Page Title

Sadržaj 2. broja časopisa u 2014. godini

 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Ljubomir Madžar

· Sistemski koreni korupcije- Korupcija i njena percepcija:stvarnost naspram privida.

Željko Račić

· Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na likvidnost bankarskog sektora Srbije     

 Лариса Останкова, Наталья Шевченко, Марина Гетьман

· Имитационное моделирование величины интеллектуального капитала предприятия как системообразующий фактор его конкурентоспособности

 Olga Mirolyubova, Elena Schislyaeva

· Assessment of competitive confrontation between China and the Usa in the global market

 Dragana Drinić, Marija Vranješ, Dragana Gašević

· Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji

Dragoljub Jovičić,Biljana Stankov, Marija Vranješ

· Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu.

PREGLEDNI RADOVI

Lidija Madžar

· Značaj i izvozni potencijal privrede Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stanje stočnog fonda.

Zorka Grandov, Biljana Stankov, Milijana Roganović

· Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji.                                                                                           

Ana Stevanović

· Transformaciono liderstvo kao preduslov organizacionih inovacija u turbulentnim socio-ekonomskim okolnostima.

Đorđe Ostojić

· Uticaj nacionalne kulture na organizacione promene i konkuentnost u Republici Srbiji

Vuk Radulović

· Demokratija i participacija akcionara.                                  

STRUČNI RADOVI

 Dragana Milić, Snežana Milošević, Dajana Ercegovac

· Međunarodna regulativa u oblasti kapitalnih standarda u osiguravajućim društvima i bankarskim sistemima Srbije. 

 

SPISAK RECENZENATA

· Spisak recenzenata

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina