Izaberite stranicu

Spasojević Ana

Zvanje

Asistent

E-mail anadjordjevicvps@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Utorak 08:20-10:20

Ana Spasojević (devojačkoĐorđević) je rođena u Kragujevcu, 28.02.1985. godine.

Osnovne akademske studije, smer Međunarodni menadžment, završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i stekla zvanje diplomirani ekonomista-master. Diplomski rad pod nazivom „Regionalni razvoj Srbije u kontekstu integrisanja u Evropsku uniju“, izradila je pod mentorstvom prof. dr Petra Veselinovića i odbranila u aprilu 2008. godine sa ocenom 10 (deset).

Student je doktorskih akademskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, na studijskom programu Ekonomija, modul Upravljanje poslovanjem. Položila je sve ispite predviđene nastavnim planom i programom, u toku je izrada doktorske disertacije.

Po završetku osnovnih studija, stupila je u radni odnos u „Eurobank Srbija“ u Kragujevcu kao SBBO (Small Business Banking Officer).

Od maja 2011. godine, zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, kao saradnik u nastavi. Oktobra 2015. godine izabrana je u zvanje asistenta.

Tokom višegodišnjeg rada u oblasti visokog obrazovanja, realizovala je nastavu na predmetima Marketing, Međunarodni marketing, Međunarodna ekonomija,  Međunarodna trgovina, Ekološki menadžment, Tržišno poslovanje, Preduzetništvo.

Objavila je značajan broj autorskih i koautorskih radova u relevantnim naučnim časopisima i zbornicima i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama.

Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom, poznaje rad u okviru Office aplikacija (Access, Excel, Power Point, Word) kao i internet komunikacije.

Sfere njenog naučnog interesovanja su Marketing, Međunarodni marketing, Ekološki menadžment.

Udata je i ima dvoje dece.

1.    Spasojević A., (2018). Zeleni marketing i društveno odgovorno poslovanje. Ecologica,  25(89),  str. 95-98. UDK 658.81/88:633/636.  COBISS.SR-ID 513804380.

2.    Spasojević A., (2018). Društveno odgovorno poslovanje preduzeća u Srbiji. Ecologica, 25(90), str. 445-460. UDK 339.13.012.1(497.11).COBISS.SR-ID 513804636.

3.    Stankov, B., Roganović, M., Spasojević A., (2015). Higher education and training as a pillar of competitiveness of Serbian economy. U: Engineering Management and Competitiveness EMC2015, University of Novi Sad, Technical Faculty in Zrenjanin, Zrenjanin, pp. 378-384. ISBN: 978-86-7672-224-2.

4.    Lutovac D. M., Lutovac M., Đorđević A., (2014). Turizam kao faktor razvoja privrede. U: 22-th International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2014, Trends in tourism and hospitality management, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, Opatija, UDK 658.89.013:338.48.

5.    Lutovac M., Lutovac D. M., Đorđević A., (2014). Scenario nove industrijalizacije Republike Srbije. U: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, redaktor Vlastimir Leković, Kragujevac, Ekonomski fakultet, str. [185]-194. ISBN 978-86-6091-047-1, UDK 338.45(497.11).  [COBISS.SR-ID 513316188].

6.    Lutovac M., Đorđević A., Lutovac M., (2013). Ekonomski pokazatelji regionalizacije u Srbiji sa osvrtom na države Zapadnog Balkana. Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, redaktor Vlastimir Leković. Kragujevac, Ekonomski fakultet,  str. [277]-290, ISBN 978-86-6091-043-3, UDK 338.45(497.11). COBISS.SR-ID 513810268.

7.    Đorđević, M., Đorđević, A., (2012). Strategije posredne internacionalizacije preduzeća. Marketing, 43(1), str. 33-40. UDK 658.8,
339.92. Doi: 10.5937/markt1201033D. COBISS.SR-ID 512965724.

8.    Đorđević, M., Đorđević, A.,  (2012). Korporativna društvena odgovornost – poslovni slučaj kompanije „Rapp Marine Group“ u Srbiji. Marketing, 43(3), str. 199-204. UDK 658.8:339.92. COBISS.SR-ID 513810012.

9.   Đorđević A., Lutovac M., (2012). Influence of Psychological Determinants  on the Behaviour of Consumers in Tourism. Zbornik radova sa 8. Međunarodne naučne konferencije „Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption“, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka, Opatija, str. 171-175.

10.    Đorđević A., Lutovac M., (2012). Challenges of Tourism in the future. Zbornik radova, 21-th  Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry , Opatija, Hrvatska, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Rijeka, str. 507-511.

11.   Đorđević, M., Đorđević, A. (2011). Strategije internacionalizacije. Savremeni trendovi u Evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, Novi Sad, str. 16-18.

Predavanja

    Vežbe

      Ispiti