Page Title

Sadržaj 2. broja časopisa u 2017. godini

 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Nada Milenković:

· STRATEGIJA PRIVLAČENJA RIZIČNOG I PRIVATNOG KAPITALA U USLOVIMA TRŽIŠNOG AMBIJENTA SRBIJE

Dragana Gašević, Dragoljub Jovičić, Dragana Tomašević, Marija Vranješ :

· PRIMENA FAKTORSKE ANALIZE U ISTRAŽIVANJU POTROŠAČKOG ETNOCENTRIZMA      

                                                                      

Nikola Vasilić, Pavle Brković:

· NACIONALNA KULTURA KAO DETERMINANTA STAVOVA O STILOVIMA LIDERSTVA

Aleksandra Vujko, Marko Petrović, Tamara Gajić, Vladimir Jovanović, Slavica Jovanović:

· STANDARDIZACIJA USLUGA KAO PREDUSLOV ZA PREVAZILAŽENJE JAZA IZMEĐU OČEKIVANOG I PERCEPIRANOG KVALITETA U HOTELIJERSKOM POSLOVANJU

                   

                                

PREGLEDNI RADOVI

Nina Arsić:

· INSTITUCIONALNI OKVIR SISTEMA ZA REŠAVANJE SPOROVA SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I TRANSPARENTNOST POSTUPAKA KROZ PRIZMU SLIČNOSTI I RAZLIKA SA MEĐUNARODNIM TRGOVINSKIM ARBITRAŽAMA.

 

Ljiljana Jović, Marija Vuković, Dragana Ćeranić:

· RASHODI DRUŠTVA ZASNOVANOG NA ZNANJU U FUNKCIJI RASTA KONKURENTNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE         

                                                                                         

Nada Trenčeva, Martina Krstevska :

· KAKO POZELENETI” MAKEDONSKU EKONOMIJU

 

Ana Stevanović:

· ORGANIZACIONA KULTURA I KLIMA KAO PREDUSLOVI INOVACIJE U ORGANIZACIJAMA

 

Milana Stanulović:

· ZNAČAJ OBUKE EKSPATRIJATA ZA ŽIVOT I RAD U INOSTRANSTVU

 

Sanja Vlaović Begović:

· LOGIT MODELI ZA PREDVIĐANJE STEČAJA

 

Gjorgji Manev, Jorde Jakimovski :

· ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN SPORT ORGANIZATIONS

 

 

STRUČNI RADOVI

Vlado Kovačević, Isidora Milošević:

· ZNAČAJ I PREDUSLOVI RAZVOJA BERZANSKOG TRGOVANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA U SRBIJI

 

Željko Račić, Dajana Ercegovac :

· PRIMENA VaR METODOLOGIJE NA PRIMERU UPRAVLJANJA VALUTNIM RIZIKOM

 

Stefan Vržina :

· KOMPLEKSNOST REGULATIVE POREZA NA DODATU VREDNOST KAO IZVOR KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA – PRAKTIČNI ASPEKT

 

PRIKAZI

Milijana Roganović:

· PRIKAZ KNJIGE: “ODRŽIVI RAZVOJ:EKONOMSKO-EKOLOŠKI IZAZOVI”

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina