Page Title

Sadržaj 1. broja časopisa u 2014. godini

 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Slobodan Cvetanović, Danijela Despotović

· Znanje kao komponenta ljudskog kapitala u modelima ekonomskog rasta.

Borislav Jošanov, Andreja Pucihar, Ivana Jošanov-Vrgović

· Opinions and behavior of students in social aspects of internet use in Serbia and Slovenia                                           

                                                                                  

PREGLEDNI RADOVI

 

Ivana Bešlić, Dragana Bešlić, Bojan Rupić

· Relevantnost slobodnog gotovinskog toka kao merila generisanja vrednosti za vlasnike

Slobodan Kaćanski, Stevan Tomašević, Sanja Vlaović Begović

· Periodično finansijsko izveštavanje u funkciji poslovnog odlučivanja                                                                                              

Ivan Lovre

· Uloga i značaj računovodstva i revizije u korporativnom upravljanju

Jelena Obradović, Vladimir Dinić, Jelena Pivašević

· Teorijski aspekti targetiranja inflacije                             

STRUČNI RADOVI

 

 Slobodan Popović, Ranko Mijić, Željko Grublješić

· Interna kontrola i interna revizija u funkciji menadžmenta 

  Miloš Dragosavac

· Teorijski koncept upravljanja kreditnim rizikom

  Milica Stanković, Petar Hafner

· Međunarodne konvencije i sporazumi u ekološkoj oblasti – u svetlu savremene civilizacije i međunarodne trgovine

 

 

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina