O Školi

Reč direktora

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna institucija sa tradicijom dužom od pola veka, sa prepoznatljivim, cenjenim smerovima i profilima, te sa izuzetno razvijenom poslovnom saradnjom sa brojnim domaćim i međunarodnim institucijama u oblasti privrede i obrazovanja.

Raznovrsnost studijskih programa i fleksibilnost u pogledu potreba tržišta i studenata uticali su na prepoznatljivost škole u širem okruženju. U skladu sa savremenim tendencijama i uz prepoznavanje zahteva tržišta rada, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu akreditovala je i novi studijski program, Primenjena informatika, u polju prirodno-matematičkih nauka, i na taj način napravila iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

U budućem periodu, škola će intenzivnije raditi na razvijanju međunarodne saradnje, posebno na polju razmene studenata i profesora, kao i na bližem i potpunijem povezivanju sa privredom sklapanjem ugovora sa velikim kompanijama, kako bi se našim studentima obezbedila kvalitetna i raznovrsna stručna praksa.

Zadatak i cilj škole u narednom periodu svakako će biti kontinuirano i stručno usavršavanje zaposlenih, zajednička istraživanja, radovi i studije, razmena naučnih i stručnih publikacija sa institucijama iz zemlje i inostranstva,kao i drugi oblici saradnje od zajedničkog interesa, a posebno se nadamo da će ova unapređenja i zajednička nastojanja utrti put ka projektima od šireg značaja, koji će još više doprineti ugledu škole.

Za dobar rad škole izuzetno je bitna i dobra komunikacija između studenata i profesora, čemu želimo da posvetimo posebnu pažnju, te se zbog toga nadamo da ćete vi, naši studenti, kao najbolji predstavnici škole, uzeti učešća u svim budućim aktivnostima.

Direktor

Dr Jelena Damnjanović

O Školi

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna škola koja se već 59 godina bavi obrazovanjem kadrova ekonomske, informatičke i organizacione struke. Škola je pravni sledbenik Više poslovne škole u Novom Sadu koja je osnovana 1996. godine spajanjem Više ekonomsko-komercijalne škole i Više škole za organizaciju i informatiku.

Viša ekonomsko-komercijalna škola u Novom Sadu (VEKŠ) osnovana je davne 1959. godine kao rezultat uočenih potreba za kadrovima ekonomske struke sa visokom i višom stručnom spremom u AP Vojvodini. Škola je otpočela rad u prostorijama Škole učenika u privredi „Đorđe Zličić“ na Limanu u jednoj sali od 120 sedišta i jednoj učionici od 60 sedišta. Budući da su postojeće prostorije bile nefunkcionalne za izvođenje nastave, inicirana jeizgradnja nove školske zgrade koja je završena krajem 1964. godine. Prve školske godine, 1959/60. upisano je 115 redovnih i 335 vanrednih studenata. Interesovanje za studije na ovoj Školi je stalno raslo, tako da je školske 1974/75. godine upisano 660 redovnih studenata i 6.547 vanrednih studenata. Zahvaljujući velikom interesovanju nastava se pored matične institucije u Novom Sadu, za potrebe vanrednih studenata odvijala i u nizu mesta Vojvodine i van nje. U Višoj ekonomsko-komercijalnoj škola u Novom Sadu je za 37 godina njenog postojanja diplomiralo preko 11.000 studenata od kojih mnogi zauzimaju istaknuta mesta u privredi, društvenim službama, političkom i javnom životu.

Viša škola za organizaciju i informatiku (VŠOI) svoje temelje nalazi u Višoj školi za organizaciju rada iz Kranja koja je u saradnji sa novosadskim Pokrajinskim centrom za obrazovanje kadrova u privredi školske 1963/64. godine organizovala nastavu i u Novom Sadu. Škola je uskoro uspela da obezbedi nastavni kadar iz redova odgovarajućih stručnjaka sa teritorije Vojvodine što je dovelo 1966. godine do formiranja njene Radne jedinice u Novom Sadu, a već naredne  1967. godine i do njenog postpunog osamostaljivanja i osnivanja Više škole za organizaciju rada u Novom Sadu. Od tada počinje period samopotvrđivanja i zauzimanja odgovarajućeg mesta u sistemu školstva koje je prolazilo kroz česte reforme. Svojom programskom koncepcijom Škola se opredelila da obrazuje stručnjake, koji su u promenljivim i složenim uslovima, sticali savremena i adaptivna znanja iz naučnih oblasti organizacije i informatike.

Nakon spajanja Više ekonomsko-komercijalne škole i Više škole za organizaciju i informatiku i formiranja Više poslovne škole 1996. godine, nastavljen je proces njenog razvoja što je dovelo i do uvođenja trogodišnjeg nastavnog plana u 2002. godini.

Svoj današnji organizacioni oblik Visoka poslovna škola strukovnih studija dobila je 2007. godine nakon što je uspešno sprovela prvi ciklus akreditacije ustanove kao i osnovnih i specijalitičkih strukovnih studijskih programa u skladu sa Bolonjskim procesom.