Izaberite stranicu

Завршени пројекти

Назив пројекта: Истраживање детерминанти конкурентности пословног окружења АП Војводине

Руководилац пројекта: др Милијана Рогановић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, април 2022 – април 2023. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2041/2022-02/1

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Биљана Станков
 • др Исидора Милошевић
 • др Мирела Момчиловић
 • др Дајана Ерцеговац
 • др Стеван Томашевић
 • Марија Врањеш

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је анализа детерминанти конкурентности пословног окружења АП Војводине. Конкурентност је веома комплексан и вишеимензионалан концепт ком се у условима савременог пословног окружења придаје изузетна важност управо услед растуће отворености земаља и региона и повећане међузависности у оквиру глобалне економије. Анализа предмета истраживања биће заснована на приказу већег броја теоријских приступа конкурентности уз уважавање гледишта различитих националних и иностраних аутора.

Истраживањем ће бити обухваћена територија АП Војводине, а истраживачке варијабле ће се односити на пословно окружење АП Војводине и факторе који утичу на његову конкурентност. Циљ истраживања је указивање на најзначајније факторе који детерминишу конкурентност пословног окружења АП Војводине. Детаљном анализом фактора конкурентности доћи ће се до закључка о интензитету њиховог утицаја и предложиће се мере за унапређење конкурентности пословног амбијента АП Војводине. Познато је да је управо регион Војводине одувек био веома атрактивна инвестициона дестинација, те је истраживање фактора који детерминишу конкурентност пословног окружења изузетно важно и вишеструко корисно. Применом предложених мера за унапређење конкурентности привући ће се нови страни инвеститори и задржати постојећи, који ће у конкурентнијем инвестиционом и пословном окружењу бити мотивисани и за нова улагања.

Назив пројекта: Задовољство студената високих струковних школа у АП Војводини квалитетом онлајн наставе током периода пандемије COVID-19

Руководилац пројекта: др Никола Јанчев, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 6 месеци, април 2022 – октобар 2022. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2049/2022-02/1

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • Др Милијана Рогановић
 • Др Драгана Милић
 • Др Ана Јовичић Вуковић
 • Др Исидора Милошевић
 • Драгана Болесников
 • Марија Врањеш

Кратак резиме пројекта:

Пандемија COVID-19 имала је огроман утицај на образовни систем у свету и Србији, мењајући традиционално образовање. Ради спречавања физичког контакта и ширења епидемије, високе струковне школе суочиле су се са изазовом коришћења нових технологија у функцији организовања и одржавања онлајн наставе. Новонастале околности захтевале су промптне реакције, а квалитет наставе у ванредним околностима био је под директним утицајем техничке опремљености, као и поседовања дигиталних компетенција наставног особља и студената.

Циљ истраживања је прикупљање и анализа података о очекивањима и задовољству студената квалитетом онлајн наставе, стању по питању организовања онлајн наставе и постигнутим исходима учења студената током периода пандемије. Такође, истраживање ће указати на кључне предности и недостатке онлајн наставе и будуће намере коришћења овог облика учења и након завшетка пандемије.

Резултати истраживања приказаће тренутно стање и ниво задовољства студената онлајн наставом. Резултати ће имати теоријску и практичну примену. У теоријском смислу попуниће празнину досадашњих истраживања о предложеној теми, док ће у практичном смислу бити основ за дефинисање даљих смерница и активности у циљу обезбеђења квалитета наставног процеса и задовљства студената.

Назив пројекта: Интерактивност као фактор квалитета и ефикасности наставног процеса у високим струковним школама са територије АП Војводине

Руководилац пројекта: др Маја Вукадиновић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, април 2022 – април 2023. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2051/2022-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • Др Јелена Дамњановић
 • Др Наташа Папић-Благојевић
 • Др Слободанка Јовин
 • Др Сања Лончар
 • Др Бисерка Комненић
 • Др Сања Влаовић Беговић

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је испитивање и анализа како и у којој мери интерактивност доприноси квалитету и ефикасности процеса наставе у високим струковним школама на територији АП Војводине. Теоријска анализа предмета истраживања биће поткрепљена резултатима претходних истраживања домаћих и иностраних аутора, док ће емпиријска анализа предмета истраживања бити подржана статистичким истраживањем уз примену различитих техника истраживања.

Узорак ће чинити студенти различитих струковних школа са територије АП Војводине. На основу спроведеног истраживања и анализе добијених резултата стећи ће се целовит увид у то колико употреба интерактивних образовних техника утиче на ниво квалитета и ефикасности наставног процеса у високим струковним школама. Такође, утврдиће се које технике се користе најчешће и које дају најбоље резултате у контексту квалитета и ефикасности.

Назив пројекта: Идентификовање фактора профитабилности пољопривредних предузећа са територије АП Војводине применом панел регресионе анализе

Руководилац пројекта: др Наташа Папић-Благојевић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, мај 2021 – мај 2022. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2087/2021-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Сања Влаовић Беговић
 • др Бисерка Комненић
 • др Бранка Максимовић
 • др Милијана Рогановић
 • др Стеван Томашевић
 • Драгана Болесников

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је анализа профитабилности, идентификовање основних фактора профитабилности и утицаја тих фактора на профитабилност пољопривредних предузећа са територије АП Војводине. Теоријска анализа предмета истраживања биће поткрепљена резултатима претходних истраживања домаћих и иностраних аутора, док ће емпиријска анализа предмета истраживања бити подржана статистичким истраживањем на основу показатеља успешности изведених из званичних финансијских извештаја, уз примену економетријских техника истраживања. Узорак ће чинити целокупна популација малих, средњих и великих пољопривредних предузећа са територије АП Војводине, чији су финансијски извештаји презентовани и обелодањени у бази података Агенције за привредне регистре. При формирању узорка вођено је рачуна да буду заступљена предузећа различитих грана пољопривреде и различитих облика организовања.

Назив пројекта: Анализа расположивих извора финансирања малих и средњих предузећа и предузетника на територији АП Војводине

Руководилац пројекта: др Слободанка Јовин, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, мај 2021 – мај 2022. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2130/2021-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јелена Дамњановић
 • др Сања Лончар
 • др Бојана Ковачевић Берлековић
 • др Бранка Пауновић
 • др Биљана Станков
 • Драгана Гашевић

Кратак резиме пројекта:

Сектор малих и средњих предузећа и предузетника има велику улогу у развоју привреде на територији АП Војводине. Међутим, да би се ова предузећа развијала потребно је обезбедити финансијске ресурсе за њихово оснивање и развој као и одговарајућу саветодавну подршку. Предмет истраживања је анализа расположивих извора финансирања малих и средњих предузећа и предузетника на територији АП Војводине. Поред доступних извора финансирања, испитиваће се потенцијална ограничења у финансирању ових предузећа, задовољство одобреним финансијским условима од стране финансијских институција, квалитет сарадње са банкама, познавање могућности коришћења саветодавних услуга али и неких мање познатих, алтернативних извора финансирања.

Назив пројекта: Предузетнички дух будућих васпитача – спремност за деловање у циљу самозапошљавања

Руководилац пројекта: др Бојан Милошевић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду

Трајање пројекта: 7 месеци, мај 2021 – децембар 2021. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2138/2021-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јелена Дамњановић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду
 • др Весна Цолић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
 • др Миленко Јанковић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду

Кратак резиме пројекта:

Вештине предузетништва су у модерно доба постале један од главних покретача у приватном сектору предшколских установа. Предмет истраживања би била спремност будућих васпитача, студената Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, за деловањем у циљу самозапошљавања након завршене Школе и покретање сопствене предшколске установе или делатности повезане са предшколством.

Циљ истраживања је да се утврди спремност будућих васпитача да покрену сопствени посао у области предшколства и да се кроз добијене резултате предложи даље деловање у циљу оснаживања предузетничког духа код васпитача деце предшколског узраста, као и да се идентификују битни елементи за даље образовање васпитача који би допринели тој теми.

Назив пројекта: Имплементација инфраструктуре платформе за учење на даљину у високим струковним школама АП Војводине ради обезбеђења наставног процеса у условима ЦОВИД-19 епидемије

Руководилац пројекта: др Зоран Марошан, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 3 месеца, септембар 2020 – децембар 2020. год. (продужено време трајања пројекта до 15.7.2021. год.)

Евиденциони број пројекта: 142-451-3291/2020-01

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јелена Дамњановић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду
 • др Бојан Милошевић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
 • др Никола Ветнић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
 • др Бранко Савић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 • Петар Васиљевић, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
 • проф. др Сања Подунавац-Кузмановић, Технолошки факултет, Нови Сад

Кратак резиме пројекта:

Предмет овог пројекта је формирање инфраструктуре неопходне за постављање платформи за учење на даљину у високим струковним школама АП Војводине ради реализације наставе и одређених облика провере знања у условима ЦОВИД-19 епидемије. Неопходно је да инфраструктура за учење на даљину буде добро структуирана, да прати модерне техничке стандарде, да буде флексибилна и скалабилна, да буде модуларна, као и да буде усклађена са потребама циљне групе.

Резултати пројекта били би искључиво апликативног карактера. Имплементацијом инфраструктуре за постављање платформе за учење на даљину у високим струковним школама АП Војводине, студентима би се омогућило, да и у отежаним условима рада, успешно савладавају наставно градиво предвиђено наставним плановима и програмима.

Назив пројекта: Анализа примене науке о подацима у пословању предузећа АП Војводине

Руководилац пројекта: др Јован Његић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, мај 2020 – мај 2021. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2963/2020-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Бисерка Комненић
 • др Сања Лончар
 • др Бранка Максимовић
 • Драгана Болесников
 • Драгана Гашевић
 • Јелена Обрадовић

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је испитивање нивоа свести и знања представника привреде АП Војводине о значају примене науке о подацима (дата сциенце) за унапређење савременог пословања. Пројекат има за циљ и информисање представника привреде АП Војводине о разноврсним могућностима примене науке о подацима за унапређење пословања. За сврху генерисања података и анализе података користиће се приступ дескриптивног истраживања, а у циљу добијања података од представника привреде АП Војводине употребиће се интерсекторски приступ.

Назив пројекта: Оцена динамичких условних корелација између одабраних пољопривредних култура узгајаних на територији АП Војводине

Руководилац пројекта: др Јелена Дамњановић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, мај 2020 – мај 2021. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2962/2020-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Наташа Папић-Благојевић
 • др Слободанка Јовин
 • др Дејан Живков
 • др Драгана Милић
 • Драгана Томашевић
 • Исидора Милошевић

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је економетријска оцена динамичких корелација између 4 пољопривредне културе (кукуруз, пшеница, соја и јечам) које су међу најзаступљенијима на територији АП Војводине. Динамичке корелације се мере у релативно дугом временском периоду, од марта 2010. до марта 2020. године.

Циљ истраживања је утврђивање степена корелисаности између цена различитих парова посматраних пољопривредних производа. Прецизније речено, циљ је да се израчунају корелације које нису статичке просечне вредности које важе за цео период, него динамичке корелације које се мењају из дана у дан. На овај начин, израчунате динамичке калкулације носе много више података за истраживаче у односу на једну статичку вредност која важи за цео период посматрања. Тиме се пружа могућност да се одреде различити потенцијални фактори који су имали могућег утицаја на њихову промену.

Назив пројекта: Ефекат промене цене фјучерса пољопривредних производа на производни потенцијал АП Војводине

Руководилац пројекта: др Дејан Живков, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, јун 2019 – јун 2020. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2406/2019-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Наташа Папић-Благојевић
 • др Сања Лончар
 • др Јован Његић
 • др Милош Јапунџић
 • др Вероника Бошков
 • Стеван Томашевић

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је испитивање утицаја процентуалне промене цена пољопривредних фјучерса на америчкој берзи на процентуалну промену укупних приноса на територији АП Војводине. Предмет истраживања ће бити пољопривредне културе за које постоји трговина на фјучерс берзи. Циљ истраживања је утврђивање у ком проценту промена фјучерс цена пољопривредних производа утиче на остварене годишње приносе одређених пољопривредних култура. Утицај ће бити испитан помоћу Бајесове квантилне регресије чија је карактеристика робустност у смислу могућности рада са малим бројем емпиријских посматрања. Одабир ове методологије је одређен чињеницом да су у истраживачком процесу доступни само подаци на годишњем нивоу.

Назив пројекта: Анализа реалних потреба привреде АП Војводине за знањима и компетенцијама из области пословне економије

Руководилац пројекта: др Бисерка Комненић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, јун 2019 – јун 2020. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2414/2019-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јелена Дамњановић
 • др Драгољуб Јовичић
 • др Жељко Рачић
 • Мирела Момчиловић
 • Драгана Болесников
 • Исидора Милошевић

Кратак резиме пројекта:

Основни циљ пројекта је да се утврди потенцијална неусклађеност између знања, вештина и компетенција које студенти пословне економије стичу у формалном образовању и оних за које привреда сматра да студентима недостају у пракси. На основу добијених резултата биће дефинисане и предложене смернице за унапређење струковних студијских програма из области пословне економије. Добијени резултати и предложене смернице послужиће као квалитетна основа за усклађивање  будућих струковних студијских програма из области пословне економије са стварним потребама привреде АП Војводине.

Назив пројекта: Иновирање студијског програма Примењена информатика

Руководилац пројекта: др Јован Његић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, септембар 2018 – септембар 2019. год.

Евиденциони број пројекта: 451-02-02701/2018-06

Финансијер: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Истраживачки тим:

 • др Бисерка Комненић
 • др Жељко Станковић
 • др Владо Крунић

Кратак резиме пројекта:

Основни циљ пројекта је да подигне ниво знања и конкурентности студената у области информационих технологија спровођењем следећих активности: унапређењем студијског програма Примењена информатика увођењем нових иновативних предмета; увођењем пројектно оријентисане практичне наставе формирањем Лабораторије за истраживање и примену вештачке интелигенције и роботике и набавком савремене опреме која би се користила у ту сврху, као и у сврху истраживања; ближим повезивањем Школе са стручњацима из праксе кроз одржавање предавања и радионица, обезбеђење стручне праксе за студенте, као и сарадњу у истраживањима у оквиру Лабораторије. Овај циљ је у складу са циљевима Стратегије развоја индустрије информационих технологија.

Назив пројекта: Анализа квалитета и ефикасности наставног процеса у високим струковним школама на територији АП Војводине

Руководилац пројекта: др Наташа Папић-Благојевић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, јун 2018 – јун 2019. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2737/2018-02-1

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Бранка Максимовић
 • др Маја Вукадиновић
 • др Ивана Јошанов-Врговић
 • др Ана Јовичић Вуковић
 • мр Сања Влаовић Беговић
 • Драгана Болесников

Кратак резиме пројекта:

Циљ истраживања је да се помоћу одабраних упитника испитају ставови студената о квалитету и ефикасности наставног процеса који се реализује у високим струковним школама. Квалитет ће бити испитан помоћу СЕРВQУАЛ упитника који мери пет димензија квалитета наставе (поузданост, одговорност, сигурност, емпатија, опипљиви елементи), док ће ефикасност бити испитана помоћу упитника који мери петнаест карактеристика везаних за ефикасност наставног процеса. Секундарни циљ истраживања је да се на основу добијених резултата и изведене анализе и закључака дају препоруке и смернице за даљи развој и унапређење квалитета и ефикасности наставе.

Назив пројекта: Улога струковних и академских студија у процесу усаглашавања образовног система са потребама привреде и захтевима Европског удружења институција високог образовања

Руководилац пројекта: др Гордана Вуксановић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, јун 2018 – јун 2019. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2738/2018-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Татјана Ђурић Кузмановић
 • др Гордана Љубојевић
 • др Татјана Бошковић

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања представља испитивање свести ученика и студената о сличностима и разликама између академских и струковних студија, њихове улоге у процесу усклађивања високог образовања са потребама привреде, а самим тим и у превазилажењу високе стопе незапослености. Истовремено, истражују се и могућности усаглашавања високог образовања са захтевима Европског удружења институција високог образовања.

Назив пројекта: Анализа искустава страних инвеститора у слободним зонама у вези са тржиштем радне снаге на територији АП Војводине

Руководилац пројекта: др Јелена Дамњановић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 10 месеци, јун 2018 – април 2019. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2736/2018-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јован Његић
 • др Дејан Ђурић
 • др Славиша Ђукановић
 • др Ђорђе Ћузовић
 • др Биљана Станков
 • др Милијана Рогановић

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања овог пројекта се односи на искуства страних инвеститора у слободиним зонама Нови Сад, Суботица, Зрењанин и Апатин у вези са тржиштем радне снаге и могућностима проналажења квалификованих радника, као и на достигнути ниво задовољства ангажованом радном снагом. С обзиром на то да се најчешће користи у истраживањима друштвене стварности као и услед многобројних предности које је карактеришу, истраживачи су се определили за примену методе испитивања. Примењује се анкетно испитивање које пружа могућност прикупљања података који говоре о мотивима, интересима, ставовима и мишљењима испитаника. Циљ истраживања се односи на идентификовање досадашњих искустава и ставова страних инвеститора у слободним зонама везано за ангажовану радну снагу, затим утврђивање предности и ограничења тржишта рада на територији АП Војводине.

Назив пројекта: Предузетнички потенцијал студената високих струковних школа на територији АП Војводине

Руководилац пројекта: др Слободанка Јовин, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, јун 2017 – јун 2018. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2814/2017-02-2

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јелена Дамњановић
 • др Наташа Папић-Благојевић
 • др Ивана Јошанов-Врговић
 • др Ана Јовичић Вуковић

Кратак резиме пројекта:

Циљ истраживања је анализа и идентификација аспеката предузетничког потенцијала редовних студената високих струковних школа на територији АП Војводине. У оквиру истраживања испитаће се перцепција студената о постојећем и потребном нивоу теоријских знања за покретање сопственог бизниса. Такође, биће испитане личне карактеристике и фактори екстерног окружења (пословна и финансијска подршка и ограничења) који могу утицати на реализацију предузетничког подухвата.

На основу спроведеног истраживања и анализе добијених резултата стећи ће се целовит увид у ниво постојећег предузетничког потенцијала анкетираних студената, утврдиће се степен екстерне подршке, као и могућа ограничења за покретање предузетничког подухвата.

Назив пројекта: Мерење постојећег нивоа конкурентности АП Војводина

Руководилац пројекта: др Јован Његић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 10 месеци, јун 2017 – април 2018. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451- 2811/2017-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

 • др Јелена Дамњановић
 • др Љиљана Јовић
 • др Марија Вуковић
 • др Жељко Рачић

Кратак резиме пројекта:

Према методологији Светског економског форума, израчунавање индекса конкурентности захтева прикупљање примарних података у предузећима (Еxецутиве Опинион Сурвеy), као и секундарних података који представљају различите макроекономске показатеље. На основу података прикупљених спроведеном анкетом и показатеља преузетих из секундарних извора, извршен је прорачун показатеља конкурентности АП Војводине применом раније објашњене методологије. Индикатори су приказани за сваки од дванаест стубова, при чему је за сваки стуб приказана вредност индикатора, и ранг који би по наведеном индикатору заузела АП Војводина према Извештају о глобалном индексу конкурентности Светског економског форума 2017/2018 годину. Поменути индикатори су груписани у три подиндекса: 1) Подиндекс А – основни предуслови, 2) Подиндекс Б – фактори повећања ефикасности, 3) Подиндекс Ц – фактори иновативности и софистицираности. Подиндекси су употребљени за прорачун Глобалног индекса конкурентности за АП Војводину.