Izaberite stranicu

Stručna praksa

STRUČNA PRAKSA STUDENATA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je pouzdan partner svojim studentima u trasiranju njihove profesionalne karijere. Veliki broj studenata je nakon završetka školovanja u našoj instituciji zauzeo mesto na najodgovornijim pozicijama u privatnom i državnom sektoru. Takođe, naša Škola je partner i poslodavcima u procesu dolaženja do željenog kadra. Stoga, poseban značaj dajemo organizovanju stručnih praksi u velikom broju preduzeća i institucija sa kojima imamo stalnu saradnju. U toku stručne prakse studenti imaju priliku da se upoznaju sa poslovnim procesima i steknu praktična poslovna iskustva učestvujući u svakodnevnim poslovnim aktivnostima, neposredno posmatrajući zaposlene i radeći na konkretnim poslovnim zadacima. Studenti nakon obavljene prakse dobijaju odgovarajuću potvrdu koja predstavlja dokaz da su stekli određeno praktično znanje u organizaciji.

Prijavu za obavljanje stručne prakse studenti mogu  podneti za ona preduzeća/organizacije koja se nalaze na listi ponude stručne prakse. Lista ponude organizacija u kojima je moguće obaviti stručnu praksu proširivaće se shodno novim ugovorima o saradnji. Studenti će biti raspoređeni na obavljanje stučne prakse u ono preduzeće ili instituciju koju su naveli u prijavi, a shodno trenutnim potrebama navedene organizacije.

PREDUZEĆA U KOJIMA JE MOGUĆE OBAVITI STRUČNU PRAKSU (kontakt uspostavljaju profesori-mentori):

Postupak realizacije stručne prakse:

 1. student priprema potrebna dokumenta (formular, uput za stručnu praksu) za preduzeće u kojem će obavljati stručnu praksu:
  1. formular za stručnu praksu možete preuzeti ovde,
  2. odštampan formular sa ličnom fotografijom overiti u studentskoj službi,
  3. student se prijavljuje za realizaciju stručne prakse kod odabranog profesora radi dobijanja saglasnosti profesora za obavljanje prakse u preduzeću,
  4. nakon overe formulara u studentskoj službi i dobijanja saglasnosti profesora-mentora, uput za stručnu praksu može se preuzeti kod šefice Studentske službe, kabinet 19.
 2. student obavlja stručnu praksu u odabranom preduzeću uz mentorstvo predmetnog nastavnika koji je zadužen za realizaciju stručne prakse, uz blagovremeno popunjavanje ostalih obrazaca za stručnu praksu (Prilozi 2-5).

 

 

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2018/19

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Željko Stanković Aktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2. dr Zoran Marošan Upotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3. dr Branko Latinović Primena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4. dr Predrag Ranitović Korišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.17)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Branka Paunović Primenjeno finansijsko poslovanje
2. dr Zdravko Šolak Primenjeno upravljanje i kontrola troškova
3. mr Sanja Vlaović Begović Primenjeno knjigovodstvo
4. dr Ljiljana Jović Primenjeno bankarsko poslovanje
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.17)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Jelena Damnjanović Primenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2. dr Branka Maksimović Primenjeno poznavanje robe
3. dr Milijana Roganović Primenjeni trgovinski menadžment
4. dr Đorđe Ćuzović Primena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.17)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Tatjana-Đurić Kuzmanović Pokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2. dr Veronika Boškov Sistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3. dr Veronika Boškov Priprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4. dr Gordana Vuksanović Osnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.17)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Aleksandra Vujko Primenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2. dr Ana Jovičić Vuković Primenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3. dr Branko Latinović Primena informacionih sistema u turizmu
4. dr Bojana Kovačević Berleković Primenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Dejan Živkov Poslovanje sa hartijama od vrednosti
2. dr Marija Vuković Primenjeno bankarsko poslovanje. Elektronsko poslovanje i elektronski biznis
3. dr Dragana Milić Primenjeno osiguranje. Pravni položaj društva osiguranja. Životno i neživotno osiguranje
4. mr Sanja Vlaović Begović Knjigovodstveni sistem preduzeća. Dokumentovanje poslovnih aktivnosti, vođenje poslovnih knjiga, računovodstveni izveštaji i informisanje (na konkretnim primerima). Primenjeno finansijsko i upravljačko računovodstvo
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Gordana Ljubojević Primena međunarodnog poslovnog prava
2. dr Biljana Stankov Primenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3. dr Dejan Đurić Primenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4. dr Biljana Stankov Primenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Branka Maksimović Razvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2. dr Boris Kuzman Upravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3. dr Slaviša Đukanović Planiranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4. dr Veronika Boškov Izrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Tatjana Bošković Primenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2. dr Branka Paunović Primenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3. dr Milutin Mrkša Zaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4. dr Tamara Gajić Primenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol.16)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Zoran Marošan Analiza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2. dr Ninoslava Savić Baza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3. dr Predrag Ranitović Izrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4. dr Željko Stanković Primena informaciono-komunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnim informacionim sistemom kompanije

STRUČNA PRAKSA SPECIJALISTIČKIH I MASTER STRUKOVNIH STUDIJA

-Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika-

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Marija Vuković
 3. Dr Jelena Damnjanović
 4. Dr Slaviša Đukanović
 5. Dr Dejan Đurić
 6. Dr Tatjana Đurić Kuzmanović
 7. Dr Dejan Živkov
 8. Dr Ljiljana Jović
 9. Dr Biserka Komnenić
 10. Dr Jovan Njegić
 11. Dr Branka Paunović
 12. Dr Željko Račić
 13. Dr Milijana Roganović
 14. Dr Đorđe Ćuzović

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE I i STRUČNE PRAKSE II U ŠKOLSKOJ 2017/2018

Termini stručne prakse odgovaraju terminima konsultacija predmetnih nastavnika

STRUČNA PRAKSA I

Primenjena informatika(bol.16)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Vlado Krunić Aktivnosti poslovne komunikacije u poslovnom sistemu i sa drugimposlovnim subjektima, korišćenjem elektronske infrastrukture
2. dr Zoran Marošan Upotreba standardnih softverskih rešenja u različitim segmentimaposlovanja
3. dr Branko Latinović Primena prezentacionih alata u različitim poslovnim aktivnostima uposlovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
4. dr Predrag Ranitović Korišćenje infrastrukture Interneta u različitim poslovnimaktivnostima u poslovnom sistemu i sa drugim poslovnim subjektima
Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Zdravko Šolak Primena upravljanja i kontrole troškova
2. mr Sanja Vlaović Begović Primenjena analiza finansijskih izveštaja
3. dr Branka Paunović Primenjeno finansijsko poslovanje
4. dr Ljiljana Jović Primenjeno oporezivanje, primenjeni poreski postupak i primenjene javne finansije
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. mr Mila Mihajlović Primenjene tehnike i oblici međunarodnog poslovanja
2. dr Branka Maksimović Primenjeno poznavanje robe
3. dr Milijana Roganović Primenjeni trgovinski menadžment
4. dr Đorđe Ćuzović Primena elektronskog trgovinskog poslovanja
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Tatjana-Đurić Kuzmanović Pokretanje biznisa, organizacija biznisa, okončanje poslovne aktivnosti. Odnos vlasnika i menadžera
2. mr Leonard Salai Sistem odlučivanja i komuniciranja u organizacijama. Preduzetnički biznis u proizvodnji i uslugama. Savremeni oblici organizacije posla. Projektna organizacija
3. dr Veronika Boškov Priprema pojedinačnih planova u razvoju biznisa. Plan proizvodnje, plan kadrova, plan materijala, plan prodaje, finansijski plan. Poslovne aktivnosti i knjigovodstveni sistem firme. Primene finansijskog i upravljačkog računovodstva. Upoznavanje sa finansijskom funkcijom preduzeća. Oblici organizacije finansijske funkcije.
4. dr Gordana Vuksanović Osnovni elementi strategijskog planiranja. Razvoj biznisa.
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Aleksandra Vujko Primenjeni menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja
2. dr Ana Jovičić Vuković Primenjeni menadžment hotelijerskih preduzeća
3. dr Branko Latinović Primena informacionih sistema u turizmu
4. dr Bojana Kovačević Berleković Primenjeni menadžment turističke destinacije

STRUČNA PRAKSA II

Finansijsko poslovanje i računovodstvo (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Dejan Živkov Poslovanje sa hartijama od vrednosti
2. dr Marija Vuković Primenjeno bankarsko poslovanje. Elektronsko poslovanje i elektronski biznis
3. dr Biserka Komnenić Primenjeno osiguranje. Pravni položaj društva osiguranja. Životno i neživotno osiguranje
4. dr Slaviša Đorđević Knjigovodstveni sistem preduzeća. Dokumentovanje poslovnih aktivnosti, vođenje poslovnih knjiga, računovodstveni izveštaji i informisanje (na konkretnim primerima). Primenjeno finansijsko i upravljačko računovodstvo
Trgovina i međunarodno poslovanje (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Gordana Ljubojević Primena međunarodnog poslovnog prava
2. mr Mila Mihajlović Primenjeno spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
3. dr Drinka Peković Primenjeni transport, špedicija, carine i osiguranje
4. dr Biljana Stankov Primenjeni marketing i primenjeni menadžment maloprodaje
Preduzetnički biznis (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Branka Maksimović Razvoj proizvoda i proizvodnog programa. Inovativno ponašanje. Razvoj tržišta. Marketing informacioni sistemi
2. mr Leonard Salai Upravljanje i predviđanje tehnološkog razvoja. Problemi izbora novih tehnologija (praktični primer)
3. dr Slaviša Đukanović Planiranje i praćenje razvoja biznisa. Metode merenja poslovnih aktivnosti i poslovnog uspeha firme. Finansijski rezultati biznisa. Apsolutni i relativni pokazatelji poslovnog uspeha. Profitabilnost poslovnog poduhvata.
4. dr Veronika Boškov Izrada biznis plana (konkretni primer)
Turizam i hotelijerstvo (bol.12)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Tatjana Bošković Primenjeni marketing u turizmu (na konkretnim primerima)
2. dr Branka Paunović Primenjeno finansijsko poslovanje u hotelijerstvu i turističkim agencijama
3. dr Milutin Mrkša Zaštita prostora i principi ishrane i rekreacije u hotelijerstvu
4. dr Tamara Gajić Primenjeni menadžment kongresnih turističkih centara
Primenjena informatika (bol. 16)
R.br. Nastavnik Tematsko područje
1. dr Zoran Marošan Analiza organizacije i funkcionisanja poslovnog informacionog sistema i postavljenih režima obrade
2. dr Ninoslava Savić Baza podataka poslovnog informacionog sistema i procesi njenog ažuriranja i pretraživanja
3. dr Predrag Ranitović Izrada rutina pretraživanja podataka i poslovnog izveštavanja menadžmenta kompanije, poslovnih partnera i neposrednih korisnika informacionog sistema
4. dr Željko Stanković Primena informaciono-konunikacionih tehnologija pri povezivanju sistema elektronskog poslovanja sa poslovnih informacionom sistemom kompanije

Stručnu praksu I i Stručnu praksu II na master strukovnim studijama, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, kao i Specijalističku praksu na specijalističkim strukovnim studijama, studijski program Bankarsko i berzansko poslovanje, realizovaće sledeći nastavnici:

 

 1. Dr Veronika Boškov
 2. Dr Jelena Damnjanović
 3. Dr Slaviša Đukanović
 4. Dr Dejan Đurić
 5. Dr Tatjana Đurić Kuzmanović
 6. Dr Dejan Živkov
 7. Dr Slobodanka Jovin
 8. Dr Ljiljana Jović
 9. Dr Biserka Komnenić
 10. Dr Jovan Njegić
 11. Dr Branka Paunović
 12. Dr Željko Račić
 13. Dr Đorđe Ćuzović

* Studenti master strukovnih studija, studijski program Međunarodno poslovanje i finansije, prijavljuju se za drugi ciklus realizacije Stručne prakse I i Stručne prakse II najkasnije do 01.05.2018. god.