Page Title

Sadržaj 4. broja časopisa u 2011. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Dejan Pendev, Jorde Jakimovski, Dafinka Tasevska

· The role of strategic management in the development of entrepreneurial new ventures in the economy of knowledge

Maja Vukadinović, Biljana Ratković Njegovan

· Relationship between the types of authority and authoritarianism  

PREGLEDNI RADOVI

Jelena Vapa-Tankosić, Marko Carić, Aleksandar Jevtić

· Could improved regional trade integration better prepare western Balkan economies for the EU single market challenges? 

Aleksandra Figurek, Bogdana Vujnović-Gligorić

· Ekonomska kriza kao posledica pada poslovnog morala i način njenog prevazilaženja 

Slobodanka Jovin

· Menadžment aspekt usluga

Gorica Bošković, Ivana Kostadinović

· Klasteri malih i srednjih preduzeća – ključ ekonomskog razvoja

 PRETHODNA SAOPŠTENJA

Dragica Janković

· Zdravstveno osiguranje kao faktor troškova zdravstvene zaštite

Zoran Malešević

· Otvorenost finansijskog tržišta Republike Srbije za integraciju sa finansijskim tržištima zemalja EU

Dragan Božić, Tomislav Todorović

· Finansiranje preduzeća putem bankarskog sektora u uslovima razvijenog tržišta dužničkih hartija od vrednosti

Dragoljub Jovičić

· Proces donošenja odluke o kreiranju marketing kanala pri plasmanu radijatora

 STRUČNI RADOVI

Sanja Lončar

· Dualne mere rizika

Miloš Japundžić, Ivan Pavkov

· Izračunavanje metričkih karakteristika redova čekanja

Leonard Salai

· Razvoj međunarodne karijere

Slobodanka Jovin

· Ljudski potencijal u procesu pružanja usluge u finansijskim institucijama

PRIKAZI

 Sreten Ćuzović

· Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju

 

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina