Page Title

Sadržaj 2. broja časopisa u 2016. godini

 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Dejana Forcan, Mladen Ivić, Dragan Đurović, Veljko Vuković

· SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - CASE STUDIES VOJVODINA - SERBIA.

Martina Krstevska, Nada Trenceva:

· STRENGTHENING THE RURAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 

Dragana Dimitrijević, Aleksandra Vujko, Tamara Gajić, Marko Petrović:

· UTICAJ ANIMACIJE NA DUŽINU TRAJANJA I RADIJUS IZLETNIČKO REKREATIVNIH KRETANJA       

                                                                                                           

                                   

PREGLEDNI RADOVI

 

Veronika Boškov:

· BIZNIS PLAN KAO IZVOR INFORMACIJA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA

 

Biljana Stankov, Miljana Roganović, Sonja Marjanski Lazić:

· ATRAKTIVNOST TRGOVINE NA MALO ZA STRANE INVESTITORE U REPUBLICI SRBIJI UZ OSVRT NA KOMPANIJU DELHAIZE GROUP

                                                                                         

Stefan Vržina:

· ULOGA REVIZIJE U OTKRIVANJU PORESKE EVAZIJE

 

Veronika Boškov:

· INTERNA KONTROLA KAO INSTRUMENT PODRŠKE UPRAVLJANJU RIZIKOM U BINIS PLANU

 

STRUČNI RADOVI

Tatjana Đurić Kuzmanović, Gordana Ljubojević:

· PRAVNI ASPEKTI UPRAVLJANJA PORODIČNIM FIRMAMA U SRBIJI

 

Maja Filipović, Vladislava Avramović, Željko Račić:

· ANALIZA NIVOA KONCETRACIJE AKTIVNE U BANKARSKOM SEKTORU

 

Jelena Obradović Ćuk, Petar Mitić, Vladimir Dinić:

· PORESKI RAJEVI - OBELEŽJA, POSLOVANJE I REŠAVANJE PROBLEMA PORESKE EVAZIJE

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina