Page Title

Sadržaj 3. broja časopisa u 2011. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Radovan Tomić, Dragica Tomić

· Proizvodni potencijali agroprivrede Srbije - faktor unapređenja konkurentnosti

Vladimir Mićić

· Uzroci i načini rešavanja ekonomske krize u Srbiji

Ljubica Gajić, Ivana Medved, Aleksandar Kovač

· Savremeni trendovi eksternog i internog finansijskog izveštavanja po segmentima poslovanja

 PREGLEDNI RADOVI

Momčilo Đorđević, Ana Đorđević

· Strategije internacionalizacije preduzeća

Jelena Simić, Dejan Đurić, Mila Mihajlović

· CEFTA i izvozna orijentacija zemalja zapadnog Balkana

Zdenka Dudić

· Model Slovačke u pronalaženju efektivnih rešenja u prevazilaženju ekonomske krize i brži napredak i razvoj privrede u Srbiji

 PRETHODNA SAOPŠTENJA

Jorde Jakimovski

· The human capital as a factor in the sustainable development

Lidija Madžar

· Politika konkurencije kao faktor integracija Srbije u EU

Biljana Ratković-Njegovan, Maja Vukadinović

· Sadržaj i efekti organizacione socijalizacije u poslovnim integracijama

Dragoljub Jovičić

· Specifične institucije marketing kanala pri plasmanu gasniih kotlova na tržištu Republike Srbije

Leonard Salai

· Planiranje i izvršenje nabavke: pogled na praksu naših preduzeća

 STRUČNI RADOVI

Karolina Ilieska

· Knowledge for custromer satisfaction - as a base for new strategic management

Sanja Lončar

· Primena prvostepene i drugostepene stohastičke dominacije u rangiranju investicija

Miloš Japundžić

· Simulacije redova čekanja

Aleksandar Simić

· Uticaj listiranja velikih javnih kompanija na nivo likvidnosti tržišta akcija u Republici Srbiji

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina