Finansije i bankarstvo

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja, posredstvom obavljanja stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad, „Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“, i druge.

Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova:

 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija.
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,…
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivim i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija,…
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
3 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
17ST02R Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski
17ST02F Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
6 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
8 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
9 17OO04 Matematika 2 2+2 6
10 Izborna korpa II 2 2+2 6
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA04 Poslovna statistika 3 3+2 7
2 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
3 17ST06 Uvod u finansije 3 3+2 7
4 17SA05 Finansijska tržišta i institucije 3 2+2 6
5 Izborna korpa III 3 2+2 6
17ST07 Korporativno upravljanje
17ST33 Ekonomika preduzeća (FB)
6 17SA44 Osnovi revizije 4 2+2 6
7 17ST10 Bankarstvo 4 3+2 6
8 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
17ST09R Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski
17ST09F Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski
9 17ST35 Upravljanje investicijama 4 2+2 6
10 Stručna praksa I (FB) 4 0+0+5 4
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA07 Poslovna analiza 5 3+3 7
2 17ST24 Međunarodne finansije 5 3+2 6
3 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) 5 2+2 5
17ST13E Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
17ST13N Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
17ST13R Prvi strani poslovni jezik 3 Ruski
17ST13F Prvi strani poslovni jezik 3 Francuski
4 17SA42 Međunarodno bankarstvo 6 3+2 6
5 Izborna korpa IV 6 3+2 6
17ST19 Finansijska strategija i planiranje poreza (FB)
17ST20 Javne finansije
17ST31 Investiciono bankarstvo (FB)
6 17SA14 Finansijske berze 6 3+3 7
7 17SA43 Poslovne finansije 6 2+2 5
8 Stručna praksa II (FB) 6 0+0+5 4
9 Izborna korpa V 6 3+2 6
17SA47 Preduzetničke finansije (FB)
17SA51 Finansijska i aktuarska matematika
10 Završni rad (FB) 6 8