Izaberite stranicu

др Владимир Стојановић

Звање

Редовни професор

E-mail vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 14
Консултације Уторак 09:00-11:00
Онлајн консултације
Skype Vladimir Stojanovic (live:.cid.f3ada67675f74b04)

Владимир Стојановић је редовни професор Универзитета у Новом Саду. На Департману за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета, у оквирима студијских програма основних и мастер студија, изводи наставу и из следећих предмета: туризам и одрживи развој, географија животне средине, економска географија, туризам као агенс трансформације простора.

 

На Природно-математичком факултету у Новом Саду, где је уписао и завршио студије на Департману за географију, туризам и хотелијерство, запослио се као асистент 1998. године. Магистрирао је 2001, а докторирао је 2004. на тему „Примена концепта одрживог развоја у специјалним резерватима природе Војводине“. У звање редовног професора изабран је 2014. године. У професионалном раду је посвећен темама из животне средине, заштите природе, одрживог туризма и економске географије. Један је од оснивача Катедре за геоекологију (ДГТХ, ПМФ), заједно са својим колегама. Био је ангажован у раду: Универзитетског центра за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања (УЦИМСИ), Националног савета за развој туризма Републике Србије и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Поред матичног факултета, до сада је био ангажован у извођењу наставе на: Високој пословној школи у Новом Саду, Природно-математичком факултету у Крагујевцу и Природно-математичком факултету у Тузли (Босна и Херцеговина).

 

Учествовао је у реализацији пројеката са циљем заштите животне средине, заштите, очувања и промоције природног и културног наслеђа, као и са подстицања одрживог туризма. Листа одабраних пројеката:

 

 • Wetland Conservation Danube-Drava-Mura Transboundary Biosphere Reserve DDM, WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria, 2012-2013.
 • European Charter for Sustainable Tourism in Protected areas (Special Nature Reserve Gornje Podunavlje – Strategy for Sustainable Tourism, Action plan, Application report), Vojvodinašuma, Novi Sad.
 • Culture on the Palm, PalmCulture. IPA, HUSRB, 2018-2019.
 • SY_CULTour – Synergy of culture and tourism: utilization of cultural potentials in less favoured rural regions, Transnational Cooperation Programme SEE, 2011-2014.
 • План управљања посетиоцима у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математички факултет, Нови Сад, ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
 • Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022, Влада АП Војводине, 2010-2011.
 • Регионални просторни план АП Војводине до 2020. године (научна експертиза за област животна средина, предели, природна добра), Влада АП Војводине, 2010.
 • Студија изводљивости развоја екотуризма у заштићеним природним добрима Војводине (са посебним освртом на Рамсарска подручја), Фонд за заштиту животне средине Републике Србије и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, 2010-2011.
 • Ритови Војводине – јуче, данас, сутра, Матица српска, 2005-2009.
 • Еколошко образовање и активна заштита природних вредности предела око тока Мостонге, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине, 2005.

 

Аутор је три универзитетска уџбеника: Туризам и одрживи развој (2006/2011) и Географија животне средине (2014) и Економска географија (2022).

 

 1. Stojanović, V., Lazić, L., Dunjić, J., (2018): Nature Protection and Sustainable Tourism Interaction in Selected Ramsar Sites in Vojvodina (Northern Serbia), Geographica Pannonica, 22(3), 201-207.
 2. Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V., (2013):The principles of sustainable development of tourism in the special nature reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities, Acta geographica Slovenica, 54 (2).
 3. Pantelić, M., Dolinaj, D., Savić, S., Stojanović, V., Nađ, I., (2012): Statistical Analysis оf Water Quality Parametres оf Veliki Bački Canal (Vojvodina, Serbia) in the Period 2000-2009, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 255-264.
 4. Stojanović, V., Dolinaj, D., Pantelić, M., (2011): Društvenogeografska perspektiva proučavanja zaštite životne sredine, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 134, 113-119.
 5. Stojanović, V., Pantelić, M., Savić, S., Dolinaj, I., Leščešen, I., (2012): Influence of Sediment Remediation on Protection Aims and Landscape Characteristics of Special Nature Reserve Carska Bara, Geographica Pannonica, 16 (4), 145-154.
 6. Pavić, D., Mesaroš, M., Stojanović, V., (2012): Melioracione mere odvodnjavanja kao faktor geografske transformacije predela u aluvijalnim ravnima Dunava i Tise u Bačkoj, Zbornik radova, Geografski fakultet u Beogradu, sveska LX, str 131-154.
 7. Stojanović, V., Savić, S., (2013): Management Challenges in Special Nature Reserve „Gornje Podunavlje“ and Preparations for its Proclamation of Biosphere Reserve, Geographica Pannonica, 17 (4), 98-105.
 8. Stojanović, V., (2005): Degradation and Protection of Wetlands in Special Nature Reserves in Vojvodina, Geographica Pannonica, 9, 24-28.
 9. Stojanović, V., Mijović, D., (2008): Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube Region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, Srpska akademija nauka i umetnosti, 5-16.
 10. Stojanović, V., Stamenković, I., (2008): Geoturizam u strukturi savremenih turističkih kretanja, Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXVIII (4), 53-58.

 

Предавања

  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Вежбе

  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

Испити

  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
  ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ПРЕ БОЛ.)

Материјали

Обавештења