Izaberite stranicu

dr Veronika Boškov

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail veronika.vps.ns@gmail.com
Telefon +381214854042
Kabinet KABINET 25
Konsultacije Četvrtak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Biografija

Ekonomski fakultet u Subotici upisala po planu i programu vaspitno obrazovnog rada za 1980.g. a diplomirala 1985.godine, te stekla stručni naziv – diplomirani ekonomista, usmerenje: računovodstvo sa poslovnim finansijama. Mentor diplomskog rada prof dr Nenad Vunjak.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2002.g. odbranila magistarsku tezu pod nazivom „RAZVOJ ORGANIZACIJE I RASPONI KONTROLE“ , mentor prof dr Esad Ahmetagić.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2007.g. odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „MREŽNE ORGANIZACIJE I FENOMEN RASPONA KONTROLE“, mentor prof dr Esad Ahmetagić

 Radno iskustvo

– od 1986.g do 2000.g.  na Ribarskom Gazdinstvu „EČKA“ radi na raznim poslovima visoke stručne spreme, izrada i analiza bilansa, poslovi svojinske transformacije i emisije deonica…

– od 2000.g. zaposlena u Ministarstvu trgovine i usluga , gde  obavlja  poslove republičkog tržišnog inspektora jedno vreme kao Načelnik službe za  srednjebanatski okrug a potom raspoređena na radno mesto Savetnika ministra.

– od 2010.g. radi godinu dana kao predavač a potom kao profesor strukovnih studija na VPŠSS  u Novom Sadu,

– recenzent naučnih i stručnih radova za časopis Škola biznisa počev od 2010. godine i trenutno

 

 Ostalo obrazovanje

– 1991.g. položen ispit na Beogradskoj Berzi (sertifikat broj 0025), dobila zvanje  brokera i dilera na berzi

–  2000.g. Rešenjem Ministarstva pravde (broj 740-05-224/2000-04)  upisana u registar stalnih sudskih veštaka za ekonomsko finansijsku  oblast

–  2006.g. položen državni – stručni ispit  za rad u organima državne uprave

 

ZUBOVIĆ, Jovan, BOŠKOV, Veronika, Elasticity of Agricultural Labour Market : the case of Zrenjanin District. U: CVIJANOVIĆ D, SUBIĆ J, ANDREI JV (ur.). Achieving Regional Competitiveness : thematic proceedings. Institut za ekonomiku poljoprivrede, god. 2013, str. 366-381, ISSN 978-86-6269-026-5[COBISS.SR-ID 1024495783]

ZUBOVIĆ, Jovan, BOŠKOV, Veronika, BEŠLIN FERUH, Marija, Zadovoljstvo poslom u javnom sektoru u VojvodiniEkonomika, Društvo ekonomista “Ekonomika” Niš, god. 2013, vol. 59, br. 4, str. 32-38, ISSN  0350-137X , [COBISS.SR-ID 1024501927]

 

Boškov, V, Salai,L : THE EU’S DANUBE STRATEGY AS A DEVELOPMENTAL OPPORTUNITY FOR SERBIA  –  International Scientific and Expert Conference, Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challrnges – Opportunities, 2018 str 37-39 ISBN 978-86-7203-144-7 [COBISS.SR-ID 325442055]

Boškov, V : KVALITET PONUDE BANJSKOG TURIZMA KAO JEDNA OD POLUGA RAZVOJA DUNAVSKE REGIJE – Zbornik radova IDCQM –Međunarodna konferencija  upravljanja kvalitetom i pouzdanošću  2019 ISBN 978-86-866355-39-3  (135-141)

Boškov,V   ZNAČAJ KONTROLE ULAZNIH SIROVINA –Zbornik radova IDCQM –Međunarodna konferencija  upravljanja kvalitetom i pouzdanošću  2018 ISBN 978-86-866355-36-2  (69-74)

 

 

Boškov,V : STRUKTURA BIZNIS PLANA KAO IZVOR INFORMACIJA ZA KVALITETNO UPRAVLJANJE   – Zbornik radova IDCQM –Međunarodna konferencija  upravvljanja kvalitetom i pouzdanošću  2017 ISBN 978-86-866355-33-1  (163-169)

 

Boškov,V.,: BIZNIS PLAN KAO IZVOR INFORMACIJA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA.   Škola biznisa, 2/16  38-46  UDC 005.511   ISSN 1451-6551  Škola biznisa Broj 2/2016 UDC 005.511 DOI 10.5937/skolbiz2-12886

 

Boškov,V.: INTERNA KONTROLA KAO INSTRUMENT PODRŠKE UPRAVLJANJU RIZIKOM U BIZNIS PLANU.   Škola biznisa, 2/16  87-94  UDC 005.511   ISSN 1451-6551 Škola biznisa Broj 2/2016 UDC 005.511:658.513 DOI 10.5937/skolbiz2-12887
Boškov, V :  ORGANSKA HRANA I TRADICIONALNI NAČIN UZGOJA KAO MOGUĆNOST RAZVOJA SRBIJE  Škola biznisa Broj 1/2015   129-137 UDC 631.147(497.11) DOI 10.5937/skolbiz1-8441

 Pavlović, N., Ožegović, L., Boškov V., : UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – STUDIJA SLUČAJA  Naučno-  stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, ,   br 1 (2013) str 92-94 ;  MIR  ISSN  1452-8800  UDK 005 

Pavlović N., Ožegović L., Bajić Ž., Boškov V. : OSNOVNI ALATI LEAN KONCEPTA   stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, ,   br 1 (2013) str 36-38 ;  MIR  ISSN  1452-8800  UDK 005

Pavlović N., Ožegović L., Boškov V.,  :  ULOGA MENADŽMENTA U INPLEMENTACIJI LEAN KONCEPTA   stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, ,   br 1 (2013) str 109-111 ;  MIR  ISSN  1452-8800  UDK 005

Ožegović L., Boškov V., Pavlović N.,  :  INVESTIRANJE U LJUDSKI RESURS MODELA RAZVOJA PRIVREDE SRBIJE   stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, Naučni forum ,   (2013) ;  COBISS SR-ID  282612231,  ISBN 978-86-87599-11-6

Vojnović J., Boškov V. ,: ZNAČAJ I ULOGA MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI   ICDQM- Zbornik radova16-te  Međunarodne konferencije   str  383 – 389    ISBN 978-86-86355-14-0   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 199082764

Boškov V., Pavlović N. : DVOSMERNO UVAŽAVANJE KOMUNIKACIJA KAO OSNOVA KVALITETNE USLUGE   ICDQM- Zbornik radova15-te  Međunarodne konferencije   str  101 – 105    ISBN 978-86-86355-10-2   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 191715596

Vojnović J., Boškov V. : ULOGA SISTEMA KOMPENZACIJE U MEĐUNARODNOM  MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA   ICDQM- Zbornik radova17-te  Međunarodne konferencije   str  464 – 470    ISBN 978-8685355-16-4   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 207635724

Boškov V. Vojnović J ,: KVALITET I HARIZMA MENADŽERA KAO JEDAN OD USLOVA ZA EFIKASNU SARADNJU TIMA NA PUTU KA USPEHU   ICDQM- Zbornik radova17-te  Međunarodne konferencije   str  449 – 456    ISBN 978-8685355-16-4   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 207635724

Boškov V. : ORGANSKA HRANA- POVRATAK TRADICIJI KVALITETA KOJI

OMOGUĆUJE RAZVOJ ICDQM- Zbornik radova 18-te Međunarodne konferencije str 110-115

ISBN 978-86- 86355-18- 8 CIP005.6(082) COBISS.SR-ID 215642124

Pavlović N., Ožegović L., Boškov V., :NEKA ISKUSTVA PRIMENE LEAN PRIVREĐIVANJA U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA U SRBIJIstručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, Naučni forum F15,  COBISS SR-ID  139971340,  ISSN 1452-8800 UDK 005

Boškov V., Pavlović N., : LIDER  PROJEKTNOG  TIMA – VOĐA SA ZNANJEM I AUTORITETOM,  ICDQM- Zbornik radova14-te  Međunarodne konferencije   str  502-506     ISBN 978-86-86355-05-8   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 184399116

Boškov V., Pavlović N.,  : INTERNA I EKSTERNA KONTROLA – ODBRANA KVALITETA PROIZVODA,  ICDQM- Zbornik radova15-te  DQM  Međunarodne konferencije   str  47 – 52     ISBN 978-86-86355-10-2   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 191715596

Pavlović N., Boškov V.,  Ožegović, L., :EKOLOGIJA–PRAVO NA KVALITETAN IZBOR,  ICDQM- Zbornik radova15-te  Međunarodne konferencije   str  52 – 58    ISBN 978-86-86355-10-2   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 191715596

Boškov, V.: NIVOI I RASPON KONTROLE U ORGANIZACIJI, Naučno- stručni časopis Anali,     Ekonomski fakultet, Subotica, br. 10,  str 267-275  ( COBISS.SR-ID :160476684,  izvorni naučni članak;  NBS 756:687.  Anali ISSN:0350-2120 SG=9081/n  )

Alavuk, Đ., Boškov, V., i Jančev, N. (2022). Osnovni postulati koncepta uslužnog liderstva u savremenim uslovima poslovanja. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 27-28). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Boškov, V., i Alavuk, Đ. (2022). Izazovi menadžmenta ljudskih resursa u turizmu – Evropski aspekt. U: N. Papić – Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 33-34). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Boškov, V., i Alavuk, Đ. (2022). Podsticajno poslovno putovanje kao moćan alat motivisanja mladih radnika u poslovnom okruženju. U: N. Papić – Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 15-16). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Alavuk, Đ., & Boškov, V. (2022). Personal data protection of employees in the Republic of Serbia tourism industry. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 67- 68). Novi Sad School of Business.

Predavanja

  PROJEKTNI MENADŽMENT (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  PROJEKTNI MENADŽMENT (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  OPERATIVNI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (PRE BOL.)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (PRE BOL.)
  PROJEKTNI MENADŽMENT (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  OTPOČINJANJE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
  OTPOČINJANJE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 3 (BOL. 12)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 3 (BOL. 07)
  UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)

Materijali

IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
PROJEKTNI MENADŽMENT (BOL. 17 - MS)
PROJEKTNI MENADŽMENT (MS)
PROJEKTNI MENADŽMENT (MS) (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA I PB-TEMA-3 (BOL. 12)
TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 07)
UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 12)
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (SS)

Obaveštenja