Page Title

Sadržaj 1. broja časopisa u 2013. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Željko Račić

· Komparativna analiza uticaja veličine banaka na izloženost HPR -a kamatnom riziku: razvijeno finansijsko tržište vs.Finansijsko tržište republike Srbije

 PREGLEDNI RADOVI

 

 Marta Woźniak, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk

· E-learning in student education 

Miloš Dragosavac

· Savremeni način trgovanja opcijama kao izvedenim hartijama od vrednosti

Sanja Vlaović Begović, Mirela Momčilović, Slobodanka Jovin

· Advantages and limitations of the discounted cash flow to firm valuation

STRUČNI RADOVI

 

 Nataša Papić – Blagojević, Zbigniew Paszek

· Primena kontrolne karte aritmetičke sredine u upravljanju industrijskim procesima

  Stevan Tomašević, Dragana Drinić, Nikolina Krneta

· Ciljevi formiranja transfernih cena

 

SAOPŠTENJA

Biljana Lazić, Jasmina Markov

· Competitiveness of Serbia and Macedonia and the accession to the eu in a time of crisis

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina