Izaberite stranicu

др Дејан Живков

Звање

Професор струковних студија

E-mail dejan.zivkov@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854047
Кабинет КАБИНЕТ 35
Консултације Уторак 14:00-16:00
Онлајн консултације Четвртак 14h
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09

Др Дејан Живков је на Економском факултету у Суботици завршио четворогодишње студије 2007. године на смеру Финансијски менаџмент и рачуноводствo. Дипломски рад је одбранио код проф. др Дејана Јакшића под називом „Материјалност и ревизијски ризик“. Мастер студије је завршио 2009. године на Економском факултету у Суботици на смеру Рачуноводство и ревизија. Мастер рад под називом „Стабилизационо деловање фискалне политике на привредни систем“ је одбранио код проф. др Марка Радичића. Докторске студије на Економском факултету у Суботици је уписао 2009. године на смеру Економија – модул финансије. Докторску дисертацију под називом „Ефекти преливања финансијских шокова на тржишта акција и девизног курса у одабраним земљама у успону” је одбранио 20. септембра 2016. на Економском факултету у Суботици под менторством проф. др Ивана Миленковића. Oбласти интересовања су: макроекономија, међународне финансије, економетрија,  финансијска тржишта и институције.

Од октобра 2007. године је запослен на Високој пословној школи струковних студија из Новог Сада. Најпре је био у статусу сарадника у настави, а по уписивању докторски студија је изабран у звање асистента у јануару 2010. године из области финансија. Након докторирања, тј. у новембру 2016. годије, је изабран у звање предавача из области економије на Високој пословној школи струковних студија из Новог Сада. У новембру 2021. године је изабран у звање професора струковних студија на исокој пословној школи струковних студија из Новог Сада.  У досадашњем раду у наставном процесу је био ангажован на следећим предметима: Основи економије, Анализа хартија од вредности, Јавне финансије, Финансијска стратегија и планирање пореза, Финансијски менаџмент и Финансијско рачуноводство.

У јуну 2019. године је изабран у научно звање научни сарадник испред Института за економику пољопривреде из Београда.

Аутор је бројних научних радова из области економије и финансија у међународним часописима са SSCI листе. Списак објављених научних радова се може погледати у категорији „Репрезентативне референце“.

Izabrani radovi za akreditaciju:

 1. Živkov, D., Đurašković, J., Manić, S. (2019). How do oil price changes affect inflation in Central and Eastern European countries? A wavelet-based Markov switching approach. Baltic Journal of Economics, 19(1), 84-104. https://doi.org/10.1080/1406099x.2018.1562011
 2. Živkov, D., Balaban, S., Pećanac, M. (2021). Assessing the multiscale ‘meteor shower’ effect from oil to the Central and Eastern European stock indices. International Journal of Finance and Economics, 26(2), 1855-1870. https://doi.org/10.1002/ijfe.1882
 3. Živkov, D. Joksimović, M., Balaban, S. (2021). Measuring parametric and semiparametric downside risk of selected agricultural commodities. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 67(8), 305-315. https://doi.org/10.17221/148/2021-agricecon
 4. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Viduka, D. (2021). Measuring downside risk in portfolios with Bitcoin. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 71(2), 178-200. https://doi.org/10.17221/148/2021-agricecon
 5. Živkov, D., Đurašković, J., & Papić-Blagojević, N. (2020). Multiscale oil-stocks dynamics – The case of Visegrad group and Russia. Ekonomska istraživanja – Economic Research, 33(1), 87-106. https://doi.org/10.1080/1331677x.2019.1708772
 6. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Gajić-Glamočlija, M. (2022). Oil hedging with a multivariate semiparametric value-at-risk portfolio. Borsa Istanbul Review, 22(6), 1118-1131. https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.10.008
 7. Živkov, D., Manić, S., Pavkov, I. (2022). Nonlinear examination of the ‘Heat Wave’ and ‘Meteor Shower’ effects between spot and futures markets of the precious metals. Empirical Economics, 63(2), 1109-1134. https://doi.org/10.1007/s00181-021-02148-7
 8. Živkov, D., Gajić-Glamočlija, M., Đurašković, J. (2022). Multiscale downside risk interdependence between the major agricultural commodities. Agribusiness, 38(4), 990-1011. https://doi.org/10.1002/agr.21749
 9. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Gajić-Glamočlija, M. (2022). Oil hedging with a multivariate semiparametric value-at-risk portfolio. Borsa Istanbul Review, 22(6), 1118-1131. https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.08.004
 10. Živkov, D., Balaban, S., Joksimović, M. (2022). Making a Markowitz portfolio with agricultural futures. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 68(6), 219-229. https://doi.org/10.17221/78/2022-agricecon

Домаћи часописи:

 1. Đurić, D., Živkov D., Kolar, S. (2011). Problemi fiskalnih neravnoteža i mogući rizici koji proizilaze u postkriznom periodu. Ekonomika poljoprivrede, 58(2), str. 299-308. (M24)
 2. Živkov D., Kolar A. (2013). Uzroci krize evro-zone. Teme, 37(3), str. 1377-1396. (M24)
 3. Živkov D., Njegić J., Ljumović I. (2013). Linkage between external and internal imbalance: The case of Serbia. Industrija, 41(4), str. 127-142. (M24)
 4. Živkov D., Njegić J., Markelić J. (2014). Exchange Rate Effect on Stock Returns – A Quantile Regression Approach. Industrija, 42(3), str. 7-21. (M24)
 5. Živkov, D., Papić-Blagojević, N., Lončar, S. (2019). The effect of agricultural futures price changes on the agricultural production in AP Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, 66(3),  755-770. (M24)
 6. Živkov, D., Stankov, B., Roganović, M., Momčilović, M. (2022). Dynamic correlation between selected cereals traded in commodity exchange market in AP Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, 69(2), 395-410. (M24)

Meђународни часописи – SSCI листа:

 1. Živkov D., Njegić J., Pećanac M. (2014). Bidirectional linkage between inflation and inflation uncertainty – the case of Eastern European countries, Baltic Journal of Economics, 14(1-2), 124-139. (M23)
 2. Momcilovic, M., Vlaovic Begovic, S., Zivkov, D. (2015). Cost of equity: the case of Serbian food industry, Custos e Agronegocio Online, 11(1), 184-197. (M23)
 3. Živkov, D., Njegić, J., Milenković I. (2015). Bidirectional Volatility Spillover Effect between the Exchange Rate and Stocks in the Presence of Structural Breaks in Selected Eastern European Economies, Czech Journal of Economics and Finance – Finance a uver, 65(6), 477-498. (M23)
 4. Živkov, D., Njegić, J., Momčilović M., Milenković I. (2016). Exchange Rate Volatility and Uncovered Interest Rate Parity in the European Emerging Economies, Prague Economic Papers, 25(13), 253-270. (M22)
 5. Živkov, D., Njegić, J., Papić-Blagojević, N., Petronijević, J. (2016). Monetary Effectiveness in Small Transition Economy – the Case of the Republic of Serbia. Romanian Journal of Economic Forecasting, 19(3), 5-18.  (M23)
 6. Živkov, D., Njegić, J., Pavlović, J. (2016). Dynamic Correlation Between Stock Returns and Exchange Rate and its Dependence on the Conditional Volatilities – The Case of Several Eastern European Countries, Bulletin of Economic Research, 68(S1), 28-41. (M23)
 7. Živkov, D., Njegić, J., Mirović, V. (2016). Dynamic nexus between Exchange Rate and Stock Prices in the Major East European Economies. Prague Economic Papers, 25(6), 686-705. (M22)
 8. Mirović, V., Živkov, D., Njegić, J. (2017). Construction of Commodity Portfolio and its Hedge Effectiveness Gauging – Revisiting DCC Models. Czech Journal of Economics and Finance – Finance a uver, 67(5), 396-422. (M23)
 9. Momčilović, M., Živkov, D., Vlaović Begović, S. (2017). The downside risk approach to cost of equity determination for Slovenian, Croatian and Serbian capital markets. E and M Ekonomie a Management, 20(3), 147-158. (M22)
 10. Njegić, J., Živkov, D., Damnjanović, J. (2017). Business cycles synchronization between EU15 and the selected Eastern European countries – The wavelet coherence approach. Acta Oeconomica, 27(4), 539-556. (M22)
 11. Njegić, J., Živkov, D., Janković, I. (2018). Interrelationship and spillover effect between stock and exchange rate markets in the major emerging economies. Prague Economic Papers, 27(3), 270-292. (M23)
 12. Živkov, D., Njegić, J., Momčilović M. (2018). Bidirectional spillover effect between Russian stock index and the selected commodities. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 36(1), 27-51. (M23)
 13. Živkov, D., Njegić, J., Milenković I. (2018). Interrelationship between DAX index and four largest Eastern European stock markets. Romanian Journal of Economic Forecasting, 21(3), 88-103. (M23)
 14. Živkov, D., Balaban, S., Đurašković, J. (2018). What Multiscale Approach Can Tell about the Nexus between Exchange Rate and Stocks in the Major Emerging Markets? Czech Journal of Economics and Finance – Finance a uver, 68(5), 491-512. (M23)
 15. Živkov, D., Đurašković, J., Manić, S. (2019). How Do Oil Price Changes Affect Inflation in Central and Eastern European Countries? A Wavelet-based Markov Switching Approach. Baltic Journal of Economics, 19(1), 84-104. (M22)
 16. Živkov, D., Njegić, J., Stanković, M. (2019). What wavelet-based quantiles can suggest about the stocks-bond interaction in the emerging East Asian economies? Czech Journal of Economics and Finance – Finance a uver, 69(1), 95-119. (M23)
 17. Živkov, D., Njegić, J., Pećanac, M. (2019). Multiscale interdependence between the major agricultural commodities. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 65(2), 82-92. (M23)
 18. Živkov, D., Njegić, J., Pećanac, M. (2019). Wavelet analysis of the interdependence between stocks and bonds in the selected east European and Eurasian emerging markets. Ekonomicky Časopis, 67(2), 175-194. (M23)
 19. Živkov, D., Njegić, J., Balaban, S. (2019). Revealing the nexus between oil and exchange rate in the major emerging markets – The timescale analysis. International Journal of Finance and Economics, 24(2), 685-697. (M23)
 20. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J. (2019). Multiscale volatility transmission and portfolio construction between the Baltic stock markets. Czech Journal of Economics and Finance – Finance a uver, 69(2), 211-236. (M23)
 21. Njegić, J., Živkov, D., Momčilović, M. (2019). Portfolio selection between a mature market and selected emerging markets indices in the presence of structural breaks. Bulletin of Economic Research, 71(3), 439-465. (M23)
 22. Balaban, S., Živkov, D., Milenković, I. (2019). Impact of unexplained part of real exchange rate volatility on FDI: Evidence from transition countries. Economic Systems, 43(3-4), 100719. (M22)
 23. Živkov, D., Kuzman, B., Subić, J. (2019). How do oil price changes impact the major agricultural commodities in different market conditions and in different time-horizons? Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 53(4), 159-175. (M23)
 24. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Kovačević, J. (2019). Bidirectional nexus between inflation and inflation uncertainty in the Asian emerging markets – the GARCH-in-Mean approach. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 69(6), 580-599. (M23)
 25. Živkov, D., Đurašković, J., Papić-Blagojević, N. (2020). Multiscale oil-stocks dynamics – The case of Visegrad group and Russia. Ekonomska istraživanja – Economic Research, 33(1), 87-106. (M21)
 26. Živkov, D., Njegić, J., Zakić, V. (2020). Empirical analysis of oil risk-minimizing portfolios – DCC-EGARCH-MODWT approach. Journal of Risk, 22(3), 65-91. (M23)
 27. Živkov, D., Kuzman, B., Subić, J. (2020). What Bayesian quantiles can tell about volatility transmission between the major agricultural futures? Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 66(5), 215-225. (M23)
 28. Živkov, D., Kovačević, J., Lončar, S. (2020). Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies? – Multifrequency Bayesian Quantile Inference. Ekonomicky Časopis, 68(8), 787-810. (M23)
 29. Živkov, D., Gajić-Glamočlija, M., Kovačević, J., Lončar, S. (2020). Inflation uncertainty and output growth – evidence from the Asia-Pacific countries based on the multiscale Bayesian quantile inference. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 70(5), 461-486. (M23)
 30. Živkov, D., Kovačević, J., Papić-Blagojević, N. (2020). Measuring the effects of inflation and inflation uncertainty on output growth in the Central and Eastern European Countries. Baltic Journal of Economics, 20(2), 218-242. (M22)
 31. Živkov, D., Obradović, G., Grujić, M. (2020). The ‘meteor shower’ effect between precious metals in spot and futures markets – the Markov switching processes in the variance and mean. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 54(4), 265-282. (M23)
 32. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J. (2020). Short and long-term volatility transmission from oil to agricultural commodities – The robust quantile regression approach. Borsa Istanbul Review, 20(S1), S11-S25. (M21)
 33. Živkov, D., Damnjanović, J., Đurašković, J. (2020) The effect of oil uncertainty on industrial production in the major European economies – methodologies based on the Bayesian approach. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 70(6), 566-588.(M23)
 34. Živkov, D., Balaban, P., Kuzman, B. (2021). How to combine precious metals with corn in a risk-minimizing two-asset portfolio? Zemedelska Ekonomika, 67(2), 60-69. (M23)
 35. Balaban, S., Živkov, D. (2021). Validity of Wagner’s law in transition economies: A multivariate approach. Hacienda publica espanola / Review of Public Economics, 236(1), 105-131. (M23)
 36. Živkov, D., Balaban, S., Pećanac, M. (2021). Assessing the multiscale ‘meteor shower’ effect from oil to the Central and Eastern European stock indices. International Journal of Finance and Economics, 26(2), 1855-1870.
 37. Živkov, D., Kuzman, B., Andrejević-Panić, A. (2021). Nonlinear bidirectional multiscale volatility transmission effect between stocks and exchange rate markets in the selected African countries. Ekonomska istraživanja – Economic Research, 34(1), 1623-1650. (M21)
 38. Živkov, D. Joksimović, M., Balaban, S. (2021). Measuring parametric and semiparametric downside risk of the selected agricultural commodities. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 67(8), 305-315. (M22)
 39. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Viduka, D. (2021). Measuring downside risk in portfolios with Bitcoin. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 71(2), 178-200. (M23)
 40. Živkov, D., Đurašković, J., Kovačević, J. (2021). The effect of money growth on inflation and GDP in the selected Asia-Pacific markets – Wavelet-based Bayesian quantile estimates. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 55(4), 259-275. (M23)
 41. Živkov, D., Manić, S., Kovačević, J., Trbović, Ž. (in press). Assessing volatility transmission between Brent and stocks in the major global oil producers and consumers – The multiscale robust quantile regression. Portuguese Economic Journal, 21(1), 67-93. (M23)
 42. Živkov, D., Kuzman, B., Subić J. (2022). Measuring Risk-Adjusted Performance of the Selected Soft Agricultural Commodities. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 68(3), 87-96. (M22)
 43. Živkov, D., Damnjanović, J., Papić-Blagojević, N. (2022) How to Hedge Energy Commodities with Precious Metals in a Multivariate Markowitz Portfolio? Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 72(1), 50-70. (M23)
 44. Živkov, D., Balaban, S., Joksimović, M. (2022) Making a Markowitz portfolio with agricultural futures. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 68(6), 219-229. (M22)
 45. Živkov, D., Manić, S., Pavkov, I. (2022). Nonlinear examination of the ‘Heat Wave’ and ‘Meteor Shower’ effects between spot and futures markets of the precious metals. Empirical Economics, 63(2), 1109-1134. (M21)
 46. Živkov, D., Gajić-Glamočlija, M., Đurašković, J. (2022). Multiscale downside risk interdependence between the major agricultural commodities. Agribusiness, 38(4), 990-1011. (M22)
 47. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Gajić-Glamočlija, M. (in press). Oil hedging with a multivariate semiparametric value-at-risk portfolio. Borsa Istanbul Review, 22(6), 1118-1131. (M21)
 48. Živkov, D. Gajić-Glamočlija, M., Đurašković, J., Momčilović, M. (2022). Assessing permanent and transitory volatility spillover effect from oil to stocks in Baltic and Visegrad countries. Ekonomicky Časopis, 70(6), 523-543. (M23)
 49. Živkov, D., Kovačević-Berleković, B., Kicović, D., Đurašković, J. (2023). How to reduce extreme risk of the U.S. tourism indices? – Minimum-CVaR portfolio approach. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 73(1), 81-103. (M23)
 50. Živkov, D., Kovačević, J., Stankov, B., Stefanović, Z. (2023). Bidirectional volatility transmission between stocks and bond in East Asia – The quantile estimates based on wavelets. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 27(1), 49-65. (M23)
 51. Živkov, D., Đurašković, J. (2023) How does oil price uncertainty affect output in the Central and Eastern European economies? – the Bayesian-based approaches. Applied Economic Analysis, 31(91), 39-54. (M22)
 52. Živkov, D., Lončar, S., Stankov, B. (2023). Idiosyncratic Volatility Transmission between Visegrad stock markets – The Robust Quantile Estimates. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 57(1), 251-266. (M23)
 53. Živkov, D., Stankov, B., Papić-Blagojević, N., Damnjanović, J., Račić, Ž. (2023). How to reduce extreme risk of losses in corn and soybean markets? Construction of a portfolio with European stock indices? Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 69(3), 109-118. (M22)
 54. Živkov, D., Đurašković, J., Ljubenović, S. (2023). Multiscale interdependence between consumer and producer prices in emerging Eastern European countries. Politicka Ekonomie, 71(3), 319-341. (M23)
 55. Živkov, D., Pećanac, M., Ercegovac, D. (2023). Interdependence between stocks and exchange rate in East Asia – A wavelet-based approach. Singapore Economic Review, 68(3), 919-939. (M22)
 56. Živkov, D., Kuzman, B., Subić, J. (2023). Multi-frequency downside risk interconnectedness between soft agricultural commodities. Agricultural Economics – Zemedelska Ekonomika, 69(8), 332-342. (M22)
 57. Živkov, D., Kuzman, B., Subić, J. (2023). How to hedge extreme risk of natural gas in multivariate semiparametric value-at-risk portfolio? E and M Ekonomie a Management, 26(3), 128-144. (M23)
 58. Živkov, D., Manić, S., Đurašković, J., Momćilović, M. (2023). Multiscale interdependence between economic policy uncertainty and industrial production of Central and Eastern European countries. Acta Oeconomica, 73(3), 365-381. (M23)
 59. Živkov, D., Gajić-Glamočlija, M., Đurašković, J. (2023). Volatility spillover analysis between stocks and exchange rate markets in short and long terms in East European and Eurasian countries. International Journal of Emerging Markets, 18(11), 5068-5086. (M21)
 60. Živkov, D., Gajić-Glamočlija, M. Ercegovac, D., Lavrnić, I. (2023). Multiscale tail risk interdependence between precious metals. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 73(4), 392-412. (M23)
 61. Živkov, D., Balaban, S., Simić, M. (2024). Hedging gas in a multi-frequency semiparametric CVaR portfolio. Research in International Business and Finance, 67(Part A), 102149. (M21a)
 62. Živkov, D., Manić, S., Gajić-Glamočlija, M. (2024). How Do Precious and Industrial Metals Hedge Oil in a Multi-frequency Semiparametric CVaR Portfolio? North American Journal of Economics and Finance, 72, 102145. (M21)
 63. Živkov, D., Manić, S., Gajić-Glamočlija, M. (2024). Downside risk and risk-adjusted performances of industrial metals. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 58(1), 138-152. (M23)

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 20 ДЛС)
  МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 17 - МС)

Вежбе

  ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 17 - МС)

Испити

  ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 07 - СС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 20 ДЛС)
  МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  АНАЛИЗА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  МОНЕТАРНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 17)
  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - СС)
  МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ФИНАНСИРАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 17 - МС)
  ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 17 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ФР) ТЕМА 1 (БОЛ. 12)

Материјали

ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (БОЛ. 17 - МС)
ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА (БОЛ. 17 - МС)

Обавештења

19. октобар 2023.
Zoom – 23.3.2024.

Dejan Živkov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Dejan Živkov’s Zoom Meeting
Time: Mar 23, 2024 02:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09&omn=74641030891

Meeting ID: 218 374 0635
Passcode: cyBN7X

 

20. октобар 2022.
Informacija za DLS studente (2023-2024)

Predavanja na predmetu Međunarodne finansije tokom semestra će se održavati svake nedelje četvrtkom od 14h. U dogovoru sa studentima termin i dan predavanja mogu biti promenjeni ako im neki drugi termin odgovara. Link za zoom je postavjlen na mojoj strani na sajtu škole. Takođe, svaki DLS student ako ima nešto da me pita lično, može da mi se obrati mejlom (dejanzivkov@gmail.com) da želi da se čujemo lično u određeno vreme, određenog dana i ja ću okačiti zoom poziv za taj termin tako da studenti mogu da butu u kontaktu sa predmetnim nastanikom.