Finansije i bankarstvo

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja, posredstvom obavljanja stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad, „Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“, i druge.

Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova:

 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija.
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,…
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivim i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija,…
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB