Izaberite stranicu

Boškov dr Veronika

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail veronika.vps.ns@gmail.com
Telefon 485-4042
Kabinet KABINET 25
Konsultacije Četvrtak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Biografija

Ekonomski fakultet u Subotici upisala po planu i programu vaspitno obrazovnog rada za 1980.g. a diplomirala 1985.godine, te stekla stručni naziv – diplomirani ekonomista, usmerenje: računovodstvo sa poslovnim finansijama. Mentor diplomskog rada prof dr Nenad Vunjak.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2002.g. odbranila magistarsku tezu pod nazivom „RAZVOJ ORGANIZACIJE I RASPONI KONTROLE“ , mentor prof dr Esad Ahmetagić.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2007.g. odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „MREŽNE ORGANIZACIJE I FENOMEN RASPONA KONTROLE“, mentor prof dr Esad Ahmetagić

 Radno iskustvo

– od 1986.g do 2000.g.  na Ribarskom Gazdinstvu „EČKA“ radi na raznim poslovima visoke stručne spreme, izrada i analiza bilansa, poslovi svojinske transformacije i emisije deonica…

– od 2000.g. zaposlena u Ministarstvu trgovine i usluga , gde  obavlja  poslove republičkog tržišnog inspektora jedno vreme kao Načelnik službe za  srednjebanatski okrug a potom raspoređena na radno mesto Savetnika ministra.

– od 2010.g. radi godinu dana kao predavač a potom kao profesor strukovnih studija na VPŠSS  u Novom Sadu,

– recenzent naučnih i stručnih radova za časopis Škola biznisa počev od 2010. godine i trenutno

 

 Ostalo obrazovanje

– 1991.g. položen ispit na Beogradskoj Berzi (sertifikat broj 0025), dobila zvanje  brokera i dilera na berzi

–  2000.g. Rešenjem Ministarstva pravde (broj 740-05-224/2000-04)  upisana u registar stalnih sudskih veštaka za ekonomsko finansijsku  oblast

–  2006.g. položen državni – stručni ispit  za rad u organima državne uprave

 

ZUBOVIĆ, Jovan, BOŠKOV, Veronika, Elasticity of Agricultural Labour Market : the case of Zrenjanin District. U: CVIJANOVIĆ D, SUBIĆ J, ANDREI JV (ur.). Achieving Regional Competitiveness : thematic proceedings. Institut za ekonomiku poljoprivrede, god. 2013, str. 366-381, ISSN 978-86-6269-026-5[COBISS.SR-ID 1024495783]

ZUBOVIĆ, Jovan, BOŠKOV, Veronika, BEŠLIN FERUH, Marija, Zadovoljstvo poslom u javnom sektoru u VojvodiniEkonomika, Društvo ekonomista “Ekonomika” Niš, god. 2013, vol. 59, br. 4, str. 32-38, ISSN  0350-137X , [COBISS.SR-ID 1024501927]

 

Boškov, V, Salai,L : THE EU’S DANUBE STRATEGY AS A DEVELOPMENTAL OPPORTUNITY FOR SERBIA  –  International Scientific and Expert Conference, Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challrnges – Opportunities, 2018 str 37-39 ISBN 978-86-7203-144-7 [COBISS.SR-ID 325442055]

Boškov, V : KVALITET PONUDE BANJSKOG TURIZMA KAO JEDNA OD POLUGA RAZVOJA DUNAVSKE REGIJE – Zbornik radova IDCQM –Međunarodna konferencija  upravljanja kvalitetom i pouzdanošću  2019 ISBN 978-86-866355-39-3  (135-141)

Boškov,V   ZNAČAJ KONTROLE ULAZNIH SIROVINA –Zbornik radova IDCQM –Međunarodna konferencija  upravljanja kvalitetom i pouzdanošću  2018 ISBN 978-86-866355-36-2  (69-74)

 

 

Boškov,V : STRUKTURA BIZNIS PLANA KAO IZVOR INFORMACIJA ZA KVALITETNO UPRAVLJANJE   – Zbornik radova IDCQM –Međunarodna konferencija  upravvljanja kvalitetom i pouzdanošću  2017 ISBN 978-86-866355-33-1  (163-169)

 

Boškov,V.,: BIZNIS PLAN KAO IZVOR INFORMACIJA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA.   Škola biznisa, 2/16  38-46  UDC 005.511   ISSN 1451-6551  Škola biznisa Broj 2/2016 UDC 005.511 DOI 10.5937/skolbiz2-12886

 

Boškov,V.: INTERNA KONTROLA KAO INSTRUMENT PODRŠKE UPRAVLJANJU RIZIKOM U BIZNIS PLANU.   Škola biznisa, 2/16  87-94  UDC 005.511   ISSN 1451-6551 Škola biznisa Broj 2/2016 UDC 005.511:658.513 DOI 10.5937/skolbiz2-12887
Boškov, V :  ORGANSKA HRANA I TRADICIONALNI NAČIN UZGOJA KAO MOGUĆNOST RAZVOJA SRBIJE  Škola biznisa Broj 1/2015   129-137 UDC 631.147(497.11) DOI 10.5937/skolbiz1-8441

 Pavlović, N., Ožegović, L., Boškov V., : UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – STUDIJA SLUČAJA  Naučno-  stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, ,   br 1 (2013) str 92-94 ;  MIR  ISSN  1452-8800  UDK 005 

Pavlović N., Ožegović L., Bajić Ž., Boškov V. : OSNOVNI ALATI LEAN KONCEPTA   stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, ,   br 1 (2013) str 36-38 ;  MIR  ISSN  1452-8800  UDK 005

Pavlović N., Ožegović L., Boškov V.,  :  ULOGA MENADŽMENTA U INPLEMENTACIJI LEAN KONCEPTA   stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, ,   br 1 (2013) str 109-111 ;  MIR  ISSN  1452-8800  UDK 005

Ožegović L., Boškov V., Pavlović N.,  :  INVESTIRANJE U LJUDSKI RESURS MODELA RAZVOJA PRIVREDE SRBIJE   stručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, Naučni forum ,   (2013) ;  COBISS SR-ID  282612231,  ISBN 978-86-87599-11-6

Vojnović J., Boškov V. ,: ZNAČAJ I ULOGA MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U ORGANIZACIJI   ICDQM- Zbornik radova16-te  Međunarodne konferencije   str  383 – 389    ISBN 978-86-86355-14-0   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 199082764

Boškov V., Pavlović N. : DVOSMERNO UVAŽAVANJE KOMUNIKACIJA KAO OSNOVA KVALITETNE USLUGE   ICDQM- Zbornik radova15-te  Međunarodne konferencije   str  101 – 105    ISBN 978-86-86355-10-2   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 191715596

Vojnović J., Boškov V. : ULOGA SISTEMA KOMPENZACIJE U MEĐUNARODNOM  MENADŽMENTU LJUDSKIH RESURSA   ICDQM- Zbornik radova17-te  Međunarodne konferencije   str  464 – 470    ISBN 978-8685355-16-4   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 207635724

Boškov V. Vojnović J ,: KVALITET I HARIZMA MENADŽERA KAO JEDAN OD USLOVA ZA EFIKASNU SARADNJU TIMA NA PUTU KA USPEHU   ICDQM- Zbornik radova17-te  Međunarodne konferencije   str  449 – 456    ISBN 978-8685355-16-4   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 207635724

Boškov V. : ORGANSKA HRANA- POVRATAK TRADICIJI KVALITETA KOJI

OMOGUĆUJE RAZVOJ ICDQM- Zbornik radova 18-te Međunarodne konferencije str 110-115

ISBN 978-86- 86355-18- 8 CIP005.6(082) COBISS.SR-ID 215642124

Pavlović N., Ožegović L., Boškov V., :NEKA ISKUSTVA PRIMENE LEAN PRIVREĐIVANJA U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA U SRBIJIstručni časopis: Menadžment,inovacije, razvoj, Naučni forum F15,  COBISS SR-ID  139971340,  ISSN 1452-8800 UDK 005

Boškov V., Pavlović N., : LIDER  PROJEKTNOG  TIMA – VOĐA SA ZNANJEM I AUTORITETOM,  ICDQM- Zbornik radova14-te  Međunarodne konferencije   str  502-506     ISBN 978-86-86355-05-8   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 184399116

Boškov V., Pavlović N.,  : INTERNA I EKSTERNA KONTROLA – ODBRANA KVALITETA PROIZVODA,  ICDQM- Zbornik radova15-te  DQM  Međunarodne konferencije   str  47 – 52     ISBN 978-86-86355-10-2   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 191715596

Pavlović N., Boškov V.,  Ožegović, L., :EKOLOGIJA–PRAVO NA KVALITETAN IZBOR,  ICDQM- Zbornik radova15-te  Međunarodne konferencije   str  52 – 58    ISBN 978-86-86355-10-2   CIP 005.6(082) COBISS.SR-ID 191715596

Boškov, V.: NIVOI I RASPON KONTROLE U ORGANIZACIJI, Naučno- stručni časopis Anali,     Ekonomski fakultet, Subotica, br. 10,  str 267-275  ( COBISS.SR-ID :160476684,  izvorni naučni članak;  NBS 756:687.  Anali ISSN:0350-2120 SG=9081/n  )

Predavanja

  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)
  TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)

Vežbe

  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  OPERATIVNI MENADžMENT (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA (PRE BOL.)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (PRE BOL.)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 3 (BOL. 12)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
  MENADžMENT MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 3 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE KVALITETOM (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  PROJEKTNI MENADžMENT (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE KVALITETOM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  MENADžMENT MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)

Materijali

IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
PROJEKTNI MENADŽMENT (BOL. 17 - MS)
PROJEKTNI MENADŽMENT (MS)
PROJEKTNI MENADŽMENT (MS) (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA I PB-TEMA-3 (BOL. 12)
TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 07)
UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 12)
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (SS)

Obaveštenja

8. aprila 2021.
konsultacije 08.04.2021.

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Apr 8, 2021 11:00 Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76665855653?pwd=MEdUaE9rbnRhb3JWNTJsOWxzc2djQT09

Meeting ID: 766 6585 5653
Passcode: m3dt5n

1. aprila 2021.
01.04.2021.

P R E D A V A NJ A
Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Apr 1, 2021 07:45 Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73621903778?pwd=dnBaZEs3eEs1Q2pib2pIem5hMVdkZz09

Meeting ID: 736 2190 3778
Passcode: yQG1UE

K O N S U L T A C I J E
Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Apr 1, 2021 11:00 Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74649522522?pwd=dlNKbEdFUHIrZ3lMd2gzRHhydE8zQT09

Meeting ID: 746 4952 2522
Passcode: fG8DPz

2. februara 2021.
Rezultati ispita od 01.02.2021.

REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 01.02.2021.
Projekt menadžment
ILIĆ PETRA 8 (72)

Upravljanje kvalitetom
ANJA STANKOV 5
HAŠKA SANDRA 5
šIKMAN BRANKA 5

MLJR u turizmu

BODONJI MILANA 8 (76)
ICIĆ DRAGANA 8 (74)
KALOPER MILAN 7 (68)
LOVRIĆ LUKA 5
MAKIVIĆ DUŠANKA 7 (64)
MIĆIN SNEŽANA 5
OBRADOVIĆ MILAN 5
RADOVANČEV NAĐA 5
SAMOČETA ALEKSANDRA 5
STOJČIĆ MILICA 8 (71)
TEŠEVIĆ NENAD 9 (88)

kolokvijum
JELENA RAŠKOV 16
LUNA STRIŽAN / (0)
ANDREJA VELKER / (10)

24. januara 2021.
konsultacije

Od ponedeljka 25.01.2021. konsultacije se obavljaju u kabinetu po objavljenom rasporedu.
Online konsultacije se održavaju po dogovoru sa studentima.

30. oktobra 2020.
Predavanja 30.10.2020.

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Oct 30, 2020 08:30 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73789260225?pwd=bEZJMU5OL1dQMVk1RGdYTk1iaVN6Zz09

Meeting ID: 737 8926 0225
Passcode: ePZP5R

30. oktobra 2020.
Konsultacije 30.10.2020

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Oct 30, 2020 07:30 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75984971366?pwd=ZkJkNnk1aGxFV1hPSTVIajFHRGsydz09

Meeting ID: 759 8497 1366
Passcode: hGtz18

26. oktobra 2020.
predavanje 27.10.2020 Projekti

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Oct 27, 2020 14:00 Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78753499192?pwd=SzRYSmpkeW5SUndGMXBjTXZZRUhWUT09

Meeting ID: 787 5349 9192
Passcode: 3KW3Ts

22. oktobra 2020.
Predavanja MLJR u T

Predavanja u petak 23.10.2020 od 08h30

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Oct 23, 2020 08:30 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72272689603?pwd=NzJIUUdCRFlxc3ZaQ3Z2Y042Y1JBZz09

Meeting ID: 722 7268 9603
Passcode: 33b3Uz

22. oktobra 2020.

Online konsultacije u petak 07h30 – 08h30

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Oct 23, 2020 07:30 AM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76594934780?pwd=K25LMnRrMXJyR093ZEtWN1VRRkpzdz09

Meeting ID: 765 9493 4780
Passcode: CtH40G

19. oktobra 2020.
predavanja Projekt menadžment 20.10.2020.

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Veronika Boškov’s Zoom Meeting
Time: Oct 20, 2020 02:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79336032297?pwd=bFZoTk1IK1pyc1hTemNUT0pNWTc0Zz09

Meeting ID: 793 3603 2297
Passcode: v88bRa

13. oktobra 2020.
Zoom konsultacije petak 16.10.2020. 7:30-8:30

Veronika Boškov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Konsultacije 16.10.2020 petak
Time: Oct 16, 2020 07:30 Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/79294620260?pwd=b0hZODVucWNZKytLSWVKZkJSa2l3dz09

Meeting ID: 792 9462 0260
Passcode: zzBrk8