Đurić Kuzmanović dr Tatjana

Function nema
Title Full Professor Professor of vocational studies
E-mail tanjadjk@eunet.rs
Telephone 485-4033
Office KABINET 44
Consultation Tuesday 10:10-12:10

Tatjana Đurić-Kuzmanović is full Professor at the Novi Sad Business School, for Management of Family business, Business Surroundings, European and national economy. Studied of development and economics at Faculty of economics, University of Belgrade, obtained Ph.D. in Economics 1992. In 2004 obtained Post-Graduate Diploma in Feminist Development Economics, Institute of Social Studies, The Hague. Main research: national and European economic, business surroundings, family business, feminist development economics, gender and globalization, gender budgeting. Currently she researches gender bias in small family business and economic violence on woman in post-socialist transformation of Serbia.

 1. Đurić Kuzmanović, T., 2017, Small-scale family entrepreneurship as support to the neoliberal state in post-socialist Serbia, Sociologija, forthcoming
 2. Đurić Kuzmanović, T. i Rastoder, S. 2017, Ekonomsko nasilje nad ženama u: Ženski sud: o događaju u Sarajevu i o nastavku procesa, Beograd, Žene u crnom, str.233-242.
 3. Berber N., Đurić-Kuzmanović T., 2017, Demografske promene u polu i starosti stanovništva i njihov uticaj na savremeno poslovno okruženje u Srbiji Škola biznisa, br. 1, str. 94-116.
 4. Đurić Kuzmanović, T., Stanković, M., 2017, Između opredeljenja i stvarnosti – rodni jaz u fransiznim drustveno odgovornim kompanijama u SAD i Republici Srbiji, Poslovna ekonomija, god.11, no 1vol XX issn 1820-6859 str 291-314.
 5. Đurić-Kuzmanović T., Ljubojević G., 2016, Pravni aspekti upravljanja porodičnim firmama u Srbiji, Škola biznisa, br. 2, str. 95-110.
 6. Đurić Kuzmanović, T., Berber N. (2016) Savremeno poslovno okruženje, Petrovaradin, Alfa Graf.
 7. Đurić Kuzmanović, T., Markov,S., Fischer, J., Mandić, S. (2016). Rodna pristrasnost u upravljanju mikro I malim porodičnim firmamau Srbiji. U: Duhaček, D., Popović, D., (ur.). Nasleđe, rod, građanski status. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, str. 190-205.
 8. Đurić Kuzmanović, T., Mandić, S., Fischer, J., 2016, Pregovaranje u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama i ekonomiji nege u postsocijalističkog neoliberalnoj transformaciji Srbije, Škola biznisa, 1: 32-42.
 9. Đurić Kuzmanović, T., Markov S., Fischer J., Mandić S., 2015. Spouses in Household and Family Business – Who (Does) the Care and Who (Does) the Work. Gender Studies De Gruyter 1(14).
 10. Đurić Kuzmanović, T., 2014, Licemeri starog ili vodonoše novog doba i njihove nevidljive žrtve – preispitivanje korporativne društvene odgovornosti, Temida, 4 (17)65-86
 11. Đurić, Kuzmanović, T., Dokmanović, M., 2014, Programsko rodno budžetiranje u Srbiji, pouke i izazovi, Poslovna ekonomija, Godina VIII br. 2 Vol XV, str. 53-74
  UDK 305.336.14, ISSN 1820-6859
 12. Powell, Đurić, Kuzmanović, T.  2013, Preporuke za uvođenje rodnog budžetiranja u budžetske instrukcije i Dokument okvirnog budžeta u Republici Srpskoj, Banja Luka, Gender centar.
 13. Đurić-Kuzmanović, T., 2013, Golemac, Powel, A., Rodno budžetiranje u republici Srpskoj, Banja Luka, Gender Centar.
 14. Tatjana Đurić Kuzmanović, 2013, Feministička ekonomija u razvoju: mit ili alternativa, Genero, 17: 23-49.
 15. Tatjana Đurić Kuzmanović, 2013, II deo Rodno odgovorno budžetiranje, u: Hadžiahmetović, A.,  Đuric-Kuzmanović, T., Klatzer, E., Risteska, M.,  Rodno odgovorno budžetiranje, IKD „UNIVERSITY PRESS – MAGISTRAT “ Sarajevo, str. 84-132.

Lecture classes

  PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)

Practical classes

  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)

Exams

  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)
  POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
  ROBNI PROMET (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVIMA (BOL. 07 - SS)
  EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA TRGOVINE (PRE BOL.)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  EKONOMIKA UNUTRAŠNjE TRGOVINE (PRE BOL.)
  EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 07)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 12)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 12)
  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)

Materijali

UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (BOL. 17)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (MS) (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (SS)
POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 07)
EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)

Obaveštenja

18. September 2019.
rezultati ispita i kolokvijuma oktobar 17.09.2019.

Rezultati ispita i kolokvijuma oktobarski ispitni rok 17.09.2019.

Poslovno okruženje
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 Kol 33 +15PO= 48PO
Ispit
Sarić Milica 2016/000015 35 PO +47PI= 82ZO 9 (devet)

Stručna praksa 1
Stanković Gordana 2017/200027 položila

Stručna praksa 2
Stanković Gordana 2017/200027 položila

Stručna praksa 1T1
Mirosavljev Marko 2017/003001 položio
Fađaš Erna 2017/003036 položila

Preduzetnički menadžment
Kolokvijum (min 16/mah 30)
Damjanac Marija 2017/003021 10 nije položila
Kovačević Jelena 2018/003042 16
Šamu Anita 2018/003043 20
Ispit
Popović Jelena 2017/003039 PI 25 + PO16 ?????
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 53 6 (šest)
Cvetković Aleksandar 2017/003002 55 6 (šest)

Osnove preduzetništva
Ispit
Nikolić Anita 2017/003023 55PO+ 45PI = 100 10 (deset)

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit
Drinić Biljana 42 PO +30 PI = 72 8(osam)

Uvid u radove četvrtak 19.09.2019 od 11.00 do 11.30, upis ocene od 11.30 do 12.00.

10. September 2019.
rezultati 09092019

Rezultati ispita i kolokvijuma septembarski ispitni rok 9.09.2019.

Poslovno okruženje
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Sarić Milica 2016/000015 35

Stručna praksa PBT1
Dragičević Milica 2017/003011
Đekić Bojan 2018/003039
Jerkov Nikolija 2017/ 003005
Nikolić Anita 2017/003023
Cvetković Aleksandar 2017/003002 ?????

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Kolokvij
Kopestenski Ana 2018/120004 18 bodova
Ispit
Čabarkapa Milan 2018/120001 46PO +35 PI = 81 ZO 9 (devet)

Osnove preduzetništva
Ispit
Šamu Anita 2018/003043 45PO+30PI =75 ZO 8 (osam)

Preduzetnički menadžment
Kolokvijum (min 16/mah 30)
Damjanac Marija 2017/003021 8 bodova nije položila
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 20 bodova
Popović Jelena 2017/003039 8 bodova nije položila
Cvetković Aleksandar 2017/003002 16 bodova
Ispit
Grujičić Marko 2017/003014 35PO+38PI=73ZO 8 (osam)
Nikolić Anita 2017/003023 60PO+ 40PI = 100 10 (deset)
Popović Jelena 2017/003039 20 bodova nije položila

29. June 2019.
Rezultati ispita i kolokvijuma jun 2019

Rezultati ispita i kolokvijuma junski ispitni rok 28.06.2019

Preduzetnički menadžment

Ispit
Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
Kovačević Ana 2017/003004 96 10 deset
Mirosavljev Marko 2017/003001 81 9 devet

Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 6 bodova nije položila
Grujičić Marko 2017/003014 30 bodova položio
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 4 boda nije položila
Kovačević Jelena 2018/003042 0 bodova nije položila
Popović Jelena 2017/003039 11 bodova nije položila

Osnove preduzetništva
Ispit
Đekić Bojan 2018/003039 63 7 ???????????????
Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
Majkić Milena 2017/003012 8 bodova nije položila

Poslovno okruženje
Ispit
Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
Cvetković Aleksandar 2017/003002 51 6 šest
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 18 bodova nije položila
Sarić Milica 2016/000015 19 bodova nije položila

Stručna praksa PBT1
Grujičić Marko 2017/003014 položio
Dotlić Saša 2017/003028 položio 9.05.2019 W&T USA
Kovačević Ana 2017/ 0030004 položila
Popović Jelena 2017/003039 položila
Cvetković Aleksandar 2017/003002 nije položio

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit
Stanić Sanja 2018/200011 98 10 deset
Stokić Ksenija 2018/200013 100 10 deset

Upravljanje porodičnim poslovima
Ispit
Križov Sara 2018/120002 92 10 deset
Todorović Ana 2018/1200008 98 10 deset

20. April 2019.
Rezultati april 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita u aprilskom roku 16. i 19. 04.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME ISPIT(Z. OCENA)
1. 2017/003002 Cvetković Aleksandar 6
2. 2017/003039 Popović Jelena 6
3. 2017/003005 Jerkov Nikolija 6
4. 2017/003029 Jovanović Jovanka 5
5. 2017/003011 Dragičević Milica 5

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME KOLOKVIJUM (MAX. 30 BODOVA)
1. 2017/003020 Ačanski Jelena 16
2. 2018/003039 Đekić Bojan 12

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 18 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Jerkov Nikolija 2017/003005 ZO 5 (pet)
2. Cvetković Aleksandar 2017/003002 ZO 5 (pet)
POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Damjanac Marija 2017/003021 nije položila

23. March 2019.
rezultati ispita i kolokvija mart II 22032019

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku II 22.03.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

POSLOVNO OKRUŽENJE
Kolokvij
Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Cvetković Aleksandar 2017/003002 položio 21
Ispit
Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Grujičić Marko 2017/003014 PI 30 PO 35 ZO 65 7(sedam)
2. Mirosavljev Marko 2017/003001 PI 23 PO 35 ZO 58 6 (šest)
3. Popović Jelena 2017/003039 PI 30 PO 38 ZO 68 7(sedam)

UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM
Ispit
Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Križević Stefan 2017/200025 PO … PI 25 ZO … poziva se na uvid
Uvid u radove u četvrtak 28.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

20. March 2019.
rezultati ispita i kolovkija mart 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku 19.03.2019. OSNOVI PREDUZETNISTVA
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa PI ZO
Damjanac Marija 2017/003021 30 28+30=58 6 šest
Dotlic Sasa 2017/003028 40 33+40=73 8 osam
Mirosavljev Marko 2017/003001 45 31+45=76 8 osam

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

1. Cvetković Aleksandar 2017/003007 18
2. Jovanović Jovanka 2017/0300029 16
3. Nikolić Anita 2017/003023 30
4. Popović Jelena 2017/003039 25

Uvid u radove u četvrtak 21.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

10. February 2019.
Rezultati kolokvijuma i ispita u januarskom roku 8.02.2019.

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE:

Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
Dotlic Sasa 2017/003028 30 37+30=67 7 sedam
Djekic Bojan 2018/003039 18 33+18=51 6 sest
Kovačević Jelena2016/003014 35 42 +35=77 8 osam
Nikolic Anita 2017/003023 55 50+35=85 9 devet

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE:
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Acanski Jelena 2017/003020 nije polozila
Dragicevic Milica 2017/003011 23
Grujicic Marko 2017/003014 30
Jerkov Nikolija 2017/003005 23
Mirosavljev Marko 2017/003001 30
Popovic Jelena 2017/003039 25
Cvetkovic Aleksandar 2017/003002 nije polozio

Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
1. Krizevic Stefan 2017/200025 24

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
1. Stecuk Stefan 2017/200029 PO 45 + PI 20 = ZO 65 7 sedam
2. Cvetkovic Denis 2017/200032 PO 38+ PI 25= ZO 63 7 sedam

Uvid u radove u sredu 13. 02. 2018. od 13.00 do 13.30 časova, upis ocene od 13.30. do 14.00 časova, kabinet 44.

8. October 2018.

rezultati okt II 2018
Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku II 8.10.2018.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
Grujičić Brankica 2016/000043 50 50+30 = 80 8 osam
Kovačević Jelena 2016/003014 30 Nije položila
Komanović Katarina 2016/000060 50 19+50 =69 7 sedam
Milićević Vladana 2015/000116 45 21+45=66 7 sedam
Petrin Ivana 16/14fr 20 Nije položila
Fanka Tatjana 2016/000023 55 31+55=86 9 devet
Haška Sandra 2016/003018 45 12+45=57 6 šest
Štrimpf Jovana 2016/003023 50 28+50=78 8 osam

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Rešiti Anja 2017/00136 20
Lalić Nataša 2016/000020 14

Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
Prezime Ime Br. indeksa Bod. PO

Brus Vudaković Marija 2017/120004 17 23+17=40

Stručna praksa PBT1

Bogdanov Aleksandar 2016/003039 položio

Uvid u radove u četvrtak 11. 10. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

24. September 2018.
rezultati kolokvija i ispita oktobar . 24.09.2018.

Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku 24.09.2018.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. PI+PO= ZO
Bičkaji Marija 2016/000031 24 24+32=56 6 šest
Brstina Jovana 2016/000047 40 40+23= 63 7 sedam
Grujičić Brankica 2016/000043 20 Nije položila
Kovačević Jelena 2016/003014 8 Nije položila
Komanović Katarina 2016/000060 8 Nije položila
Petrin Ivana 16/14fr 10 Nije položila
Haška Sandra 2016/003018 7 Nije položila

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila
Fanka Tatjana 2016/000023 17

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:
Ignjatović Sanja 737/98 55 6 (šest)

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Jovišić Jovana
2017/200050 20 20+45=65 7 (sedam)
Gelić Saša 2017/120003 30 30+45=75 8 (osam)
Dragaš Ljuban 2016/120013 20 –

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Brus Vidaković Marija 2017/200029 12 nije položila

Uvid u radove u četvrtak 27. 09. 2018. od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

8. September 2018.
Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku 6.09.2018. Tatjana Đurić Kuzmanović

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku 6.09.2018. Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT EKONOMIKA TRGOVINE

Lukač Sanjin 2058/99 71 8 osam

 

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:

Ignjatović Sanja 737/98  Nije položila

 

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Jovišić Jovana  

2017/200050

 Nije položila         

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Gelić Saša 2017/120003 26                        položio
Stećuk Stefan 2017/200029 26                        položio

 

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Bičkaji Marija 2016000031 20 Nije položila       
Grujičić Brankica 2016/000043 27 Nije   položila                             
Kovačević Jelena 2016/003014 18 Nije položila                                        
Komanović Katarina 2016/000060 15 Nije položila                                       
Haška Sandra 2016/003018 8 Nije položila
Šajić Borislav 144/14fr 65  PO 20  ZO 85 9 (devet)
Štrimpf Jovana 2016000023 5 Nije položila

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa Pop. Kol.
 
Brstina Jovana 2016/000040 16  
Milićev Vladana 2015/000116 16  
Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila  
Fanka Tatjana 2016/000023 4 nije položila  

 

Stručna praksa PBT1

Prezime Ime Br. indeksa ZO
Janković Marija 2016/003019 položila
Polovina Katarina 2016/002071 položila
Stojanović Bojana 2016/003027 položila

 

Uvid u radove u četvrtak 13. 09. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

19. June 2018.
Rezultati kolokvijuma i ispita u junskom roku 18.06.2018.

Rezultati kolokvijuma i ispita u junskom roku 18.06.2018. kod Tatjane Đurić Kuzmanović

ISPIT EKONOMIKA TRGOVINE

Lukač Sanjin 2058/99 5 Nije položio

 

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:

Lukač Sanjin 2058/99 51  6 šest

 

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Dragićević Ružica 2017/200006 26  71                                        8 osam
Stanković Gordana 2017/200027 30 100                                    10 deset

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Brus Vidaković Marija 2017/120004 7     
Jovišić Jovana 2017/200050 15                                     
Križević Stefan 2017/200025 3                           
Stećuk Stefan 2017/200029 5                             
Cvetković Denis 2017/20032 12                                     

 

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Bičkaji Marija 2016000031 25 Nije položila       
Vlajković Ivana 2016000029 48 66                                      7 sedam
Grujičić Brankica 2016/000043 5 Nije   položila                             
Kanja Lazar 201600005 33 57                                       6 šest
Kovačević Jelena 2016/003014 22 Nije položila                                        
Komanović Katarina 2016/000060 20 Nije položila                                       
Kostić Kristina 2016/000055 49 82                                  9 devet
Lazić Jovana 2016003031 33 68                                      7 sedam
Samardžija Nikola 2016000003 33  52                                      6 šest
Šajić Borislav 144/14fr 25 Nije položio PO 20
Štrimpf Jovana 2016000023 20 Nije položila

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa Pop. Kol.
Fanka Tatjana 2016/000023 0

 

Uvid u radove u četvrtak 21. 06. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.