Page Title

Gojko Rikalović

· Predmet rada u saobraćaju - jedna tema iz zaostavštine marksističke ekonomske teorije

Gordana Tomić

· Effective team as a condition for survival of a company on a market

Miloš Lutovac, Milena Lutovac

· Finansijska kriza na Zapadu - Amerika pred bankrotstvom

Radovan Tomić, Dragica Tomić

· The causes and results of the economic crisis in Serbia and prospects for its recovery

Momčilo Đorđević

· Način međunarodne saradnje imeđu preduzeća kao strategija za osiguranje opstanka

Dejan Đurić, Dragana Đurić

· Analiza konkurentnosti voća i voćnih prerađevina u svetlu spoljnotrgovinske razmene privrede srbije

Dragan Demirović

· Fiskalno netransparentno privredno društvo u međunarodnom poslovanju

 Ksenija Denčić—Mihajlov, Milan Zvezdanović

· Emisija prava kao strategija preventivne odbrane od neprijateljskog preuzimanja preduzeća

Dragana Bolesnikov

· Regulatorna uloga Narodne banke srbije u savremenim uslovima privređivanja

Nenad Đokić,Jasmina Brankov

· Investicioni fondovi kao finansijki posrednici

Dragana Čavić

· Analiza i tumačenje finansijskih izveštaja

Tamara Gajić

· Osnovne karakteristike i suština animacionih aktivnosti u turizmu

Leonard Salai

· Praksa menadžmenta ljudskih resursa u malim preduzećima

Nina Đurica, Maja Đurica

· Upravljanje ljudskim resursima u uslužnim organizacijama

Novica Pavlović, Lazar Ožegović

· Razvoj i organizacija naučnih parkova u funkciji  razvoja privrede

Slavko Karavidić

· Škola za budućnost

Nataša Cvetković

· Paradigma ekonomije znanja u korporaciji koja uči

Željko Račić

· Znanje kao ključni element intelektualnog kapitala

 

PRILOZI:

Radovan Čokorilo

· Duhovna inteligencija i međuljudska komunikacija

Bojan Radić, Goran radić

· Teorija društvenog izbora—demokratija

Ivana Martinović

· Problemska nastava na kursu engleskog poslovnog jezika

Ivana Zorica

· Uticaj društveno ekonomskih promena na jezik

Sadržaj 1. broja časopisa u 2009. godini

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Kontakti
Oval: Obaveštenja

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina