Đorđević dr Slaviša

Zvanje

Docent

Profesor strukovnih studija

E-mail drsdj63@gmail.com
Telefon 485-4044
Kabinet KABINET 37
Konsultacije u vreme ispita

Biografija:

Doktor ekonomskih nauka. Doktorska disertacija pod nazivom “Finansijsko-računovodstveni aspekti akvizicije korporativnog preduzeća” odbranjena 16.09.2002.godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pred komisijom u sastavu: Nikola Stevanović, mentor I Miodrag Ivanišević i Stanoje Dogandžić, članovi komisije.

Profesor strukovnih studija na grupi računovodstvenih predmeta.

Prošao program usavršavanja Edukacija edukatora iz oblasti računovodstva u Mostaru, Bosna i Hercegovina, juli-avgust 2002.godine.

Đorđević, S. M., 2007., Poslovne kombinacije – Računovodstveni aspekt, monografija, Ekonomski fakultet, Priština – Kosovska Mitrovica.

Đorđević, S. M., Mitić, N., 2018., Specifičnosti finansijskog Due Diligence-a u procesu procene vrednosti ciljnih kompanija, Integrated Politics of Research and Innovations, Third international scientific-business conference leadership & management LIMEN 2017, Belgrade, str. 413-21.

Đorđević, S., Mitić, N., Specifičnosti računovodstvenog tretmana učešća bez prava kontrole (manjinskog interesa) u poslovnim spajanjima, Poslovna ekonomija, Časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, broj 2/2015, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, str. 155-66.

Đorđević, S., Računovodstveni tretman nematerijalne imovine u poslovnim spajanjima, Računovodstvo, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd, broj 1/16, 136/50.

Đorđević, S., Bilansni aspekti merdžera i akvizicija, Računovodstvo, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd, broj 3-4/08, str. 27-44.

Đorđević, S., 2011., Značaj i uloga mehanizama korporativnog upravljanja u podizanju nivoa efikasnosti menadžmenta, Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: Implikacije za Srbiju, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad.

Đorđević, S., 2003., Primena međunarodne profesionalne računovodstvene regulative, Računovodstvo i menadžment u novom poslovnom okruženju, Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd, str. 68-80.

Predavanja

  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)

Vežbe

  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)

Ispiti

  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 1 (BOL. 07)
  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 1 (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)