Page Title

Sadržaj 1. broja časopisa u 2015. godini

 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Ljubomir Madžar

 

· KORUPCIJA KAO SISTEMSKI FENOMEN - Politički sistem, struktura vlasti, institucije, politike.

Gjorgji Manev, Jorde Jakimovski

 

· KNOWLEDGE MANAGMENT BASED ORGANIZATIONS      

Aleksandra Vujko, Tamara Gajić, Milan Mladenovski, Jovan Momirski

 

· ISPITIVANJE OČEKIVANOG I PERCEPIRANOG KVALITET HOTELSKIH USLUGA                                                                                   

                                                                                  

PREGLEDNI RADOVI

 

Milutin Mrkša

· POTENTIAL OF HUNTING TOURISM IN THE MIDDLE BANAT

Zoran Njegovan, Dunja Demirović, Gordana Radović

· UPRAVLJANJE ODRŽIVIM RAZVOJEM RURALNOG TURIZMA U VOJVODINI                                                                                              

Predrag Ubavić

 

· KREIRANJE KONKURENTNOG PROFILA SRBIJE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE

Biljana Ratković Njegovan

 

· BIOGRAFSKI PRISTUP UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA

Ana Stevanović

       

· TEORETSKI ASPEKTI LIDERSTVA I KREATIVNOSTI

Veronika Boškov

       

· ORGANSKA HRANA I TRADICIONALNI NAČIN UZGOJA KAO MOGUĆNOST RAZVOJA SRBIJE

Ivan Ćerdić

 

· DIVERZIFIKACIJA KAO OSNOVA ZA KREIRANJE OPTIMALNOG PORTFOLIA

 

STRUČNI RADOVI

 Dragoljub Jovičić, Marija Vranješ, Biljana Stankov

· STICANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI NA VOJVOĐANSKOM TRŽIŠTU GASNIH KOTLOVA PUTEM INTEGRISANIH MARKETING KOMUNIKACIJA 

Sonja Arsić, Jelena Obradović, Miloš Stojanović

· ANALIZA NIVOA JAVNOG DUGA U RAZVIJENIIM I ZEMLJAMA U RAZVOJU 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina