovici, jun 1997. Štampan u celini u  časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara Jugoslavije, Beograd, 3-4/1997., str. 40-44

Učešće u naučno-istraživačkim projektima:

 • Nova strategija razvoja energetike Republike Srbije i program ostvarivanja strategije, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije (broj ugovora 404-02-65/2), jul-decembar 2021.
 • Analiza iskustava investitora u slobodnim zonama, u vezi sa tržištem radne snage, na teritoriji AP Vojvodine, Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, (broj projekta: 142-451-2736/2018-02-1), jun, 2018.
 • Strategija održivog razvoja Srbije, radna grupa: Ekonomija zasnovana na znanju, Vlada Republike Srbije, Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švedska Agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, februar-maj 2007.
 • Strategija razvoja opštine Ub, Skupština opštine Ub, mart, 2003.
 • Program srednjoročnog razvoja opštine Mladenovac, Skupština opštine Mladenovac, oktobar, 2001.
 • Project of Production of PV Grade Silicon, Solar Cells and Modules and BOS, IHIS Holding Corp. and Electra Ltd., Belgrade, aprile, 2001.
 • Program transformacije farmaceutske industrije „Zdravlje“, Leskovac, Ekonomski institut Beograd, jun 1998.
 • Program restruktuiranja naftne industrije Srbije, Ekonomski institut Beograd, jun 1998.
 • Cene enegije i energetskih sirovina u SR Jugoslaviji, Ekonomski institut Beograd, jun 1997.
 • Strategija razvoja energetike Jugoslavije do 2020. godine, sa vizijom do 2015. godine, Ekonomski institut Beograd, decembar 1996.
 • Program transformacije šećerane „Dimitrije Tucović“, Beograd, Ekonomski institut Beograd, oktobar, 1996.
 • Program sanacije JP „Matroz“ Sremska Mitrovica, ekonjomski institut Beograd, jun 1996.
 • Prirodni gas – određivanje finanslih cena u zemljama OECD-a, Projekt restruktuiranja preduzeća NIS Energogas, Ekonomski institut Beograd, maj 1995.
 • Program transformacije i restruktuiranja Mašinske industrije Niš, Ekonomski institut Beograd, mart, 1995.
 • Projekt Agencije za zaštitu životne sredine, ekonomski institut i „Tempus“ Novi Sad, mart, 1995.
 • Deobni bilans SFRJ, Ekonomski institut i Vlada SR Jugoslavije, Beograd, januar-mart, 1993.
 • Program solarizacije individualnih domaćinstava Crne Gore, sa predlogom stimulativne fiskalne politike, autorski rad, Diploma i Priznanje Ministarstva zaštite životne sredine Crne Gore, na Konkursu ekoloških projekata, Žabljak, oktobar, 1992.

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 17)

Vežbe

  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADŽMENT (BOL. 07 - SS)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PROIZVODNI MENADŽMENT (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  PROIZVODNI MENADŽMENT (BOL. 07 - SS)
  STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  ENERGETSKA BEZBEDNOST (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 20 DLS)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADŽMENT (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
  POSLOVNO PLANIRANJE (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNO PLANIRANJE (BOL. 07 - SS)
  PROIZVODNI MENADŽMENT (BOL. 07 - SS)
  STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
  STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  POSLOVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 12)

Materijali

EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 17)
EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 20 DLS)
POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS) (PRE BOL.)
POSLOVNO PLANIRANJE (BOL. 07 - SS)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS-M.BO)

Obaveštenja

13. januara 2023.
OBAVEŠTENJE O DODATNOM PREDAVANJU IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Dana 18. januara, 2023. (sreda), biće održano dodatno predavanje iz Poslovnih strategija u terminu od 14 – 16 sati i od 16 i 30 do 18 sati (Učionica 9 na Limanu). Istog dana (12 do 14 sati) biće održane i konsultacije u kabinetu 3 na Limanu.

Istovremeno, studenti mogu u navedenim terminima da odbrane svoje predispitne radove iz marketing poslovanja izabranih preduzeća.

 

 

16. novembra 2022.
OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Drage kolege, Kolokvijum iz Poslovnih strategija biće održan 1. decembra 2022., učiionica 9 na Limanu i to u dva termina: prva grupa od 14 sati i druga grupa od 17 sati.

Pitanja na kolokvijumu će biti iz prvih šest Predavanja i Vežbi, koji su postavljeni na Mudl platformu Škole, u okviru predmeta Poslovne strategije. Srdačan pozdrav.

Dr SlavišaĐukanović.

 

 

26. avgusta 2022.
OBAVEŠTENJE U VEZI GRADIVA ZA ISPIT I POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA – SEPTEMBARSKI ROK 2022.

Drage kolege studenti,

pitanja na ISPITU iz Ekološkog menadžmenta, zakazanom za petak, 9  septembra 2022., 12 sati, KP, obuhvataju Predavanja 10, 11, 12, 13, 14 i 15. sa Mudl stranice Škole. Ispit mogu polagati studenti koji poseduju 28 i više predispitnih bodova. Ostali studenti u isto vreme mogu polagati Popravni kolokvijum.

Što se tiče POPRAVNog KOLOKVIJUMA, studenti mogu izabrati jednu od tri vrste zadataka:

1. Prvi kolokvijum (Predavanja 1-6), vredi 15 bodova. 2  Drugi kolokvijum (Predavanja 7-11), vredi 15 bodova 3. Popravni kolokvijum (Celo gradivo – Predavanja 1-15), vredi 30 bodova.

Srdačan pozdrav,

Slaviša Đukanović

 

 

 

1. juna 2022.
OBAVEŠTENJE STUDENTIMA KOJI SU OSLOBOĐENI KLASIČNOG POLAGANJA ISPITA IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Studenti prve godine redovnih studija: Dešić Branislav, Dukić Sanja, Faćol Anđela, Grahovac Marko, Ilijin Stanislava, Jovanović Olivera, Kovačević Jovana, Lelea Glorija, Ljubinac Nikola, Lozić Tamara, Karović Bojana, Martić Tamara, Prelević Stefana, Vranjo Višnja i Đujić Vedrana, umesto klasičnog polaganja ispita, imaju priliku da napišu Ispitni rad od 15 do 20 stranica na slobodno izabranu temu iz oblasti Ekološkog menadžmenta.

Iako su oslobođeni klasičnog polaganja, gore pomenuti studenti moraju prijaviti ispit, kako bi se njihova imena našla na Ispitnom zapisniku za junski rok.

Napisan i odštampan rad bi trebalo da odbrane (prepričaju) na konsultacijama profesora, tokom dva naredna četvrtka (9. ili 16. juna) od 13 do 15 sati, kabinet 3, na Limanu. Na odbranu rada poneti Indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Slaviša Đukanović

 

 

 

 

 

27. aprila 2022.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DALJINSKIH STUDIJA U VEZI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Drage kolege,

drugi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta biće održan elektronski (preko Mudl platforme Škole) u sredu, 04. maja u 20 sati.

Pitanja za kolokvijum će biti iz Predavanja i Vežbi 7, 8, 9 i 10, postavljenih na Mudl platformu Škole, u okviru predmeta Ekološki menadžment (dls).

Vreme predviđeno za izradu kolokvijuma iznosi 15 minuta.

Srdačan pozdrav,

SlavišaĐukanović

 

27. aprila 2022.
OBAVEŠTENJE STUDENTIMA REDOVNIH STUDIJA U VEZI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA

Drage kolege,

drugi kolokvijum iz Ekološkog menadžmenta biće održan uživo, u četvrtak, 05. maja 2022, u amfiteatru zgrade Škole u ulici Kralja Petra, po sledećem rasporedu:

Prva grupa: od 10 sati – studenti, čija prezimena počinju slovima: A – I, (latiničnim, abecednim redom).

Druga grupa: od 10 sati i 30 minuta – studenti čija prezimena počinju sa: J – M (abecedom)

Treća grupa: od 11 sati – studenti sa  čija prezimena počinju  sa: N – R (abecedom)

Četvrta grupa: od 11 sati i 30 minuta – studenti čija prezimena počinju sa: S -Z (abecedom)

Pitanja za drugi kolokvijum će biti iz Predavanja i Vežbi: 7 (drugi deo: Vrednovanje vremena), zatim Predavanja i Vežbi: 8, 9, 10 i 11 (prvi deo: Privredne oblasti), sa Mudl platforme Škole, u okviru predmeta Ekološki menadžment.

Studenti koji nisu radili prvi kolokvijum, imaće priliku da to urade za vreme drugog kolokvijuma.

Srdačan pozdrav,

Slaviša Đukanović