Izaberite stranicu

Pavkov dr Ivan

Zvanje

Predavač

E-mail pavkov.ivan@gmail.com
Telefon 485-4015
Kabinet KABINET 5
Konsultacije

Ivan Pavkov nakon završetka osnovnih i master studija matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, školske 2010/11. upisao je doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na studijskom programu Matematika u tehnici. Nakon što je položio sve planom i programom predviđene ispite, dana 29.09.2017. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom “Faktorizacija polinoma dve promenljive sa celobrojnim koeficijentima pomoću Newton-ovog poligona i primena u dekodiranju nekih klasa Reed – Solomon kodova” i stekao akademski naziv Doktor nauka – primenjena matematika.

Zaposlen je Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 02.02.2009. godine gde, najpre u zvanju saradnika u nastavi, a od 2012.  godine u zvanju asistenta učestvuje u realizaciji nastavnih aktivnosti iz predmeta “Matematika”, “Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju” i “Primena informacionih tehnologija”. Nakon izbora u zvanje predavača 2017. godine, držao je predavanja i vežbe iz predmeta “Matematika” i “Operaciona istraživanja” za studente osnovnih studija, kao i vežbe iz predmeta “Primena statističkih modela u poslovanju” za studente master studija. Član je Katedre za kvantitativnu analizu i poslovnu informatiku Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu i obavlja funkciju akademskog asistenta Kancelarije za međunarodnu saradnju Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

Aktivno se služi engleskim jezikom (govori, čita i piše) i poseduje pasivno znanje nemačkog jezika (čita i piše).

 1. Crvenković S., Pavkov I. (2013), Factoring bivariate polynomials with integer coefficients via Newton polygons, Filomat 27:2, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia, 215–226. (M21)
 2. Nedović, Lj., Ralević, M. N., Pavkov, I. (2018), Aggregated distance functions and their application in image Processing, Soft Computing, Vol. 22 No. 14, DOI: 10.1007/s00500-017-2657-9, 4723-4739. (M22)
 3. Pavkov I., Ralević N., Nedović Lj., An application of bivariate polynomial factorization on decoding of Reed – Solomon based codes, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Vol 12. (2018), 166–177. (M22)
 4. Japundžić M., Jočić D., Pavkov I. (2012), Application of Stochastic Control Theory to the Optimal Portfolio Selection Problem, IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Óbuda University, Budapest, Hungary, 85-88. (M33)
 5. Ralević N., Ćebić D., Pavkov I. (2015), The Third Order Mean-Based Jarratt-Type Method for Finding Simple Roots of Nonlinear Equation, IEEE 13th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Óbuda University, Budapest, Hungary, 123-126. (M33)
 6. Pavkov I. (2008) Ocenjivanje parametara normalnog linearnog regresivnog modela, Škola biznisa, br. 3/2008., Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 7. Japundžić M., Pavkov I. (2011) Izračunavanje metričkih karakteristika redova čekanja, Škola biznisa, br. 4/2011., Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 8. Pavkov I., Japundžić M. (2012) Uloga fazi matematike u ekonomskom odlučivanju, Škola biznisa, br. 2/2012., Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 9. Živkov D., Pavkov I. (2012) Predimenzioniranje subprimarnog hipotekarnog tržišta kao glavni uzrok njegovog sloma, Škola biznisa, br. 3/2012., Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 10. Pavkov I., Jočić D. (2012), Uloga stabla odluke u vrednovanju investicionih projekata, Škola biznisa, br. 4/2012., Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    Materijali

    MATEMATIKA (BOL. 12)
    MATEMATIKA (BOL. 17)
    OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
    PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
    PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANJU (BOL. 17 - MS)

    Obaveštenja