Izaberite stranicu

dr Stevan Tomašević

Funkcija Pomoćnik direktora za nastavu
Zvanje

Predavač

E-mail stevan.tomasevic@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854007
Kabinet KABINET 17
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Utorak 11:00-12:00
Skype Stevan Tomašević VPŠ

Stevan Tomašević je rođen 9.12.1984. godine u Karlovcu, Hrvatska.

Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ završio je u Novom Sadu. Diplomirao je u junu 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Finansijski menadžment i računovodstvo sa prosečnom ocenom 9,03. Diplomski rad na temu „Kapital, rad, zemlja i njihove cene“ odbranio je ocenom 10 kod prof. dr Branka Bjelića. Master akademske studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Računovodstvo i revizija, u novembru 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,33. Završni rad na temu „Funkcije i značaj transfernih cena“ kod prof. dr Ljubice Gajić, odbranio je ocenom 10. U septembru 2020. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Determinante profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji“ na Univerzitetu Singidunum, čime je stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Stevan Tomašević je od 19. januara 2012. godine zaposlen na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao asistent, a od 29. oktobra 2020. godine u zvanju predavača za naučnu oblast Računovodstvo. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče izvođenjem predavanja i vežbi iz predmeta Računovodstvo, Osnovi revizije, Poslovna analiza, Finansijska i aktuarska matematika, Poslovna statistika i Primena statističkih modela u poslovanju, što su ujedno i osnovna polja njegovog interesovanja. Iskustvo u pomenutoj oblasti upotpunjuje i vođenjem brojnih knjigovodstvenih kurseva, koje je završilo preko 800 polaznika.

Autor je preko 30 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima i na domaćim i inostranim konferencijama. U koautorstvu sa kolegama objavio je tri skripte iz predmeta Finansijska i aktuarska matematika, Osnovi revizije i Poslovna analize, a koje se koriste kao pomoćna udžbenička građa u nastavi. Učestvovao je u tri nacionalna projekta, a bio je angažovan u periodu od 2019. do 2022. godine kao član projektnog tima na Erasmus+ projektu „Profesionalni razvoj nastavnika u strukovnom obrazovanju u skladu sa evropskom praksom (Pro-VET)“.

U zvanje naučnog saradnika izabran je 2022. godine na Institutu za ekonomiku poljoprivrede Beograd, po osnovu odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U 2022. godini imenovan je za recenzent Komisije za akreditaciju Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT).

Stevan Tomašević je od juna 2014. godine do juna 2016. godine bio imenovan za koordinatora tima za uređivanje naučno istraživačkog časopisa Škola biznisa (naučni časopis kategorije M52), čiji je izdavač Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu. Od juna 2016. godine do 2022. godine obavljao je poslove koordinatora za nastavu na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Od 2022. godine obavlja poslove koordinatora za projekte, kao i poslove rukovodioca za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Stevan Tomašević je u periodu od 2007-2009. godine (februar-april) bio angažovan kao saradnik van radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije, u odeljenju Bonitet na poslovima prijema, obrade i kontrole finansijskih izveštaja malih, srednjih i velikih preduzeća.

Od juna do decembra 2011. godine Stevan Tomašević je učestvovao u programu stručnog usavršavanja „Mladi bankari“, u Prokredit banci ad Beograd, gde se detaljno upoznao sa načinom funkcionisanja i rada pojedinih sektora banke, u ekspoziturama širom Srbije. U pomenutoj finansijskoj instituciji, stekao je široka teorijska i praktična znanja, i potpuno samostalno je radio na postupku odobravanja poljoprivrednih kredita i kredita za malu privredu u ekspozituri u Zrenjaninu.

Stevan Tomašević dobro govori, čita i piše engleski jezik, a tokom školovanja stekao i osnovno znanje nemačkog jezika. Odlično poznaje rad na računaru (Windows XP/Vista/2000/98, MS-DOS, Microsoft Office, Internet browsers), a koristi i veliki broj knjigovodstvenih i statističkih softvera.

1. Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Momčilović, M. (2022). External Audit in the Function of Providing Assurance in the Correctness of the Assumptions about the Going Concern Assumption. BizInfo (Blace), 13(1), 49–55. https://doi.org/10.5937/bizinfo2201049v
2. Tomašević, S., i Vlaović Begović, S. (2022). Uloga i značaj računovodstva poljoprivrednih gazdinstava. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 21-22). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
3. Tomašević, S., i Vlaović Begović, S. (2022). Računovodstvena profesija u očima mladih: primer generacije Z. U: N. Papić-Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 25-26). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
4. Tomašević, S., & Vlaović Begović, S. (2022). The Determinants of Accounting Conservatism. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 97-100). Novi Sad School of Business.
5. Popović, S., Tomašević, S., & Grublješić, Z. (2016). Management of the Management of Agricultural Enterprises Using Methods of Comparison of Agricultural Machinery in the Business Books. Agricultural Engineering, 41(3), 53-58.
6. Vlaović Begović, S., i Tomašević, S. (2016). Odgovornost revizora za otkrivanje računovodstvenih prevara. Škola
biznisa, 13(1), 89–101. https://doi.org/10.5937/skolbiz1-11730
7. Vlaović-Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2022). Selection of Variables in the Function of Improving the Bankruptcy Prediction Model. Ekonomika, 68(3), 45–59. https://doi.org/10.5937/ekonomika2203045v
8. Tomašević, S., Jović, Z., & Vlaović-Begović, S. (2019). The Impact of Enterprises Size on the Profitability of Agricultural Enterprises in the Republic of Serbia. Journal of Agricultural Sciences, 64(3), 293–302. https://doi.org/10.2298/jas1903293t
9. Jović, Z., & Tomašević, S. (2021). Traditional vs Modern Approaches to Measuring the Performance of a Company. In FINIZ 2021 – Are you Ready for the ContinuousNEXT® after Covid-19? (pp. 31-37). University Singidunum. https://doi.org/10.15308/finiz2021-31-37
10. Vlaović Begović, S., & Tomašević, S. (2022). Business Performance of Audit Firms in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 133-136). Novi Sad School of Business.

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)

Vežbe

  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 20 DLS)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 20 DLS)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANJU (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PRIMENJENO STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)

Materijali

OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 20 DLS)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 20 DLS)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)

Obaveštenja

18. oktobar 2023.
Osnovi revizije (DLS) – uvodno predavanje

Prvo (uvodno) predavanje iz Osnova revizije na studijama na daljinu biće održano u utorak 24.10.2023. u 16č, putem Zum aplikacije.
https://us05web.zoom.us/j/84678919463?pwd=LLnQVtq177jsgg4XTzFOiRhFfZSxkb.1