Turizam i hotelijerstvo

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom prisutupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, koji pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

  • turističkim agencijama
  • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
  • saobraćajnim organizacijama
  • aviokompanijama ili kruzing kompanijama
  • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
  • destinacijskim menadžment organizacijama
  • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i drugim organizacijama.
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
17ST02R Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski
17ST02F Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
6 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
8 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 17OO04 Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA04 Poslovna statistika 3 3+2 7
2 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
3 17ST26 Osnovi turizma i hotelijerstva 3 3+2 6
4 17SA24 Posebni oblici turizma 3 2+2 6
5 Izborna korpa III 3 2+2 6
17SA25 Prirodni resursi u turizmu
17SA26 Turistička geografija
6 17SA27 Ekonomika turizma 4 2+2 6
7 17ST27 Marketing u turizmu 4 2+2 6
8 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
17ST09R Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski
17ST09F Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski
9 17ST28 Menadžment događaja 4 3+2 7
10 Stručna praksa I (TH) 4 0+0+5 4