Izaberite stranicu

Završeni projekti


 1. Naziv projekta: Identifikovanje faktora profitabilnosti poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine primenom panel regresione analize

Rukovodilac projekta: dr Nataša Papić-Blagojević, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, maj 2021 – maj 2022. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2087/2021-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Sanja Vlaović Begović
 • dr Biserka Komnenić
 • dr Branka Maksimović
 • dr Milijana Roganović
 • dr Stevan Tomašević
 • Dragana Bolesnikov

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je analiza profitabilnosti, identifikovanje osnovnih faktora profitabilnosti i uticaja tih faktora na profitabilnost poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine. Teorijska analiza predmeta istraživanja biće potkrepljena rezultatima prethodnih istraživanja domaćih i inostranih autora, dok će empirijska analiza predmeta istraživanja biti podržana statističkim istraživanjem na osnovu pokazatelja uspešnosti izvedenih iz zvaničnih finansijskih izveštaja, uz primenu ekonometrijskih tehnika istraživanja. Uzorak će činiti celokupna populacija malih, srednjih i velikih poljoprivrednih preduzeća sa teritorije AP Vojvodine, čiji su finansijski izveštaji prezentovani i obelodanjeni u bazi podataka Agencije za privredne registre. Pri formiranju uzorka vođeno je računa da budu zastupljena preduzeća različitih grana poljoprivrede i različitih oblika organizovanja.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Slobodanka Jovin, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, maj 2021 – maj 2022. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2130/2021-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Sanja Lončar
 • dr Bojana Kovačević Berleković
 • dr Branka Paunović
 • dr Biljana Stankov
 • Dragana Gašević

Kratak rezime projekta:

Sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika ima veliku ulogu u razvoju privrede na teritoriji AP Vojvodine. Međutim, da bi se ova preduzeća razvijala potrebno je obezbediti finansijske resurse za njihovo osnivanje i razvoj kao i odgovarajuću savetodavnu podršku. Predmet istraživanja je analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine. Pored dostupnih izvora finansiranja, ispitivaće se potencijalna ograničenja u finansiranju ovih preduzeća, zadovoljstvo odobrenim finansijskim uslovima od strane finansijskih institucija, kvalitet saradnje sa bankama, poznavanje mogućnosti korišćenja savetodavnih usluga ali i nekih manje poznatih, alternativnih izvora finansiranja.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Preduzetnički duh budućih vaspitača – spremnost za delovanje u cilju samozapošljavanja

Rukovodilac projekta: dr Bojan Milošević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Trajanje projekta: 7 meseci, maj 2021 – decembar 2021. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2138/2021-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • dr Vesna Colić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • dr Milenko Janković, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Kratak rezime projekta:

Veštine preduzetništva su u moderno doba postale jedan od glavnih pokretača u privatnom sektoru predškolskih ustanova. Predmet istraživanja bi bila spremnost budućih vaspitača, studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, za delovanjem u cilju samozapošljavanja nakon završene Škole i pokretanje sopstvene predškolske ustanove ili delatnosti povezane sa predškolstvom.

Cilj istraživanja je da se utvrdi spremnost budućih vaspitača da pokrenu sopstveni posao u oblasti predškolstva i da se kroz dobijene rezultate predloži dalje delovanje u cilju osnaživanja preduzetničkog duha kod vaspitača dece predškolskog uzrasta, kao i da se identifikuju bitni elementi za dalje obrazovanje vaspitača koji bi doprineli toj temi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Implementacija infrastrukture platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi obezbeđenja nastavnog procesa u uslovima COVID-19 epidemije

Rukovodilac projekta: dr Zoran Marošan, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 3 meseca, septembar 2020 – decembar 2020. god. (produženo vreme trajanja projekta do 15.7.2021. god.)

Evidencioni broj projekta: 142-451-3291/2020-01

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • dr Bojan Milošević, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • dr Nikola Vetnić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
 • dr Branko Savić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • Petar Vasiljević, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
 • prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Kratak rezime projekta:

Predmet ovog projekta je formiranje infrastrukture neophodne za postavljanje platformi za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine radi realizacije nastave i određenih oblika provere znanja u uslovima COVID-19 epidemije. Neophodno je da infrastruktura za učenje na daljinu bude dobro struktuirana, da prati moderne tehničke standarde, da bude fleksibilna i skalabilna, da bude modularna, kao i da bude usklađena sa potrebama ciljne grupe.

Rezultati projekta bili bi isključivo aplikativnog karaktera. Implementacijom infrastrukture za postavljanje platforme za učenje na daljinu u visokim strukovnim školama AP Vojvodine, studentima bi se omogućilo, da i u otežanim uslovima rada, uspešno savladavaju nastavno gradivo predviđeno nastavnim planovima i programima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Analiza primene nauke o podacima u poslovanju preduzeća AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, maj 2020 – maj 2021. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2963/2020-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Biserka Komnenić
 • dr Sanja Lončar
 • dr Branka Maksimović
 • Dragana Bolesnikov
 • Dragana Gašević
 • Jelena Obradović

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ispitivanje nivoa svesti i znanja predstavnika privrede AP Vojvodine o značaju primene nauke o podacima (data science) za unapređenje savremenog poslovanja. Projekat ima za cilj i informisanje predstavnika privrede AP Vojvodine o raznovrsnim mogućnostima primene nauke o podacima za unapređenje poslovanja. Za svrhu generisanja podataka i analize podataka koristiće se pristup deskriptivnog istraživanja, a u cilju dobijanja podataka od predstavnika privrede AP Vojvodine upotrebiće se intersektorski pristup.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Ocena dinamičkih uslovnih korelacija između odabranih poljoprivrednih kultura uzgajanih na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, maj 2020 – maj 2021. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2962/2020-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Nataša Papić-Blagojević
 • dr Slobodanka Jovin
 • dr Dejan Živkov
 • dr Dragana Milić
 • Dragana Tomašević
 • Isidora Milošević

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ekonometrijska ocena dinamičkih korelacija između 4 poljoprivredne kulture (kukuruz, pšenica, soja i ječam) koje su među najzastupljenijima na teritoriji AP Vojvodine. Dinamičke korelacije se mere u relativno dugom vremenskom periodu, od marta 2010. do marta 2020. godine.

Cilj istraživanja je utvrđivanje stepena korelisanosti između cena različitih parova posmatranih poljoprivrednih proizvoda. Preciznije rečeno, cilj je da se izračunaju korelacije koje nisu statičke prosečne vrednosti koje važe za ceo period, nego dinamičke korelacije koje se menjaju iz dana u dan. Na ovaj način, izračunate dinamičke kalkulacije nose mnogo više podataka za istraživače u odnosu na jednu statičku vrednost koja važi za ceo period posmatranja. Time se pruža mogućnost da se odrede različiti potencijalni faktori koji su imali mogućeg uticaja na njihovu promenu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Efekat promene cene fjučersa poljoprivrednih proizvoda na proizvodni potencijal AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Dejan Živkov, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2019 – jun 2020. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2406/2019-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Nataša Papić-Blagojević
 • dr Sanja Lončar
 • dr Jovan Njegić
 • dr Miloš Japundžić
 • dr Veronika Boškov
 • Stevan Tomašević

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja projekta je ispitivanje uticaja procentualne promene cena poljoprivrednih fjučersa na američkoj berzi na procentualnu promenu ukupnih prinosa na teritoriji AP Vojvodine. Predmet istraživanja će biti poljoprivredne kulture za koje postoji trgovina na fjučers berzi. Cilj istraživanja je utvrđivanje u kom procentu promena fjučers cena poljoprivrednih proizvoda utiče na ostvarene godišnje prinose određenih poljoprivrednih kultura. Uticaj će biti ispitan pomoću Bajesove kvantilne regresije čija je karakteristika robustnost u smislu mogućnosti rada sa malim brojem empirijskih posmatranja. Odabir ove metodologije je određen činjenicom da su u istraživačkom procesu dostupni samo podaci na godišnjem nivou.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Analiza realnih potreba privrede AP Vojvodine za znanjima i kompetencijama iz oblasti poslovne ekonomije

Rukovodilac projekta: dr Biserka Komnenić, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2019 – jun 2020. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2414/2019-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Dragoljub Jovičić
 • dr Željko Račić
 • Mirela Momčilović
 • Dragana Bolesnikov
 • Isidora Milošević

Kratak rezime projekta:

Osnovni cilj projekta je da se utvrdi potencijalna neusklađenost između znanja, veština i kompetencija koje studenti poslovne ekonomije stiču u formalnom obrazovanju i onih za koje privreda smatra da studentima nedostaju u praksi. Na osnovu dobijenih rezultata biće definisane i predložene smernice za unapređenje strukovnih studijskih programa iz oblasti poslovne ekonomije. Dobijeni rezultati i predložene smernice poslužiće kao kvalitetna osnova za usklađivanje  budućih strukovnih studijskih programa iz oblasti poslovne ekonomije sa stvarnim potrebama privrede AP Vojvodine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1. Naziv projekta: Inoviranje studijskog programa Primenjena informatika

Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, septembar 2018 – septembar 2019. god.

Evidencioni broj projekta: 451-02-02701/2018-06

Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Istraživački tim:

 • dr Biserka Komnenić
 • dr Željko Stanković
 • dr Vlado Krunić

Kratak rezime projekta:

Osnovni cilj projekta je da podigne nivo znanja i konkurentnosti studenata u oblasti informacionih tehnologija sprovođenjem sledećih aktivnosti: unapređenjem studijskog programa Primenjena informatika uvođenjem novih inovativnih predmeta; uvođenjem projektno orijentisane praktične nastave formiranjem Laboratorije za istraživanje i primenu veštačke inteligencije i robotike i nabavkom savremene opreme koja bi se koristila u tu svrhu, kao i u svrhu istraživanja; bližim povezivanjem Škole sa stručnjacima iz prakse kroz održavanje predavanja i radionica, obezbeđenje stručne prakse za studente, kao i saradnju u istraživanjima u okviru Laboratorije. Ovaj cilj je u skladu sa ciljevima Strategije razvoja industrije informacionih tehnologija.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Analiza kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Nataša Papić-Blagojević, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2018 – jun 2019. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2737/2018-02-1

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Branka Maksimović
 • dr Maja Vukadinović
 • dr Ivana Jošanov-Vrgović
 • dr Ana Jovičić Vuković
 • mr Sanja Vlaović Begović
 • Dragana Bolesnikov

Kratak rezime projekta:

Cilj istraživanja je da se pomoću odabranih upitnika ispitaju stavovi studenata o kvalitetu i efikasnosti nastavnog procesa koji se realizuje u visokim strukovnim školama. Kvalitet će biti ispitan pomoću SERVQUAL upitnika koji meri pet dimenzija kvaliteta nastave (pouzdanost, odgovornost, sigurnost, empatija, opipljivi elementi), dok će efikasnost biti ispitana pomoću upitnika koji meri petnaest karakteristika vezanih za efikasnost nastavnog procesa. Sekundarni cilj istraživanja je da se na osnovu dobijenih rezultata i izvedene analize i zaključaka daju preporuke i smernice za dalji razvoj i unapređenje kvaliteta i efikasnosti nastave.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Uloga strukovnih i akademskih studija u procesu usaglašavanja obrazovnog sistema sa potrebama privrede i zahtevima Evropskog udruženja institucija visokog obrazovanja

Rukovodilac projekta: dr Gordana Vuksanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2018 – jun 2019. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2738/2018-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Tatjana Đurić Kuzmanović
 • dr Gordana Ljubojević
 • dr Tatjana Bošković

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja predstavlja ispitivanje svesti učenika i studenata o sličnostima i razlikama između akademskih i strukovnih studija, njihove uloge u procesu usklađivanja visokog obrazovanja sa potrebama privrede, a samim tim i u prevazilaženju visoke stope nezaposlenosti. Istovremeno, istražuju se i mogućnosti usaglašavanja visokog obrazovanja sa zahtevima Evropskog udruženja institucija visokog obrazovanja.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Analiza iskustava stranih investitora u slobodnim zonama u vezi sa tržištem radne snage na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Jelena Damnjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 10 meseci, jun 2018 – april 2019. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2736/2018-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jovan Njegić
 • dr Dejan Đurić
 • dr Slaviša Đukanović
 • dr Đorđe Ćuzović
 • dr Biljana Stankov
 • dr Milijana Roganović

Kratak rezime projekta:

Predmet istraživanja ovog projekta se odnosi na iskustva stranih investitora u slobodinim zonama Novi Sad, Subotica, Zrenjanin i Apatin u vezi sa tržištem radne snage i mogućnostima pronalaženja kvalifikovanih radnika, kao i na dostignuti nivo zadovoljstva angažovanom radnom snagom. S obzirom na to da se najčešće koristi u istraživanjima društvene stvarnosti kao i usled mnogobrojnih prednosti koje je karakterišu, istraživači su se opredelili za primenu metode ispitivanja. Primenjuje se anketno ispitivanje koje pruža mogućnost prikupljanja podataka koji govore o motivima, interesima, stavovima i mišljenjima ispitanika. Cilj istraživanja se odnosi na identifikovanje dosadašnjih iskustava i stavova stranih investitora u slobodnim zonama vezano za angažovanu radnu snagu, zatim utvrđivanje prednosti i ograničenja tržišta rada na teritoriji AP Vojvodine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Preduzetnički potencijal studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine

Rukovodilac projekta: dr Slobodanka Jovin, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 12 meseci, jun 2017 – jun 2018. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451-2814/2017-02-2

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Nataša Papić-Blagojević
 • dr Ivana Jošanov-Vrgović
 • dr Ana Jovičić Vuković

Kratak rezime projekta:

Cilj istraživanja je analiza i identifikacija aspekata preduzetničkog potencijala redovnih studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine. U okviru istraživanja ispitaće se percepcija studenata o postojećem i potrebnom nivou teorijskih znanja za pokretanje sopstvenog biznisa. Takođe, biće ispitane lične karakteristike i faktori eksternog okruženja (poslovna i finansijska podrška i ograničenja) koji mogu uticati na realizaciju preduzetničkog poduhvata.

Na osnovu sprovedenog istraživanja i analize dobijenih rezultata steći će se celovit uvid u nivo postojećeg preduzetničkog potencijala anketiranih studenata, utvrdiće se stepen eksterne podrške, kao i moguća ograničenja za pokretanje preduzetničkog poduhvata.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Naziv projekta: Merenje postojećeg nivoa konkurentnosti AP Vojvodina

Rukovodilac projekta: dr Jovan Njegić, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Trajanje projekta: 10 meseci, jun 2017 – april 2018. god.

Evidencioni broj projekta: 142-451- 2811/2017-02

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Istraživački tim:

 • dr Jelena Damnjanović
 • dr Ljiljana Jović
 • dr Marija Vuković
 • dr Željko Račić

Kratak rezime projekta:

Prema metodologiji Svetskog ekonomskog foruma, izračunavanje indeksa konkurentnosti zahteva prikupljanje primarnih podataka u preduzećima (Executive Opinion Survey), kao i sekundarnih podataka koji predstavljaju različite makroekonomske pokazatelje. Na osnovu podataka prikupljenih sprovedenom anketom i pokazatelja preuzetih iz sekundarnih izvora, izvršen je proračun pokazatelja konkurentnosti AP Vojvodine primenom ranije objašnjene metodologije. Indikatori su prikazani za svaki od dvanaest stubova, pri čemu je za svaki stub prikazana vrednost indikatora, i rang koji bi po navedenom indikatoru zauzela AP Vojvodina prema Izveštaju o globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma 2017/2018 godinu. Pomenuti indikatori su grupisani u tri podindeksa: 1) Podindeks A – osnovni preduslovi, 2) Podindeks B – faktori povećanja efikasnosti, 3) Podindeks C – faktori inovativnosti i sofisticiranosti. Podindeksi su upotrebljeni za proračun Globalnog indeksa konkurentnosti za AP Vojvodinu.