Izaberite stranicu

Jošanov Vrgović dr Ivana

Zvanje

Predavač

E-mail josanov.vrgovic@gmail.com
Telefon 485-4021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Četvrtak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Ivana Jošanov-Vrgović rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Studije psihologije završila je 2004. godine. Magistarske studije slušala je na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu organizacionih nauka, a svoju tezu pod nazivom Neverbalna poslovna komunikacija i organizaciona kultura odbranila je 2009. godine pod mentorstvom profesora dr Ranka Orlića. Doktorsku disertaciju, sa temom Zadovoljstvo poslom i organizaciona privrženost zaposlenih u obrazovnim institucijama, odbranila je 2012. godine pod mentorstvom profesorice dr Gizele Štangl-Šušnjar, na Univerzitetu u Novom Sadu (ACIMSI – Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i istraživanja).

Od oktobra meseca 2016. godine je predavač na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. U svojoj akademskoj karijeri kretala se od pozicije stručnog saradnika, asistenta do pozicije docenta, kao i profesora strukovnih studija. Držala je predavanja i vežbe iz predmeta menadžment ljudskih resursa, organizaciono ponašanje, liderstvo, principi menadžmenta i poslovno komuniciranje. Pored akademske karijere obavljala je i vodeće poslove u sektoru za ljudske resure, poslove pomoćnika direktora za organizaciju i ljudske resurse, kao i ruvodeće poslove brojnih timova i grupa za različite aktivnosti u okviru organizacija u kojima je bila zaposlena. Tvorac je baterije testova za psiho-socijalno uparivanje negovatelja i korisnika dvadesetčetvoročasnovne nege i modela za uparivanje koji se već nekoliko godina uspešno primenjuje na teritoriji Zapadne Evrope. Model i baterija testova su 2016. godine proglašeni za najbolju tehnološku inovaciju za 2016. godine u Austriji. Takođe, više od 10 godina bavi se i konsultantskim poslom u oblasti menadžmenta i menadžmenta ljudskih potencijala.

Autor je velikog broja naučnih radova, aktivan je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, i autor je i voditelj brojnih seminara i treninga iz oblasti komunikologije, menadžmenta ljudskih potencijala i organizacionog ponašanja. U naučno-istraživačkom radu nastoji da dokaže povezanost između različitih aspekata ponašanja pojedinaca, grupa i organizacije i organizacionih performansi, kao i povezanost između kvalitetne prakse upravljanja ljudskim potencijalima i organizacionih performansi. Bila je član programskog odbora konferencije Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa – savremeni trendovi 2014. godine, kao i član organizacionog odbora takmičenja i član žirija na Nacionalnom takmičenju Creative Business Cup Serbia 2014. Recenzent je većeg broja naučnih radova, u domaćim i stranim naučnim časopisima. Vodila je nekoliko desetina diplomskih, specijalističkih i master radova.

Jošanov-Vrgović, I., Jovičić Vuković, A., Papić-Blagojević, N., Bolesnikov, D. (2019). Analysis of Quality of Services in Higher Education Institutions, Chapter 20, Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy, Eds. Ulas Akkucuk, IGI Global Disseminator of Knowledge, United States of America, 349-365, ISBN 9781799811985

Jošanov-Vrgović, I., Vemić-Đurković J. (2018). Innovation and Entrepreneurial Intentions as Sources of Competitive Advantages. Proceedings from 4th International Scientific Conference Sustainable Business and Ecological Integration and Collaboration, Uviversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 187-200, ISBN 978-86-6022-137-9

Jovičić Vuković, A., Damnjanović, J., Papić-Blagojević, N.,  Jošanov-Vrgović, I., Gagić, S. (2018). Impact of Leadership on Innovation: Evidence from the Hotel Industry. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Vol. 3, 57-66. doi:10.7595/management.fon.2018.0008

Vrgović, P., Jošanov-Vrgović, I. (2018). Open Innovation Systems in Developing Countries: Sustainable Digital Networks and Collaboration in SMES. Dynamic Relationship Management Journal, Vol. 7, No. 2, 5-11. doi: 10.17708/DRMJ.2018.v07n02a01

Jovin, S., Jošanov-Vrgović, I. (2018). Entrepreneurial Intentions of Students of Higher Vocational Schools on the Territory of Autonomus Province of Vojvodina. School of Business, No. 2, 12-30, doi 10.5937

Jovičić Vuković, A., Damnjanović, J., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., Gagić, S. (2018). Analiza nesigurnosti zaposlenja u ugostiteljskom sektoru. Turističko poslovanje, Visoka turistička škola, Beograd, ISSN 0354-3099

Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., Jovičić Vuković, A. (2018). Faktori razvoja preduzetničkih kreativnih ideja studenata visokih strukovnih škola, XXIV Skup Trendovi razvoja: „Digitalizacija visokog obrazovanja“, Kopaonik, 21.-23.02.2018., Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Jošanov-Vrgović, I., Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jovičić Vuković, A. (2017). Inovacioni potencijal i preduzetništvo – empirijska analiza studenata visokih strukovnih škola, Međunarodna naučno-stručna konferencija Inovacijama do održivog razvoja, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, Beograd, ISBN 978-86-84531-30-0

Virijević Jovanović, S., Jošanov-Vrgović, I. (2017). Uloga zaposlenih i menadžmenta ljudskih resursa u procesu stvaranja vrednosti brenda, Škola biznisa, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad, broj 1/2017, str, 41-50, ISSN 2406-1301

Vrgović, P., Jošanov-Vrgović, I. (2017). Crowdsourcing user solutions: which questions should companies ask to elicit the most ideas from its users? Innovation – Organization and management, London, ISSN 2204-0226

Jošanov-Vrgović, I., Pavlović, N. (2016). Inovacije i znanje kao najvažniji generatori promena u organizacijama, Međunarodna naučno-stručna konferencija Inovacijama u budućnost, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, 08.12.2016. godine, str. 210-218, ISBN 978-86-84531-27-0

Pavlović, N., Jošanov-Vrgović, I. (2016). The Impact of Globalization on Knowledge Society (Uticaj globalizacije na društvo znanja), Leadership & management: Integrated Politics of Research and Inovations, Conference Proceedings, Second International Scientific-Bussiness Conference, LIMEN 2016, 15.12.2016, Association of Economists and Managers of the Balkans, Beograd, str. 171-180, ISBN 978-86-80194-05-9

Jošanov-Vrgović I., Vemić-Đurković J. (2015). Ulaganje u ljudske resurse kao faktor poboljšanja investicione klime u Srbiji. Menadžment, preduzetništvo i investicije u funkciji privrednog rasta i zapošljavanja u Srbiji, Institut za poslovna istraživanja – MBA, Beograd, Srbija, pp. 87-98, ISBN 978-86-85287-06-0

Jošanov-Vrgović I., Vemić-Đurković J. (2014). Merenje doprinosa menadžmenta ljudskih resursa organizacionoj uspešnosti. Zbornik radova HR konferencija Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa – savremeni trendovi, 23.10.2014., Udruženje ekonomista i menadžera Balkana – UdEkom Balkan, Beograd, Srbija, pp. 8-17, ISBN 978-86-80194-00-4

Vemić Đurković J., Jošanov-Vrgović I. (2014). Forms of socio-economic inequality and human capital loss. Proceedings from Socio-economic forms of Inequality, Faculty of Technical Sciences Novi Sad, University of Novi Sad, pp. 207-218, ISBN 978-86-7892-664-8

Jošanov-Vrgović I., Vemić-Đurković J., Pavlović N. (2014). Značaj liderstva u upravljanju organizacionom kulturom u kriznim uslovima poslovanja. (Importance of Leadership in the Managing of Organizational Culture in Crisis Business Conditions). Book of Proceedings from International May Conference on Strategic Management – IMKSM2014, 23-25. May 2014, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Bor, Serbia, 548-557 str., ISBN 978-86-6305-019-8

Jošanov-Vrgović I., Pavlović N. (2014). Autentično liderstvo i organizaciona kultura. (Authentic Leadership and Organizational Culture). Book of Proceedings from International May Conference on Strategic Management – IMKSM2014, 23-25. May 2014, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade, Bor, Serbia, 558-565 str., ISBN 978-86-6305-019-8

Jošanov-Vrgović I., Pavlović N. (2014). Relationship between the school principal leadership style and teachers’ job satisfaction in Serbia. Montenegrin Journal of Economics, ELIT – Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics, Podgorica, Montenegro, Vol. 10, No 1., pp 43-57, print edition ISSN 1800-5845, Web edition ISSN 1800-6698

Vrgović P., Kovačević J., Jošanov-Vrgović I. (2013). Effects of Stimulating Communication on Customers’ idea Generation Processes. Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol 11, No 2,  pp 73-77, ISSN 1584-2665

Predavanja

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)

Ispiti

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (PRE BOL.)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (PRE BOL.)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  PRINCIPI MENADžMENTA (PRE BOL.)
  POSLOVNE KOMUNIKACIJE (PRE BOL.)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  LIDERSTVO (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  PRINCIPI MENADžMENTA (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)

Materijali

LIDERSTVO (BOL. 17)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
ORGANIZACIONO PONAŠANJE (BOL. 17 - MS)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (SS)

Obaveštenja

16. septembra 2021.
Konsultacije kod dr Ivane Jošanov-Vrgović Copy

Konsultacije kod dr Ivane Jošanov-Vrgović održavaće se četvrtkom od 10:00 do 12:00 časova.

13. septembra 2021.
Rezultati kolokvijuma i ispita održanih u ponedeljak 13.09.2021.

Poštovani studenti,

Objavljeni su svi rezultati kolokvijuma i ispita održanih 13.09.2021. godine.

Na usmeni u četvrtak 16.09. u 10 časova pozivaju se: Urošević Vanja i Janković Mladen. Studentkinja Milošev Jelena nema dovoljno predispitnih poena i potrebno je da se javi na mejl profesorici danas u toku dana (ponedeljak 13.09.).

Studenti koji su položili ispit a žele veću ocenu mogu doći na usmeni ispit u četvrtak 16.09. u 10 časova. Za to je potrebno da pošalju mejl profesorici do 20 časova 13.09.2021. godine.