Izaberite stranicu

Tomašević Stevan

Funkcija Koordinator za nastavu
Zvanje

Asistent

E-mail tomasevic.vps@gmail.com
Telefon 485-4007
Kabinet KABINET 17
Konsultacije Petak 14:00-16:00

Stevan Tomašević je rođen 9.12.1984. godine u Karlovcu, Hrvatska.

Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ završio je u Novom Sadu. Diplomirao je u junu 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom 9,03. Diplomski rad na temu „Kapital, rad, zemlja i njihove cene“ odbranio je ocenom 10 kod prof. dr Branka Bjelića. Master akademske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Računovodstvo i revizija, u novembru 2012. godine prosečnom ocenom 9,33. Završni rad na temu „Funkcija i značaj transfernih cena“ kod prof. dr Ljubice Gajić, odbranio je ocenom 10. U februaru 2013. godine upisao je doktorske akademske studije na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, na studijskom programu Finansije i bankarstvo, izborno područje Računovodstvo i poslovna analiza.

Stevan Tomašević je od 19. januara 2012. godine zaposlen na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo, a od 29. oktobra 2014. godine kao asistent za pomenutu naučnu oblast. Angažovan je na izvođenju i pripremi vežbi na predmetima Računovodstvo, Finansijsko računovodstvo, Osnovi revizije, Analiza finansijskih izveštaja i Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju, na osnovnim strukovnim studijama.

Stevan Tomašević je od juna 2014. godine do juna 2016. godine bio imenovan za koordinatora tima za uređivanje naučno istraživačkog časopisa Škola biznisa (naučni časopis kategorije M53), čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu. Od juna 216. godine imenovan je za koordinatora za nastavu na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Stevan Tomašević je u periodu od 2007-2009. godine (februar-april) bio angažovan kao saradnik van radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije, u odeljenju Bonitet na poslovima prijema, obrade i kontrole finansijskih izveštaja malih, srednjih i velikih preduzeća.

Od juna do decembra 2011. godine Stevan Tomašević je učestvovao u programu stručnog usavršavanja „Mladi bankari“, u Prokredit banci ad Beograd, gde se detaljno upoznao sa načinom funkcionisanja i rada pojedinih sektora banke, u ekspoziturama širom Srbije. U pomenutoj finansijskoj instituciji, stekao je široka teorijska i praktična znanja, i potpuno samostalno je radio na postupku odobravanja poljoprivrednih kredita i kredita za malu privredu u ekspozituri u Zrenjaninu.

Stevan Tomašević je u periodu od novembra 2006. do januara 2007. godine pohađao stručnu praksu u Agenciji za poslovne usluge BTS u Sremskoj Kamenici, gde je radio na poslovima obračuna zarada radnika, kalkulaciji cena i knjiženja poslovnih događaja.

Stevan Tomašević je u periodu april-jun 2010. godine pohađao kurs za samostalno vođenje knjigovodstva sa bilansiranjem u organizaciji Instituta za ekonomiju i finansije.

Stevan Tomašević dobro govori, čita i piše engleski jezik, a tokom školovanja stekao i osnovno znanje nemačkog jezika.

Odlično poznaje rad na računaru (Windows XP/Vista/2000/98, MS-DOS, Microsoft Office, Internet browsers).

1. Tomašević, S., Jović, Z., & Vlaović-Begović, S. (2019). Uticaj veličine preduzeća na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Journal of Agricultural Sciences, 64(3). odobreno za štampu
2. Vlaović Begović, S., Momčilović, M., & Tomašević, S. (2018). Ocena ekonomske efikasnosti investicija. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(39), 187-204.
3. Popović, S., Tomašević, S., & Grublješić, Z. (2016). Management of the management of agricultural enterprises using methods of comparison of agricultural machinery in the business books. Poljoprivredna tehnika, 41(3), 53-58.
4. Vlaović-Begović, S., & Tomašević, S. (2016). Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola biznisa, 1(2016), 89-101.
5. Momčilović, M., Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2015). Sustainable growth rate: Evidence from agricultural and food enterprises. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 20(76), 63-75.
6. Popović, S., Ugirnović, M., & Tomašević, S. (2015). Manage-management of agricultural company through monitoring of total cost of maintenance tractor. Poljoprivredna tehnika, 40(2), 101-106.
7. Tomašević, S., Popović, S., & Fijat, L. (2015). Primena standardnih transakcijskih metoda utvrđivanja transfernih cena. Agroekonomika, 44(65), 45-58
8. Vlaović Begović, S., Momčilović, M., & Tomašević, S. (2014). Ocena kreditnog boniteta preduzeća Z’’–score modelom. Ekonomske teme, 52(2), 193-204.
9. Tomašević, S., Vlaović Begović, S., & Momčilović, M. (2014). Finansijski položaj poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Agroekonomika, 43(61-62), 73-84.
10. Kaćanski, S., Tomašević, S., & Vlaović Begović, S. (2014). Periodično finansijsko izveštavanje u funkciji poslovnog odlučivanja. Škola biznisa, 1(2014), 52-68.
11. Tomašević, S., Drinić, D., & Krneta, N. (2013). Ciljevi formiranja transfernih cena. Škola biznisa, (1), 61-73.

Predavanja

  Vežbe

   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

  Ispiti

   Materijali

   ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 16)
   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANJU (BOL. 17 - MS)
   RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)

   Obaveštenja

   18. novembra 2019.
   Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju – Drugi test za aktivnost

   Drugi test za aktivnost iz Kvantitativnih metoda u poslovnom odlučivanju biće održan u petak 6.12. od 11:15h u učionici 16 na Limanu.

   Test obuhvata gradivo prostog kamatnog računa. Za izradu testa su potrebni digitron i obrasci (formule).

   30. oktobra 2019.
   OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI PREDMET FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

   Studenti koji nisu položili predmet Finansijsko računovodstvo (bolonja, bol. 12), a nastavu iz ovog predmeta su slušali kod dr Slaviše Đorđevića i mr Maje Ilić-Pupovac, imaju mogućnost da ispit polažu po tadašnjem načinu rada zaključno sa decembarskim ispitnim rokom 2019. godine. Nakon toga, studenti su u obavezi da polažu kolokvijume i ispit prema sadašnjem načinu rada na predmetu Računovodstvo (bolonja 17).