Turizam i hotelijerstvo

Osnovne strukovne studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada, trendovima u visokoškolskom obrazovanju utemeljenim na smernicama Bolonjske deklaracije i savremenim tendencijama u turizmu. Turistička privreda zapošljava veoma veliki broj ljudi, a s obzirom na stalan porast broja turista, kako u svetu, tako i u Srbiji, očekuje se da će potrebe za kadrovima u oblasti turizma i hotelijerstva takođe rasti.

Studijski program Turizam i hotelijerstvo zasniva se na multidisciplinarnom prisutupu i sinergiji teorijskih i praktičnih znanja, koji pored stručnih predmeta iz oblasti turizma i hotelijerstva obezbeđuje i znanja iz ekonomije, menadžmenta, korišćenja informacionih tehnologija i poznavanja stranih jezika, u cilju što kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za poslove u turističkoj i hotelijerskoj delatnosti.

Važan segment studijskog programa podrazumeva usvajanje i usavršavanje veština i znanja kroz stručnu praksu koja se obavlja u brojnim organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija uspešno sarađuje.

Studenti će nakon završenih osnovnih strukovnih studija steći savremena teorijska i praktična znanja i veštine koje mogu primenjivati u najsloženijim situacijama sa kojima će se susretati u obavljanju svojih svakodnevnih profesionalnih aktivnosti.

Raznolikost poslova u turizmu veoma je izražena, što kao rezultat donosi brojne mogućnosti za zapošljavanje. Studenti se nakon završenih osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo mogu zaposliti na različitim pozicijama u:

  • turističkim agencijama
  • hotelima, restoranima i drugim ugostiteljskim objektima
  • saobraćajnim organizacijama
  • aviokompanijama ili kruzing kompanijama
  • u lokalnim, regionalnim i nacionalnim turističkim organizacijama
  • destinacijskim menadžment organizacijama
  • nacionalnim parkovima, akva-parkovima, tematskim parkovima, ustanovama kulture, vinarijama i drugim organizacijama.
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB