Page Title

Sadržaj 1. broja časopisa u 2016. godini

 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Zoran Marošan

· ANALIZA PONAŠANJA STUDENATA PRILIKOM KORIŠĆENJA INTERNETA SA ASPEKTA POTENCIJALNIH KORISNIKA ELEKTRONSKE TRGOVINE.

Borislav Jošanov, Andreja Pucihar, Ivana Jošanov Vrgović, Zoran Marošan:

· OPINIONS AND BEHAVIOR OF STUDENTS ABOUT ABUSE OF INTERNET IN SOCIAL INVOLVMENTS: GANDER ANALYSIS

 

Aleksandra Vujko, Jovana Vujnić, Tamara Gajić, Marko Petrović:

· KVALITET USLUGA U TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA KAO MODEL UPRAVLJANJA TURISTIČKOM DESTINACIJOM         

                                                                                                           

 Tatjana Đurić Kuzmanović, Jelena Fischer, Sonja Mandić:

· PREGOVARANJE U UPRAVLJANJU MIKRO I MALIM PORODIČNIM FIRMAMA I EKONOMIJI NEGE U POSTSOCIJALISTIČKOJ NEOLIBERALNOJ TRANSFORMACIJI SRBIJE                                                                                   

                                  

Biljana Stankov, Dragoljub Jovičić, Sonja Marjanski Lazić:

· ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA STUDENATA USLUGOM VISOKOG OBRAZOVANJA UZ PRIMENU ANKETNOG UPITNIKA                                                                                   

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Željko Račić, Slobodanka Jovin:

· PROBLEM KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: STUDIJA SLUČAJA STAMBENIH KREDITA U SRBIJI

 

Dragana Gašević, Milica Stanković:

· FRANŠIZING KAO STRATEGIJA EKSPANZIJE HOTELSKIH LANACA NA GLOBALNOM NIVOU

                                                                                         

Sanja Vlaović Begović, Stevan Tomašević:

· ODGOVORNOST REVIZORA ZA OTKRIVANJE RAČUNOVODSTVENIH PREVARA

 

Biljana Stankov, Aleksandra Stojaković, Jelena Vapa Tankosić:

· BIZNIS PLAN KAO POKAZATELJ TRENUTNOG STANJA I BUDUĆIH PERSPEKTIVA POSLOVANJA PREDUZEĆA

 

Tatjana Bošković, Mila Mihajlović:

· SAVREMENE TENDENCIJE NA MEĐUNARODNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU

 

STRUČNI RADOVI

Nataša Papić Blagojević, Zbigniew Paszek, Sanja Lončar:

· MONITORING KVALITETA PROIZVODNOG PROCESA PRIMENOM KONTROLNE KARTE KUMULATIVNIH SUMA

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina