REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2017/2018

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2017/2018

-Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika-

 

STRUČNA PRAKSA I

 

Studijski program: Primenjena informatika(bol.16)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Vlado Krunić

SP1PIN– Aktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugimposlovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture

 

2.

dr Zoran Marošan

SP1PIN– Upotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja

 

3.

dr Branko Latinović

SP1PIN– Primena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima

 

4.

dr Predrag Ranitović

SP1PIN– Korišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima

 

 

Studijski program: Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Zdravko Šolak

SP1Fr– Primena upravljanja i kontrole troškova

 

2.

mr Sanja Vlaović Begović

SP1Fr– Primenjena analiza finansijskih izveštaja

 

3.

dr Branka Paunović

SP1Fr– Primenjeno finansijsko poslovanje

 

4.

dr Ljiljana Jović

SP1Fr– Primenjeno oporezivanje, primenjeni poreski postupak i primenjene javne finansije

 

 


 

 

Studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

mr Mila Mihajlović

SP1Tr– Primenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja

 

2.

dr Branka Maksimović

SP1Tr–  Primenjeno poznavanje robe

 

3.

dr Milijana Roganović

SP1Tr– Primenjeni trgovinski menadžment

 

4.

dr Đorđe Ćuzović

SP1Tr– Primena elektronskog trgovinskog poslovanja

 

 

Studijski program: Preduzetnički biznis (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Tatjana-Đurić Kuzmanović

SP1Pb– Pokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera

 

2.

mr Leonard Salai

SP1Pb– Sistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija

 

3.

dr Veronika Boškov

SP1Pb– Priprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.

 

4.

dr Gordana Vuksanović

 

 

SP1Pb– Osnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.

 

 

 

 

 

 

 Studijski program: Turizam i hotelijerstvo (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Aleksandra Vujko

SP1Th– Primenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja

 

2.

dr Ana Jovičić Vuković

SP1Th– Primenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća

 

3.

dr Branko Latinović

SP1Th– Primena informacionih sistema u turizmu

 

4.

dr Bojana Kovačević Berleković

SP1Th– Primenjeni menadžment turističke destinacije

 

 

 

 

 

 

 

 


 

STRUČNA PRAKSA II

 

Studijski program: Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Dejan Živkov

SP2Fr– Poslovanje sa hartijama od vrednosti

 

2.

 

dr Marija Vuković

 

 

SP2Fr– Primenjeno bankarsko poslovanje. Elektronsko poslovanje i elektronski biznis

 

 

 

 

 

3.

dr Biserka Komnenić

SP2Fr– Primenjeno osiguranje. Pravni položaj društva osiguranja. Životno i neživotno osiguranje

 

4.

dr Slaviša Đorđević

SP2Fr– Knjigovodstveni sistem preduzeća. Dokumentovanje poslovnih aktivnosti, vođenje poslovnih knjiga, računovodstveni izveštaji i informisanje (na konkretnim primerima). Primenjeno finansijsko i upravljačko računovodstvo

 

 

Studijski program: Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Gordana Ljubojević

SP2Tr– Primena međunarodnog poslovnog prava

 

2.

mr Mila Mihajlović

SP2Tr– Primenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje

 

3.

dr Drinka Peković

SP2Tr– Primenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje

 

4.

dr Biljana Stankov

SP2Tr– Primenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje

 

 

Studijski program: Preduzetnički biznis (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Branka Maksimović

SP2Pb– Razvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi

 

2.

mr Leonard Salai

SP2Pb– Upravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)

 

3.

dr Slaviša Đukanović

SP2Pb– Planiranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.

 

4.

dr Veronika Boškov

 

SP2Pb– Izrada biznis plana (konkretni primer)

 

 

 

 

Studijski program: Turizam i hotelijerstvo (bol.12)

 

R.br.

Nastavnik

Tematsko područje

 

1.

dr Tatjana Bošković

SP2Th– Primenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)

 

2.

dr Branka Paunović

SP2Th– Primenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama

 

3.

dr Milutin Mrkša

SP2Th– Zaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu

 

4.

dr Tamara Gajić

SP2Th– Primenjeni menadžment kongresnih turističkih centara